Projekty

CEEPUS


CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich, to program zajmujący się promowaniem współpracy między uczelniami wyższymi. Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Program powstał w roku 1993 i nie jest programem Unii Europejskiej. W skład CEEPUS wchodzi 35 uczelni z różnych krajów, podzielonych według kierunków studiów. W ramach programu, Polska najczęściej współpracuje z Austrią, Chorwacją, Słowacją, Rumunią i Węgrami. Krajami członkowskimi CEEPUS są również Albania, Bułgaria, Macedonia, Słowenia, Serbia i Czarnogóra. Na CEEPUS można wyjechać kilkakrotnie w czasie trwania studiów.

CEEPUS oferuje studentom:

- wyjazdy semestralne (min. 3 miesiące) dla studentów przed uzyskaniem dyplomu, którzy są przynajmniej na II roku studiów – konieczny jest wybór przedmiotów zgodnych z programem studiów na SGGW.

- wyjazdy 1-2 miesięczne (min. 1 miesiąc) przeznaczone są dla studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów.

CEEPUS oferuje nauczycielom akademickim:

- wyjazdy 1 miesięczne

- minimalny okres pobytu to tydzień (5 dni roboczych ) wraz z 6 godzinami wykładowymi;

- pobyty wielokrotne nie mogą przekraczać 10 miesięcy w skali roku;

W CEEPUS istnieją 2 możliwości wymiany:

I. w ramach sieci uczelni – miejsca przydzielane przez komisję międzynarodową.

II. w ramach puli Free-mover  miejsca dodatkowe, przyznawane poza siecią;

/sieć – porozumienie uczelni z min. 3 krajów partnerskich, które współpracują ze sobą w ramach danej dziedziny/

/free-mover – student, który sam wybiera uczelnię partnerską i zgłasza się do niej; WARUNEK: wybrana uczelnia musi uczestniczyć w programie CEEPUS; wyjazdy tylko na semestr letni; istnieje możliwość otrzymania stypendium/

Zasady wyjazdu w ramach CEEPUS

Standardowe dokumenty aplikacyjne:

Aplikacja on-line na www.ceepus.info

równocześnie:

Standardowa papierowa aplikacja CEEPUS (1 egzemplarz)

Formularz zgłoszeniowy (1 egzemplarz)

Learning Agrement/ Research program (3 egzemplarze, oryginały)

Karta uzgodnień (3 egzemplarze, oryginały)

Transcript of Records – wykaz dotychczasowo uzyskanych ocen

Certyfikat językowy – poziom B2

Po uzyskaniu akceptacji ze strony uczelni macierzystej (SGGW) oraz goszczącej, student podpisuje:

Wniosek wyjazdowy

Umowę SGGW – Student (oba dokumenty uprawniają do wyjazdu)

Zasady:

- zgoda prodziekana wydziału ds. dydaktyki

- dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, potwierdzona certyfikatem (poziom B2) i/lub języka lokalnego

- stypendyście przysługuje grant, który wypłacany jest przez stronę przyjmującą

- koszty podróży (bilet kolejowy) finansowane są ze środków własnych studenta/nauczyciela akademickiego; ZWROTza koszty podróży przysługuje po powrocie ze stypendium i spełnieniu wszystkich warunków umowy

- złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie zagraniczne biuro CEEPUS

Terminy składania aplikacji (również aplikacji on-line):

na semestr zimowy 2013/2014: do dnia 15 czerwca 2013 

na semestr letni 2013/2014: do dnia 30 października – miejsca w ramach dostępnych sieci, 15 listopada – miejsca w ramach puli freemover

Wyjazdy w ramach puli Freemover

Umożliwia ubieganie się o stypendium w kraju członkowskim Programu CEEPUS

Freemover to osoba związana z programem CEEPUS, będąca studentem lub pracownikiem naukowym na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania

Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS, po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów w pok. nr 15, budynek 8 na terenie starego kampusu SGGW.

Do standardowej aplikacji CEEPUS dołączyć należy:

zgodę z instytucji przyjmującej

dwa listy polecające od pracowników naukowych uczelni delegującej

zaświadczenie z uczelni delegującej, iż okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane

krótki opis pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas trwania stypendium (w przypadku pobytów krótszych niż semestr)

Minimalny okres pobytu:

studenci – 3 osobomiesiące;

nauczyciele akademiccy – 1 osobomiesiąc

Stypendia free-mover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego danego roku akademickiego, zarówno studentom jak i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm

http://www.ceepus.info

e-mail: ceepus@sggw.pl