Projekty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Perspektywa 2007 – 2013
Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych i podobnych realizowane w SGGW:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1. Studia podyplomowe – projektowanie geotechniczne

2. Program Unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

3. Studia Podyplomowe 2-wu semestralne w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniu żywności i pasz

4. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych – pilotaż

5. Nowoczesne metody ochrony zasobów genowych oraz aplikacja technik molekularnych w naukach przyrodniczych – cykl szkoleń

6. Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki

7. Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW

8. Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020

 

Tytuł projektu: Studia podyplomowe – Projektowanie  geotechniczne

Numer umowy: UDA-POKL.02.01.01-00-714/08

Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.1

Wartość całkowita projektu: 769 486 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny - 664 206 PLN, wkład uczestników studiów – 105 280 PLN

Okres realizacji: 01.03.2009 – 28.02.2011

Realizatorzy: SGGW

Opis Projektu: Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Strona WWW

http://kg.sggw.pl/stud3/studia.htm

 

Tytuł projektu: Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

Numer umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-232/08-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1

Wartość całkowita projektu: 12 110 412,10 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny – 12 110 412,10 PLN

Okres realizacji: 01.02.2009– 31.12.2013

Realizatorzy: Konsorcjum: SGGW – Lider, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytutu Maszyn Matematycznych

Opis Projektu: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z partnerami realizuje projekt, który przyczyni się do wdrożenia nowoczesnych form nauczania w szkolnictwie wyższym. Uzasadnienie realizacji to konieczność dostosowania oferty edukacyjnej i kompetencji kadry do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Celami projektu są między innymi:

Wdrożenie kształcenia na odległość na kierunku Rolnictwo, czyli uruchomienie zaocznych studiów E-Rolnictwo.
Podniesienie kompetencji kadry akademickiej poprzez szkolenia w zakresie wdrażania technologii e-learningowych i ECDL.
Implementacja dobrych praktyk  zagranicznych uczelni w zakresie wdrażania technologii ICT.
Wsparcie studentów i absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, w tym poprzez analizę losów absolwentów.
Podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami przy opracowywaniu programów staży i nauczania.

Strona WWW

http://elearn.sggw.pl/

 

 

Tytuł projektu: Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz

Numer umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-231/08-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1

Wartość całkowita projektu: 1 327 099 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji: 04.05.2009– 31.10.2011

Realizator: SGGW – Wydział Nauk o Żywności i Centrum Analityczne (w ramach wewnętrznego porozumienia SGGW)

Opis Projektu: Celem projektu jest przygotowanie, otwarcie i realizacja nowych studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Adresatami są studenci, absolwenci i osoby pracujące w przemyśle, w laboratoriach analitycznych, którzy chcieliby zdobyć nie tylko teoretyczne ale również praktyczne umiejętności wykonywania analiz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi, które stają się powszechnie wykorzystywane do oznaczania składników żywności i pasz.

Strona WWW:

studium-analityczne.eu

 

 

Tytuł projektu: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

Numer umowy: UDA.04.01.02-00-003/08

Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.2

Wartość całkowita projektu: 1 230 334 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny  – 1 230 334 PLN

Okres realizacji: 21.08.2008 – 15.03.2012

Realizator: Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW: brak

 

 

Tytuł projektu: Nowoczesne metody ochrony zasobów genowych oraz aplikacja technik molekularnych w naukach przyrodniczych- cykl szkoleń

Numer umowy: UDA.POKL.08.01.01-14-011/08

Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1

Wartość całkowita projektu: 3 231 020,50 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny  – 3 231 020,50 PLN

Okres realizacji: 01.09.2008 – 31.04.2011

Realizator: Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW

http://geninfo.szkolenia.sggw.pl/?q=node/1

 

 

Tytuł projektu: Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki.

Numer umowy: UDA-POKL.09.04.00-14-024/08/00

Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.4

Wartość całkowita projektu: 1 011 197,04 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny – 859 517,48 PLN, wkład uczestników szkolenia – 151 679,56 PLN

Okres realizacji: 18.12.2009 – 30.06.2013

Realizator: SGGW – Wydział Inżynierii Produkcji

Opis Projektu: Studia skierowane są do nauczycieli i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego. Realizowane są w cyklu trzysemestralnym w godzinach pracy.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić przedmiot Przedsiębiorczość oraz podnieść swoją wiedzę z zakresu innowacyjnej gospodarki, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Nauczyciele otrzymają wiedzę pomocną do prowadzenia przedmiotu wg standardów nauczania MEN. Pedagodzy szkolni i pracownicy oświaty wykorzystają zdobytą wiedzę w pracy z uczniami poszukującymi nowych możliwości rozwoju. Studia oferowane są również pozostałym pracownikom oświaty pragnącym podnieść swoją wiedzę, kompetencje i kwalifikacje w zakresie dostępu do innowacyjnych rozwiązań.

Strona WWW

https://www.sggw.pl/studia/podyplomowe/zarzadzanie-innowacyjnymi-rozwiazaniami-w-sektorach-polskiej-gospodarki/

 

 

Tytuł projektu: Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW

Numer umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-051/11-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1

Wartość całkowita projektu: 4 917 521,6 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny  – 4 917 521,6 PLN

Okres realizacji: 31.08.2012 – 31.08.2014

Realizator: SGGW – adres biura projektu poniżej

Opis Projektu: W ostatnich dwudziestu latach nastąpiło umasowienie kształcenia. W ostatniej dekadzie liczba absolwentów szkół wyższych uległa podwojeniu. Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych wzrosła 30%, co ma negatywny wpływ na jakość kształcenia. Na rynku pracy istnieje niedopasowanie podaży kompetencji absolwentów do struktury popytu. Jedynie niewiele ponad połowa absolwentów uczelni wyższych podejmuje pierwszą pracę w wyuczonym zawodzie. Oznacza to dla pozostałych absolwentów, że wybrany kierunek kształcenia był niezgodny z potrzebami rynku pracy i zmuszał ich do podjęcia pracy w innym zawodzie. Oznaki tego problemu zaobserwowano też w SGGW. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów i absolwentów SGGW w okresie od czerwca do grudnia 2010 r. wynika, że ocena przydatności programu studiów w zakresie przygotowania zawodowego została określona na poziomie średnim, podobnie jak przydatność treści programowych przedmiotów kierunkowych. Uzyskaną wiedzę praktyczną i związane z nią specjalistyczne umiejętności zawodowe większość respondentów oceniła na poziomie dostatecznym. Pomimo, że liczba kandydatów na studia pozostaje nadal na zbliżonym poziomie, to jednak obserwuje się spadek liczby kandydatów na niektóre kierunki, szczególnie na studiach II stopnia i niestacjonarnych, co powoduje nawet, że studia te nie są uruchamiane. Coraz trudniej jest utrzymywać wysoki poziom kształcenia, co może mieć znaczący wpływ na rozwój obszarów niezurbanizowanych, dla których w większości przygotowywani są absolwenci Uczelni. Dlatego też w SGGW podjęto działania, wyrażające się m.in. w przyjęciu Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2010-2020 oraz Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (SZiDJK). Wymusza to wprowadzanie zmian w zarządzaniu uczelnią, m.in. w zakresie: procesu dydaktycznego i jakości kształcenia, zarządzaniu kadrami, a także procesów pomocniczych: wdrożenie modelu zarządzanie majątkiem uczelni, finansami i systemem informatycznym. Przygotowanie i wdrożenie tych zmian stało się zasadniczym celem projektu. Sformułowane na tej podstawie zadania projektu zestawiono w tabeli 1. Ich wdrożenie przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w SGGW.

 

Biuro Projektu

Kierownik Projektu

dr Witold Bekas

witold_bekas@sggw.pl

 

Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

mgr inż. Karolina Sawa

karolina_sawa@sggw.pl.

22-59 35505

 

Specjalista ds. rozliczeń finansowych

dr inż. Małgorzata Wdowska

malgorzata_wdowska@sggw.pl

22-59 35 204

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

Robert Zakowicz

robert_zakowicz@sggw.pl

 

Specjalista ds. rekrutacji i PEFS

mgr Marta Utratna

m.utratna@levis.sggw.pl

 

 

Tytuł projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020

Numer umowy: POKL.04.03.00-00-042/12-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1

Wartość całkowita projektu: ?

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny - ?, wkład uczestników studiów – ?

Okres realizacji: ?

Realizatorzy: SGGW

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW

http://europa2020.sggw.pl/