Projekty

Krajowe


PROJEKTY KRAJOWE

Za inicjowanie i wspieranie realizacji projektów finansowanych z krajowych programów wdrażanych przez NCBiR odpowiada Zespół ds. wsparcia projektów realizowanych w ramach programów krajowych Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW.

Wykaz programów krajowych NCBiR:

 • Programy sektorowe

  • INNOLOT   Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.

  • INNOMED   ​Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

 • Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy   Program Blue-GAS jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.

 • BRIdge   BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.

 • BroTech   Program BroTech ma na celu podniesienie efektywności i skuteczności procesu transferu technologii między sferą nauki i gospodarki.

 • CuBR   Program CuBR ma na celu wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.

 • DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej   Głównym celem programu DEMONSTRATO + będzie wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej

 • GEKON    ​Celem programu GEKON jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania rozwoju technologii proekologicznych; opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii proekologicznych w polskiej gospodarce; pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

 • GO_GLOBAL.PL   GO_GLOBAL.PL to program wspierający polskie innowacyjne firmy komercjalizujące wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych.

 • GRAF-TECH   Program obejmujący wsparciem badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania przygotowujące do wdrożenia w zakresie badań oraz prac nad produktami opartymi na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu.

 • Inicjatywa technologiczna I    Program adresowany do przedsiębiorców, w szczególności prowadzących firmy małej i średniej wielkości oraz tych zespołów badawczych, które są bezpośrednio powiązane z działalnością przemysłową. Część programu dedykowana jest wsparciu jednostek pośredniczących w transferze technologii.

 • IniTech   Program IniTech ma na celu nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami prowadzącej do opracowania nowych produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdrożeniowym

 • Innotech   INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

 • Innowacje Społeczne   Celem głównym programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

 • KadTech   Głównym celem Programu KadTech jest wsparcie procesów komercjalizacji technologii. Służy on wzmocnieniu współpracy między przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej.

 • Kreator Innowacyjności   Program Kreator innowacyjności umożliwia realizację projektów wspierających szeroko rozumianą komercjalizację B+ R. Celem programu jest zwiększenie aktywności publicznych organizacji badawczych i przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wiedzy.

 • Lider   Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym.

 • SPIN-TECH   Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych.

 • Patent Plus   Program PATENT PLUS został stworzony, aby zachęcić zarówno naukowców, jak i kierownictwo jednostek naukowych do występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych przez nich badań. Głównym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a  tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego.

 • Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap   Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

 • Program Badań Stosowanych   Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B).

 • Projekty Badawcze Rozwojowe   

 • Projekty Celowe

 • TANGO   Celem programu TANGO jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej.