Projekty

Regionalny Program Województwa Mazowieckiego


Regionalny Program Województwa Mazowieckiego

Rozwój e-usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – e-SGGW

Centrum Informatyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zakończyło realizację projektu pn. „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – (e-SGGW)” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.01-14-6501/16.

Program operacyjny: Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Wartość całkowita projektu: 1 211 580,44 PLN

Dofinansowanie: 956 019,71 PLN

Beneficjent: SGGW

Okres realizacji: od 15-07-2016 do 30-12-2019

Opis Projektu: Celem głównym projektu był rozwój społeczeństwa informacyjnego w ramach regionu poprzez zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej przez SGGW.

Efekty projektu:

W ramach projektu został rozbudowany o nowe funkcjonalności użytkowany w SGGW od ponad 25 lat system HMS Solution. Cel zrealizowanego projektu został osiągnięty poprzez następujące e-usługi w obszarze „front office”, które dają wymierne korzyści dla użytkowników:  


1. „e–obiegówka” – e-weryfikacja zobowiązań studenta względem Uczelni i instytucji współpracujących z Uczelnią;
2. „e-wnioski stypendialne” – elektroniczne składanie wniosków stypendialnych wraz z możliwością wprowadzenia niezbędnych informacji związanych np. z dochodem. Umożliwi wstępną weryfikację słuszności wniosku oraz wysokości stypendium;
3. „e-oferta dydaktyczna” – studenci mogą wybierać przedmioty do realizacji wraz z możliwością wyboru grupy, prowadzącego, dnia i godziny realizacji zajęć;
4. „e-pensum” - moduł ten umożliwia rozliczanie kadry dydaktycznej Uczelni w ramach wypracowanych godzin (pensum), możliwość kontrolowania czasu pracy wykładowców i rozliczanie ich za faktycznie wykonaną pracę;
5. „e-plan zajęć” - przygotowanie harmonogramu i właściwe rozmieszczenie zasobów (zajęć, wykładowców, sal), spełniających indywidualne wymagania wykładowców;

6. „e-powiadomienia”.

Ponadto w ramach projektu zwiększono liczbę punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej (zakupiono, zainstalowano i skonfigurowano ich łącznie 110).