Pracownicy

Irena Suwara


dr hab.

Irena Suwara

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Agronomii

+48 22 59 326 92

Pracuję w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od 1985 roku. Obecnie jestem adiunktem z habilitacją w Katedrze Agronomii SGGW w Warszawie. Moje zainteresowania naukowe związane są z rolą wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego oraz zmianowania w kształtowaniu plonowania roślin i niektórych właściwości gleby, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wodnych i powietrznych.

Publikacje

 1. 1. Rozprawa doktorska: „Studia nad wpływem wieloletniego nawożenia i zmianowania na niektóre właściwości gleby i planowanie roślin” – 1991. Promotor: prof. dr hab. Alicja Gawrońska-Kulesza.

 2. 2. Monografia: Suwara I. „Rola wieloletniego nawożenia w kształtowaniu wybranych właściwości gleby lekkiej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wodno-powietrznych.” Wydawnictwo SGGW, ss. 98, 2010.

 3. 3. Oryginalne opublikowane prace naukowe:

 4. A – do 1991 roku

 5. 3.1. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I., Lenart S. 1987. Wpływ monokulturowej uprawy kukurydzy na środowisko glebowe. Mat. z konf. IUNG-Puławy 1987.

 6. 3.2. A Gawrońska-Kulesza, Roszak W., Suwara I. 1987. Wpływ monokulturowej uprawy kukurydzy na jej plonowanie i zachwaszczenie. Mat. z konf. IUNG-Puławy 1987.

 7. 3.3. Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Suwara I. 1988. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na plonowanie jęczmienia jarego. Mat. z konf. „Nawozy organiczne”, Szczecin 1988.

 8. 3.4. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I. 1988. The effect of a land use system on the granular structure of soil. Polish Journal of Soil Science vol. XXI/2.

 9. 3.5. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I. 1988. The influence of plants on water resistance of aggregates of various dimensions. Polish Journal of Soil Science vol. XXI/2.

 10. 3.6. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I. 1989. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na strukturę gruzełkowatą gleby. Roczniki gleboznawcze XL/1: 13-20.

 11. 3.7. Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Suwara I. 1989. Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na właściwości chemiczne warstwy ornej i podornej gleby. Roczniki gleboznawcze XL/1.

 12. 3.8. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1989. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na wielkość plonu ziemniaków i niektóre właściwości chemiczne gleby. Wydawnictwo SGGW AR, Warszawa, „Czynniki zwiększające działanie nawozów” Seminarium Nauk

 13. 3.9. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I. 1989. Współzależność między aktywnością biologiczną gleby a dynamiką narastania biomasy rośliny uprawnej. Mat. konferencyjne Kesthely 1989.

 14. 3.10. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1989. Wpływ wybranych właściwości biologiczno-chemicznych gleby na plonowanie jęczmienia jarego. Mat. z konf. IUNG-Puławy 1989.

 15. 3.11. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I. 1990. Relationship between the biological activity of the soil, the increment dynamic of crop biomass and the N content of the soil. Agroc. es tatajtan 39/3-4: 15-24.

 16. 3.12. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1990. Wpływ wieloletniego nawożenia na kształtowanie się plonów roślin i ich jakość. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LIII/196: 203-210.

 17. 3.13. Suwara I., Gawronska A., 1990. Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania 3-polowego na niektóre właściwości gleby. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LIII/196: 211-217.

 18. 3.14. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., 1990. Wpływ wybranych właściwości biologiczno-chemicznych gleby na plonowanie jęczmienia jarego. Międzynarodowe seminarium RWPG nt. „Modelowanie i optymalizacja parametrów żyzności gleby”. IUNG-Puławy 199

 19. 3.15. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I. 1990. Zawartość makro- i mikroelementów w glebie po 30 latach zróżnicowanego nawożenia. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 26.

 20. B – od 1992 roku (po doktoracie)

 21. 3.16. Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Suwara I. 1992. The role of a long-term fertilization In formation of the humus content. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Agricult. 24: 21-25.

 22. 3.17. Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Suwara I. 1992. Rola wieloletniego nawożenia w utrzymaniu zasobów substancji organicznej w glebie. Konferencja nauk. nt. „Nawozy organiczne” AR Szczecin, z. 2.

 23. 3.18. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I. 1992. Wpływ nawożenia i zmianowania roślin na właściwości gleb kształtujące ich żyzność i urodzajność. Seminarium nt. „Kształtowanie środowiska” AR Wrocław, Wydział Melioracji Rolniczych.

