Pracownicy

Marek Stefan Szyndel


prof. dr hab.

Marek Stefan Szyndel

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Fitopatologii

+48 22 59 320 40WYKSZTAŁCENIE I TYTUŁY NAUKOWE

2010 profesor nauk rolniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW

1998 doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność fitopatologia, Wydział Ogrodniczy SGGW

1986 doktor nauk rolniczych, Wydział Ogrodniczy SGGW

1978 magister inżynier ogrodnictwa, Wydział Ogrodniczy SGGWMIEJSCE PRACY I STANOWISKA

2012-2016 Prorektor SGGW ds. Współpracy Miedzynarodowej

2005-2012 Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW

2002-2005 Prodziekan ds. Dydaktyki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

1978-2010 asystent, st. asystent, adiunkt profesor nadzwyczajny SGGW w Katedrze Fitopatologii SGGWZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

1988-1989 (14 miesięcy) - postdoctoral researcher w Department of Plant Pathology,

Cornell University, Ithaca, NY, U.S.A

1994-1995 (18 miesięcy) oraz

1998-2001 (36 miesięcy) - Director of Research w H&I Agritech Inc. oraz pozycja

Visiting Fellow w Department of Plant Pathology, Cornell University, Ithaca, NY, U.S.A w ramach akademickiego programu „Cornell Research and Small Business Development”DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka badawcza – zastosowanie technik immunoelekronomikroskopowych (IEM) do wykrywania i identyfikowania wirusów roślin oraz w badaniach nad pokrewieństwem serologicznym wirusów; zmienność biologiczna i molekularna wirusów roślin zwłaszcza z rodzajów Polerovirus, Potyvirus i Allexivirus.

Autor i współautor ponad 140 publikacji naukowych, autor rozdziału o wirusach roślin w „Encyclopedia of Rose Science”- Elsevier Acad. Press i monografii o carlawirusach, współautor 6 podręczników i skryptów oraz 278 genowych sekwencji nukleotydowych wirusów roślin zdeponowanych w GenBanku, kierownik lub wykonawca w 18 grantach w tym uzyskanego w USA “Grow New York Grant Program”. Promotor 2 zakończonych przewodów doktorskich

(w tym doktorat typu co-tutelle), recenzent 5 rozpraw doktorskich, recenzent w dwóch Komisjach Habilitacyjnych (2013) i członek Komisji Habilitacyjnej (2012), recenzent dorobku naukowego na tytuł honoris causa SGGW (2014), 1 ocena dorobku na tytuł profesora (2013) i 1 ocena dorobku na stanowisko profesora SGGW (2011).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,

Kierunek Ogrodnictwo

„Współczesne trendy w Ogrodnictwie” mgr; wd. (studia stacjonarne)

„Metodyka badan fitopatologicznych” mgr wd. (studia stacjonarne)

„Fitopatologia” inż. wd. (studia niestacjonarne)

„Współczesne trendy w Ogrodnictwie” mgr; wd. (studia niestacjonarne)

Kierunek Architektura Krajobrazu

„Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu- Fitopatologia” inż. wd. (studia stacjonarne)

„Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu- Fitopatologia” inż. wd. (studia niestacjonarne)

Kierunek Biotechnologia

„Wirusologia ogólna (roślin)” inż. (studia stacjonarne)

„Wirusologia roślin” fakultet, inż. (studia stacjonarne)Wydział Rolnictwa i Biologii - studia stacjonarne

„Podstawy wirusologii” inż. (studia stacjonarne)

„Wirusologia” w-d specjalność Bioinżynieria rolnicza (studia stacjonarne)Program Erasmus i Erasmus Mundus

“General Plant Pathology” wd.

„Plant Virology” wd. projektyOpiekun 41 prac dyplomowych studentów, w tym w ramach programu Erasmus i Erasmus MundusFUNKCJE POZA SGGW

Członek Komitetu Ochrony Roślin Wydziału II PAN– kadencja 2011-2014

Przewodniczący Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego od 2007

Vice Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTFit i członek ZG PTFit 2008-2014

Przewodniczący Grupy Roboczej Wirusowych Chorób Roślin KOR PAN od 2006

Członek Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego od 2013

Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 2002-2012

Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Horticulture and Landscape Architecture od 2010

“Euroleague for Life Sciences” ELLS- Board or Task Force – członek 2012-2016

The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe CASEE - Członek Zarządu 2012-2017

Prezydent Association for European Life Science Universities 2016-2019

Publikacje

 1. Publikacje i doniesienia:

 2. Szyndel M.S., Wiśniewska J. 1982. Anatomical changes in the stems of highbush blueberry (Vaccinium australe Small.), caused by the fungus Godronia cassandrae f. vaccinii (Peck) Groves. Acta Agrobotanica 35: 101-106.

