Projekty

Krajowe


Wykaz projektów SGGW (badawczych, własnych, habilitacyjnych i promotorskich) finansowanych i rozliczanych przez NCN, w tym przejęteych z MNiSW

 

Zasady finansowania projektów badawczych określone są w Ustawach:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki - Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.;

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki - Dz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm.;

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.

 

W formie projektów badawczych finansowane są badania podstawowe czyli prace eksperymentalne w określonych dyscyplinach naukowych.

Narodowe Centrum Nauki za podstawę kwalifikacji i ocenę projektów przyjęło podział na 25 paneli (dyscyplin lub grup dyscyplin), w trzech działach:

HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

ST - Nauki Ścisłe i Techniczne

NZ - Nauki o Życiu

HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości

filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

HS1_1 Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

HS1_2 Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe

HS1_3 Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)

HS1_4 Logika, metodologia nauk, filozofia nauki

HS1_5 Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna

HS1_6 Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)

HS1_7 Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa

HS1_8 Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)

HS1_9 Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze

HS1_10 Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

HS1_11 Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna

HS1_12 Religie świata

HS1_13 Teologia fundamentalna

HS1_14 Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka

HS1_15 Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika

HS1_16 Inne zagadnienia pokrewne

HS2 Kultura i twórczość kulturowa

literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

HS2_1 Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

HS2_2 Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

HS2_3 Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjnobibliograficzne

HS2_4 Bibliologia i informatologia

HS2_5 Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

HS2_6 Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

HS2_7 Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym: języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka, kultura języka

HS2_8 Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna

HS2_9 Konserwatorstwo

HS2_10 Muzealnictwo

HS2_11 Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia

HS2_12 Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)

HS2_13 Filmoznawstwo i media audiowizualne

HS2_14 Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)

HS2_15 Inne zagadnienia pokrewne

HS3 Wiedza o przeszłości

historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

HS3_1 Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

HS3_2 Historia społeczna

HS3_3 Historia polityczna (w tym ustroju)

HS3_4 Historia gospodarcza

HS3_5 Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

HS3_6 Historiografia, teoria i metodologia historii

HS3_7 Archiwistyka

HS3_8 Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

HS3_9 Numizmatyka i epigrafika

HS3_10 Papirologia

HS3_11 Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

HS3_12 Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

HS3_13 Inne zagadnienia pokrewne

HS4 Jednostka, instytucje, rynki

ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

HS4_1 Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce)

HS4_2 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

HS4_3 Ekonometria i metody statystyczne

HS4_4 Dynamika ludności i procesy demograficzne

HS4_5 Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

HS4_6 Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

HS4_7 Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

HS4_8 Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne

HS4_9 Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

HS4_10 Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

HS4_11 Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo

HS4_12 Międzynarodowe stosunki gospodarcze

HS4_13 Geografia ekonomiczna

HS4_14 Gospodarka przestrzenna

HS4_15 Inne zagadnienia pokrewne

HS5 Normy i władza

prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

HS5_1 Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej

HS5_2 Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

HS5_3 Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

HS5_4 Prawo karne

HS5_5 Prawo prywatne

HS5_6 Teoria polityki i myśl polityczna

HS5_7 Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe

HS5_8 Polityka regionalna

HS5_9 Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

HS5_10 Inne zagadnienia pokrewne

HS6 Człowiek i życie społeczne

psychologia, pedagogika, socjologia

HS6_1 Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka

HS6_2 Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa

HS6_3 Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna

HS6_4 Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji

HS6_5 Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia

HS6_6 Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu

HS6_7 Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna

HS6_8 Pedagogika ogólna, porównawcza i kultury

HS6_9 Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja

HS6_10 Pedagogika specjalna

HS6_11 Pedagogika edukacji (szkolna, szkoły wyższej) i dydaktyka

HS6_12 Teoria i filozofia wychowania, historia oświaty i wychowania

HS6_13 Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych

HS6_14 Struktura i dynamika społeczna

HS6_15 Socjologia idei, władzy, norm, organizacji

HS6_16 Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

HS6_17 Socjologia gospodarki i edukacji

HS6_18 Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny

HS6_19 Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów

HS6_20 Przestrzeń publiczna

HS6_21 Inne zagadnienia pokrewne

ST - Nauki Ścisłe i Techniczne

ST1 Nauki matematyczne

wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowanie a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

