SGGW

Projekty

08
września
2016

Bony na innowacje dla MŚP w ramach poddziałania 2.3.2 PO IR

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż do dnia 30 stycznia 2017 r. można składać wnioski w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP„.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła głównemu przedmiotowi projektu.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A lub B. Koszt usługi nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie projektu, który jest aktualnie przedmiotem oceny w ramach innego naboru prowadzonego przez PARP lub procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.