 3. Blachowska E., Szyndel M.S. 1986. Wirus łagodnej żółtaczki buraka (BMYV) i wirus żółtaczki buraka (BYV) na plantacjach buraków cukrowych. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo 30: 19-26.

 4. Szyndel M.S. 1987. Przegląd technik immunoelektronomikroskopowych stosowanych w wirusologii roślin. I Obrazy reakcji serologicznej w mikroskopie elektronowym; tradycyjne techniki IEM. Postępy Nauk Rolniczych 1-2: 57-62.

 5. Szyndel M.S. 1987. Przegląd technik immunoelektronomikroskopowych stosowanych w wirusologii roślin. II. Nowoczesne techniki IEM ; czułość i zastosowanie technik IEM. Postępy Nauk Rolniczych 4: 75-84.

 6. Kryczyński S., Szyndel M.S. 1987. New inoculation techniques for potato leafroll virus. Ann. Warsaw Agric. Univ. Horticult. 14:17-20.

 7. Kryczyński S., Szyndel M.S. 1987. Some methods of potato leafroll virus detection in plants. Ann. Warsaw Agric. Univ. Horticult. 14: 21-28.

 8. Szyndel M.S. 1988. Ustalenie stopnia pokrewieństwa serologicznego między czterema carlawirusami przy zastosowaniu immunoelektronomikro-skopowej techniki dekoracji i testu absorpcji krzyżowej surowic. Acta Agrobotanica 41: 5-15.

 9. Szyndel M.S. 1988. Zastosowanie immunoelektronomikroskopowej techniki dekoracji cząstek do obserwacji pokrewieństwa serologicznego carlawirusów. Acta Agrobotanica 41: 17-26.

 10. Kryczyński S., Szyndel M.S. 1988. Dasheen mosaic virus on Zantedeschia aetiopica in Poland. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 362: 73-82.

 11. Szyndel M.S. 1989. Comparison of the sensitivity of the immunoelectron microscopic technique of decoration with the sensitivity of simple serological techniques of agglutination and precipitation on microscopic slides in detection of plant viruses. Ann. W

 12. Szyndel M.S., Hogue J.R., Horst R.K., Israel H.W., Paduch-Cichal E.M. 1990. Chrysanthemum phloem necrosis; serological detection. Phytopathology 80: 124.

 13. Szyndel M.S. 1991. The suitability of different immunoelectron microscopy techniques in serological investigations of carlaviruses. In "Virus diseases of plants" Proc. 20th Conf. Polish Plant Virol. Warsaw 22-23 Oct. 1987. SGGW (Ed.): 63-72.

 14. Szyndel M.S., Paduch-Cichal E.M., Horst R.K. 1991. Research on chrysanthemum phloem necrosis disease at Cornell University. Phytopathologia Polonica XII: 15-16.

 15. Szyndel M.S. 1992. Trwałość elektronomikroskopowych i immunoelektro-nomikroskopowych preparatów wirusów roślin negatywowo kontrastowanych octanem uranylu oraz praktyczny aspekt stosowania tego "barwnika". Acta Agrobotanica 45: 51-59.

 16. Kryczyński S., Szyndel M.S., Stawiszyńska A., Andersz-Wróblewska A. 1992. Detection of prunus necrotic ringspot virus by bioassay and ISEM technique during the vegetation period of sour cherry trees. Acta Horticulturae 309: 99-104.

 17. Kryczynski S., Szyndel M.S., Stawiszyńska A., Piskorek W. 1992. The rate and the way of prunus necrotic ringspot virus spread in sour cherry orchard and in the rootstocks production. Acta Horticulturae 309: 105-110.

 18. Szyndel M.S. Kozera B., Misterek E. 1994. The elimination of viruses from garlic (Allium sativum L.) plants by thermotherapy and meristem tip culture. Acta Agrobotanica 47: 83-88.

 19. Szyndel M.S., Lipiński Z. 1994. Identification of garlic viruses by immunoelectron microscopy (IEM)-decoration technique. Phytopathologia Polonica 8 (XX):117-126.

 20. Kryczyński S. Paduch-Cichal E., Szyndel M.S. 1994. A virus-infection status of some propagative material plantations of sour and sweet cherries in Poland. Phytopathologia Polonica 8 (XX): 43-48.

 21. Kryczyński S., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Sadowski A., Jadczuk E. 1994. A "virus-free" rootstock as possible source of sour-cherry viruses. Phytopathologia Polonica 8 (XX): 69-72.

 22. Chrzanowska M., Szyndel M.S. 1994. Wykrycie wirusa nekrozy tytoniu w bulwach ziemniaka zebranych z pola. Biuletyn Instytutu Ziemniaka 44: 145-151.

