Projekty

Synergia - zintegrowany program rozwoju SGGW


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z046/18
Okres realizacji: 2019-10-01 - 2023-09-30
Całkowita wartość projektu: 14 817 163,90 zł
Kwota dla SGGW: 14 372 648,90 zł
Wkład własny: 444 515,00 zł

O projekcie:

Głównym celem projektu pt. „Synergia - zintegrowany program rozwoju SGGW” jest wdrożenie do 2023 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) zmian w zakresie podniesienia jakości kształcenia, podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Ponadto działania w projekcie zakładają wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Projekt realizowany jest w czasie 4 lat.

Działania w projekcie wykonywane będą w trzech modułach: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji, zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W ramach modułu I wdrożona zostanie współpraca z najlepszymi ekspertami zagranicznymi w danej dziedzinie, co umożliwi studentom dostęp do międzynarodowych programów kształcenia, wyników nowatorskich badań prowadzonych na najlepszych światowych uczelniach i instytutach badawczych, w których pracują eksperci. Wizyty te będą też okazją - poza zdobyciem wiedzy - do nawiązania współpracy studentów z ekspertami i zaangażowania w międzynarodowe programy badawcze.

W ramach modułu II zostanie uruchomiony szereg szkoleń dla studentów, których celem jest przede wszystkim rozwój praktycznych kompetencji zawodowych, zgodnych z potrzebami rynku i gospodarki, a także oczekiwaniami pracodawców, kompetencji analitycznych i informatycznych. Dodatkowym atutem będzie zdobycie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność, które są nie mniej ważne niż kompetencje zawodowe. Wydziały wdrożą dla swoich studentów certyfikowane szkolenia, warsztaty praktyczne, zajęcia w formule projektowej, zajęcia z pracodawcami, wizyty studyjne i pracodawców. Działania te będą realizowane w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym (głw. pracodawcami).

W ramach modułu VI będą realizowane działania służące podniesieniu jakości kształcenia, które są ściśle powiązane z rozwojem kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej uczelni oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, w szczególności wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Dlatego też w projekcie zaplanowano organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej i administracyjnej , które wpłynął na podniesienie kompetencji kadr i lepsze zarządzanie uczelnią. Działania te będą wzmocnione poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych, które umożliwią optymalizację działań i obniżenie kosztów funkcjonowania uczelni w obszarach generujących dziś wysokie koszty utrzymania, usprawnią procesy komunikacji i obiegu dokumentów, w tym wiele procesów zarządczych.

Strona projektu: http://projektsynergia.sggw.pl/