ST1_1 Logika i podstawy matematyki

ST1_2 Algebra

ST1_3 Teoria liczb

ST1_4 Geometria algebraiczna i zespolona

ST1_5 Geometria

ST1_6 Topologia

ST1_7 Grupy Liego i algebry Liego

ST1_8 Analiza

ST1_9 Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna

ST1_10 Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne

ST1_11 Równania różniczkowe cząstkowe

ST1_12 Fizyka matematyczna

ST1_13 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

ST1_14 Kombinatoryka

ST1_15 Matematyczne aspekty informatyki

ST1_16 Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

ST1_17 Teoria sterowania i optymalizacja

ST1_18 Zastosowania matematyki w innych naukach

ST1_19 Inne zagadnienia pokrewne

ST2 Podstawowe składniki materii

fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

ST2_1 Fundamentalne oddziaływania i pola

ST2_2 Fizyka cząstek elementarnych

ST2_3 Fizyka jądrowa

ST2_4 Astrofizyka jądrowa

ST2_5 Fizyka gazów i plazmy

ST2_6 Elektryczność i magnetyzm

ST2_7 Fizyka atomowa i molekularna

ST2_8 Optyka i optyka kwantowa

ST2_9 Lasery, fizyka laserowa

ST2_10 Akustyka

ST2_11 Teoria względności i grawitacja

ST2_12 Fizyka klasyczna

ST2_13 Termodynamika

ST2_14 Zjawiska nieliniowe

ST2_15 Fizyka ogólna (mechanika kwantowa, kwantowa informacja, zagadnienia interdyscyplinarne, ...)

ST2_16 Metrologia i metody pomiarowe

ST2_17 Fizyka statystyczna (gazy)

ST2_18 Inne zagadnienia pokrewne

ST3 Fizyka fazy skondensowanej

struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

ST3_1 Struktura ciał stałych i płynów

ST3_2 Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej

ST3_3 Cieplne własności materii skondensowanej

ST3_4 Transport w materii skondensowanej

ST3_5 Własności elektronowe materiałów i transportu

ST3_6 Dynamika sieci krystalicznych

ST3_7 Półprzewodniki

ST3_8 Nadprzewodnictwo

ST3_9 Nadpłynność

ST3_10 Spintronika

ST3_11 Magnetyzm

ST3_12 Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

ST3_13 Fizyka mezoskopowa

ST3_14 Elektronika molekularna

ST3_15 „Miękka” materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,...)

ST3_16 Dynamika płynów (zagadnienia fundamentalne)

ST3_17 Fizyka statystyczna (materii skondensowanej)

ST3_18 Przejścia fazowe, równowaga faz

ST3_19 Inne zagadnienia pokrewne

ST4 Chemia analityczna i fizyczna

chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

ST4_1 Chemia fizyczna

ST4_2 Nanochemia

ST4_3 Metody spektroskopowe i spektrometryczne

ST4_4 Struktura i architektura molekularna

ST4_5 Chemia i fizykochemia powierzchni

ST4_6 Chemia analityczna

ST4_7 Fizyka chemiczna

ST4_8 Metody instrumentalne w chemii

ST4_9 Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)

ST4_10 Chemia kombinatoryczna

ST4_11 Nowoczesne metody prowadzenia reakcji i procesów

ST4_12 Kataliza

ST4_13 Chemia fizyczna układów biologicznych

ST4_14 Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

ST4_15 Chemia teoretyczna i obliczeniowa

ST4_16 Chemia jądrowa i radiacyjna

ST4_17 Fotochemia

ST4_18 Inne zagadnienia pokrewne

ST5 Synteza i materiały

otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

ST5_1 Właściwości strukturalne materiałów

ST5_2 Materiały o strukturze ciała stałego

ST5_3 Modyfikacja powierzchni materiałów

ST5_4 Cienkie warstwy

ST5_5 Korozja

ST5_6 Materiały porowate

ST5_7 Ciecze jonowe

ST5_8 Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

ST5_9 Materiały do konstrukcji sensorów

ST5_10 Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

ST5_11 Synteza biomateriałów

ST5_12 Materiały „inteligentne” – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