 23. Kamińska M., Nowak R., Szyndel M.S. 1994. Charakterystyka carla-wirusa wyizolowanego z Eucharis grandiflora. Materiały IX Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy, 16 wrzesień 1994, Skierniewice: 48-49.

 24. Szyndel M.S., Horst R.K., Israel H.W., Lajoie M.S.1995. Bicarbonate-based fungicides control Sclerotinia and Pythium on turf. Phytopathology 85:1151.

 25. Kamińska M., Szyndel M.S. 1995. A presumable carlavirus infection of Eucharis grandilflora. Phytopathologia Polonica 10 (XXII): 29-34.

 26. Kryczyński S., Szyndel M.S., Paduch-Cichal E., Głowacki M. 1995. A virus-infection status of some apple propagative material plantations in Poland. Phytopathologia Polonica 10 (XXII): 75-84.

 27. Rezler A., Paduch-Cichal E., Wypijewski K., Szyndel M.S., Cajza M., Augustyniak J. 1996. Zróżnicowanie polskich izolatów PDV i PNRSV. Materiały Seminarium Instytutu Genetyki Roślin PAN "Molekularne podstawy interakcji pomiędzy patogenem, a rośliną uprawną

 28. Szyndel M.S. 1997. The occurrence of virus inclusions as the cytological evidence of garlic plants infection by poty- and carlaviruses. Phytopathologia Polonica 14:29-34.

 29. Szyndel M.S., Paduch-Cichal E. 1997. Detection and serological comparison of PNRSV and PDV isolates by immunoelectron microscopy techniques. Phytopathologia Polonica 14: 19-27.

 30. Szyndel M. S. 1998. Zastosowanie technik elektrono- i immunoelektrono-mikroskopowych do wykrywania i rozpoznawania wirusów roślin. Rozprawa Habilitacyjna, Fundacja “Rozwój SGGW”, Warszawa , 112 stron.

 31. Paczuski R. , Szyndel M.S. 1999. Rizomania i jej występowanie w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych. 5 /1999: 31-40.

 32. Szyndel M.S. 1999. Mniej znane sposoby rozprzestrzeniania się wirusów roślin - występowanie wirusów w wodach powierzchniowych i atmosferze. Postępy Nauk Rolniczych 6 /1999: 51-60.

 33. Szyndel M.S. 2000. Zastosowanie kwaśnych węglanów (wodorowęglanów) w ochronie roślin przed chorobami. Postępy Nauk Rolniczych 1 / 2000: 47-56.

 34. Szyndel M.S., Horst R.K. 2000. In vitro effects of acetates, sodium ascorbate, sodium citrate and sodium silicate salts on radial growth of several phytopathogenic fungi. 92-nd Annual Meeting American Phytopathological Society, Hyatt Reagency New Orleans,

 35. Horst R.K., Szyndel M.S., Lajoie S. 2001. Bicarbonate based fungicides: control of foliar and soil-borne fungal caused diseases. American Phytopathological Society Annual Meeting, August 25-29. 2001, Salt Lake City, Utah, USA – (oral presentation)

 36. Szczepkowski A., Szyndel M.S. 2001. Attempts to detect plant viruses and to determine their significance in beech tree decline in Poland. Phytopathologia Polonica 21: 45-53.

 37. Szyndel M.S., Szczepkowski A. 2002. Zamieranie buków w Polsce - próby izolacji i identyfikacji wirusów. Materiały Sympozjum Naukowego „Fitopatologia polska w Europie”, Warszawa, 17-19 września 2002: 69.

 38. Szyndel M.S. 2002. Wirusy porażające rośliny czosnku (Allium sativum L). Materiały 7-mej Ogólnopolskiej Konferencji “ Uprawa, ochrona i przechowywanie warzyw cebulowych” Inst. Warzywnictwa, Skierniewice, 7 listopad 2002: 47-49.

 39. Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Sala-Rejczak K., Skrzeczkowska S. 2003. Characterization of Prunus necrotic ringspot virus isolates from plum trees. Phytopathologia Polonica 29: 37-52.

 40. Szyndel M.S. 2004. Charakterystyka chorób róż (Rosa spp.) określanych jako mozaiki róży. Acta Agrobotanica 57 (1-2): 79-87

 41. Szyndel M.S. 2004. Charakterystyka wirusowych i wirusopodobnych chorób degeneracyjnych róży (Rosa spp.). Acta Agrobotanica 57 (1-2): 89-98

 42. Palomares Rius J.H., Szyndel M.S. 2004. Deteccion de Potato virus M en preparaciones “in vitro” por diferentes tecnicas de immunoelectro-microscopia. Phytoma (Espańa) 155: 41-45.

