SGGW

Projekty

15
czerwca
2016

Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r.
 
Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie nowe elementy ze wskazanych poniżej:
- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,
- realizacja międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,
- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.
 
Zajęcia prowadzone przez tych wykładowców muszą obejmować co najmniej 120 godzin dydaktycznych. Wskazane 120 godzin musi obejmować co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych. Pozostałe maksymalnie 60 godzin może zostać przeznaczone na inne formy zajęć, takie jak konsultacje dydaktyczne, spotkania otwarte dla szerokiego grona odbiorców, zajęcia e-learningowe (koszty e-learningu muszą zostać ograniczone do samych zajęć, bez kosztów tworzenia platform e-learningowych i wytwarzania materiałów do zajęć).
 
Wszystkie wskazane formy zajęć w wymiarze łącznym 120 godzin muszą zostać przeprowadzone maksymalnie w ciągu dwóch kolejnych semestrów.
 
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 145 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 140 650 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.
 
Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.
 
Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 5 000 000 PLN.
 
Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 30 000 PLN na jednego uczestnika projektu.
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBiR.