Projekty

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko


Program Infrastruktura i Środowisko; Perspektywa 2014-2020

Tytuł projektu: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4

Wartość całkowita projektu: 33 870 025, 98 PLN

Dofinansowanie: Fundusz Spójności 28 789 522,08 PLN

Okres realizacji: 01.04.2019-31.03.2023

Realizatorzy: Beneficjent – SGGW, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt
Partnerzy: Białowieski Park Narodowy, Nadleśnictwo Augustów, Nadleśnictwo Baligród, Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Bielsk, Nadleśnictwo Borki, Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Cisna, Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Nadleśnictwo Drawsko, Nadleśnictwo Dwukoły, Nadleśnictwo Gołdap, Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Nadleśnictwo Kobiór, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Krynki, Nadleśnictwo Lesko, Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Niepołomice, Nadleśnictwo Płaska, Nadleśnictwo Stuposiany, Nadleśnictwo Supraśl, Nadleśnictwo Waliły, Nadleśnictwo Żednia, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Opis projektu: zaplanowane są działania o charakterze dobrych praktyk, związane z kompleksową ochroną żubra Bison bonasus w Polsce. Ochroną zostaną objęte istniejące wolne populacje: białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz żyjąca na poligonie drawskim. W projekcie zaplanowano także utworzenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz w Lasach Janowskich. Przewidziano też prowadzenie działań ochronnych w odniesieniu do zwierząt żyjących w warunkach ex-situ – opiekę nad zagrodami istniejącymi: Białowieża (BPN), Kobiór, Niepołomice, Gołuchów, Muczne. Planowana jest kontynuacja prac nad utworzeniem zagrody w Nadleśnictwie Supraśl oraz utworzenie kolejnej w Nadleśnictwie Dwukoły. Projekt swoim zasięgiem obejmie 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilności gatunku planuje się zwiększenie areału występowania wolnych stad o kolejne 2 stanowiska oraz zmniejszenie presji turystycznej na miejsca jego bytowania. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku. Projekt realizowany będzie na terenie 9 województw. Projekt będzie stanowił kontynuację działań, prowadzonych w ramach poprzednich projektów realizowanych przez SGGW, w odniesieniu do żubra.

Strona www:
https://projekt.wisent.org

 

 

Perspektywa 2007 – 2013
Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych i podobnych realizowane w SGGW:

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko

1. Centrum Naukowo- Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska-” Centrum Wodne SGGW”

2. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi

3. Ochrona ex situ żubra Bison bonasus

4. Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia

 

Tytuł projektu: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW

Numer umowy: UDA-POIS.13.1-001/08-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 13.1

Wartość całkowita projektu: 49 311 165,51 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 46 577 455,36 PLN,

Okres realizacji: 30.12.2008 – 31.06.2011

Realizator: SGGW – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Opis Projektu: Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości kształcenia na Wydziale, co powodować będzie wzmocnienie Uczelni w prowadzonej przez nią działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, jak i w zakresie oddziaływania na gospodarkę poprzez transfer wiedzy. Celem bezpośrednim Projektu jest realizacja nowoczesnego Obiektu dydaktycznego i naukowo-badawczego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, umożliwiającego poprawę jakości kształcenia w zakresie budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska, a także podjęcie nowych zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych, realizowanych na najwyższym poziomie uczelni europejskich.

Strona WWW

http://w3.cem.sggw.pl/centrum-wodne/

http://wbis.sggw.pl/struktura-wydzialu/lab-centrum-wodne/

 

Tytuł projektu: Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi

Numer umowy: POIS.05.03.00-00-050/08-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 5.3

Wartość całkowita projektu: 1 245 091,90 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 058 328,12 PLN, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 186 763,78 PLN

Okres realizacji: 30.09.2009 – 31.03. 2012

Realizator: SGGW – Wydział Nauk o Zwierzętach

Opis Projektu: Zadaniem projektu było opracowanie krajowych strategii gospodarowania sześcioma wybranymi gatunkami zwierząt (wilk, rys, niedźwiedź, wydra, kormoran i żuraw) dla których brak takich programów jest szczególnie odczuwalny. Wybrane gatunki te reprezentują różne grupy problemów związanych z ochroną i gospodarowaniem populacjami. Programy zostały wypracowane podczas specjalistycznych warsztatów z czynnym udziałem naukowców, przedstawicieli administracji centralnej, lokalnej, organizacji pozarządowych, leśników, zarządców terenów, służb ochrony przyrody oraz wszystkich innych podmiotów związanych pozytywnie lub negatywnie z danym gatunkiem.

Strona WWW

http://gatunki.sggw.pl/

 

Tytuł projektu: Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce

Numer umowy: POIS.05.01.00-00-155/09-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 5.1

Wartość całkowita projektu: 7 910 853,40 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6 274 720,74, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – 1 107 303,66 PLN, wkład własny partnerów

Okres realizacji: 22.09.2010 – 31.12.2013

Realizatorzy: Konsorcjum; Lider -  SGGW Wydział Nauk o Zwierzętach, partnerzy: Nadleśnictwo Kobiór, Nadleśnictwo Niepołomice, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

Opis Projektu:

W projekcie dotyczącym populacji ex situ działania będą się koncentrować na zapewnieniu opieki żubrom, na poprawie infrastruktury w ośrodkach, na prowadzeniu monitoringu genetycznego i stanu zdrowia oraz zapewnieniu opieki weterynaryjnej. Ważną częścią projektu jest realizacja koordynowanego programu ochrony zmienności genetycznej żubra, w tym wymiana zwierząt między stadami i wzbogacanie puli genowej wolnych populacji. Utworzony zostanie Bank Genów Żubra, w którym oprócz DNA przechowywane będzie nasienie samców żubra. Ważną częścią są działania informacyjne, w tym coroczna  konferencja. Spodziewanymi efektami naszych działań będzie ochrona zmienności genetycznej żubra, zapewnienie współpracy ośrodków, podniesienie rangi kraju w europejskim procesie ochrony gatunku oraz wzrost wiedzy i akceptacji dla żubra i ochrony przyrody.

Strona WWW

http://www.projektexsitu.sggw.pl/

 

Tytuł projektu: Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia

Numer umowy: POIS.05.01.00-00-229/09-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 5.1

Wartość całkowita projektu: 13 385 339,82 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 10 751 674,83PLN, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 897 354,39, wkład własny partnerów

Okres realizacji: 14.04.2011 – 31.12.2013

Realizatorzy: Konsorcjum; Lider -  SGGW Wydział Nauk o Zwierzętach, partnerzy: Nadleśnictwo Borki, Nadleśnictwo Supraśl, Nadleśnictwo Waliły, Nadleśnictwo Krynki, Nadleśnictwo Żednia, Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Hajnówka, Białowieski Park Narodowy

Opis Projektu: Głównym celem Projektu jest wdrożenie w północno-wschodniej Polsce „Strategii ochrony Żubra Bison bonasus w Polsce”. Projekt będzie obejmował działania w trzech wolnych populacjach Żubra, tj. w Puszczach Boreckiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej, oraz w stadzie Żubra utrzymywanym w Ośrodku Hodowli Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym. Istotnym elementem projektu jest prowadzenie Międzynarodowej Księgi Rodowodowej Żubrów. Jednym z ważniejszych celów jest dążenie do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania Żubra poprzedzone szczegółową oceną uwarunkowań siedliskowych, społecznych i organizacyjnych.

Strona WWW

http://www.projektinsitu.sggw.pl