 43. Sala-Rejczak K., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S. 2004. Viruses of field-grown rose cultivars. Materiały dla Workshop “ Improvement and Unification of Plant Disease Diagnostic” Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa, oraz Research Centre of Excellence

 44. Balukiewicz A., Szyndel M.S., Kryczyński S. 2005. Use of immunoelectron microscopic techniques in research of Tomato spotted wilt virus (TSWV). Phytopathologia Polonica 37: 83-85.

 45. Kozłowska A., Szyndel M.S. 2005. Rizomania i jej sprawca – wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka (BNYVV)- najgroźniejsza choroba na plantacjach buraka cukrowego. Postępy Nauk Rolniczych (2/314), 2/2005: 31-40.

 46. Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Tomala K. 2005. Preliminary results of the study on viruses occurring in Mutsu apple cultivar trees. Phytopathologia Polonica. 37:87-90.

 47. Sala-Rejczak K., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S. 2005. Charakterystyka serologiczna izolatów wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni. Serological characterization of Prunus necrotic ringspot virus isolates. Materiały Sympozjum Naukowego ”

 48. M.S. Szyndel, Sala-Rejczak K. Paduch-Cichal E. 2006. Serological relationships among Prunus necrotic ringspot virus isolates from stone fruit trees, rose and hop plants recognized by ISEM + decoration technique. Phytopathologia Polonica 40:31-41.

 49. Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Sala-Rejczak K. 2006.Występowanie wirusów w odmianach róż gruntowych rosnących na terenie rozarium Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Biuletyn Ogrodów Botanic

 50. Kozlowska-Makulska A., Beuve M., Szyndel M.S., Syller J., Lemaire O., Herrbach E., Bouzoubaa S. 2007. Variabilité moléculaire et analyse phylogénétique des « Chéno-polérovirus » en Pologne et en France. 11ièmes Rencontres de Virologie Végét

 51. Kozlowska-Makulska A., Szyndel M.S., Syller J., Bouzoubaa S., Beuve M, Lemaire O., Herrbach E. 2007. First report on the natural occurrence of Beet chlorosis virus (BChV) in Poland. Plant Disease 91 (3): 326.

 52. A. Kozłowska-Makulska A., Wejman M., Szyndel M.S. 2007. Weeds as natural hosts of beet poleroviruses. Phytopathologia Polonica 46: 53-56.

 53. Mroczkowska K., Kozłowska-Makulska A., Szyndel M.S. 2007. Detection and identification of Beet mild yellowing virus among poleroviruses infecting red beet plants. Phytopathologia Polonica 46: 63-65.

 54. Szyndel M.S., Kowalczyk K., Pawełczak A. 2008. Elimination of Tomato mosaic virus (TomMV) from pepino (Solanum muricatum Aiton) plants. Phytopathologia Polonica 49:57-63.

 55. Kozłowska-Makulska A., Beuve M., Syller J., Szyndel M. S., Lemaire O., Bouzoubaa S., Herrbach E. 2008. Przenoszenie polerowirusów buraka przez różne gatunki oraz klony mszyc. Materiały Sympozjum Naukowego ”Choroby roślin na tle zmian klimatycznych&#

 56. Golnik K., Szyndel M. S. 2008. Porównanie wybranych metod molekularnych określających przynależności do szczepów izolatów wirusa Y ziemniaka. Materiały Sympozjum Naukowego ”Choroby roślin na tle zmian klimatycznych” XIII Walne Zgrom. Członków

 57. Szyndel M.S., Kozłowska-Makulska A. 2008. Polerowirusy buraka: występowanie oraz charakterystyka biologiczna i molekularna. Materiały Sympozjum Naukowego ”Choroby roślin na tle zmian klimatycznych” XIII Walne Zgrom. Członków PTFit, Wrocław 17-

 58. Kozlowska-Makulska A., Beuve M., Syller J., Szyndel M.S., Lemaire O., Bouzoubaa S., Herrbach E. 2009. Aphid transmissibility of different European beet polerovirus isolates. European Journal of Plant Pathology. 125: 337-341.

 59. Golnik K., Kuciara I., Szyndel MS. 2009. Różnice pomiędzy izolatami wirusa Y ziemniaka pochodzącymi z upraw ziemniaka i warzyw z rodziny Solanaceae. Ogólnopolska Konferencja Warzywnicza pt. „Postęp w technologii uprawy warzyw psiankowatych” 22

 60. Kryczyński S., Szyndel M.S. 2009. Wirusy jako patogeny drzew i krzewów leśnych. Postępy Nauk Rolniczych 5-6/ 2009: 77-95

 61. Kozlowska-Makulska A.,Guilley H., Szyndel M.S., Beuve M., Lemaire O., Herrbach E, Bouzoubaa S. 2010. The P0s proteins of beet poleroviruses display variable silencing suppressor activity. Journal of General Virology 91 (4): 1082-1091.

