Pracownicy

Alojzy Szymański


prof. dr hab.

Alojzy Szymański

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Geoinżynierii

+48 22 59 352 52Dydaktyka

• Mechanika gruntów

• Mechanika gruntów i geotechnika

• Mechanika gruntów i skałObszar Naukowy

Problematyka badawcza realizowana na rzecz rozwoju zagadnień geotechniki, w szczególności:

• rozwój metod modelowania przebiegu odkształceń gruntów słabych,

• doskonalenie metodyki badan i doboru parametrów do obliczeń,

• wykorzystanie zjawiska wzmocnienia gruntów słabych do posadowień budowli,

• wykorzystanie badan „in situ” do wyznaczania parametrów podłoża w budownictwie lądowym,

• rozwój metod oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.

Problematyka badawcza realizowana na rzecz praktyki budowlanej, w szczególności:

• doskonalenie metodyki rozpoznania budowy geologicznej podłoża,

• rozwój metodyki wyznaczania parametrów niezbędnych w projektowaniu budowli ziemnych i betonowych,

• doskonalenie metodyki obliczeń osiadań budowli hydrotechnicznych i lądowych,

• rozwój metod kontroli stanu i utrzymania budowli ziemnych,

• rozwój metod wzmacniania podłoża słabonośnego budowli,

• rozwój metod fundamentowania budowli.Kierowanie tematami badawczymi:

• grant celowy (KBN 7.1289.91.C) Badanie stanu naprężenia i cech fizyko-mechanicznych gruntów w otoczeniu obiektów Metra w Warszawie,

• grant badawczy (KBN T07E01713) Wyznaczanie parametrów mechanicznych gruntów mineralnych i organicznych na podstawie badan „in situ”,

• grant badawczy (KBN 0494/P06/2002/23) Modelowanie przebiegu odkształceń gruntów organicznych,

• grant promotorski (KBN 2P06S02828) Charakterystyki przepływu wody w podłożu organicznym obciążonym budowla,

• grant promotorski (KBN 4T07E07828) Wykorzystanie badan sejsmicznych do oceny parametrów ośrodka gruntowego,

• grant promotorki (MNiSzW N506060333) Wpływ historii naprężenia na odkształcalność gruntów spoistych. Umowa nr 0603/2007/33,

• grant własny (MNiSzW N N506 397135) Charakterystyki przebiegu odkształceń w gruntach słabonośnych.Osiągniecia w zakresie kształcenia kadry:

1. Promotorstwo ośmiu zakończonych przewodów doktorskich (w tym trzech wyróżnionych):

• dr inż. Małgorzata Wdowska, tytuł rozprawy: Wpływ historii naprężenia na odkształcalność gruntów spoistych. (dyscyplina: budownictwo), SGGW, 2010.

• Katarzyna Markowska-Lech, tytuł rozprawy: Wykorzystanie badan sejsmicznych do oceny parametrów odkształceniowych gruntów spoistych, (dyscyplina: kształtowanie srodowiska), SGGW, 2006.

• Edyta Malinowska, tytuł rozprawy: Analiza odkształceń wybranych gruntów organicznych z uwzględnieniem nieliniowych charakterystyk przepływu, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2005.

• Marek Bajda, tytuł rozprawy: Wykorzystanie sondowań statyczno-sejsmicznych do wyznaczania parametrów mechanicznych gruntów, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2002.

• Mariusz Sobolewski, tytuł rozprawy: Określanie charakterystyk przepływu wody w gruntach spoistych na podstawie badan in situ, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2002.

• Wojciech Sas, tytuł rozprawy: Modelowanie odkształceń gruntów organicznych z uwzględnieniem zmian właściwości ośrodka, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2001.

• Hanna Złotoszewska-Niedziałek, tytuł rozprawy: Wpływ warunków gruntowo-wodnych na migracje zanieczyszczeń w rejonie składowisk odpadów komunalnych, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2001.

• Masoud Farag Masoud, tytuł rozprawy: The use of cone penetration test for determination of mechanical parameters of cohesive soils, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2000.

2. Opieka naukowa nad siedmioma słuchaczami studiów doktoranckich:

• mgr inż. Katarzyną Gabryś

• mgr inż. Bartłomiejem Bursa

• mgr inż. Sylwią Stępień

• mgr inż. Andrzejem Głuchowskim

• mgr inż. Moniką Kulkowską

• mgr inż. Emilem Soból

• mgr inż. Marcinem Biliniakiem

3. Recenzje prac doktorskich:

• dr inż. Dariusza Kiziewicza, tytuł rozprawy: Wyznaczanie wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych w warunkach niestandardowej ścieżki naprężenia. (dyscyplina: budownictwo), SGGW, 2012,

