Programy edukacyjne-WYJAZDY STUDENTÓW SGGW

Studia wymienne Erasmus +


1. Studia wymienne Erasmus+

Erasmus+ jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

 

A. Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii
 • Konfederacja Szwajcarska (współpraca zawieszona)

B. Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

KARTA UCZELNI ERASMUSA - SGGW

DEKLARACJA POLITYKI PROGRAMU ERASMUS+ W SGGW

 

C. Uczelnie biorące udział w Erasmusie + mają możliwość udziału w trzech akcjach: 

 •  Mobilność edukacyjna
 •  Współpraca na rzecz inowacji i dobrych praktyk
 • Wsparcie reform w edukacji

Więcej informacji:http://erasmusplus.org.pl/

 

2. Warunki wyjazdu na studia

A. Wymagania wobec studentów

 • ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
 • w momencie wyjazdu kandydat musi mieć status studenta SGGW (nie może być na urlopie dziekańskim, zdrowotnym, okolicznościowym itp)
 • dobra znajomość języka obcego (krajów UE) potwierdzona certyfikatem lub zdanym egzaminem językowym organizowanym przez BWM. Poziom języka określa Uczelnia przyjmująca (w zależności od uczelni B1, B2 lub C1); musi to być poziom pozwalający na swobodne porozumiewanie się, czytanie tekstów, pisanie prac i aktywny udział w zajęciach
 • dobre wyniki w nauce
 • posiadanie dodatkowych środków na dofinansowanie pobytu. Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium, które ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za granicą, a nie pokrycie kosztów wyjazdu jako takiego. W związku z tym student musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów związanych z pobytem na studiach

B. Kraje i uczelnie, do których można wyjechać

Polscy studenci mogą wyjeżdżać wyłącznie do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z UE. Studenci SGGW mogą studiować na uczelniach partnerskich, z którymi ich wydział macierzysty zawarł umowę dwustronną. Aby zapoznać się z ofertą miejsc dla twojego wydziału kliknij w Oferta miejsc na poszczególnych wydziałach.

 

C. Długość wyjazdu

Wyjazd na studia może trwać jeden lub dwa  semestry w trakcie jednego roku akademickiego zgodnie z kalendarzem akademickim uczelni goszczącej.

Na studia i praktyki można wyjechać kilkukrotnie, przy zachowaniu poniższych zasad:

 • mobilność - studia i praktyki – na każdym poziomie studiów licencjackich/inżynierskich/doktoranckich nie może przekraczać 12 miesięcy
 • w przypadku studiów ciągłych (Weterynaria) mobilność ogółem może wynosić 24 miesiące