 62. Golnik K,. Szyndel M.S. 2010. Identification of European PVY isolates by multiplex PCR with new set of primers. Bioforsk FOKUS 5 (5): 26

 63. Golnik K,. Szyndel M.S. 2011. Assessment of diversification of Potato virus Y strains. Conference “Science for breeding and seed production of crop plants.” 7-11.02.2011. Zakopane p. 38.

 64. Golnik K., Szyndel M.S. 2011. Poszukiwanie nowych wzorów rekombinacji w genomach izolatów wirusa Y ziemniaka (Potato virus Y, PVY)Sympozjum ”Fitopatologia: zdrowe rośliny- zdrowi ludzie”. Uniwersytet Techniczno – Przyrodniczy im. J.J. Śn

 65. Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Sala-Rejczak K., Kalinowska E., Chodorska M., Nowak B., Gajewski Z., Tomala K. 2011. Wykrywanie i identyfikacja wirusów borówki wysokiej przy użyciu testu serologicznego ELISA, technik elektronomikroskopowych oraz technik b

 66. Kalinowska E., Paduch-Cichal E., Chodorska M., Nowak B., Sala-Rejczak K., Szyndel M.S., Gajewski Z., Tomala K. 2011. Blueberry viruses in Poland. XIII Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Warszawa 11-15 09.2011: 97.

 67. Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Chodorska M., Nowak B., Sala-Rejczak K., Szyndel M.S., Gajewski Z., Tomala K. 2011. The occurrence of highbush blueberry viruses in Poland. XIII Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Warszawa 11-15 09.2011: st

 68. Szyndel M.S., Chodorska M. 2011. Wirusy wykrywane w roślinach czosnku. Międzynarodowe Forum „Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju produkcji rolniczo przemysłowej i terytorii wiejskich – Międzynarodowa Konferencja „Główne problemy ro

 69. Chodorska M., Szyndel M.S., Nowak P., Paduch-Cichal E., Sala-Rejczak K. 2012. Wirusy czosnku na wybranych plantacjach w Polsce. Materiały Konferencyjne z XXXVIII-Konferencji Grupy Roboczej Wirusów Roślin KOR PAN i XVI Sympozjum Sekcji Wirusologicznej PTFi

 70. Gajewski Z., Nowak B., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Chodorska M., Szyndel M.S. 2012. Problemy związane z wykrywaniem i identyfikacją wirusów borówki wysokiej. Materiały Konferencyjne z XXXVIII-Konferencji Grupy Roboczej Wirusów Roślin KOR PAN i XVI S

 71. Chodorska M., Nowak P., Sala-Rejczak K., Szyndel M. S., Paduch-Cichal E. 2012. The

 72. detection and identification of garlic viruses in Polish garlic plants. Theoretical foundations and practical aspects of resource saving technologies for improving agro-industrial production and rural development. 18-21. 09. 2012. Dublany, Ukraina

 73. Sala-Rejczak K., Chodorska M., Nowak P., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Latocha P. 2012. Occurrence of garlic and actinidia viruses in Poland. 6th International Plant Protection Symposium. 17-18.10. 2012. Debrecen, Węgry, Journal of Agricultural Sciences

 74. Chodorska M., Nowak P., Szyndel M.S., Paduch-Cichal E., Sala-Rejczak K. 2012. First report of Garlic virus A, Garlic virus B and Garlic virus C in garlic in Poland. Journal of Plant Pathology. 94(4): S4.100.

 75. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S. 2013. First report of Garlic virus D, E and X on garlic in Poland. Journal of Plant Pathology.95:S 4.70

 76. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2013. Występowanie wirusów z rodzaju Allexivirus na roślinach czosnku w Polsce. 53. Sesja Naukowa IOR-PIB. 7-8 luty 2013.s. 78.

 77. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Lewandowski M., Druciarek T.,

 78. Szyndel M.S. 2013.Techniki molekularne wykrywania wirusów czosnku przenoszonych przez szpeciele (Aceria tulipae). 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu". 12-15 maja 201

 79. Klepacki B., Szyndel M. S., Kowalska K. 2013. Financing of science and higher education in Poland. VI International Scientific-Methodical Conference “Prospects for higher school development”, Grodno State Agrarian University, Grodno, Belarus,

 80. Klepacki B., Szyndel M. S., Kowalska K. 2013. Trends in the development of higher education in Poland. VI International Scientific-Methodical Conference “Prospects for higher school development”, Grodno State Agrarian University, Grodno, Belar

 81. Paduch-Cichal E., Kalinowska E. , Chodorska M., Szyndel M.S., Kukuła W., Nowak B., Gajewski Z., Tomala K. 2013. Wykrywanie i identyfikacja wirusów w krzewach borówki wysokiej i żurawiny przy użyciu testu serologicznego ELISA w latach 2010-2012. Ma

