Projekty

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Perspektywa 2007 – 2013
Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych i podobnych realizowane w SGGW:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1.FORESIGHT Regionalny dla szkół Wyższych Warszawy i Mazowsza ” Akademickie Mazowsze 2030″

2.Bio- Żywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego

3.Functional Analysis of Genetic, Molecular and Quantum Mechanisms that Regulate Plants Productivity, and Biotechnologies for Cell Wall Degradation and Hydrogen Production

4.Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody

5.Mikro i Nano – systemy w Chemii i diagnostyce biomedycznej

6.Program POMOST -wsparcie dla kobiet w ciąży

7.Program POMOST -wsparcie dla kobiet w ciąży 2

8. „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”

 

Tytuł projektu: Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030

Numer umowy: UDA-POIG.01.01.01-14-033/09-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.1.1

Wartość całkowita projektu: 5 466 384,20 PLN, dla SGGW: 540 689,15 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 17.09.2009  –  30.03.2012

Realizatorzy: Konsorcjum: Lider – Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych; Szkoła Główna Handlowa; Akademia Leona Koźmińskiego.

Opis Projektu: Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem, w którym za cel obrano określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy dla Warszawy i Mazowsza (Województwa Mazowieckiego).

Wykonanie zaplanowanych w Projekcie prac badawczych umożliwi określenie kierunków rozwoju uczelni Warszawy i Mazowsza w zakresie kierunków kształcenia, modelu organizacji i działania szkół wyższych oraz modelu absolwenta uczelni w oparciu o analizę scenariuszy rozwoju regionu i zmian gospodarki polskiej.

Strona WWW

http://www.akademickiemazowsze2030.pl/www/7/opis.aspx

 

Tytuł projektu: Bio-żywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Numer umowy: POIG.01.01.02-14-090/09-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.1.2

Wartość całkowita projektu: 38 556 511 PLN, dla SGGW: 14 887 563 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 02.02.2009 -31.12.2014

Realizatorzy: Konsorcjum naukowe: Lider – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Partnerzy: SGGW, Instytuj Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu, Związek „Polskie Mięso”, Zakłady Mięsne „Olewnik-Bis” Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk i Jadwiga Majerowicz, „AGRO-DANMIS” Gramowscy Sp. J., Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Inter Yeast Sp. z o.o.

Opis Projektu: Celem ogólnym projektu BIOŻYWNOŚĆ jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez badania w obszarze nauk związanych z jakością żywności, co przyczyni się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, wzrostu jej konkurencyjności oraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego kraju obejmującego poprawę zdrowia społeczeństwa.

Celem bezpośrednim projektu BIOŻYWNOŚĆ jest kompleksowe opracowanie technologii wytwarzania produktów (surowców i przetworów) spożywczych pochodzenia zwierzęcego o optymalnej wartości odżywczej i prozdrowotnej, spełniających kryteria żywności funkcjonalnej. Projekt uwzględnia precyzyjne powiązanie ogniw w całym łańcuchu żywnościowym od „pola do stołu” oraz ekonomikę produkcji.

Strona WWW

http://www.biozywnosc.edu.pl/

 

Tytuł projektu: Funcional Analysis of Genetic, Molecular and Quantum Mechanisms that Regulate Plants Productivity, and Biotechnologies for Cell Wall Degradation and Hydrogen Production

Numer umowy: WELCOME/2008/1

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.2, Welcome

Wartość całkowita projektu: 6 641 800 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6 641 800 PLN

Okres realizacji: 01.03.2009– 28.02.2014

Realizatorzy: Laureat- prof. dr Stanisław Karpiński, SGGW; zespół naukowców (?)

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW: brak

 

 

Tytuł projektu: Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”

Lider: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nr projektu: PO IG.01.03.01-00-204/09

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania
i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Wartość całkowita projektu: 39 524 338,69 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 39 524 338,69 PLN

Realizatorzy: Konsorcjum naukowo – przemysłowe:

Lider – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – najstarsza Wyższa Szkoła Rolnicza posiadająca bardzo dobrą kadrę naukową i laboratoria badawcze wyposażone w najnowszą aparaturę badawczą dzięki czemu laboratoria są akredytowane i pozwalają na realizacje badań i uzyskiwania wiarygodnych, uznanych wyników, które mogą być weryfikowane przez dowolne laboratoria światowe.

Projekt realizowany przez:

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu oraz Katedra Ekonomiki i Organizacji Konsumpcji)
Wydział Inżynierii Produkcji (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji oraz Katedra Podstaw Inżynierii)

Konsorcjant Naukowy – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie – największy uniwersytet w północno – wschodniej Polsce, zlokalizowany w rejonie o wyjątkowym potencjale możliwości produkcyjnych wołowiny o wyjątkowej jakości i specyficznych cechach kulinarnych,  posiadający wykwalifikowaną kadrę naukową i właściwe zaplecze aparaturowe do badań. Jako jeden z nielicznych uniwersytetów, który będzie posiadać najwyższej klasy laboratoria do kontrolowanego opasu zwierząt i oceny jakości mięsa.

Projekt realizowany przez :

Wydział Bioinżynierii Zwierząt (Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka)
Wydział Nauk o Żywności (Katedra Technologii i Chemii Mięsa)

Konsorcjant Branżowy – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego  – zrzeszenie branżowe które jako pierwsza organizacja branżowa opracowała pierwszy polski system jakości produkcji mięsa wołowego QMP, który obecnie jest w trakcie notyfikacji unijnej. System QMP pozwoli na produkcję wołowiny w gwarantowanym, powtarzalnym standardzie jakości. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego realizuje z powodzeniem trzeci już projekt UE pozwalający na efektywną implementację wyników naukowych polskich naukowców i światowych osiągnięć wdrożeniowych w sektorze produkcji wołowiny. Zrzeszenie jest również pierwszą polską producencką organizacją, która opracowała strategię rozwoju dla branży produkcji wołowiny na lata 2007-2013 i opracowała pierwszy jakościowy program produkcji wołowiny EUROSTEK 2012.

Okres realizacji Projektu: 01.10.2009 – 30.09.2014

Opis Projektu: Założeniem projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora wołowiny poprzez kompleksowe badania i stworzenie nowej wiedzy opracowanej w ujęciu holistycznym w obszarze nauk związanych z jakością mięsa wołowego, co w konsekwencji przyczyni się do stworzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego i dystrybucji oraz wzrostu popytu na mięso wołowe, dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i poprawy konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego i wołowiny.

Przewiduje się otrzymanie w rezultacie projektu wyników badań opracowanych w interaktywnej bazie wiedzy zaopatrzonej w elementy benchmarkingu i optymalizacji. Projekt zakłada, że dostęp do wyników badań będzie zgodny z zasadami transferu technologii w POIG.

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest zdobywanie i zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki, poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców sektora wołowiny i rozwoju polskiego społeczeństwa. Projekt spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności jednostek naukowych konsorcjum, przedsiębiorstw sektora wołowiny poprzez wdrożenie innowacji w oparciu o nowe efektywne i prorynkowe technologie produkcji i sprzedaży wołowiny.

Nastąpi wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poprzez uruchomienie interaktywnej bazy wiedzy dostępnej przez Internet dla uczestników sektora wołowiny. Projekt jest rozwojowy o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce w sektorze wołowiny i ma szczególne znaczenie społeczne poprzez wpływ rezultatów projektu na poprawę efektywności i dochodowości sektora wołowiny wysokiej jakości oraz zmianę zwyczajów żywieniowych w aspekcie zdrowia społeczeństwa. Cel projektu jest zgodny z POIG i obszarem „Środowisko i Rolnictwo” pkt.5.4. KPBNiPR z 30.10.2008r.

