Pracownicy

Joanna Wyleżałek


dr hab.

Joanna Wyleżałek

Dziekan

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 2 2 5 9 347 00Joanna Wyleżałek - doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii,prof.SGGW.

Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Zainteresowania naukowe dotyczą społecznych i kulturowych funkcji instytucji wychowawczych, edukacyjnych i naukowych oraz mechanizmów sprawowania władzy i kontroli społecznej.

Po ukończeniu w 2004 roku studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pt."Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach opieki całkowitej; stan obecny oraz nowe alternatywy rozwiązań" tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

W 2014 roku decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt."Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych". Książka habilitacyjna nominowana była do nagrody Stefana Nowaka.

Stypendystka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W latach 1997-2004 pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym prowadząc jednocześnie badania w obszarze problematyki podjętej w pracy doktorskiej. Wyniki swoich badań, dotyczących problematyki efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach opieki całkowitej, przedstawiła w ramach cyklu referatów wygłoszonych dla kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych w przebiegu ogólnopolskiego programu szkoleniowego zorganizowanego przez Departament Wychowania i Profilaktyki Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (czerwiec 2005, sierpień 2005, wrzesień 2005). Opublikowała rozprawę doktorską oraz kilka innych artykułów poruszając zagadnienia związane z problemami funkcjonalnymi systemu resocjalizacji w Polsce.

Po uzyskaniu tytułu doktora i pozytywnym przejściu procedur konkursowych rozpoczęła w lutym 2005 roku pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Humanistycznych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po utworzeniu w 2006 roku w SGGW Wydziału Nauk Humanistycznych (obecnie Wydział Socjologii i Pedagogiki) podjęła pracę w powstałym wydziale.

Poszerzając obszar swoich zainteresowań naukowych, obecnie zajmuje się społecznymi i kulturowymi funkcjami instytucji wychowawczych, edukacyjnych i naukowych oraz mechanizmami sprawowania władzy i kontroli społecznej.

Rezultatem podejmowanych rozważań jest uczestnictwo w licznych konferencjach, publikacje naukowe w recenzowanych pracach zbiorowych i czasopismach naukowych a także publikacja monografii.

Inicjatorka cyklu konferencji dotyczących społecznych funkcji uniwersytetów, w których uczestniczą wybitni reprezentanci różnych środowisk akademickich oraz dyscyplin naukowych.Współorganizatorka Salonu Socjologicznego w SGGW, inicjatywy dofinansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę.

Joanna Wyleżałek od 2008 roku jest członkiem Rady Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W roku akademickim 2011/2012 została wybrana do Senatu SGGW i powołana do Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych SGGW. W roku 2013 została wybrana do Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi. Członek Zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca.

W latach 2016-2019 roku Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW.

Otrzymała indywidualne nagrody Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe.Odznaczona Brązowym Medalem Prezydenta RP.

Działaczka społeczna i związkowa.

Promotor kilkuset prac licencjackich i magisterskich.

W roku 2016 została wybrana przez studentów Mistrzem Wydziału Nauk Społecznych w Plebiscycie Mistrzowie Edukacji SGGW. Od wielu lat otrzymuje dyplomy uznania za jakość prowadzonej dydaktyki.

W 2016 roku wybrana do Zarządu Sekcji Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W 2019 roku wybrana jako członek Zarządu Sekcji na kolejną kadencję.

Członek Komitetu Naukowego XVII Zjazdu Socjologicznego PTS.