• dr inż. Moniki Piotrkowskiej, tytuł rozprawy: Ocena wpływu rodzaju podłoża na uszkodzenia mechaniczne geosyntetyków pełniących funkcje separacyjno – ochronne, (dyscyplina: budownictwo), Politechnika Gdańska, 2007,

• dr inż. Mariusza Lecha, tytuł rozprawy: Zastosowanie metody elektryczno-oporowej do rozpoznania warunków przepływu wody w ośrodku gruntowym, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2007,

• dr inż. Jakuba Batorego, tytuł rozprawy: Analiza stateczności nasypu z uwzględnieniem zmienności wytrzymałości na ścinanie podłoża organicznego, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2004,

• dr inż. Jacka Bakowskiego, tytuł rozprawy: Analiza stateczności nasypu na podłożu organicznym, (dyscyplina: kształtowanie srodowiska), SGGW, 2003,

• dr inż. Artura Osińskiego, tytuł rozprawy: Zmiana wytrzymałości gruntów spoistych stabilizowanych chemicznie, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 2002,

• dr inż. Simona Rabarijoely, tytuł rozprawy: Wykorzystanie badan dylatometrycznych do wyznaczenia parametrów gruntów organicznych obciążonych nasypem, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 1999,

• dr inż. Ryszarda Oleszczuka, tytuł rozprawy: Analiza stosunków wodnych w profilu gleby torfowo-murszowej z uwzględnieniem zjawisk pęcznienia i kurczenia, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 1998,

• dr inż. Jana Damicza, tytuł rozprawy: Wpływ litologii i właściwości fizycznych na zachowanie się gytii pod obciążeniem, (dyscyplina: budownictwo), Politechnika Gdańska, 1998,

• dr inż. Jana Szatyłowicza, tytuł rozprawy: Analiza przepływu wody w glebach aluwialnych o zmiennej geometrii, (dyscyplina: kształtowanie środowiska), SGGW, 1997,

• dr inż. Mady Abo Elela, tytuł rozprawy: Filtration phenomena in earth dike during intensive precipitation, (dyscyplina: budownictwo), Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 1996.

4. Recenzje w rozprawach habilitacyjnych:

• Recenzja w rozprawie habilitacyjnej dr hab. inż. Lecha Bałachowskiego, tytuł rozprawy: Physical modeling in sands in a wide range of stress level. Application to the calibration of CPTU and DMT tests, (dyscyplina: budownictwo), Politechnika Gdańska, 2009.

• Recenzja dorobku na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. in_. Zbigniewa Lechowicza, SGGW w Warszawie, 2007.

• Recenzja dorobku do tytułu profesora dr hab. inż. Adama Niedzielskiego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 2005

• Recenzja w rozprawie habilitacyjnej dr hab. inż. Andrzeja Olchawy, tytuł rozprawy: Właściwości gruntowych kompozytów jako materiału do budowy obwałowań przeciwpowodziowych, (dyscyplina: budownictwo), Politechnika Świętokrzyska, 2006.

• Recenzja w rozprawie habilitacyjnej dr hab. inż. Zygmunta Kurałowicza, tytuł rozprawy: Boczne obciążenie pali warstwa gruntu o małej wytrzymałości, (dyscyplina: budownictwo), Politechnika Gdańska, 2004.Osiągniecia organizacyjne:

1. Rektor SGGW (od 1.09.2008 do chwili obecnej);

2. Prorektor ds. rozwoju SGGW (1.09.2002-31.08.2008);

3. Dziekan Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (jedna kadencja w latach 1999-2002);

4. Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska (w latach 1996-1999);

5. Prodziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska ds. dydaktyki (dwie kadencje w latach 1990-1996);

6. Kierownik Zakładu Geotechniki SGGW (od 1.01.2000).Posiadane uprawnienia:

1. Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki (od 1999)

2. Uprawnienia biegłego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (od 1998)

3. Uprawnienia geologiczno-inżynierskie kat. VI (od 1997)

4. Rzeczoznawca SITWM NOT (od 1984)Przynależność do organizacji zawodowych:

1. Członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN

2. Członek Sekcji Geotechniki KILiW PAN

3. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki

4. Członek Polskiego Komitetu Geotechniki

5. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT

 

Curriculum Vitae

http://w3k1.cem.sggw.pl/wp-content/uploads/Szymanski_PL.pdf

Publikacje

 1. Oryginalne prace twórcze:

 2. GABRYŚ K., SAS W., SZYMAŃSKI A. 2013. Kolumna rezonansowa jako urządzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Vol. 22 (1), Nr 59, 2013, str. 3-13.

