SGGW

Projekty

12
maja
2016

Konkurs w ramach Programu sektorowego „INNOSBZ”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego„INNOSBZ”.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie od 10 czerwca do 11 lipca 2016 r.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu.

Wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłącznie wniosek o dofinansowanie projektu, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców. Uczelnia może pełnić rolę podwykonawcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.