Projekty

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko


Perspektywa 2007 – 2013
Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych i podobnych realizowane w SGGW:

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko

1. Centrum Naukowo- Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska-” Centrum Wodne SGGW”

2. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi

3. Ochrona ex situ żubra Bison bonasus

4. Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia

 

Tytuł projektu: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW

Numer umowy: UDA-POIS.13.1-001/08-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 13.1

Wartość całkowita projektu: 49 311 165,51 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 46 577 455,36 PLN,

Okres realizacji: 30.12.2008 – 31.06.2011

Realizator: SGGW – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Opis Projektu: Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości kształcenia na Wydziale, co powodować będzie wzmocnienie Uczelni w prowadzonej przez nią działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, jak i w zakresie oddziaływania na gospodarkę poprzez transfer wiedzy. Celem bezpośrednim Projektu jest realizacja nowoczesnego Obiektu dydaktycznego i naukowo-badawczego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, umożliwiającego poprawę jakości kształcenia w zakresie budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska, a także podjęcie nowych zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych, realizowanych na najwyższym poziomie uczelni europejskich.

Strona WWW

http://w3.cem.sggw.pl/centrum-wodne/

http://wbis.sggw.pl/struktura-wydzialu/lab-centrum-wodne/

 

Tytuł projektu: Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi

Numer umowy: POIS.05.03.00-00-050/08-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 5.3

Wartość całkowita projektu: 1 245 091,90 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 058 328,12 PLN, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 186 763,78 PLN

Okres realizacji: 30.09.2009 – 31.03. 2012

Realizator: SGGW – Wydział Nauk o Zwierzętach

Opis Projektu: Zadaniem projektu było opracowanie krajowych strategii gospodarowania sześcioma wybranymi gatunkami zwierząt (wilk, rys, niedźwiedź, wydra, kormoran i żuraw) dla których brak takich programów jest szczególnie odczuwalny. Wybrane gatunki te reprezentują różne grupy problemów związanych z ochroną i gospodarowaniem populacjami. Programy zostały wypracowane podczas specjalistycznych warsztatów z czynnym udziałem naukowców, przedstawicieli administracji centralnej, lokalnej, organizacji pozarządowych, leśników, zarządców terenów, służb ochrony przyrody oraz wszystkich innych podmiotów związanych pozytywnie lub negatywnie z danym gatunkiem.

Strona WWW

http://gatunki.sggw.pl/

 

Tytuł projektu: Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce

Numer umowy: POIS.05.01.00-00-155/09-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 5.1

Wartość całkowita projektu: 7 910 853,40 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6 274 720,74, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – 1 107 303,66 PLN, wkład własny partnerów

Okres realizacji: 22.09.2010 – 31.12.2013

Realizatorzy: Konsorcjum; Lider -  SGGW Wydział Nauk o Zwierzętach, partnerzy: Nadleśnictwo Kobiór, Nadleśnictwo Niepołomice, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

Opis Projektu:

W projekcie dotyczącym populacji ex situ działania będą się koncentrować na zapewnieniu opieki żubrom, na poprawie infrastruktury w ośrodkach, na prowadzeniu monitoringu genetycznego i stanu zdrowia oraz zapewnieniu opieki weterynaryjnej. Ważną częścią projektu jest realizacja koordynowanego programu ochrony zmienności genetycznej żubra, w tym wymiana zwierząt między stadami i wzbogacanie puli genowej wolnych populacji. Utworzony zostanie Bank Genów Żubra, w którym oprócz DNA przechowywane będzie nasienie samców żubra. Ważną częścią są działania informacyjne, w tym coroczna  konferencja. Spodziewanymi efektami naszych działań będzie ochrona zmienności genetycznej żubra, zapewnienie współpracy ośrodków, podniesienie rangi kraju w europejskim procesie ochrony gatunku oraz wzrost wiedzy i akceptacji dla żubra i ochrony przyrody.

Strona WWW

http://www.projektexsitu.sggw.pl/

 

Tytuł projektu: Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia

Numer umowy: POIS.05.01.00-00-229/09-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 5.1

Wartość całkowita projektu: 13 385 339,82 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 10 751 674,83PLN, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 897 354,39, wkład własny partnerów

Okres realizacji: 14.04.2011 – 31.12.2013

Realizatorzy: Konsorcjum; Lider -  SGGW Wydział Nauk o Zwierzętach, partnerzy: Nadleśnictwo Borki, Nadleśnictwo Supraśl, Nadleśnictwo Waliły, Nadleśnictwo Krynki, Nadleśnictwo Żednia, Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Hajnówka, Białowieski Park Narodowy

Opis Projektu: Głównym celem Projektu jest wdrożenie w północno-wschodniej Polsce „Strategii ochrony Żubra Bison bonasus w Polsce”. Projekt będzie obejmował działania w trzech wolnych populacjach Żubra, tj. w Puszczach Boreckiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej, oraz w stadzie Żubra utrzymywanym w Ośrodku Hodowli Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym. Istotnym elementem projektu jest prowadzenie Międzynarodowej Księgi Rodowodowej Żubrów. Jednym z ważniejszych celów jest dążenie do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania Żubra poprzedzone szczegółową oceną uwarunkowań siedliskowych, społecznych i organizacyjnych.

Strona WWW

http://www.projektinsitu.sggw.pl