 3. SAS W., SZYMAŃSKI A., RADZIEMSKA M., SOBAŃSKA-LEONOWICZ K. 2013. Wykorzystanie żużli stalowniczych w konstrukcjach nawierzchni drogowych – wybrane właściwości chemiczne i geotechniczne. Ogólnopolska IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospoda

 4. SAS W., GABRYŚ K., SZYMAŃSKI A. 2013. LABORATORYJNE OZNACZENIE PRĘDKOŚCI FALI PODŁUŻNEJ I POPRZECZNEJ W GRUNCIE. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Politechnika Białostocka. 2013 Vol. 4 No. 2, str. 151-

 5. MALINOWSKA E., SAS W., SZYMAŃSKI A. 2013. Analiza wpływu rodzaju obciążenia na odkształcalność podłoża słabonośnego w badaniach laboratoryjnych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Politechnika Białostocka. 2013 Vol. 4 No. 1, str. 47-52

 6. SAS W., GŁUCHOWSKI A., BĄKOWSKI J., SZYMAŃSKI A. Wyznaczenie stałej jednostajnego sprężystego ściskania Cu dla posadowienia obciążanego cyklicznie za pomocą badań cCBR. I Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie geotechniczne - badania i dobór parame

 7. SAS W., GABRYŚ K., SZYMAŃSKI A. Laboratoryjne badania sztywności gruntu według Eurokodu 7. I Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie geotechniczne - badania i dobór parametrów. Warszawa 12-12.09.2013. ACTA SCIENTARUM POLONORUM. Seria Architectura (B

 8. SAS W., GABRYŚ K., SZYMAŃSKI A. 2013. Determination of Poisson's Ratio by means of resonant column tests. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2013, Vol. 16, Issue 3. www.ejpau.media.pl

 9. SAS W., SZYMAŃSKI A., GABRYŚ K., 2013. The behaviour of natural cohesive soils under dynamic excitations. Challenges and innovations in geotechnics: proceedings of the 18th International Geotechnical Conference on soil Mechanics and Geotechnical Engineeri

 10. BAJDA M., MARKOWSKA-LECH K., LECH M., SZYMANSKI A. Wykorzystanie badań geofizycznych do oceny parametrów mechanicznych gruntów spoistych, Inżynieria Morska i Geotechnika. 2012, nr 4, 308-313.

 11. GABRYS K., SZYMANSKI A. 2012: Badania parametrów odkształceniowych gruntów spoistych w kolumnie rezonansowej, Inżynieria Morska i Geotechnika. 2012 nr 4, 324-327

 12. SAS W., GABRYS K., SZYMANSKI A. 2012: Analiza sztywności gruntów spoistych przy wykorzystaniu kolumny rezonansowej, Inżynieria Morska i Geotechnika. 2012, nr 4, 370-376

 13. SAS W., SZYMANSKI A., MALINOWSKA E., GABRYS K., 2012: Geotechniczne uwarunkowania zastosowania materiałów antropogenicznych w budownictwie. Inżynieria Morska i Geotechnika. 2012 nr 4, 376-380.

 14. MALINOWSKA E., SZYMANSKI A. 2011: Estimation of flow characteristics in peat, ASTM Inter. Geotechnical Testing Journal. 2011:, Vol. 34, No. 3, 250-254.

 15. GABRYS K., SZYMANSKI A. 2010: The analysis of consolidation in organic soils, Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation. 2010,42(2), s. 261-270.

 16. SZYMANSKI A., SAS W., NIESIOŁOWSKA A., MALINOWSKA E. 2009: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Deformation behaviour of organic subsoil on the basis of field and laboratory tests. 2009, Vol. 12 nr 1.

 17. MARKOWSKA-LECH K., LECH M., BAJDA M, SZYMNSKI A. 2008: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. The use of seismic tests for determination of shear modulus in cohesive soils. 2008 Vol. 11 nr 2.

 18. MALINOWSKA E., SAS W., SZYMANSKI A. 2008: The uncertainty of the water flow velocity data obtained in the laboratory test. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 40/2008, s. 77-86.

 19. SAS W., SZYMANSKI A., MALINOWSKA E., NIESIOŁOWSKA A., 2007: Charakterystyki odkształceń podłoża słabonośnego uzyskane w badaniach terenowych. Inżynieria i Budownictwo, Nr 7-8/2007, s. 416-419.

 20. SZYMANSKI A., BAJDA M. 2006: Ocena historii naprężeń w prekonsolidowanych gruntach spoistych na podstawie sondowań statycznych CPTU. Monografia „Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 221-232.

 21. MALINOWSKA E., SZYMANSKI A., SAS W., 2005: Wyznaczanie charakterystyk przepływu wody w gruntach organicznych metoda flow-pump. Przegląd Naukowy WIiKS. Wyd. SGGW Warszawa, rocznik XIV, zeszyt 1(31), s. 114-121.

 22. SAS W., MALINOWSKA E., SZYMANSKI A., 2005: Ograniczenie wtórnych odkształceń gruntów organicznych metoda przeciążenia podłoża, Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 3/2005, s. 141-144.

 23. SZYMANSKI A., BAJDA M., 2004: Uncertainty assessment of cone penetration test results, Annals of Warsaw Agricultural University, Land Reclamation, no 35a, s. 213-220.

 24. SZYMANSKI A., SAS W., DRO_D_ A., MALINOWSKA E., 2004: Secondary compression in organic soils, Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Land Reclamation, no 35a, s. 221-228.

 25. SZYMANSKI A., 2003: Badania doświadczalne w geotechnice (referat generalny). Inżynieria morska i geotechnika, 119-123.

 26. SZYMANSKI A., SOBOLEWSKI M., 2003. Adaptacja systemu pomiarowego BAT do badan współczynnika filtracji iłów silnie prekonsolidowanych, Acta Scientarum Polonarum. Seria: Archtectura, 2 (1), s. 51-62.

 27. SZYMANSKI A., SOBOLEWSKI M., 2003: Określanie parametrów przepływu wody w gruntach spoistych, Inżynieria morska i geotechnika, s. 159-163.

 28. SZYMANSKI A., SAS W., 2002: Analysis of consolidation performance in organic soils. Ann. of Warsaw Agricult. Univ.-Land Recl. 34., s. 115-122.

 29. SZYMANSKI A., SAS W., 2001: Deformation characteristics of organic soils, Ann. of Warsaw Agricult. Univ.-Land Recl. 32., s. 117-126.

 30. SZYMANSKI A., 2000: The assessment of overconsolidation ratio in glacial soils on the basis of cone penetration tests, Ann. of Warsaw Agricultural University, Land Recl. 29, s. 51-62.

 31. SZYMANSKI A., SOBOLEWSKI M., MASSOUD F., 1999: Estimation of mechanical parameters on the basis of in situ tests, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCX, 20 Melior. Inż. Środ., cz. II, s. 99-109.

 32. SZYMANSKI A., FARAG M., MYSZEWSKI J., 1998: Wykorzystanie sondowań statycznych do wyznaczania parametrów mechanicznych gruntów silnie prekonsolidowanych. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW, Warszawa, z. 15, s. 234-243.

 33. SOBOLEWSKI M., SZYMANSKI A., 1998: Ocena przepuszczalności gruntów spoistych na podstawie badan in situ, Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW, Warszawa, z. 15, s. 225-233.

 34. SZYMANSKI A., SAS W., 1997: Analiza odkształceń podłoża organicznego budowli ziemnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCXCIV, s. 115-127.

 35. SZYMANSKI A., 1997: Determination of stress history in heavily overconsolidated soils, Ann. of Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Land Recl. 28, s. 107-117.

 36. SZYMANSKI A., 1996: Ocena parametrów mechanicznych gruntów silnie prekonsolidowanych. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, z. 12, s.21-32.

 37. PAWŁAT H., KODA E., SZYMANSKI A., 1996: Ocena rejestracyjno-bioindukacyjna stanu technicznego zapór bocznych zbiornika „Debe”. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, z. 12, s. 113-122.

 38. KOWALCZYK D., SZYMANSKI A., BOROWCZYK M., 1996: Możliwości wyznaczania wytrzymałości gruntów silnie prekonsolidowanych na podstawie badan terenowych. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, z. 12, s. 59-70.

 39. WOLSKI W., SZYMANSKI A., KODA E., 1994: Efektywność prefabrykowanych drenów taśmowych w podłożu zapory ziemnej. Materiały badawcze IMGW, seria: Inżynieria wodna 7, s. 65-70.

 40. BURCHARDT L., KANIECKI A., PAWŁAT H., SZYMANSKI A., 1994: Ekologicznotechniczne wymogi podpiętrzenia i regeneracji Jeziora Łęgowskiego. W: Przyrodnicze aspekty melioracji wodnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 246, T-1, s. 39-49.

 41. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1994: Mechanical properties of preconsolidated organic soils, Ann of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 27, s. 71-76.

 42. SZYMANSKI A., 1994: Large - stain consolidation modelling of organic subsoil, Ann. of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 27, s. 81-91.

 43. SZYMANSKI A., 1994: The use of constitutive soil models in consolidation analysis of organic subsoil under embankment, Inter. Workshop on Advances in Understending and Modeling the Mechanical Behaviour of Peat. Edited by E.J. den Hann, R. Termaat and T.B.

 44. BURCHARDT L., JEZNACH J., KANIECKI A., KRÓL P., MARCINIAK M., MIRECKI J., PAWŁAT H., PIERZGALSKI E., SIEPAK J., SZYMANSKI A., WIENCŁAW E., WOLSKI W., 1993: Możliwości podpiętrzenia i regeneracji Jeziora Łęgowskiego. Przegląd Naukowy SGGW, Zeszyt 3, 1-34,

 45. KODA E., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1993: Field and laboratory experience with the use of strip drains in organic soils, Canadian Geotechnical Journal, vol. 30. 2, s. 308-318.

 46. KODA E., KRÓL W., SZYMANSKI A., 1992: The use of large-strain theory in analysis of axisymmetrical substrate consolidation, Ann. of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 26, s. 19-29.

 47. KODA E., SZYMANSKI A., 1991: Prognoza konsolidacji słabonośnego podłoża pod nasypem. Wiadomości Naukowe IMUZ 2, s. 65-77.

 48. KRÓL W., SZYMANSKI A., 1990: Prediction of large strain consolidation in organic subsoil, Archiwum Hydrotechniki 1-2, s. 69-84.

 49. KODA E., SZYMANSKI A., 1990: Prediction of settlement of an embankment subsoil with vertical drains, Ann. of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 25, s. 3-12.

 50. KODA E., SZYMANSKI A., 1990: Laboratory tests of the vertical drains efficency in organic soil, Ann. of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 25, s. 13-20.

 51. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1988: Deformation analysis of organic subsoil in anisotropic stress condition, Archiwum Hydrotechniki 1-2, s. 125-133.

 52. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1988: Creep behaviour of organic soils, Ann. of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 24, s. 99-106.

 53. KODA E., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1986: Laboratory tests on geodrains - durability in organic soils. Archiwum Hydrotechniki 4, s. 491-498.

 54. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1986: Increase of strength during consolidation of gyttja. Ann. of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 22, s. 37-44.

 55. KRÓL P., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1986: Investigations of the consolidation of gyttja. Annals of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 22, s. 61-67.

 56. BARANSKI T., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1986: Field experience with geodrains in organic soils, Archiwum Hydrotechniki 4, s. 477-490.

 57. SZYMANSKI A., LECHOWICZ Z., 1986: Back analysis of organic soils consolidation, Ann. of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 22, s. 45-51.

 58. SZYMANSKI A., LECHOWICZ Z., WOLSKI W., 1986: The influence of smear effect on the consolidation of organic soils by prefabricated drains, Ann. of Warsaw Agricultural University, Land Recl. 22, s. 51-59.

 59. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1986: Budowa nasypów na gruntach organicznych. Gospodarka Wodna 1, s. 27-31.

 60. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1985: Gyttja consolidation by means of geodrains. Ann. Warsaw Agricult. University, Land Recl. 20, s. 55-62.

 61. GARBULEWSKI K., SZYMANSKI A., WAPINSKI G., 1984: Badania przyczyn uszkodzeń małych ziemnych budowli piętrzących. Gospodarka Wodna 10, s. 313-315.

 62. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1984: Prediction of consolidation of organic soil. Ann. of Warsaw Agricult. Univ., Land Recl. 20, s. 55-59.

 63. Materiały konferencyjne:

 64. SAS W., SZYMANSKI A., MALINOWSKA E., NIESIOLOWSKA A., 2011: Analysis of deformation course in problematic soils under ebankment. XV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Athens 2011

 65. SAS W., SZYMANSKI A., MALINOWSKA E., NIESIOLOWSKA A., 2010: Phisical and mechanical properties of problematic soils in Poland. Design in European Practice, Bratislava, Slovak Republic, June 2 – 4, 2010

 66. SAS W., SZYMANSKI A., MALINOWSKA E., NIESIOLOWSKA A., 2010: Analysis of deformation course in problematic soils in earth structures construction. Proceedings of the International Geotechnical Conference Moscow 7-10 June Vol. 2, pp. 525-530.

 67. SZYMANSKI A., SAS W., NIESIOLOWSKA A. 2009: Field and laboratory experience with the soft subsoil deformation. 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, Egypt 2009.

 68. SAS W., MALINOWSKA E., SZYMANSKI A. 2008: Reliability estimation of flow characteristics obtained in laboratory tests. The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), 1-6 October,

 69. SZYMANSKI A., SAS W., NIESIOŁOWSKA A., MALINOWSKA E. 2008: The factors which determine the soft subsoil deformations. Development of Urban Areas and Geotechnical Engineering, Saint Petersburg, 16-19 June 2008. NPO "Georeconstruction-Fundamentproject", Vol

 70. MARKOWSKA-LECH K., LECH M., SZYMANSKI A., 2007: Estimation of shear modulus from seismic tests on Pliocene clays. Proceedings of the 10th International Symposium on Numerical Models in Geomechanics (NUMOG X), Rhodes, Greece, pp. 153-158.

 71. SZYMANSKI A., DRO_D_ A., BAJDA M., 2006: Assessment of stress history in glacial soils on the basis of cone penetration tests. The 10th IAEG Congress, Nottingham.