ST5_13 Chemia środowiska

ST5_14 Chemia koordynacyjna

ST5_15 Chemia koloidów

ST5_16 Chemia biologiczna

ST5_17 Chemia fazy skondensowanej

ST5_18 Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

ST5_19 Metody badań właściwości materiałów

ST5_20 Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

ST5_21 Chemia polimerów

ST5_22 Chemia supramolekularna

ST5_23 Chemia organiczna

ST5_24 Chemia nieorganiczna

ST5_25 Inne zagadnienia pokrewne

ST6 Informatyka i technologie informacyjne

technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

ST6_1 Architektura systemów komputerowych

ST6_2 Systemy baz danych

ST6_3 Metody formalne

ST6_4 Grafika i przetwarzanie obrazów

ST6_5 Interakcja człowiek – komputer

ST6_6 Technologie i systemy informatyczne

ST6_7 Teoretyczne podstawy informatyki, w tym informatyka kwantowa

ST6_8 Systemy inteligentne

ST6_9 Obliczenia naukowe

ST6_10 Narzędzia modelowania

ST6_11 Multimedia

ST6_12 Przetwarzanie równoległe i rozproszone

ST6_13 Rozpoznawanie mowy

ST6_14 Systemy programowania

ST6_15 Inne zagadnienia pokrewne

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji

elektronika, telekomunikacja, optoelektronika

ST7_1 Inżynieria sterowania

ST7_2 Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy

ST7_3 Inżynieria symulacji i modelowania

ST7_4 Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

ST7_5 Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

ST7_6 Technologie telekomunikacyjne, technologie wysokiej częstotliwości

ST7_7 Przetwarzanie sygnałów

ST7_8 Sieci telekomunikacyjne

ST7_9 Interfejs człowiek-komputer

ST7_10 Robotyka

ST7_11 Inżynieria biomedyczna

ST7_12 Inne zagadnienia pokrewne

ST8 Inżynieria procesów i produkcji

modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

ST8_1 Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

ST8_2 Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza

ST8_3 Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji

ST8_4 Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)

ST8_5 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

ST8_6 Mechatronika, mechanika precyzyjna

ST8_7 Budowa maszyn (modelowanie, kształtowanie, obróbka)

ST8_8 Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

ST8_9 Wzornictwo, projektowanie wyrobów i maszyn, ergonomia, układ człowiek-maszyna

ST8_10 Zagadnienia techniczne w architekturze

ST8_11 Inne zagadnienia pokrewne

ST9 Astronomia i badania kosmiczne

astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty

ST9_1 Fizyka Słońca i przestrzeni międzyplanetarnej

ST9_2 Planety i małe ciała Układu Słonecznego

ST9_3 Materia międzygwiazdowa

ST9_4 Powstawanie gwiazd i planet

ST9_5 Układy planetarne pozasłoneczne

ST9_6 Astrobiologia

ST9_7 Gwiazdy i układy gwiazdowe

ST9_8 Droga Mleczna

ST9_9 Powstawanie i ewolucja galaktyk

ST9_10 Gromady galaktyk i wielkoskalowa struktura Wszechświata

ST9_11 Astrofizyka wysokich energii - promieniowanie rentgenowskie i gamma, promienie kosmiczne, neutrina

ST9_12 Astrofizyka relatywistyczna - procesy wokół obiektów zwartych (białych karłów, gwiazd neutronowych i czarnych dziur)

ST9_13 Ciemna materia, ciemna energia

ST9_14 Astronomia fal grawitacyjnych

ST9_15 Kosmologia

ST9_16 Badania Ziemi i otoczenia z wykorzystaniem technik satelitarnych

ST9_17 Duże bazy danych: archiwizacja, przechowywanie i analiza

ST9_18 Techniki obserwacyjne (instrumenty, detektory) i satelitarne

ST9_19 Inne zagadnienia pokrewne

ST10 Nauki o Ziemi

ggeografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, geodezja z kartografią, oceanologia, klimatologia

