SGGW

Projekty

04
maja
2016

Konkurs na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach POWER

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż z dniem 29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie prowadzone przez kadrę dydaktyczną uczelni, w ramach rozwoju jej trzeciej misji, fakultatywne zajęcia służące wspieraniu u osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej moduły.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 850 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która wskaże minimum 1 gimnazjum i/albo szkołę ponadgimnazjalną, w której będzie realizowała zajęcia wspierające wśród uczniów rozwój kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką.

Maksymalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.