Pracownicy

Janusz Urbański


dr inż.

Janusz Urbański

Prodziekan ds. Dydaktyki i Rozwoju (studia niestacjonarne)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

+48 22 59 352 90Wykształcenie

2003 doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie1999 magister inżynier inżynierii środowiska

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW w WarszawieMiejsce pracy i zajmowane stanowiska

1999 – 2004 asystent w Katedrze Budownictwa Wodnego SGGW w Warszawie

od 2004 adiunkt w Katedrze Inżynierii Wodnej SGGW w WarszawieObszar naukowy

Tematyka badawcza i współpraca z praktyką w zakresie: podstaw projektowania i eksploatacji budowli hydrotechnicznych, modelowania przepływów przez budowle wodne, oddziaływania budowli wodnych na środowisko.

Autor i współautor ponad trzydziestu oryginalnych publikacji, kilku nie publikowanych opracowań naukowych i ekspertyz, udział w dwóch projektach badawczych.

Czynny udział w kilkunastu konferencjach i sympozjach naukowych, krajowych i międzynarodowych.

Publikacje

 1. Publikacje

 2. 1) Dąbkowski Sz. L., Urbański J., 2000, O przepływie w korycie zarośniętym trawami, Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW. Zeszyt 19, Wyd. SGGW Warszawa, str. 51÷59.

 3. 2) Urbański J., 2001, Zmienność intensywności turbulencji strumienia za odskokiem hydraulicznym na dwóch modelach jazu,, IBW PAN Gdańsk (XXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki), str. 165÷170.

 4. 3) Bajkowski S., Siwicki P., Urbański J., 2002, Wykorzystanie badań laboratoryjnych rozmyć poniżej budowli wodnych do oceny ich bezpieczeństwa, Acta Scientiarum Polonorum, 1-2, 2002, str. 41÷51.

 5. 4) Urbański J., 2004: Ocena warunków rozwoju rozmyć poniżej jazu w świetle pomiarów i obliczeń prędkości dopuszczalnych, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 1 (28), str. 24÷31, Wyd. SGGW.

 6. 5) Dąbkowski Sz. L., Urbański J., 2004: Intensywność turbulencji strumienia za odskokiem hydraulicznym, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 1 (28), str. 5÷12, Wyd. SGGW.

 7. 6) Dąbkowski Sz. L., Siwicki P., Urbański J., 2004: Wpływ skali modelu jazu na rozmycie miejscowe Acta Scientiarum Polonorum Architectura, 3 (1) 2004, str. 55÷66.

 8. 7) Urbański J., Siwicki P. 2004: Rozmycia poniżej budowli piętrzących i ich wpływ na środowisko przyrodnicze, Acta Scientiarum Polonorum Architectura, 3 (2) 2004, str. 113÷120.

 9. 8) Dąbkowski Sz. L., Urbański J. 2005: Długość odskoku hydraulicznego na dwóch modelach jazu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 420, Inżynieria Środowiska, Zeszyt 26, str. 529-539.

 10. 9) Urbański J., 2005: Rozwój miejscowego rozmycia w czasie na modelach jazu w dwóch skalach, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 1 (31), str. 67÷75, Wyd. SGGW.

 11. 10) Urbański J., 2005: Związek charakterystyk turbulencji strumienia z głębokością rozmycia za jazem, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 506, Kształtowanie Środowiska, str. 507-513.

 12. 11) Dąbkowski Sz. L., Siwicki P., Urbański J., 2005: Analiza porównawcza rozmyć za jazem przepuszczającym wodę pod i nad zasuwą, Materiały Konferencyjne Hydrotechnika VII.

 13. 12) Urbański J., 2006: Kształtowanie się rozmyć na modelu jazu ze zmienną wysokością piętrzenia, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 1 (33), str. 29÷37, Wyd. SGGW.

 14. 13) Urbański J., 2006: Intensywność turbulencji strumienia za odskokiem hydraulicznym na dwóch modelach jazu, opublikowano w pracy zbiorowej pod redakcją Stanisława Kosteckiego pt: „Problemy Hydrotechniki – Modelowanie i hydroinformatyka oraz

 15. 14) Urbański J., 2007: Długość odcinka strumienia o podwyższonej turbulencji za odskokiem hydraulicznym, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 519, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Obszarów Niezurbanizowanych – Woda w Inżynierii K

 16. 15) Urbański J., 2007: Rozmycia dna na modelu jazu ze zmienną długością umocnień w dolnym stanowisku, Acta Scientiarum Polonorum Architectura 6 (2) str. 27÷36.

 17. 16) Dąbkowski Sz. L., Siwicki P., Urbański J., 2007: Rozmycia na modelu jazu przepuszczającego wodę pod i nad zasuwą, Acta Scientiarum Polonorum Architectura 6 (3) str. 3÷14.

 18. 17) Urbański J., Siwicki P., 2007: Badania rozmyć dna na modelu jazu ze zmienną długością umocnień w dolnym stanowisku, Materiały XII-ej Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, Stare Jabłonki, 19-22 czerwca 2007, IMGW, Warszawa, str. 325÷3

 19. 18) Siwicki P., Urbański J., 2007: Modelowanie fizyczne i numeryczne rozmyć poniżej budowli piętrzącej, Materiały XII-ej Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, Stare Jabłonki, 19-22 czerwca 2007, IMGW, Warszawa, str. 285÷293.

 20. 19) Urbański J., Siwicki P., 2007: Zastosowanie programu CFD Fluent do obliczeń charakterystyk turbulencji strumienia w dolnym stanowisku jazu, Zeszyt Naukowy Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, seria: Infra

 21. 20) Urbański J., 2008: Długość odskoku hydraulicznego na modelu jazu, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 1 (39), Wyd. SGGW., str. 3÷12.

 22. 21) Urbański J., 2008: Wpływ szorstkości umocnień w dolnym stanowisku jazu na lokalne rozmycia dna, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 2 (40), Wyd. SGGW., str. 169÷177.

 23. 22) Urbański J., 2008: Wpływ turbulencji strumienia na rozmiary lokalnego rozmycia na modelu jazu, Acta Scientiarum Polonorum Architectura 7 (2) str. 3÷12.

 24. 23) Bajkowski S., Siwicki P., Urbański J., 2008: Stan techniczny jazu Jaktorów, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 4 (42), Wyd. SGGW., str. 181÷190.

 25. 24) Urbański J., 2009: Eksperymentalne badania wpływu szykan wbudowanych na wypadzie jazu na wielkość rozmyć miejscowych, Bezpieczeństwo zapór – bezpieczeństwo ludności i środowiska (pod red. W. Jankowskiego i A. Wity), Seria: Monografie Instytutu M

 26. 25) Urbański J., 2009: Wpływ hydraulicznych warunków przepływu na modelu jazu na głębokość rozmycia lokalnego, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 2 (44), Wyd. SGGW., str. 21÷29.

 27. 26) Bajkowski S., Siwicki P., Urbański J., 2009: Charakterystyka hydrauliczna jazu Jaktorów na rzece Pisia Tuczna, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 2 (44), Wyd. SGGW., str. 39÷46.

 28. 27) Urbański J., 2009: Eksperymentalne badania wpływu szorstkości umocnień dna w dolnym stanowisku jazu na rozmiary rozmyć miejscowych, Nauka Przyroda Technologie, Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska, Tom 3, Zeszyt 3, #104, Wydawnictwo Uniwersytetu

 29. 28) Urbański J., 2010: Rozkłady prędkości przepływu na długości rozmycia w dolnym stanowisku na modelu jazu, Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 1 (47) 2010, str. 34÷42.

 30. 29) Urbański J., 2010: Ocena skuteczności działania urządzeń do rozpraszania energii na modelu jazu, Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, nr 9 (2) 2010, str. 59 ÷ 69.

 31. 30) Jastrzębska U., Urbański J., 2010: Stan techniczny jazu Sosnówek na Kanale Augustowskim, Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 4 (50) 2010, s. 58 ÷ 66.

 32. 31) Jaworska M., Urbański J., 2010: Badania długości odskoku hydraulicznego na modelu jazu, Acta Scientiarum Polonorum Architectura 9 (2) 2010, str. 23÷33.

 33. 32) Krukowski M., Urbański J., 2011: Badania technologiczne separatora koalescencyjnego cieczy lekkich, praca opublikowana w monografii pt: “Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska”, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynieri

 34. 33) Urbański J., 2012: Weryfikacja kryteriów doboru długości umocnień koryta w dolnym stanowisku jazu, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol.21 (1) No 55 2012, s. 18-26.

 35. 34) Gąsowska M., Urbański J., 2013: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol.22 (1) No 59 2013, s. 36-44.

 36. 35) Urbański J., Cyliński K., 2013: Odbudowa i modernizacja obiektów zbiornika wodnego na rzece Młynówce w Górowie Iławeckim, Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju (pod red. J. Wintera, A. Kosik, A. Wity), Seria: Monografie Instytutu Meteorolog