Projekty

Regionalny Program Województwa Mazowieckiego


Regionalny Program Województwa Mazowieckiego

Rozwój e-usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – e-SGGW

Numer umowy: RPMA.02.01.01-14-6501/16-00

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Wartość całkowita projektu: 1 622 858,75 PLN

Dofinansowanie: 1 298 287,00 PLN

Beneficjent: SGGW

Okres realizacji: od 15-07-2016 do 30-12-2019

Opis Projektu: Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w ramach regionu poprzez zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej przez SGGW.

Efekty projektu:

W ramach projektu zostaną rozbudowane nowe funkcjonalności już istniejącego w SGGW od ponad 25 lat system HMS Solution. Efektem realizowanego projektu będą e-usługi w obszarze „front office”. Wdrożenie nie będzie obejmowało inwestycji w obszarze „back-office”. Projekt wdroży następujące e-usługi, z którymi powiązane są wymierne korzyści dla użytkowników:


1. „e–obiegówka” – e-weryfikacja zobowiązań studenta względem Uczelni i instytucji współpracujących z Uczelnią;
2. „e-wnioski stypendialne” – elektroniczne składanie wniosków stypendialnych wraz z możliwością wprowadzenia niezbędnych informacji związanych np. z dochodem. Umożliwi wstępną weryfikację słuszności wniosku oraz wysokości stypendium;
3. „e-oferta dydaktyczna” – studenci mogą wybierać przedmioty do realizacji wraz z możliwością wyboru grupy, prowadzącego, dnia i godziny realizacji zajęć;
4. „e-pensum” - moduł ten umożliwia rozliczanie kadry dydaktycznej Uczelni w ramach wypracowanych godzin (pensum), możliwość kontrolowania czasu pracy wykładowców i rozliczanie ich za faktycznie wykonaną pracę;
5. „e-plan zajęć” - przygotowanie harmonogramu i właściwe rozmieszczenie zasobów (zajęć, wykładowców, sal), spełniających indywidualne wymagania wykładowców.

Ponadto projekt przewiduje rozbudowę sieci WiFi.