Cele szczegółowe

Cele na poziomie:

produktów: przeprowadzenie badań przez współpracujące jednostki naukowe i przedsiębiorstwa z udziałem znaczącej liczby naukowców w tym nowozatrudnionych, studentów, doktorantów i zakup niezbędnej aparatury badawczej,

rezultatów: opracowanie nowych technologii i zastosowań praktycznych, publikacja wyników, współpraca z sektorem wołowiny i transfer technologii (wdrożenia, zgłoszenia patentowe, nieodpłatne przekazanie wyników), utworzenie nowych miejsc pracy w tym etatów badawczych, rozwój kadry naukowej,

jakościowe: wzmocnienie współpracy między sektorem B+R a przedsiębiorstwami sektora wołowiny oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności tych jednostek, poprawa zdrowia społeczeństwa, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry naukowej, zwiększenie udziału produktów innowacyjnych sektora wołowiny w rynku międzynarodowym.

 

Projekt składa się z komplementarnych zadań badawczych:

Badania popytu (Zadanie 1-Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, realizator:  SGGW w Warszawie i PZPBM ) na mięso wołowe pozwolą na określenie grup docelowych kampanii informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych na temat atrybutów mięsa wołowego o szczególnych właściwościach oraz dokonanie diagnozy zachowań konsumentów na rynku mięsa wołowego z uwzględnieniem czynników wyboru poszczególnych rodzajów mięsa przez konsumentów; zwyczajów żywieniowych w zakresie udziału określonych rodzajów mięsa w diecie; dokonanie typologii konsumentów ze względu na preferencje wobec mięsa wołowego, jak również określenie preferencji wybranych grup konsumentów stanowiących reprezentację. Opracowana metodyka procesu projektowania kampanii informacyjno-edukacyjnych mięsa wołowego o szczególnych właściwościach będzie wykorzystywana przez przedsiębiorców do opracowania kampanii informacyjno-edukacyjnych. Zebranie informacji nt. charakterystyk mięsa wołowego spełniającego w wysokim stopniu oczekiwania konsumenta, zapewni dane dla projektowania procesu produkcji żywca i mięsa wołowego.

 

W celu opracowania narzędzi projektowania i optymalizacji procesu produkcji mięsa odpowiedniej jakości zrealizowane zostaną badania i obserwacje kontrolowanych opasów (Zadanie 2- Ocena efektywności opasania bydła i jego wartości rzeźnej, realizator: UWM w Olsztynie), które pozwolą na ocenę wpływu czynników genetycznych i żywieniowych na efektywność opasania, na wskaźniki wartości rzeźnej oraz wartości odżywczej, prozdrowotnej i walory sensoryczne wołowiny. Równolegle będą prowadzone badania polowe (Zadanie 2a-Ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowalniczych z populacją bydła mlecznego polskich ras PCB, PCZB, POL-HF – w warunkach polowych, realizator: PZPBM). Rezultaty zadania pozwolą również na opracowanie modeli produkcji wołowiny kulinarnej z wykorzystaniem w żywieniu pasz z użytków zielonych, w celu wyeliminowania GMO.

Analiza zmian biochemicznych zachodzących we wczesnym stadium po uboju i w czasie dojrzewania mięsa oraz ocena właściwości technologicznych mięsa wołowego (Zadanie 3- Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych mięsa, realizator UWM w Olsztynie) pozwoli ustalić w pierwszym rzędzie prawidłowość przebiegu zmian poubojowych i zależność wartości wyróżników tych zmian od modyfikowanych czynników przyżyciowych i poubojowych.

W drugim etapie doświadczenia zostaną określone właściwości technologiczne mięsa wołowego uzyskiwanego przy różnych zmiennych genetycznych, żywieniowych, środowiskowych i innych w odniesieniu do zakładanych i zbadanych preferencji konsumentów. Zostaną zaproponowane metody obróbki mięsa wołowego podnoszące jego przydatność kulinarną i wartość odżywczą.

Analiza sensoryczna (Zadanie 4- Charakterystyka wartości odżywczej oraz ocena cech jakościowych metodami sensorycznymi i instrumentalnymi, realizator: SGGW w Warszawie) oparta o najnowsze metody testów konsumenckich jak i eksperckich oraz oceny instrumentalnej w celu ustanowienia podstawy do budowy korelacji wyników z uzyskanych wyróżników jakości pozyskanych z metod sensorycznych i instrumentalnych. Badanie pozwoli na uzyskanie syntetycznych wskaźników jakości mięsa wołowego obrazujących wpływ wybranych zmiennych na końcową jakość i satysfakcję konsumenta oraz określenie preferencji konsumenckich, które stanowią o popycie na danej jakości mięso wołowe.

Zamykającym etapem całościowego postępowania doświadczalnego będzie modelowanie procesów (Zadanie 5-Modelowanie procesów, realizator: SGGW w Warszawie, PZPBM) opasania bydła, oceny wartości rzeźnej oraz uruchomienie interaktywnej bazy wiedzy. W tym etapie w celu uzyskania wysokiej użyteczności społecznej i gospodarczej wyników projektu zostanie opracowana i wdrożona aplikacja nowoczesnej, ergonomicznej bazy danych umożliwiająca dostęp producentów rolnych, przetwórców, konsumentów i naukowców oraz handlowców i eksporterów do wyników badań poprzez Internet, zaopatrzona w elementy benchmarkingu i optymalizacji.

 

Określenie końcowego wyniku projektu

Osiągnięcie celów zakładanych w projekcie wpłynie na podniesienie konkurencyjności polskiego sektora wołowiny, wzmocni pozycję polskich producentów wołowiny na wspólnym europejskim rynku, pozwoli na efektywną i rentowną produkcję na bazie ponad 330 tys. dziś eksportowanych cieląt i młodego bydła opasowego, co da możliwości uzyskania przez polskich rolników wartości dodanej. Produkcja w Polsce Żywca wołowego na bazie tych cieląt i relatywne podniesienie ich ceny, to wzrost wartości produkcji o ponad 1 mld PLN
i wzrost wartości dodanej w sektorze wołowiny o ponad 750 mln PLN rocznie.

Rezultat projektu – interaktywna baza wiedzy zaopatrzona w mechanizmy benchmarkingu
i optymalizacji produkcji – będzie dla przedsiębiorców narzędziem do projektowania procesu produkcji mięsa wołowego w sposób gwarantujący niski koszt, osiągniecie powtarzalnych parametrów spełniających oczekiwania konsumenta w stopniu maksymalizującym wartość dodaną. Takie narzędzie, tj. interaktywna baza wiedzy jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali Polski i UE, wzmacniającymi pozycję konkurencyjną polskich producentów wołowiny. Wyniki Projektu absolutnie i bezspornie będą miały istotny i pozytywny wpływ na podwyższanie konkurencyjności producentów oraz przetwórców Żywca wołowego dlatego, ze podejmowane decyzje produkcyjne będą bazowały na najnowszych wynikach preferencji rynkowych konsumentów, którzy chcą uzyskiwać maksymalną satysfakcję z nabywanego mięsa wołowego. Tak więc realizowana będzie produkcja pod potrzeby rynkowe z wartością dodaną w zakresie jakości bazującej na dobrostanie zwierząt, co jest zgodne z tendencjami obecnie występującymi w UE.

 

Kierownik Projektu- Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

e-mail: agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

Biuro Projektu ProOptiBeef w SGGW
Budynek NR 32,pok. A 109
Ul. Nowoursynowska 159c,
02-787 Warszawa
Tel./fax 22 59 370 58

E mail: biuro@prooptibeef.pl

Strona WWW

http://prooptibeef.pl/

 

 

Tytuł projektu: Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej

Numer umowy: POIG.01.03.01-00-014/08

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1

Wartość całkowita projektu: 19 760 000 PLN, dla SGGW: 609 020 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 23.01.2009 – 31.03.2013

Realizatorzy: Konsorcjum naukowo – przemysłowe. Lider – Instytut Technologii Elektronowej, Partnerzy: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej IBIB PAN, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka

Opis Projektu: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych mikro- i nano- systemów przeznaczonych do zastosowań w chemii i diagnostyce biomedycznej. Najważniejszym rezultatem będzie podniesienie poziomu badań w tej dziedzinie w Polsce w stopniu umożliwiającym intensyfikację współpracy polskich zespołów w ramach projektów europejskich 7PR a przede wszystkim stworzenie możliwości industrializacji opracowanych w ramach Projektu innowacyjnych produktów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom rynku medycznego, potrzebom społecznym i gospodarczym.

