Pracownicy

Danuta Sztych


dr

Danuta Sztych

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 29Wykształcenie:

Absolwentka studiów doktoranckich przy Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW, stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1983 roku. W latach 1989-2003 adiunkt, a od 2004 starszy wykładowca w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt.

Zainteresowania naukowe:

Zachowania społeczne owiec i kóz;

Mityzacja kultury ludowej;

Zwierzęta w kulturze ludowej.Dorobek naukowy (2006 - 2013):

Dotyczy całości obrazu życia wsi, jej przemian, bogactwa zachowanych dawnych wzorów kulturowych i ich różnorodności, występującej zarówno w różnym czasie jak i w zróżnicowanej przestrzeni społecznej. Są to więc prace poświęcone szukaniu autentycznych własnych pamiątek przeszłości w oryginalnej, barwnej kulturze różnych regionów Polski. Poza tym dorobek naukowy obejmuje prace poświęcone obecności zwierząt w polskiej kulturze ludowej: w obrzędowości, magii, medycynie ludowej, sztuce ludowej, w folklorze słownym i muzycznym.Prowadzone przedmioty (na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Zootechnika, Gospodarka Przestrzenna, Turystyka i Rekreacja, Towaroznawstwo):

Kultura wsi polskiej;

Dziedzictwo kulturowe wsi;

Zwierzęta w kulturze ludowej.

Wykłady są okazją do zapoznania studentów z wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i istocie posługującej się kulturą, w jej aspekcie regionalnym, etnicznym, narodowym, z jej uniwersalnymi wartościami humanistycznymi.Projekty badawcze i granty:

1982 - 1986 Wpływ wieku i rozrodu na produkcję i charakter okrywy włosowej.

1984 - 1987 Badania porównawcze nad mikroelementami w wełnach owiec polskich.

1988 - 1993 Katalogi wełen owiec występujących w Polsce.

2000 - 2007 Zachowanie społeczne owiec i kóz

2008 - 2013 Zwierzęta w kulturze ludowej

1998 - 2001 grant KBN "Ocena poziomu produkcji mleka konsumpcyjnego polskich owiec nizinnych oraz tempa wzrostu i poziomu umięśnienia ich jagniąt w zależności od metody użytkowania mlecznego" - nr PO6EO4414, wykonawca.

2009 - 2012 grant MNiSW "Ocena wybranych cech mieszańców żubra i bydła (żubroni) na tle gatunków wyjściowych"

nr. 2561/B/P01/2009/37, wykonawca.Nagrody:

Nagroda II stopnia Rektora SGGW za wdrażanie osiągnięć naukowych w praktyce, 1984.

Nagroda I w kategorii prac naukowych przyznana przez Izbę Wełny w Gdyni, 1984.

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora SGGW za osiągnięcia w zakresie dydaktyki, 1985.

Nagroda I za osiągnięcia naukowe w dziedzinie wełniarstwa, Izba Wełny w Gdyni 1987.

Nagroda I stopnia Rektora SGGW za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 1997.

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora SGGW za osiągnięcia w zakresie dydaktyki, 1999.

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGGW za osiągnięcia w zakresie dydaktyki, 2007.Zdobyte doświadczenia naukowe:

Instytut Zootechniki w Krakowie - szkolenia z poznania metod oceny run, 1979.

Centralna Stacja Hodowli Zwierząt w Warszawie - kurs dla specjalistów ds. selekcji, oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec 1979, 1980.

AM w Poznaniu, Pracownia Oceny Skór we Wrocławiu - staż histologiczny, 1981, 1982.

Dni Nauki Polskiej w Bułgarii - wykłady z "Kultury wsi polskiej", Sofia 1988.

Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach - wykłady Metodyka prac badawczych, 1995.

Muzeum Wsi Mazowieckiej - ekspertyzy przy translokacji zabytkowego kościoła z Drążdżewa do sierpeckiego Muzeum, 2007.

Mazowieckie Ośrodki Kulturalne - wygłaszanie referatów, prowadzenie warsztatów, współuczestnictwo w wielu akcjach kulturalnych (2002 - 2013).Promotor 62 prac magisterskich i 15 inżynierskich.

Publikacje

 1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 2. I. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 3. a. Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 4. 1. Rant W., Niżnikowski R., Radzik- Rant A., Sztych D., Kuźnicka E., The influence of milking method on reproductive features and wool performance of ewes as well as growth rate and fleshinees value of their progeny, Archives of Animal Breeding 44, 213 &#

 5. 2. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., The level of consumption milk production of polish Lowland seep depends on milking method, Archives of animal Breeding 44, 309-315, 2001.

 6. b. Publikacja recenzowana, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego

 7. 1. Soroczyńska M., Puchalska E., Sztych D., Badania nadmiernego karbikowania, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 265, 1983.

 8. 2. Sztych D., Właściwości wełny o różnym stopniu skarbikowania, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 303, 1986.

 9. 3. Sztych D., Soroczyńska M., Wełna wrzosówki w katalogu wełen polskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 303, 1986.

 10. 4. Soroczyńska M., Sztych D., Świderek A., Investigations of the wool follicle groups in the skin of the Finnish sheep, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 21, 11-15, 1987.

 11. 5. Sztych D., Comparative studies on wool of various crimping degree. Examination of wool, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 21, 31-38, 1987.

 12. 6. Sztych D., 1987., Comparative studies on wool of various crimping degree. Examination of skin, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 21, 39-46, 1987.

 13. 7. Soroczyńska M., Dworczyk P., Sztych., Wpływ typu urodzenia na produkcję runa u merynosa polskiego, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 22, 41-44, 1988.

 14. 8. Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Wzorce grubości wełny owiec polskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 352, 1988.

 15. 9. Soroczyńska M., Sztych D., Produkcja runa, plenność i płodność u bliźniąt i pojedynek, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 352, 1988.

 16. 10. Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Żmijewska M., Wzorce grubości wełny owiec polskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 352, 95-99, 1988.

 17. 11. Soroczyńska M., Sztych D., Studiem an the structure of hair forming groupes in Finnsheep, Journal of Agric. Scien. in Finland vol. 60, 557-559, Helsinki 1988.

 18. 12. Sztych D., Soroczyńska M., Wełna polskiej owcy górskiej w katalogu wełen polskich, Przegląd Literatury Zootechnicznej, R. XXXV, 1988.

 19. 13. Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Katalog wełny owiec polskich, Przegląd Literatury Zootechnicznej, R. XXXV, 349-353, 1989.

 20. 14. Sztych D., Analiza niektórych cech polskich wełen mieszanych rozpatrywanych pod kątem ich oceny, Zeszyty Naukowe PTZ, 4, 200-206, 1991.

 21. 15. Sztych D., Soroczyńska M., Wybrane makro i mikroelementy w wełnie owiec w różnych okresach laktacji, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 29, 23-27, 1993.

 22. 16. Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Żmijewska M., Catalogues of Polish sheep wool, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 30, 51-57, 1994.

 23. 17. Soroczyńska M., Sztych D., The selected microelements in wool of Polish sheep, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 30, 59-68, 1994.

 24. 18. Sztych D., Sierańska B., Behawior poporodowy maciorek i jagniąt owiec rasy wrzosówka, Zeszyty Naukowe PTZ, 13, 117-124, 1994.

 25. 19. Sztych D., Soroczyńska M., Some chosen macro- and microelements in the wool of sheep in different stages of lactation, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 31, 47-53, 1994.

 26. 20. Sztych D., Filipczak M., Behawior poporodowy maciorek i jagniąt owiec w typie corriedale, Zeszyty Naukowe PTZ, 19, 47-60, 1995.

 27. 21. Sztych D., Charakterystyka wybranych cech okrywy włosowej owiec rasy wrzosówka, Zeszyty Naukowe PTZ, 23, 109-115, 1996.

 28. 22. Niżnikowski R., Sztych D., Tomczak., Wstępna ocena wybranych cech mleczności kóz utrzymywanych w rejonie działania Regionalnego Związku Hodowców i Producentów Owiec i Kóz w Łodzi, Zeszyty Naukowe PTZ, 30, 1996.

 29. 23. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Daszkowska E., The effect of crossbreeding of the Polish Lawland sheep of Żelazna variety and Polish Wrzosówka seep on the chosen performance traits of their progeny, Annals of Warsaw Agricultural University, Anima

 30. 24. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Czarniak B., The effect of crossbreeding of ewes of the Polish Lawlandd sheep of Żelazna variety with rams of meat breads on the chosen perfomance traits of their progeny, Annals of Warsaw Agricultural University, A

 31. 25. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Radzik-Rant A., Wstępna ocena oddziaływania genotypu oraz metody użytkowania mlecznego na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego i tempo wzrostu jagniąt, Zeszyty Naukowe PTZ, 34, 69-78, 1997.

 32. 26. Niżnikowski R., Rant W., Jagiełło M., Sztych D., Charakterystyka wzrostu oraz przyżyciowa ocena i poubojowa ocena umięśnienia jagniąt typu corriedale i ich mieszańców po trykach rasy merynos booroola, Zeszyty Naukowe PTZ, 37, 85-94, 1998.

 33. 27. Niżnikowski R., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., Kallweit E., Wstępna charakterystyka okrywy i pomiary ciała owiec z grupy północnych krótkoogoniastych utrzymywanych na terenie Polski i Niemiec, Zeszyty Naukowe SGGW 2, 116-123, 1998.

 34. 28. Niżnikowski R., Sztych D., Radzik-Rant A., Kużnicka E., Rant W., Plago D., Wstępne porównanie wybranych cech okrywy i pomiarów ciała wrzosówek polskich z owcami tego samego typu na Białorusi, Zeszyty Naukowe SGGW, 2, 124-129, 1998.

 35. 29. Niżnikowski R., Rant W., Kuźnicka E., Sztych D., Radzik Rant A. Sulimowska M., Wpływ metod użytkowania mlecznego na rozwój masy ciała jagniąt oraz cechy użytkowości wełnistej matek, Zeszyty Naukowe PTZ, 43, 183-187, 1999.

 36. 30. Niżnikowski R. Rant W., Kuźnicka E., Sztych D., Radzik-RantA., Ocena wpływu metody użytkowania mlecznego na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego u polskich owiec nizinnych odmiany żelaźneńskiej, Zeszyty Naukowe PTZ, 43, 189-197, 1999.

 37. 31. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Kuźnicka E., Gosławski W., Stan aktualny, efekty doskonalenia w kierunku poprawy cech rozrodu oraz prace nad zachowaniem pogłowia polskich owiec nizinnych typu corriedale i w typie owcy żelaźneńskiej, Zeszyty Naukow

 38. 32.Sztych D., Kunowska M., Zachowanie się kóz i koźląt w okresie okołoporodowym, Zeszyty Naukowe PTZ, 43, 501-502, 1999.

 39. 33. Niżnikowski R., Rant W., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Sztych D., Wpływ metody użytkowania mlecznego polskich owiec nizinnych odmiany żelaźneńskiej na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, 399, 213-225, Wrocław 2000.

 40. 34. Radzik- Rant A., Sztych D., Produkcja, obrót i jakość wełny w Polsce, Przegląd Hodowlany 3, 21-26, 2000.

 41. 35.Rant W., Niżnikowski R., Kuźnicka E., Sztych D., Radzik-Rant A., Siedlecki J., Przydatność do tuczu i wartość mięsa jagniąt oraz masa wełny matek w zależności od metody użytkowania mlecznego, Roczniki Naukowe Zootechniki, 8, 93-97, 2000.

 42. 36. Sztych D., Ziembińska A., Ocena zachowania płciowego tryków, Roczniki Naukowe Zootechniki, 11, 443-451, 2000.

 43. 37. Radzik- Rant A., Sztych D., Produkcja, obrót i jakość wełny w Polsce, Przegląd Hodowlany 3, 21-26, 2000.

 44. 38. Sztych D., Kunowska M., Zachowanie się kóz rasy białej uszlachetnionej w okresie okołoporodowym, Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science 38, 57-63, 2001.

 45. 39. Sztych D., Zachowanie się maciorek i jagniąt owiec odmiany żelaźneńskiej w okresie poporodowym, Zaszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 63, 183-193, 2002.

 46. 40. Sztych D., Radzik-Ran A., Chilczuk M., Charakterystyka okrywy włosowej i wybranych cech pokroju owiec Romanowskich, Zeszyty Naukowe przeglądu Hodowlanego, 68, 193-204, 2003.

 47. 41. Sztych D., Krośnicka – Bombała B., Badania porównawcze struktury skóry kóz oraz owiec rasy wrzosówka, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72, 3, 179 – 188, Warszawa 2004.

 48. 42. Sztych D., Wilczak M., Aktywność dobowa kozy domowej w warunkach chowu alkierzowego, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 73, 75-81, Warszawa 2005.

 49. 43. Sztych D., Sobstyl P., Zachowanie socjalne kóz utrzymywanych w chowie alkierzowym, Roczniki Nauk Zootechnicznych, 21, 119-122, Warszawa 2005.

 50. 44. Sztych D., Sobstyl P., Beyga K., Zachowanie komfortowe, eksploracyjne, wydalnicze oraz zabawowe kóz utrzymywanych w chowie alkierzowym, Roczniki Naukowe Zootechniki, 21, 123-126, Warszawa 2005.

 51. 45. Sztych D., Zachowanie płciowe tryków różnych ras owiec, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EE, Vol. XXV (1), 30-36, Lublin 2007.

 52. 46. Sztych D., Owca w mitach, religiach i kulturach ludowych, Przegląd Hodowlany 4, 22-27, Warszawa 2006.

 53. 47. Sztych D., Kozy w kulturze, część I. Kozy - zwierzęta symboliczne i mityczne, Życie Weterynaryjne 2, 127-134, Warszawa 2007.

 54. 48. Sztych D., Kozy w kulturze, część II. Kozy w kulturze tradycyjnej, Życie Weterynaryjne 3, 195-202, Warszawa 2007.

 55. 49. Sztych D., Zwierzęta gospodarskie w polskiej kulturze ludowej, Wiadomości Zootechniczne, Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki, Rok XLVI, 2, 39-47, Kraków 2008.

 56. 50. Sztych D., Kulturotwórcza rola żubra [w:] Żubr i jego ochrona, European Bison Conservation Newsletter, 1, 161-190, 2008.

 57. 51. Sztych D., Kogut w kulturze. Część I. Kogut - zwierzę symboliczne i mityczne, Życie Weterynaryjne, 83 (9), 768-772, 2008.

 58. 52. Sztych D., Kogut w kulturze. Część II. Kogut - symbol płodności, męskości i odwagi, Życie Weterynaryjne 83 (10), 848-851, 2008.

 59. 53. Sztych D., Krośnicka-Bombała B., Zachowania społeczne owiec, Przegląd Hodowlany, 5, 10-13, 2009.

 60. 54. Sztych D., Mleko w kulturze, Przegląd Hodowlany, 12, 7-13, 2009.

 61. 55. Sztych D., Koń w sztuce ludowej, Życie Weterynaryjne, 85, 9, 761-766, 2010.

 62. 56. Sztych D., Ryby - zwierzęta symboliczne i mityczne, Życie Weterynaryjne, R. 86, 12, 976-983, 2011.

 63. 57. Sztych D., Kot - dobrotliwe bóstwo czy pomiot szatana, Przegląd Hodowlany, R. 79, 11, 24 - 27, 2011.

 64. 58. Sztych D., Kogut w kulturze magicznej, Wiadomości Zootechniczne 50, 4; 77-84, 2012.

 65. 59. Sztych D., Zastosowanie środków leczniczych pochodzenia zwierzęcego w medycynie ludowej, Życie Weterynaryjne, 2013.

 66. II. MONOGRAFIE NAUKOWE ORAZ ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH:

 67. a. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku angielskim

 68. 1. Sztych D., Chudzicka-Popek M., Behavioural observations of different breeds of ewes in post-natal period, Materiały XII International Congress ISAH Animals and Envionment, Poland, s. 96-199, Warsaw 2005.

 69. 2. Sztych D., Chudzicka-Popek M., The behavioural observations of different breeds of lambs in post-natal period, Materiały XII International Congress ISAH Animals and Envionment, Poland, s. 316-319, Warsaw 2005.

 70. 3. Niżnikowski R., Kuźnicka E., Sztych D., The preliminary characteristics of the goat production in Central Poland, Procedings of the 6 th International Symposium on the Milking of Small Ruminants Athens, 415-417, Grecja 1998.

