Projekty

Aktualności


AktualnoścI

 

Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków.

Szósty konkurs GOSPOSTRATEG

 

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres

Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki rozwojowe:

 • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 • obszar pułapki braku równowagi;
 • obszar pułapki demograficznej;
 • obszar pułapki słabości instytucji.

Harmonogram konkursu


Data ogłoszenia konkursu: 7 kwietnia 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 7 lipca 2021 r., do godz. 16:00

Wyniki konkursu: Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 180 dni.

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

W ramach konkursu NCBR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących:

 • FAZĘ A, w ramach której możliwe jest finansowanie badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych,
 • FAZĘ B, w ramach której możliwe jest finansowanie wyłącznie prac przedwdrożeniowych.
 • Projekt może obejmować FAZĘ A i FAZĘ B albo tylko FAZĘ B.

Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nie może przekroczyć 35% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie na realizację FAZY B może być przekazane pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w FAZIE A.

Limit podwykonawstwa:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych;
 • 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne na są stronie Organizatora NCBR

 

 

Dzień otwarty NCBR dot. Konkursu Szyba Ścieżka 1/1.1.1/2021

BIURO PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I TRANSFERU TECHNOLOGII zaprasama do zapozania się nagraniem NCBR i informacjami  dot. Konkursu Szyba Ścieżka 1/1.1.1/2021  

 

 

Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021)

BIURO PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I TRANSFERU TECHNOLOGII informuje, że trwa nabór wniosków Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021)

 

Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty  dostępne na stronie NCBR.

 

Dla kogo

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, składające się z maksymalnie 3 podmiotów,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Na co

 • Na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.
 • Zakres tematyczny
 • Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 

Budżet konkursu

 • 300 000 000 zł, w tym:
 • 100 000 000 zł – na projekty w I rundzie,
 • 200 000 000 zł – na projekty w II rundzie.

 

Dofinansowanie

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
 • 1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
 • 2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro

 

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia: 15 lutego 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: maksymalnie 4 maja 2021 r.

 

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

 

 • I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
 • II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (link do systemu – aktywny od 22 marca 2021 r.).

WEWNĘTRZNA PROCEDURA SGGW

 

 

 

Startuje nowy program inwestycyjny UE

Startuje Program InvestEU, który pomoże zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki. Jego finansowy filar – Fundusz InvestEU, to następca Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Inwestycje, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu InvestEU muszą wpisywać się w co najmniej 1 z 4 segmentów:

 • Zrównoważona infrastruktura (transport, energetyka, łączność cyfrowa, odpady);
 • Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja (transfer wyników badań naukowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw);
 • MŚP (preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji);
 • Inwestycje społeczne i umiejętności (kształcenie, szkolenia, infrastruktura społeczna, innowacje społeczne, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa).

Fundusz InvestEU przyjmie postać instrumentu zwrotnego m.in. pożyczek, gwarancji czy wykupu długoterminowych obligacji. Wsparcie z Funduszu ma mobilizować zarówno prywatne, jak również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej DotacjeNaInnowacje.gov.pl

 

W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zaprasza do odwiedzenia strony internetowej www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl.

Jeżeli chcesz pozyskać środki z Funduszy Europejskich na realizację swojego innowacyjnego pomysłu, koniecznie odwiedź stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl. Na stornie internetowej znajdziesz:

 • Listę aktualnych naborów wniosków – czyli konkretnych, obecnie dostępnych możliwości sfinansowania Twojej innowacji z Funduszy Europejskich.
 • Dokładne informacje na temat narzędzia STEP. To bezpłatna usługa doradcza, skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać u siebie innowacje. Co ważne, mogą z niej skorzystać zarówno ci, którzy mają już konkretny pomysł, jak i ci, którzy dopiero wiedzą, że chcieliby coś zmienić w swojej firmie.
 • Wskazówki i praktyczne porady, na co zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dotację.

Inspirację, czyli historie przedsiębiorców, którzy skorzystali z Funduszy Europejskich i dzięki temu zmienili swoje firmy.

Nie musisz być Einsteinem, by tworzyć i wprowadzać innowacje w swojej firmie. Nie musisz być Einsteinem, by je sfinansować! Pomogą Ci w tym Fundusze Europejskie. Wejdź na stronę www.DotacjeNaInnowacje.gov.pl i zdobądź wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Źródło: www.ncbr.gov.pl