Strona WWW

http://www.ite.waw.pl/mnsdiag/

 

 

Tytuł projektu: Program POMOST – wsparcie dla kobiet w ciąży

Numer umowy: POMOST_C/26

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.2, Pomost

Wartość całkowita projektu: 16 969 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 16 969 PLN

Okres realizacji: 01.08.2010 – 30.04.2011

Realizator: Indywidualna stypendystka z SGGW- Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Opis Projektu: Program POMOST ma na celu wsparcie finansowe na zapewnienie kobiecie w ciąży zastępstwa do pracy w warunkach szkodliwych dla ciąży. Program zapewnia wypłatę środków na wynagrodzenie dla zastępcy za czynności wykonywane w ramach grantu badawczego.

Strona WWW - brak

 

 

Tytuł projektu: Program POMOST – wsparcie dla kobiet w ciąży 2

Numer umowy: POMOST_C/46

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.2, Pomost

Wartość całkowita projektu: 12 052PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 12 052PLN

Realizator: Indywidualna stypendystka z SGGW- Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Okres realizacji: 01.03.2011 – 10.09.2011

Opis Projektu: Program POMOST ma na celu wsparcie finansowe na zapewnienie kobiecie w ciąży zastępstwa do pracy w warunkach szkodliwych dla ciąży. Program zapewnia wypłatę środków na wynagrodzenie dla zastępcy za czynności wykonywane w ramach grantu badawczego.

Strona WWW - brak

 

 

Tytuł projektu: „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”

Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-14-041/12

Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i Rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

Wartość całkowita projektu: 8 962 125 zł

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6 555 125 zł

Okres realizacji: 28.05.2013 r. – 30.06.2015 r.

Realizator: SGGW, kierownik Projektu Prof. dr hab. Jan Rozbicki

Opis Projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pieczywa jasnego pszennego i makaronu o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego wykazujących działanie prozdrowotne, opracowanie nowatorskiej technologii produkcji standardowego ziarna pszenicy, z wykorzystaniem narzędzi rolnictwa precyzyjnego i ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych na terenach rolniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz udostępnienie jej w postaci interaktywnej bazy wiedzy z wykorzystaniem programu Share Point dla upowszechnienia wyników badań w zakresie innowacji w technologii produkcji ziarna pszenicy, nowych innowacyjnych technologii produkcji pieczywa i makaronu o właściwościach prozdrowotnych oraz opracowanie strategii rynkowych i promocyjnych, które zwiększą szanse przedsiębiorstwa na osiągnięcie sukcesu i utrwalenie pozycji konkurencyjnej w zakresie opracowanych produktów. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe badania dotyczące głównych ogniw łańcucha produkcji wyrobów zbożowych: od producenta ziarna do konsumenta oraz badania rynku. Użyteczny wymiar projektu ukierunkowany jest na bezpośrednie zastosowanie wyników zrealizowanych badań w praktyce gospodarczej, na potrzeby rynku zbóż i produktów zbożowych w zupełnie nowej linii technologicznej, obniżającej kaloryczność wyrobów piekarskich z jasnego pieczywa i makaronu o ponad 30%.
Umożliwi to producentom pieczywa i makaronu uzyskanie nowych technologii produkcji oraz wytworzenie nowych, innowacyjnych produktów zbożowych, dla rozwoju ich działalności i umocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku.

Strona WWW - www.bioprodukty.sggw.pl 

Biuro Projektu
ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, III/88
tel. 22 593 26 98
fax 22 593 26 82
e-mail: biuro_bioprodukty@sggw.pl