 82. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2013. Detection and

 83. molecular characterization of Garlic virus B in Poland. Book of Abstracts of symposium „Classical and molecular approaches in plant pathology taxonomy” session III „Topics in taxonomy and identification of plant pathogenic viruses and

 84. Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Chodorska M., Sala-Rejczak K., Szyndel M.S. ,

 85. Nowak B., Gajewski Z., Tomala K. 2013. The detection and identification of the blueberry and cranberry viruses in Poland (2008-2012). Book of abstracts of symposium „Classical and molecular approaches in plant pathology taxonomy” session III

 86. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2013. Allexiviruses infecting garlic plants in Poland. Book of abstracts of symposium „Quality of fresh produce, herbs and vegetables – from field to fork”. WULS Plant Health- W

 87. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2013. Occurrence of the viruses belonging to the Allexivirus genus on garlic plants in Poland. Występowanie wirusów z rodzaju Allexivirus na roślinach czosnku w Polsce. Progress in Plant Protect

 88. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E. Szyndel M.S. 2013. Comparison of three molecular assays fro the detection of Garlic virus D in garlic plants. Proc. 3th International Horticultural Conf. for Post-graduate Students 2013, Oct.23-24 2013, Lednic

 89. Klepacki B. Szyndel M.S. Kowalska K., Olewnicki D. 2013. Importance of Horticulture in Polish Agriculture. International Scientific Conference „Earth Bioresources and Environmental Biosafety: Challenges and Opportunities” devoted to the 115th

 90. Maciejczak M., Klepacki B., Szyndel M.S. 2013. Stakeholders participation in revolutionary development of the system of quality of education – case study of WULS-SGGW in Poland. 8th European Quality Assurance Forum, Univ. Gothenburg , Sweden, 21-32

 91. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S. 2013. First report of Garlic virus D, E and X on garlic in Poland Journal of Plant Pathology 95: S4.70

 92. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. First report of Onion yellow dwarf virus, Garlic common latent virus and Shallot latent virus on garlic in Poland. Plant Disease 98, 6, p. 858

 93. Chodorska, M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S.2014. Carla- i potywirusy zagrożeniem dla upraw czosnku w Polsce. 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin IOR-PIB, Poznań, 6-7 luty 2014, s. 250-251

 94. Chodorska, M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S., M. Lis 2014. Wykrywanie i identyfikacja wirusa D czosnku w Polsce. IV Konf. Naukowa „Nowe patogeny i choroby roślin” Instytut Ogrodnictwa, 8 kwietnia 2014, Skierniewice: 13 poster

 95. Chodorska M, Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. Assessment of Allexiviruses infection in garlic plants in Poland. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture 13 (2): 179-186. Impact Factor: 0,691; Liczba punktów zgodnie z wyka

 96. Klepacki B., Kowalska K., Szyndel M.S. 2014. Trends in the functioning of the Polish higher education. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-praktycznej pt. „Ekonomiczne i instytucjonalne problemy tworzenia nowej ekonomiki”. Saratow,

 97. Klepacki B., Kowalska K., Szyndel M.S. 2014. Institutional changes in organization and financing of science and higher education in Poland. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-praktycznej pt. „Ekonomiczne i instytucjonalne problemy tworze

 98. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. Sequence diversity and potential recombination events in the coat protein and nucleic acid binding protein genes of Garlic virus D. XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Int

 99. Paduch-Cichal E., Chodorska M., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. Comparison of three molecular assays for the detection of Garlic virus A in garlic plants. XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interaction, Rhodes, Greece. P198. p 66 post

 100. Kozlowska-Makulska A., Hasiów¬–Jaroszewska B., Szyndel M.S., Herrbach E., Bouzoubaa S., Lemaire O., Beuve M. 2014. Phylogenetic relationships and the occurrence of interspecific recombination between Beet chlorosis virus (BChV) and Beet mild y

 101. Paduch-Cichal E., Chodorska M., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. Detection of six Allexivirus species infecting garlic in Poland. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology “Healthy plants – healthy people”, Agricult

 102. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Gaczkowska O., Lis M., Sierant B., Szyndel M.S. 2014. Detection and identification of Leek yellow stripe virus in garlic and onions in Poland. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology &#

 103. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. Molecular variability of the population of Garlic common latent virus infecting garlic in Poland. Conference ”Horticulture in quality and culture of life”. Book of abstr. 44, Le

 104. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. The detection and identification of three garlic viruses in Polish garlic plants.

 105. Wykrywanie i identyfikacja trzech wirusów infekujących rośliny czosnku w Polsce. International Conference „Innovative technologies in organic horticultural production”. Book of Abstr.:83-84, Skierniewice, 22-24. 10.2014.