 72. SZYMANSKI A., SAS W., DRO_D_ A., MALINOWSKA E., 2006: Field and laboratory experience with the soft subsoil improvement, Proceeding of the First Euro Mediterranean

 73. Symposium on Advances in Geomaterials and Structure – Hammamet Tunisia, pp. 209-214.

 74. SAS W., SZYMANSKI A., DRO_D_ A., 2006: Modelowanie wtórnych odkształcen gruntów organicznych. XIV Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Białystok- Augustów.2006. z. 28, s. 223-232.

 75. A. SZYMANSKI, A. DROZDZ, W. SAS, 2005: Non-linear consolidation characteristics of soft soils. Proc. of the 11th International Conference of IACMAG, Torino, vol. 2, s. 229-236.

 76. SZYMANSKI A., SAS W., DROZDZ A., MALINOWSKA E., 2005: Field and laboratory experience with the construction of embankments on organic soils. Proceedings of the International Conference on Problematic Soils, North Cyprus, vol. 2, s. 747-755.

 77. SZYMANSKI A., LECHOWICZ Z., GARBULEWSKI K., 2004: Geoenvironmental impact assessment of a landfill for solid chemical wastes, EU GeoEnvNet Seminar on Geoenvironmental Engineering – Transfer of Knowledge and EU's Directives to Newly Associated States

 78. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 2001: Evaluation of undrained shear strength of cohesive and organic soils from in situ test, A.A. Balkema. Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Istanbul, vol. I, s. 445-448.

 79. SZYMANSKI A., SAS W., 2000: Parametry geotechniczne w opisie konsolidacji gruntów organicznych. Jubileuszowa Sesja Naukowa „Geotechnika w Budownictwie i Inżynierii Środowiska”, Gdańsk, s. 229-235.

 80. SZYMANSKI A., SAS W. 2000: Modelowanie procesu konsolidacji gruntów organicznych. cz. Ib. XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Szczecin, s. 331-346.

 81. SZYMANSKI A., 1999: Determination of stress history in cohesive soils on the basis of in situ tests. Proceedings of the IX Baltic Geotechnical Conference, Estonia, s. 25-28, Balkema.

 82. SZYMANSKI A., MASSOUD F., 1999: Wykorzystanie sondowań statycznych do oceny historii naprężenia gruntów silnie prekonsolidowanych. III Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy naukowo-techniczne w budownictwie” Olsztyn-Kortowo, s. 425

 83. SZYMANSKI A., SAS W., 1999: Ocena stanu podłoża organicznego zapory czołowej zbiornika Mielimaka. Część II: analiza przebiegu odkształceń. VIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Zakopane-Kościelisko, s. 347-357.

 84. SZYMANSKI A., MASSOUD F., PÓŁTORAK G., 1998: Ocena parametrów mechanicznych gruntów na podstawie badan in situ. I Problemowa Konferencja Geotechniki „Współpraca budowli z podłożem gruntowym”. Białystok-Wigry, s. 99-107.

 85. SZYMANSKI A., SAS W., 1998: Geotechnical properties of overconsolidated organic soils. Istohouku 98. International Symposium on Problematic Soils, Sendai, Japan, s. 119-122.

 86. SZYMANSKI A., SAS W., 1998: The factors determining the deformations of organic subsoil. Proc. of the Danube European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Porec Croatia, Balkema, s. 287-294.

 87. SZYMANSKI A., 1997: Wykorzystanie badan in situ do oceny parametrów geotechnicznych podłoża. Materiały XI Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Gdańsk, s. 175-190

 88. KODA E., SZYMANSKI A., 1997: Analiza konsolidacji podłoża organicznego z uwzględnieniem zmian geometrii i właściwości ośrodka. Materiały XI Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gdańsk, s. 51-56.

 89. SZYMANSKI A., 1997: Numerycal analysis of consolidation performance in layered soft subsoil. Proc. of the Conf. On Recent Advances in Soft Soil Engineering. Kuching, Malaysia, s. 230-242.

 90. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1996: Ocena stanu podłoża organicznego zapory Koszyce na podstawie badan i obserwacji terenowych. Mat. na VII Konferencje Technicznej Kontroli Zapór, Rytro, s. 241-248.

 91. KODA E., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1996: Long term behaviour of strip drain filters in organic soils. 2nd International Conference on GEOFILTERS 96. Montreal. s. 105-114.

 92. SZYMANSKI A., BOROWCZYK M., 1995: The use of in situ tests for determination of stress history in heavily overconsolidated soil. Proc. of the XI Europ. Conf. on Soil Mechanics and Fundation Engineering, Copenhagen.

