SGGW

Projekty

15
lipca
2014

VI konkurs Narodowego Banku Polskiego na projekty badawcze w dziedzinie ekonomii

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o trwającym naborze wniosków w VI Konkursie Narodowego Banku Polskiego na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie ekonomii.

 

1. Wymogi formalne zgłoszenia do konkursu: Zgłoszenia do konkursu powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: konkurs_badania@nbp.pl, do godz. 23.59 dnia 31 sierpnia 2014 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. W polu tematu wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie do VI konkursu NBP na projekty badawcze”.

2.  W konkursie mogą brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby fizyczne prowadzące badania ekonomiczne w zakresie wymienionym w pkt. 5 i 6 niniejszego ogłoszenia. Współwykonawcami zgłaszanych projektów badawczych mogą być pracownicy NBP.

3. W przypadku, gdy zgłaszającym projekt badawczy jest zespół autorów, należy wskazać jedną osobę, będącą kierownikiem zespołu. W przypadku, gdy członkiem zespołu zgłaszającego projekt badawczy jest pracownik NBP, konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody na udział w konkursie wyrażonej przez dyrektora departamentu lub jednostki organizacyjnej, w której ten pracownik jest zatrudniony.

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Banku Polskiego