 106. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Gaczkowska O., Lis M., Sierant B., Szyndel M.S. 2014. First report of Leek yellow stripe virus in foreign and Polish garlic plants in central Poland. Journal of Plant Pathology 96, (4) S4.120 Impact Factor: 0

 107. Bereda M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2015. Genetic diversity and evidence of recombination in the coat protein gene of Onion yellow dwarf virus. European Journal of Plant Pathology 142 (2): 377-387 DOI 10.1007/s10658-015-0603-1

 108. Impact Factor: 1,71; Liczba punktów zgodnie z wykazem MNiSW: 30

 109. Bereda, M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S., Kukuła W. 2015. Wykrywanie i identyfikacja wirusów z rodzaju Potyvirus w uprawach czosnku w Polsce. 55 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin IOR-PIB, Poznań, 12-13 luty 2015, s. 89-90 (poster 38

 110. Bereda M., Kalinowska E., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S. 2015. Low genetic diversity of a natural population of Garlic virus D from Poland. European Journal of Plant Pathology: 142 (2): 411-417. DOI 10.1007/s10658-015-0615-x Impact Factor: 1,71; Liczba

 111. Bereda M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2015. Foreign Allexiviruses smuggle in an imported garlic to Poland. IV International Conference of PhD Students “Multidirectional research in agriculture and Forestry”, University of Ag

 112. Gómez-Lucía E., Dolei A., Lavigne R., LePoder S., Logue C., Radin D., Szyndel M.S.,Wölk B. 2015. Innovirology: mreza evropskih nastavnika/trenera za virusologiju. X Congress of Serbian Microbiologists – MIKROMED 2015., Belgrade, Serbia, 16-18 Apri

 113. Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Bereda M., Szyndel M.S., Nowak B., Gajewski Z., Tomala K. 2015. Wirusy na plantacjach borówki wysokiej w Polsce. Sesja naukowa z okazji 90 rocznicy urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Boreckiego pt. „Aktualne problemy w

 114. Gómez-Lucía E., Dolei A., Lavigne R., LePoder S., Logue C., Radin D., Szyndel M., Wölk B. 2015. “Innovirology: the network of European teachers/trainers of virology”. XIII Congreso Nacional de Virologia.7-10 de junio de 2015, Madrid, Spain. V

 115. Bereda M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2015. Molecular variability of the natural population of Garlic virus B, Garlic virus D and Garlic virus X infecting garlic in Poland. 5th Conference of the International Working Group on Legume and

 116. Paduch-Cichal E., Bereda M., Szyndel M.S. 2015. The viruses in garlic plants commercially available in Polish market. 5th Conference of the International Working Group on Legume and Vegetable Viruses. Aug.30 – Sept.3. 2015, Haarlem, The Netherlands.

 117. Dolei A., Lavigne R., LePoder S., Logue C., Radin D., Szyndel M.S., Wölk B., Gómez-Lucía E. 2015. Innovirology: the network of European teachers and trainers of virology. 13th Annual National Congress of the Italian Society for Virology, 14-16.09.2015, O

 118. Gómez-Lucía E., Dolei A., Lavigne R., LePoder S., Logue C., Radin D., Szyndel M.S., Wölk B. 2015. Innovirology: Sieć europejskich nauczycieli/szkoleniowców wirusologii. XVII Sympozjum Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i XXXI

 119. Paduch-Cichal E., Bereda M., Szyndel M.S., Wyszyńska K., Staniek T. 2015. Wykrywanie wirusów w roślinach importowanego czosnku pospolitego dostępnego w handlu detalicznym na terenie Polski. XVII Sympozjum Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitop

 120. Bereda M., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S. 2015. Zróżnicowanie genetyczne polskich izolatów gatunków wirusów należących do rodzaju Allexivirus. XVII Sympozjum Sekcji Wirusologicznej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i XXXIX Konferencji Grupy Robocze

 121. Radin D., Gómez-Lucía E., Dolei A., Lavigne R., LePoder S., Logue C., Szyndel M., Wölk B. 2015. “Innovirology: the network of European teachers/trainers of virology”. Microbiologia Balkanica 2015, 9th Balkan Congress of Microbiology, 22-24.10

 122. Szyndel M.S. 2016. Elsevier’s Reference Module in Life Sciences: “Viruses” printed in “Encyclopedia of Rose Sciences”. 2003. Article B0-12227620-5.00108-7, Elsevier Ltd, Oxford UK, 10pp., updated in 2016

 123. Bereda M., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S. 2016. Analiza filogenetyczna polskich populacji izolatów allexiwirusów. V Konferencja Naukowa „Nowe patogeny i choroby roślin”. Instytut Ogrodnictwa, PTFit, 6.04.2016, Skierniewice, Poster Nr. 1. Abst