Publikacje

 1. Publikacje (wybór)

 2. Barbara Galas,Joanna Wyleżałek,Polityka i władza- przemiany mentalności- edukacja społeczna.Szkice z pogranicza socjologii, psychologii społecznej i edukacji, Wyd. SGGW, Warszawa 2019 (monografia)

 3. Joanna Wyleżałek,Manipulacja jako narzędzie władzy w perspektywie systemowej (w:)Anna Landau-Czajka (red.), Systemowe uwarunkowania języka i komunikacji społecznej, Wyd. SGGW, Warszawa 2018

 4. Joanna Wyleżałek,Elitarna funkcja uniwersytetu (w:)Joanna Wyleżałek(red.),Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian, Wyd. SGGW, Warszawa 2017

 5. Joanna Wyleżałek, Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach neoliberalizmu (w:) S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.),Quo vadis universitas?: diagnoza i scenariusze rozwojowe, Wyd. UKSW, Warszawa 2016

 6. Joanna Wyleżałek, Patologiczne mechanizmy władzy jako podłoże dezintegracji zawodowej w środowisku pracy, Humanizacja Pracy, Zeszyt (1) 2015

 7. Joanna Wyleżałek, Mobbing uczelniany - manipulacja świadomością społeczną w organizacji, (w:) Joanna Wyleżałek, Krystyna Najder- Stefaniak, Katarzyna Bogacka (red.), Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, Wyd. SG

 8. Iwona Błaszczak, Joanna Wyleżałek, Osobowość nauczyciela akademickiego jako kluczowy paradygmat harmonijnego współistnienia społeczności akademickiej w poglądach Feliksa Popławskiego, (w:) Joanna Wyleżałek, Krystyna Najder- Stefaniak, Katarzyna Bogacka (r

 9. Joanna Wyleżałek, Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Specyfika, uwarunkowanie organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych, Wyd. SGGW, Warszawa 2012 (monografia)

 10. Joanna Wyleżałek, Świat społeczny- świat jednostek. Co kształtuje człowiek(a)?, Wyd. SGGW, Warszawa 2012 (monografia)

 11. Joanna Wyleżałek, Historyczne i społeczne uwarunkowania postaw obywatelskich a formy aktywizacji mieszkańców przez władze samorządowe,(w:) Maria Marczewska- Rytko, Stanisław Michałowski (red.), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Lublin 2

 12. Joanna Wyleżałek, Proces globalizacji kultury w kontekście funkcjonalizmu analitycznego Spencera (w:) Krystyna Najder- Stefaniak, Marta Cywińska, Joanna Wyleżałek (red.), Homo viator- człowiek w świecie spotkania kultur, Warszawa 2012

 13. Joanna Wyleżałek, Znaczenie procesu socjalizacji dla kształtowania świadomości globalnej. Możliwości i bariery, (w:) Społeczne wyzwania współczesnych państw, Dorota Gizicka (red.) Lublin 2011

 14. Joanna Wyleżałek, Bariery demokracji bezpośredniej a ograniczenia działania zespołowego - perspektywa systemowa, (w:) Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, Maria Marczewska-Rytko (red.), Lublin 2011

 15. Joanna Wyleżałek, Zmiany społeczne a kryzys tożsamości współczesnego człowieka (w:) K. Najder - Stefaniak, Y. Plyska (red.), Człowiek w przestrzeni spotkań, Warszawa 2010

 16. Joanna Wyleżałek, Fenomen świadomości człowieka. Wymiar indywidualny i społeczny (w;) D. Gizicka (red.), Społeczne dylematy Europy, Toruń 2009

 17. Joanna Wyleżałek, Postawy wychowawców młodzieży nieprzystosowanej społecznie i ich wpływ na proces resocjalizacji (w;) M. Konopczyński, B.M. Nowak (red.), Resocjalizacja: ciągłość i zmiana, Warszawa 2008

 18. Tadeusz Michalczyk, Joanna Wyleżałek, Nierówności społeczne, jako istotne źródło problemów społecznych ( w:) J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, Warszawa 2007

 19. Joanna Wyleżałek, Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w instytucjach opieki całkowitej- stan obecny oraz nowa alternatywa rozwiązań, Wyd. SGGW, Warszawa 2006

 20. (monografia)

 21. Joanna Wyleżałek, Wychowanie do wartości w czasach poszukiwania drogi, Pisma Humanistyczne- Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005

 22. Joanna Wyleżałek, Świadomość Zachodu, kwartalnik ALBO, albo. Problemy psychologii i kultury, Warszawa 2004