SGGW

30
grudnia
2020

Ogólne zasady przekraczania granic zewnętrznych UE przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich po zakończeniu okresu przejściowego

Status obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich z dniem 1 stycznia 2021 r. ulegnie istotnej zmianie.

Powyższe kategorie obywateli brytyjskich (od tego momentu obywateli państwa trzeciego – podlegających standardowi odprawy szczegółowej) w celu przekroczenia granicy zewnętrznej UE/SCH ( m.in. podróży z/do GB) na wjazd i pobyt krótkoterminowy na terytorium państw członkowskich nieprzekraczający 90 dni w każdym 180-dniowym okresie powinni spełniać warunki określone w tym zakresie w art. 6 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) -
Dz.Urz. UE L 77 z 23.3.2016 z późn.zm., tj. m.in.:

  1. posiadać ważny paszport, wydany w okresie ostatnich 10 lat i ważny jeszcze przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich;
  2. uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia;
  3. nie być osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
  4. nie być uważanymi za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków wjazdu może skutkować dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich – odmową wjazdu, zgodnie z procedurami przewidzianymi
w regulacjach prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do obywateli państw trzecich.

Ponadto, ta kategoria podróżnych będzie zobligowana do korzystania w przejściach granicznych tylko  z pasów ruchu oznaczonych „All passports”, a fakt przekroczenia granicy,
o ile będzie to podróż w ramach pobytu krótkoterminowego, zarówno na wjazd, jak również wyjazd z terytorium państw członkowskich, będzie każdorazowo potwierdzany zamieszczaniem przez funkcjonariuszy Straży Granicznej stempla kontroli granicznej w ich paszportach.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich nie będą także mogli korzystać z ułatwień w odprawie granicznej z wykorzystaniem ”rozwiązań „Automated Border Control  - ABC” (opcja dot. lotnisk).

https://granica.gov.pl/j/index.php/komunikaty/772

https://udsc.gov.pl/en/brexit-stay-of-british-citizens-after-the-transition-period/