 93. BARANSKI T., KRÓL P., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1995: Przykłady wykorzystania badan in situ i laboratoryjnych do oceny złożonych warunków posadowienia. Materiały z Seminarium „Badania geotechniczne i ich zastosowanie w projektowaniuR

 94. KODA E., MIRECKI J., SZYMANSKI A., WOLSKI W., PAWŁAT H., 1993: Ocena systemowa zagrożeń zapory bocznej Białobrzegi. Mat. X Kraj. Konf. Mech. Grunt. i Fund. Warszawa, s. 265-269.

 95. KODA E., SZYMANSKI A., 1993: Ocena poziomych przemieszczeń gruntu w procesie konsolidacji podłoża organicznego. Mat. X Kraj. Konf. Mech. Grunt. i Fund. Warszawa, s. 117-122.

 96. GAWOREK P., LIPINSKI M., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1993: Ocena stanu i historii naprężenia w gruntach silnie prekonsolidowanych występujących na trasie Metra w Warszawie. Mat. X Kraj. Konf. Mech. Grunt. i Fund. Warszawa, s. 233-235.

 97. KODA E., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1992: Zastosowanie drenażu pionowego do przyspieszenia konsolidacyjnego wzmocnienia gruntów organicznych. Mat. Sympozjum „Krajowe doświadczenia wzmacniania podłoża”. Gdańsk, s. 122-128.

 98. SZYMANSKI A., WOLSKI W., KRÓL W., 1991: Two dimensional consolidation analysis of organic subsoil in terms of large strain. Proc. of the 9-th Eur. Conf. on Soil Mech. and Found. Eng. Florence, s. 273-276.

 99. WOLSKI W., SZYMANSKI A., KODA E., 1991: Experience with the efficiency and durability of geodrains. Proc. of the ICOLD, Viena, s. 63-70.

 100. KODA E., KRÓL W., SZYMANSKI A., 1990: Uwzględnienie dużych przemieszczeń w analizie konsolidacji podłoża organicznego z drenażem pionowym. Mat. IX Kraj. Konf. Mech. Grunt. i Fund. Kraków, s. 117-122.

 101. 8KODA E., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1989: Behaviour of geodrains in organic subsoil. Proc. of the 12-th Int. Conf. on Soil Mech. and Found. Eng. Rio de Janeiro, s. 1377-1380.

 102. YONG R.N., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1988: Consolidation of organic subsoil in terms of large strain. Proc. of the 2-nd Baltic Conf. on Soil Mech. and Found. Eng. Tallin, s. 261-267

 103. WOLSKI W., SZYMANSKI A., KODA E., 1987: Large deformation analysis of organic subsoil with vertical drains. Proc. of the 4-th French-Polish seminar on Applied Soil Mech. Grenoble, s. 565-576.

 104. KODA E., SZYMANSKI A., 1987: Prognoza konsolidacji gruntów słabych z uwzględnieniem dużych przemieszczeń. Mat. Kraj. Konf. "Komputery w Geotechnice". Rydzyna, s. 42-48.

 105. SZYMANSKI A., LECHOWICZ Z., 1987: Numeryczna prognoza konsolidacji uwarstwionego podłoża. Mat. Kraj. Konf. "Komputery w Geotechnice". Rydzyna, s. 66-73.

 106. BARANSKI T., KAMINSKI R., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1987: The use of constitutive soil models in prediction of soft subsoil deformation. Proc. of the Conf. "Numerical Methods in Geomechanics". Kosice, Czechosłowacja vol 1, s. 104-109.

 107. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1987: Effects of groundwater on embankment subsoil deformation. Proc. of the 9-th Europ. Conf. on Soil Mech. and Found. Eng. Dublin, s. 451-454.

 108. SZYMANSKI A., LECHOWICZ Z. 1987: Badania ściśliwości w warunkach ciągłego wzrostu obciążenia. Mat. VIII Kraj. Konf. Mech. Grunt. i Fund. Wrocław, s. 151-157.

 109. SZYMANSKI A. 1986: Prognozowanie odkształceń podłoża organicznego pod nasypem. Mat. Konf. Nauk. z okazji 40-lecia Studiów Melioracyjnych w SGGW, s. 69-75.

 110. BARANSKI T., GARBULEWSKI K., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1985: Badania laboratoryjne i dobór parametrów do obliczeń. Mat. Kraj. Konf. PAN. Badanie i Dobór Parametrów Geotechnicznych, Jabłonna, s. 1-68.

 111. SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1984: The pore pressure dissipation during consolidation of organic subsoil with vertical drains. Proc. of the 3-th French-Polish seminary on Applied Soil Mech. Gdańsk, s. 170-184.

 112. SZYMANSKI A., LECHOWICZ Z., 1984: Analiza przebiegu rozpraszania ciśnienia porowego w procesie konsolidacji torfów. Mat. VII Kraj. Konf. Mech. Grunt. i Fund., Poznań, s. 117-122.

