Projekty

NCBIR

01
lipca
2014

KOREKTA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ DO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2014

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dokonała korekty Dokumentacji konkursowej ogłoszonego w dniu 17 czerwca 2014 r. konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1.1/2014.

Korekta dotyczy nadania pkt VII. 4 przedmiotowej Dokumentacji podanego poniżej brzmienia, zgodnego z ogłoszonym Planem działania dla Priorytetu IV PO KL na lata 2014 – 2015 w zakresie premii punktowej za poszczególne kryteria:
„Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów,
co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej (premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej). Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe do zakwalifikowania projektu do realizacji. W ramach przedmiotowego konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria strategiczne:
1.    Projekty przewidujące na kierunku objętym projektem realizację całości programu kierunków studiów w języku angielskim – waga 5 pkt.
2.    Projekty realizowane na kierunku w uczelni, na której:

co najmniej 1,5% studentów stanowią cudzoziemcy – w przypadku uczelni powyżej 8 tys. studentów,

co najmniej 5% studentów stanowią cudzoziemcy (w przypadku uczelni poniżej 8 tys. studentów

– waga 5 pkt.

3.    Projektodawca posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku na którym będzie realizowany projekt – waga 10 pkt.
4.    Projekty przewidujące na kierunkach objętych projektem zajęcia o charakterze warsztatowym prowadzone przez osoby mające doświadczenie zawodowe, adekwatne do prowadzonych działań, zdobyte poza uczelnią – waga 10 pkt.
5.    Utworzenie lub posiadanie już utworzonego wysoko umocowanego w hierarchii uczelni stanowiska odpowiedzialnego za wdrażanie przedsiębiorczości, jako części uczelnianej strategii  lub misji (W ramach projektu nie będą finansowane koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą stanowiska) – waga 5 pkt.

Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów strategicznych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski spełniające dane kryterium otrzymują wskazaną liczbę punktów, niespełniające – 0 punktów.
Za spełnienie wszystkich kryteriów strategicznych w przedmiotowym konkursie można uzyskać łącznie 35 punktów”.

FAQ DO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2014:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Opracyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, publikuje FAQ do ogłoszonego w dniu 17 czerwca 2014 r. konkursu zamkniętego n 1/POKL/4.1.1/2014. Przedmiotowy dokument będzie uzupełniany w miarę opracowywania przez IP kolejnych pytań nieujętych w FAQ.

FAQ do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1.1/2014