 71. b. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim

 72. 1. Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Owce występujące w kraju i ich wełna, Wydawnictwo Izba Wełny w Gdyni, 1993.

 73. 2. Sztych D., Surowce owczarskie i ich wykorzystanie, [w:] Poradnik hodowcy jagniąt rzeźnych, PHARE/FAPA, Warszawa 1995.

 74. 3. Sztych D., Chów owiec [w:] Podręcznik dla uczniów Technikum Rolniczego pod red. Tarwacka-Nałęcz T., Wydawnictwo Hortpress, Warszawa 1996.

 75. 4. Sztych D., Chów owiec [w:] Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych, Podręcznik dla uczniów szkół rolniczych, Wydawnictwo Format - AB, Warszawa 1998.

 76. 5. Sztych D., Chów owiec, [w:] Wiadomości z rolnictwa, Podręcznik dla uczniów szkół rolniczych, Wydawnictwo Format -AB, Warszawa 1998.

 77. 6. Sztych D., Okrywa włosowa owiec, Skóry owcze i ich wykorzystanie, Ochrona zdrowia owiec [w:] Hodowla owiec pod red. Soroczyńskiej M, Podręcznik akademicki, Fundacja Rozwój SGGW, 1998.

 78. 7. Sztych D., Związki magii z religią w tradycjach pasterskich na Podhalu, [w:] Miejsce Wypasu i Gospodarki Owczarskiej w Koncepcji Rozwoju Zrównoważonego, Materiały VI owczarskiej Szkoły Zimowej, Zakopane 2004.

 79. 8. Sztych D., Chów owiec [w:] Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie Technik Agrobiznesu, pod red. Dzień A., Format-AB, 326-348, Warszawa 2004.

 80. 9. Sztych D., Owca w kulturach magicznych i polskich wierzeniach ludowych [w:] Biologiczne i kulturowe aspekty gospodarki owczarskiej pod red Mirek Z, Nikel A, Paul W, AR Kraków, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, 132-149, Kraków 2005.

 81. 10. Sztych D., Zachowania społeczne owiec [w:] Wypas wspólnotowy i zdrowie zwierząt pod red. Mirek Z, Nowak M, AR Kraków, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, 111-129, Kraków 2006.

 82. 11. Sztych D., Zwierzęta gospodarskie w praktykach leczniczych [w:] Dawna Medycyna i Weterynaria pod red. Feldsman M., Szarek J., Feldman M., 487-502, Chełmno 2007.

 83. 12. Sztych D., Kozy [w:] Produkcja zwierzęca pod red. Nałęcz - Tarwacka T., Hortpress, 16-111, Warszawa 2007.

 84. 13. Sztych D., Owce [w:] Produkcja zwierzęca pod red. Nałęcz - Tarwacka T., Hortpress, 112-181, Warszawa 2007.

 85. 14. Sztych D., Budowa skóry, rozwój okrywy włosowej i morfologia włosa [w:] Hodowla i chów owiec pod red. Niżnikowski R., skrypt akademicki, wydanie II uzupełnione, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

 86. 15. Sztych D., Tożsamość kulturowa regionów [w:] ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego pod red. Szyszko J., Porter B., Malczyk J., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

 87. 16. Sztych D., Kozy [w:] Produkcja zwierzęca pod red. Nałęcz - Tarwacka T., Hortpress, wydanie II uzupełnione,118-181, Warszawa 2012.

 88. 17. Sztych D., Owce [w:] Produkcja zwierzęca pod red. Nałęcz - Tarwacka T., wydanie II uzupełnione, Hortpress, 17-117, Warszawa 2012.

 89. III. PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE I POPULARYZUJĄCE

 90. 1. Sztych D., Hodowla owiec w Holandii, [w:] seminarium wyjazdowe do Holandii, SGGW, Warszawa 1980.

 91. 2. Sztych D., Przygotowanie wełny do sprzedaży, Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego, Bielice 1983.

 92. 3. Sztych D., Przygotowanie wełny merynosa polskiego do odbioru, Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego, Bielice 1986.

 93. 4. Sztych D., Modlitwy polne Drążdżewa, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 8, 2006.

 94. 5. Sztych D., Czas wróżb miłosnych, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 9, 2006.