ST10_1 Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia powietrza

ST10_2 Meteorologia

ST10_3 Klimatologia, zmiany klimatu

ST10_4 Geoekologia

ST10_5Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna

ST10_6 Paleoklimatologia, paleoekologia

ST10_7Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, grawimetria

ST10_8 Oceanologia chemiczna i fizyczna

ST10_9 Geomechanika i geologia inżynierska

ST10_10 Mineralogia, petrologia, geologia złóż

ST10_11 Geochemia

ST10_12Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

ST10_13 Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi

ST10_14 Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia

ST10_15 Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

ST10_16 Geomagnetyzm, paleomagnetyzm, magnetotelluryka

ST10_17 Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

ST10_18 Inne zagadnienia pokrewne

NZ - Nauki o Życiu

NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym

biologia molekularna,biologia strukturalna, biotechnologia

NZ1_1 Biologia molekularna

NZ1_2 Biochemia

NZ1_3 Biofizyka

NZ1_4 Biologia strukturalna

NZ1_5 Inżynieria genetyczna

NZ1_6 Biologia syntetyczna

NZ1_7 Inżynieria komórkowa

NZ1_8 Inżynieria tkankowa

NZ1_9 Biotechnologia

NZ1_10 Biologia drobnoustrojów

NZ1_11 Inne zagadnienia pokrewne

NZ2 Genetyka, genomika

genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

NZ2_1 Genetyka molekularna

NZ2_2 Genomika, transkryptomika i epigenomika

NZ2_3 Proteomika

NZ2_4 Metabolomika

NZ2_5 Cytogenetyka

NZ2_6 Immunogenetyka

NZ2_7 Bioinformatyka

NZ2_8 Biologia obliczeniowa

NZ2_9 Biologia systemowa

NZ2_10 Modelowanie i symulacje biologiczne

NZ2_11 Epidemiologia genetyczna

NZ2_12 Inne zagadnienia pokrewne

NZ3 Biologia na poziomie komórki

biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

NZ3_1 Biologia komórki

NZ3_2 Fizjologia komórki

NZ3_3Apoptoza

NZ3_4 Starzenie

NZ3_5 Neurobiologia molekularna

NZ3_6 Neurobiologia komórkowa

NZ3_7 Przekaźnictwo sygnału

NZ3_8 Komórki macierzyste

NZ3_9 Organogeneza

NZ3_10 Genetyka rozwoju roślin

NZ3_11 Biologia rozwoju roślin

NZ3_12 Genetyka rozwoju zwierząt

NZ3_13 Biologia rozwoju zwierząt

NZ3_14 Inne zagadnienia pokrewne

NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów

budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, medycyna doświadczalna, podstawy neurologii

NZ4_1 Anatomia

NZ4_2 Fizjologia

NZ4_3 Fizjologia porównawcza

NZ4_4 Patofizjologia ogólna

NZ4_5 Patomorfologia

NZ4_6 Endokrynologia

NZ4_7 Neurofizjologia

NZ4_8 Neuroendokrynologia

NZ4_9 Neurobiologia systemowa

NZ4_10 Neuroobrazowanie

NZ4_11 Metabolizm

NZ4_12 Inne zagadnienia pokrewne

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt

przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów (z wyjątkiem chorób neurologicznych)

NZ5_1 Etiologia chorób człowieka

NZ5_2 Etiologia chorób zwierząt

NZ5_3 Patogeneza chorób człowieka

NZ5_4 Patogeneza chorób zwierząt

NZ5_5 Diagnostyka chorób człowieka

NZ5_6 Diagnostyka chorób zwierząt

NZ5_7 Leczenie chorób człowieka

NZ5_8 Leczenie chorób zwierząt

NZ5_9 Inne zagadnienia pokrewne

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt

odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, mikrobiologia, transplantologia, alergologia

NZ6_1 Odporność swoista i nieswoista

NZ6_2 Immunologia kliniczna

NZ6_3 Immunologia zwierząt

NZ6_4 Bakteriologia

NZ6_5 Wirusologia

NZ6_6 Parazytologia

NZ6_7 Mykologia

NZ6_8 Inne zagadnienia pokrewne

NZ7 Zdrowie publiczne

epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach

NZ7_1 Epidemiologia

NZ7_2 Zagrożenia środowiskowe

NZ7_3 Promocja zdrowia, kultura fizyczna

NZ7_4 Prewencja populacyjna

NZ7_5 Organizacja ochrony zdrowia

NZ7_6 Medycyna pracy

NZ7_7 Rehabilitacja

NZ7_8 Farmakoekonomika

NZ7_9Etyka medyczna

NZ7_10 Etyka weterynaryjna

NZ7_11 Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego

NZ7_12 Prewencja chorób człowieka

NZ7_13 Prewencja chorób zwierząt

NZ7_14 Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

NZ7_15 Toksykologia

NZ7_16 Inne zagadnienia pokrewne

NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym

biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

NZ8_1 Biologia ewolucyjna

NZ8_2 Ekologia

NZ8_3 Etologia

NZ8_4 Różnorodność biologiczna

NZ8_5 Biogeografia

NZ8_6 Biologia morza

NZ8_7 Hydrobiologia

NZ8_8 Ekotoksykologia

NZ8_9Genetyka populacyjna

NZ8_10 Taksonomia i filogenetyka

NZ8_11 Botanika

NZ8_12 Zoologia

NZ8_13 Inne zagadnienia pokrewne

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu

rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

NZ9_1 Naukowe podstawy agronomii

NZ9_2 Naukowe podstawy zootechniki

NZ9_3 Naukowe podstawy leśnictwa

NZ9_4 Naukowe podstawy ogrodnictwa

NZ9_5 Naukowe podstawy rybactwa

NZ9_6 Naukowe podstawy ochrony przyrody

NZ9_7 Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

NZ9_8 Mikrobiologia środowiskowa

NZ9_9 Biotechnologia środowiskowa

NZ9_10 Bioremediacja

NZ9_11 Zagrożenia i bezpieczeństwo biologiczne

NZ9_12 Ochrona zasobów genetycznych

NZ9_13 Inne zagadnienia pokrewne

Typy konkursów:

1. OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

2. PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
3. SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
4. SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
5. HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
6. MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
7. SYMFONIA – międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
8. ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
9. FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
10. INNE KONKURSY – ogłaszane na bieżąco

 

Z wnioskiem o finansowanie projektu występuje kierownik projektu wraz z kierownikiem jednostki naukowej (Prorektor ds. Nauki).

Wnioski składa się drogą elektroniczną w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl) oraz przesyła w jednym egzemplarzu do NCN.