 124. Bereda M., Paduch-Cichal E, Kalinowska E., Szyndel M.S. 2016. Comparison of molecular assay for the detection of allexiviruses in garlic plants. 4th International Conference “Agriculture & Food”, International Scientific Events 2016, Bulgaria

 125. Mª del Mar Blanco, Laura Benítez; Mª Teresa Cutuli; Antonina Dolei, Ana Doménech, Rob Lavigne, Sophie LePoder, Christopher Logue, Dragoslava Radin, Marek Szyndel, Marta Aguilar, Rafael Menéndez, José M. Velasco, Esperanza Gómez-Lucía. 2016. On-l

 126. Publikacje popularno-naukowe

 127. Blachowska E., Szyndel M.S. 1987. Wirusy wywołujące żółtaczkę na plantacjach buraków cukrowych.. Ochrona Roślin 1: 6-7.

 128. Paczuski R., Blachowska E., Szyndel M.S. 1989. Badania nad występowaniem wirusa utajonego buraka ( beet cryptic virus) metodą ISEM oraz ELISA. Ochrona Roślin 7: 3-4.

 129. Paczuski R., Szyndel M.S. 1994. Występowanie rizomanii w Polsce. Ochrona Roślin 8: 9-10.

 130. Horst R.K., Szyndel M.S., Hayes C. 2003. The good, bad and unrecognized of a biological / biocompatible world. GM Pro – NM Pro, Product Preview for Growers, (USA), Summer Special 2003: 14-15.

 131. Szyndel M.S., Paduch-Cichal E., Sala-Rejczak K. 2006. Wirusy powodujące choroby na różach. Ochrona Roślin 2/2006: 34-37.

 132. Szyndel M.S. 2006. Osiemdziesiąt pięć lat działalności Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Agricola 64: 8-11.

 133. Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Schollenberger M., Bylicka D. 2011. Katedra Fitopatologii 2011 rok. Mat. konf. „90 lat Katedry Fitopatologii SGGW” Warszawa, Listopad 17, 2011: 22-24.

 134. Szyndel M.S., Wojciechowska De Cokere A, Banasik K., Binek M. 2013. Współpraca i umiędzynarodowienie. W „Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 2020 roku.” Pietrzak M. (Red.), Wydawnictwo SGGW, 26 stron

 135. Klepacki B., Szyndel M.S., Kowalska K. 2014. SGGW gospodarzem konferencji EUROLIGI. Agricola 88: 39-40

 136. Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. Wirusy - zagrożenie dla upraw czosnku w Polsce. Warzywa 2014; 6: 66-68

 137. Szyndel M.S. 2014. Wystąpienie prof. dr hab. Marka Szyndla, prorektora SGG ds. współpracy Międzynarodowej. W: „Energetyka obywatelska w Polsce i w Niemczech. Własne źródła, mniejsze koszty”. Z.M. Karaczun (red). Wydawnictwo SGGW, 109 str.

 138. Klepacki B., Szyndel M.S., Kowalska K. 2014. Podwójna konferencja Euroligi w SGGW. Agricola 90: 34-36.

 139. Książki i skrypty

 140. Szyndel M.S. 1984. Charakterystyka carlawirusów . Rozprawy Naukowe i Monografie Wyd. SGGW-AR Warszawa Nr 44, 71 str.

 141. Szyndel M.S. 2002. Choroby powodowane przez wirusy i wiroidy. W: “Choroby roślin w uprawach rolniczych”. S. Kryczyński (red.). Wydawnictwo SGGW, 165 str.

 142. Szyndel M.S. 2003.Choroby roślin powodowane przez wirusy, wiroidy, fitoplazmy i bakterie właściwe.. Kryczyński (red.). Wydawnictwo SGGW, 230 str.

 143. Szyndel M.S. 2003. Viruses. W „ Encyclopedia of Rose Science”. Roberts A., Debener T., Gudin S. (eds.). Elsevier Academic Press, Elsevier Science Ltd., Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, S

 144. Szyndel M.S. 2010. Choroby powodowane przez wirusy i wiroidy. W: “Choroby roślin w uprawach rolniczych”. Wydawnictwo SGGW, str. 164

 145. Szyndel M.S. 2010. Choroby powodowane przez wirusy. Choroby powodowane przez huby. W „Fitopatologia szczegółowa – choroby roślin ogrodniczych.” Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Schollenberger M. Wakuliński W. (red.) Wydawnictwo SGGW, 272

 146. Szyndel M.S. 2011.Choroby wirusowe i choroby powodowane przez huby. W „Fitopatologia tom 2. Choroby roślin uprawnych”. S. Kryczyński, Z. Weber (red.) PWRiL, 464 str. + tabl. barwne