 113. 1LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1984: Consolidation- strength analysis for soft soils. Proc. of a symp. sponsored by the ASCE. San Francisco 1, s. 107-120.

 114. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1984: Analiza procesu pełzania gruntów organicznych. Mat. VII Kraj. Konf. Mech. Gruntów i Fund., Poznań, s. 61-68.

 115. SZYMANSKI A., FÜRSTENBERG A., LECHOWICZ Z., WOLSKI W., 1983: Consolidation of organic soils. Proc. of the 7-th Danube-Europen Conf. on Soil Mech. and Found. Eng., Kishinow, s. 273-278.

 116. GARBULEWSKI K., SZYMANSKI A., WAPINSKI G., 1983: Badania kontrolne małych ziemnych budowli piętrzących. Mat. II Konf. Techn. Kontroli Zapór. Warszawa, s. 1-12.

 117. FÜRSTENBERG A., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1983: Effectiveness of vertical drains in organic soils. Proc. of the 8-th Europ Conf. on Soil Mech. and Found. Eng., Helsinki, s. 611-616.

 118. WOLSKI W., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1982: Preloading of organic soils with prefabricated drains. Printed by Terrafigo, s. 1-23.

 119. WOLSKI W., FÜRSTENBERG A., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1982: Laboratory tests of geodrain effectiveness in organic soils. Proc. of the 10-th Int. Conf. on Soil Mech. and Found. Eng., Stockholm, s. 691-694.

 120. FÜRSTENBERG A., KRÓL P., SZYMANSKI A., 1981: Badania przyczyn awarii zapory Zemborzyce. Mat. I Konf. Techn. Kontroli Zapór, Warszawa, s. 22-28.

 121. ALOJZY SZYMANSKI, WOJCIECH SAS, ANNA DROZDZ, EDYTA MALINOWSKA, 2006: The factors determining consolidation performance In prediction of soft subsoil improvement. XIII Danube-European Conference on Geotechnical Engineering. Active Geotechnical Design in In

 122. WOLSKI W., SORBJAN P., LECHOWICZ A., SZYMANSKI A., BARANSKI T., 1999: Ocena zagrożeń budowli hydrotechnicznych podczas powodzi w systemie człowiek budowle Hydrotechniczne-środowisko. Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności, Zakopane-Kościelisko

 123. SZYMANSKI, A., LECHOWICZ, Z., DROZDZ, A. AND SAS, W. (2005) ‘Geotechnical characteristics determining consolidation in organic soils’, Proceedings of 16thInternational Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japan, vo

 124. BERGDAHL U., HARTLEN J., LARSON R., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1987: Shear strength increase in organic soils due to embankment loading. Mat. VIII Kraj. Konf. Mech. Grunt. i Fund. Wrocław, s. 21-32.

 125. BARANSKI T., GARBULEWSKI K., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., WOLSKI W., 1985: Testing of anisotropic consolidation in organic soils. Proc. of the 9-th Int. Conf. on Soil Mech. and Found. Eng. San Francisco, s. 699-702.

 126. FÜRSTENBERG A., LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 1981: Badania konsolidacji podłoża organicznego. Mat. VI Konf. Kraj. Mech. Gruntów i Fund. Warszawa, s. 268-274.

 127. Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczne:

 128. SZYMANSKI A., i in. 2006: Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym. Wydawnictwo SGGW.

 129. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 2002: Odkształcenia i stateczność nasypów na gruntach organicznych. Część druga: Metodyka obliczeń, Wydawnictwo SGGW, s. 1-142.

 130. LECHOWICZ Z., SZYMANSKI A., 2002: Odkształcenia i stateczność nasypów na gruntach organicznych, Część pierwsza: Metodyka badan, Wydawnictwo SGGW, s. 1-183.

 131. „EMBANKMENT ON ORGANIC SOIL” – 1996 redakcja: Hartlen J., and Wolski W., Holandia wydawnictwo Elsevier, seria: Developments in Geotechnical Engineering, vol. 80. Chapter 3: Laboratory investigations (Z. Lechowicz, A. Szymanski, T. Barańs

 132. WOLSKI W., SZYMANSKI A., LECHOWICZ Z., LARSSON R., HARTLEN J., BERGDAHL U., 1989: Full-scale failure test on a stage-constructed test fill on organic soil, Swedish Geotechnical Institute, Linköping. Report 36, s. 1-87.

 133. WOLSKI W., SZYMANSKI A., MIRECKI J., LECHOWICZ Z., LARSSON R., HARTLEN J., GARBULEWSKI K., BERGDAHL U., 1988: Two stage - constructed embankment on organic soils, Swedish Geotechnical Institute, Linköping. Report 32, s. 1-163.