 95. 6. Sztych D., Magiczny świat polskiej wigilii, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 10, 2006.

 96. 7. Sztych D., Uroczystości wotywne, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 1 (11), 2007.

 97. 8. Sztych D., Wielki Post, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 2 (12), 2007.

 98. 9. Sztych D., Pisanki, kraszanki, malowanki, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 3 (13), 2007.

 99. 10. Sztych D., Uroczystości wotywne, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 1 (11), 2008.

 100. 11. Sztych D., Wielki Post, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 2 (12), 2008.

 101. 12. Sztych D., Pisanki, kraszanki, malowanki, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 3 (13), 2008.

 102. 13. Sztych D., Narodziny dawniej i dziś, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 4 (14), 2008.

 103. 14. Sztych D., Babska droga od pieca do proga, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 5 (15), 2008.

 104. 15. Sztych D., Marzenia o miłości, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 7 (17), 2008.

 105. 16. Sztych D., Czas żniw, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 8 (18), 2008.

 106. 17. Sztych D., Droga do chleba, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 9 (19), 2008.

 107. 18. Sztych D., Oswoić śmierć, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 10/11 (20, 21), 2008.

 108. 19. Sztych D., Magia wigilijnego drzewka, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 12 (22), 2008.

 109. 20. Sztych D., Czas kolęd, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 1, (23), 2009.

 110. 21. Sztych D., Środa Popielcowa, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 2 (24), 2009.

 111. 22. Sztych D., O Gorzkich żalach, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 3 (25), 2009

 112. 23. Sztych D., Poniedziałek Wielkanocny - czas spotkań i zabaw, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 4 (26), 2009

 113. 24. Sztych D., Sztych D., Życiodajna ziemia, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 5 , 2009.

 114. 25. Sztych D., Wigilia św. Jana, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 6, 2009.

 115. 26. Sztych D., Cudowny świat dawnych zabawek, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 7 (28), 2009.

 116. 27. Sztych D., Koci, koci łapki - czyli jak dawniej bawiły się dzieci, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 8 (29), 2009.

 117. 28. Sztych D., Wśród sąsiadów, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 9 (30), 2009.

 118. 29. Sztych D., Dożynki, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 10 (31), 2009.

 119. 30. Sztych D., Cmentarz - miejsce kultu, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 11 (32), 2009.

 120. 31. Sztych D., Wigilijne wróżby, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 11 (32), 2009.

 121. 44. Sztych D., Budowanie domu, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 1 (34), s. 3, 2010.

 122. 45. Sztych D., Za świętym progiem, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 2 (35), s. 6, 2010.

 123. 46. Sztych D., Niedziela Palmowa zwana też Kwietną lub Wierzbną, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 3 (36), s. 10, 2010.

 124. 47. Sztych D., Mieszkać ładnie, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 4 (37), s. 4, 2010

 125. 48. Sztych D., Wycinanki z papieru, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 5 (38), s. 6, 2010

 126. 49. Sztych D., Dawne szkolne gry i zabawy, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 6 (39), s. 3, 2010.

 127. 50. Sztych D., Pamiętniki szkolne, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 7 (40), s. 8, 2010.

 128. 51. Sztych D., Ludowe instrumenty muzyczne, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, (41), s. 8, 2010.

 129. 52. Sztych D., Korale koloru koralowego, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 9 (42), s. 9, 2010.

 130. 53. Sztych D., Nauczyciel wiejski, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 10 (43), s. 2, 2010.

 131. 54. Sztych D., Ludowe wizerunki i zwiastuny śmierci, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 11 (44), s. 1, 2010

 132. 55. Sztych D., Polskie kolędy, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 12 (45), s. 2, 2010.

 133. 56. Sztych D., Diabły wsi polskiej, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 1 (46), 2011.

 134. 57. Sztych D., Karczma i gorzałka w polskiej pieśni ludowej, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 2 (47), 2011.

 135. 58. Sztych D., Pod bocianim gniazdem szczęście mieszka, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 3 (48), 2011.

 136. 59. Sztych D., Dekoracja stołu wielkanocnego, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 4 (49), 2011.

 137. 60. Sztych D., Zielone Świątki, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 5 (50), 2011.

