Projekty

NCBIR

17
czerwca
2014

Nowy konkurs - NCBiR ogłosiło Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kardy Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2014 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

W ramach Działania dofinansowanie uzyskają projekty mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności alokacji.

Maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcących powyżej 1200 studentów wynosi: 3 000 000 PLN.

Wnioski przyjmowane będą od 17 czerwca 2014r. do 15 lipca 2014 (do godz. 16.15). W przypadku wniosków nadsyłanych poczta lub przesyłka kurierska o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływy wniosku do sekretariatu IOK lub kancelarii NCBR

Więcej informacji dot konkursu na stronie:
http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2785,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html