 138. 61. Sztych D., Babska droga od pieca do proga, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 6 (16), 2011.

 139. 62. Sztych D., Zioła i rośliny lecznicze, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 7 (52), 2011.

 140. 63. Sztych D., Dawne odpusty, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 8 (53), 2011.

 141. 64. Sztych D., Kot - pomiot szatana?, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 9 (54), 2011.

 142. 65. Sztych D., Zagadki ludowe, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 10 (55), 2011.

 143. 66. Sztych D., Wigilijny opłatek, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 11 (56), 2011

 144. 67. Sztych D., Dawna kuchnia mieszkańców wsi, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 1 (57), 2012.

 145. 68. Sztych D., Dawne tradycje dnia św. Walentego, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 2 (58), 2012.

 146. 69. Sztych D., Wielki tydzień w myśli chrześcijańskiej i w kulturze ludowej, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 3 (59), 2012.

 147. 70. Sztych D., Tradycja strojenia grobu pańskiego, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 4 (60), 2012.

 148. 71. Sztych D., Makatki kuchenne, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 5 (61), 2012

 149. 72. Sztych D., Czas żniw, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 6 (62), 2012.

 150. 73. Sztych D., Droga do chleba, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 7 (63), 2012.

 151. 74. Sztych D., Niech znowu zakwitną kosztele, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 9 (65), 2012.

 152. 75. Sztych D., Co mnie dzisiaj, jutro Tobie - polskie wiersze nagrobne, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 10 (66), 2012.

 153. 76. Sztych D., Dzień św. Łucji, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 11 (67), 2012.

 154. 77. Sztych D., Rodzina, Wieści znad Orzyca, Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej 12 (68), 2012.

 155. IV. WYGŁASZANIE REFERATÓW NAUKOWYCH

 156. Komunikaty, doniesienia w j. obcym

 157. 1. Soroczyńska M., Kostrzewa H., Sztych D., Badania nad zmiennością wzrostu wełny, III Międzynarodowa Konferencja Metanal 81, Izba Wełny, Gdynia 1981.

 158. 2. Sztych D., Wpływ nadmiernego karbikowania na produkcję runa, III Międzynarodowa Konferencja Metanal 81, Izba Wełny, Gdynia 1981.

 159. 3. Soroczyńska M., Sztych D., Produkcja runa, płodność i plenność owiec rozpatrzona w związku z typem urodzenia, Materiały Międzynarodowego Sympozjum Owczarskiego, Debreczyn 1984.

 160. 4. Soroczyńska M., Sztych D., Produkcja runa, plenność i płodność bliźniąt i pojedynek, IV Międzynarodowa Konferencja Metlan 86, Izba Wełny, Gdynia 1986.

 161. 5. Sztych D., Soroczyńska M., Grubość wełny merynosa polskiego w aspekcie jej oceny, IV Międzynarodowa Konferencja Metlan 86, Izba Wełny, Gdynia 1986.

 162. 6. Soroczyńska M., Sztych D., Studiem on the structure of hair forming groups in Finnsheep, Meeting of EAAP in Finland, 1988.

 163. 7. Rant W., Niznikowski R., Tyszka Z., Sztych D., The dependences between wool production and milk field At Chojen sheep breeds EAAP Meeting in Edinburgh, 285, 1994.

 164. 8. Radzik-Rant A., Soroczyńska M., Sztych D., Niznikowski R., The changes of minerale element connected with a physiological period of sheep, 46 th Meeting of EAAP in Prague, 1, 252, 1995.

 165. 9. Sztych D., The behaviour of eses and their progeny Polish Wrzosówka primitive breed and Żelazneńska sheep after delivery period, Międzynarodowa Konferencja "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich", Balice 1994.

 166. 10. Niznikowski R., Kuźnicka E., Sztych D., The preliminary characteristics of the goat production in Central Poland, Procedings of the 6 th International Symposium on the Milking of Small Ruminants Athens, Greece, 415-417, 1998.

 167. 11. Radzik-Rant A., Sztych D., Niżnikowski R., The production, wool trade and wool quality in Poland, 50 th Meeting of EAAP in Zurich, 5, 265, 1999.

 168. 12. Kuźnicka E., Niżnikowski R., Rant W., Radzik-Rant A., Sztych D., The preliminary estimation of milk performance not milk type breed, depending on the method of milking, Book of Abstracts of the 51 st Annual Meeting of the European Association for Anim

 169. 13. Sztych D., Kulturotwórcza rola żubra, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żubr w Puszczy Królewskiej", Niepołomice 2010.

 170. 16. Sztych D., Badania okrywy włosowej żubra, Międzynarodowa Konferencja "Żubry, Lasy, Jeziora", Malinówka 2011.

 171. 17. Sztych D., Budowa anatomiczna włosa żubra, bydła i żubronia, Międzynarodowa Konferencja "Żubry w Karpatach", Czarna 2013.

 172. Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w j. polskim

 173. 1. Sztych D., Właściwości wełny o różnym stopniu skarbikowania, Komunikaty XLVII Zjazdu PTZ, Szczecin 1981.

 174. 2. Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Badania nad występowaniem sortymentów wełny w runach owiec polskich, rozpatrywane pod katem wzorców wełny. Komunikaty Konferencji Lantech, Izba Wełny, Gdynia 1985.

 175. 3. Soroczyńska M., Radzik A., Sztych D., Wzorce grubości wełen owiec polskich, Komunikaty XVIII Zjazdu PTZ, Kraków 1985.

 176. 4. Sztych D., Soroczyńska M., Produkcja runa, plenność i płodność bliźniąt i pojedynek, Komunikaty XVIII Zjazdu PTZ, Kraków 1985.

 177. 5. Soroczyńska M., Sztych D., Katalog wełny owiec polskich, Komunikaty Zjazdu PTZ, 14-16, Olsztyn 1988.

 178. 6. Sztych D., Ziembińska A., Ocena zachowania płciowego tryków, Konferencja Naukowo-Techniczna w Inowrocławiu "Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów", Inowrocław 2000.

 179. 7. Sztych D., Zachowanie się maciorek i jagniąt owiec odmiany żelaźneńskiej w okresie poporodowym, Komunikaty naukowe Zjazdu PTZ w Poznaniu, Poznań 2002.

 180. 8. Sztych D., Radzik-Rant A., Chilczuk M., Charakterystyka okrywy włosowej owiec Romanowskich, Komunikaty Zjazdu PTZ w Krakowie, Kraków 2003.

 181. 9. Sztych D., Zachowanie tryków rasy berrichone du Cher, Konferencja Wydziału Biologii i Hodowli AR w Lublinie "Środowisko, zwierzę, produkt", 156, Lublin 2003.

 182. 10. Sztych D., Kurowska A., Zachowanie płciowe tryków rasy merynos polski, Komunikaty naukowe LXX Zjazdu PTZ we Wrocławiu, s. 140, Wrocław 2005.

 183. 11. Sztych D., Zachowanie kóz w warunkach chowu przydomowego, Komunikaty naukowe LXXI Zjazdu PTZ w Bydgoszczy, z. 4, s. 34, Bydgoszcz 2006.

 184. 12. Sztych D., Aktywność tryków różnych ras owiec, Komunikaty naukowe Konferencji "Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska", Wydawnictwo AR w Lublinie, s. 59, Lublin 2006.

 185. 13. Sztych D., Zwierzęta gospodarskie w praktykach leczniczych, Komunikaty Konferencji Naukowej "Dawna Medycyna i Weterynaria", Chełmno 2007.

 186. 14. Sztych D., Zwierzęta gospodarskie w polskiej kulturze ludowej, Konferencja "Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich formą ochrony dziedzictwa narodowego", Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2007.

 187. 15. Sztych D., Badania porównawcze struktury skóry owiec, Konferencja naukowa, "Nauka praktyce; produkcja zwierzęca w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich", Ciechanowiec 2009.

 188. 16. Sztych D., Badania porównawcze struktury skóry owiec, Konferencja Naukowa PTZ, 2009.

 189. 17. Sztych D., Zwierzęta w polskiej kulturze ludowej, LXXXVI Zjazd Naukowy PTZ. "Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji", Poznań, 2011.

 190. 18. Sztych D., Badania porównawcze struktury skóry różnych ras owiec, Zjazd Naukowy PTZ, Wrocław 2012.