 24. 3.19. Brogowski Z., Gawrońska-Kulesza A., Maciaszek D., Suwara I. 1993. Stan równowagi jonowej w różnych fazach rozwojowych niektórych gatunków roślin uprawnych. cz. I Ziemniak odmiany Sokół. Rocz. Nauk Rol., s. A, t. 109, z. 4: 41-48.

 25. 3.20. Brogowski Z., Gawrońska-Kulesza A., Suwara I., Maciaszek D. 1993. Stan równowagi jonowej w różnych fazach rozwojowych niektórych gatunków roślin uprawnych. cz. II Jęczmień jary odmiany Bielik. Rocz. Nauk Rol., s. A, t. 109, z. 4: 49-55.

 26. 3.21. Brogowski Z., Gawrońska-Kulesza A., Czarnowska K., Suwara I. 1993. Stan równowagi jonowej w różnych fazach rozwojowych niektórych gatunków roślin uprawnych. cz III Żyto ozime odm. Danikowskie Selekcyjne. Rocz. Nauk Rol., s. A, t. 109, z. 4.: 57-66.

 27. 3.22. Suwara I., Brogowski Z., Gawrońska-Kulesza A. 1993. Współzależność między zawartością azotanów w glebie a dynamiką narastania biomasy żyta. Trynidad. Mat. z symp. na temat „Azot w glebie a plonowanie roślin”.

 28. 3.23. Suwara I., Lenart S., Gawrońska-Kulesza A. 1993. The effect of long-term fertilization and crop rotation on formation of soil fertility and yielding of plants. Part I. Soil fertility. Proc. International Symposium „Long-term static fertilizer

 29. 3.24. Lenart S., Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1993 – The effect of long-term fertilization and crop rotation of formation of soil fertility and yielding of plants. Part II. Yielding of plants. International Symposium „Long-term static ferti

 30. 3.25. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1994. Wpływ wieloletniego nawożenia na właściwości gleby i plonowanie roślin. cz. I Właściwości gleby. Rocz. Nauk Rol., s. A, t. 110, z. 3-4: 105-115.

 31. 3.26. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1994. Wpływ wieloletniego nawożenia na właściwości gleby i plonowanie roślin. cz. II. Plonowanie roślin. Rocz. Nauk Rol., s. A, t. 110, z. 3-4: 117-128.

 32. 3.27. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1994. Wpływ przedplonów i nawożenia azotem na plony pszenicy ozimej. Zesz. Naukowe ATR, Bydgoszcz nr 187, Rolnictwo 35: 113-119.

 33. 3.28. Brogowski Z., Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1994. Ionic balance of winter rape. Mat. z III Kongresu ESSA, Włochy, Padwa 1994.

 34. 3.29. Lenart S., Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1995. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie rzepaku ozimego. Rocz. Nauk Roln., s. A, t. 111, z. 3-4.

 35. 3.30. Brogowski Z., Gawrońska-Kulesza A., Maciaszek D., Suwara I. 1995. Stan równowagi jonowej w różnych fazach rozwojowych niektórych gatunków roślin uprawnych. cz. IV Rzepak ozimy odmiany Ceres. Rocz. Nauk Rolniczych, s. A, t. 111, z. 3-4.

 36. 3.31. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I., Brogowski Z. 1995. Thirty-eight years crop rotation and N-NO3 content in soil. Polish Journal of Soil Science XXVIII/1: 59-63.

 37. 3.32. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1995. Yielding and field structure of winter wheat after different forecrops in depend on rate of nitrogen fertilization. Fragmenta Agronomica 2(46): 216-217.

 38. 3.33. Lenart S., Gawrońska-Kulesza A., Brogowski Z., Suwara I. 1995. The ionic balance at various growth stage and yielding of winter oilseed rape In the static fertilizer experiment. Materiały Kongresu „9th International rape-seed Congress”,

 39. 3.34. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., Kuszelewski L. 1996. Wpływ nawożenia obornikiem i wapnowania na wybrane właściwości fizyczne gleby. Zesz. Naukowe AR w Szczecinie, Rolnictwo 172.

 40. 3.35. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. 1997. Rola przedplonu w ograniczeniu nawożenia azotem pod pszenicę ozimą. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 439.

 41. 3.36. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., Lenart S. 1997. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie buraków cukrowych. Rocz. Nauk Rol., s. A, t. 112, z. 3-4.

 42. 3.37. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I., Kaczmarska M. 1997. Rola przedplonu, poziomu nawożenia azotem w kształtowaniu struktury łanu i plonu pszenicy ozimej. Biblioteca Fragmenta Agronomica t. 3.

 43. 3.38. Suwara I. 1999. Rola systemów nawożenia w kształtowaniu niektórych właściwości fizycznych gleby. Zesz. Probl. PNR 465: 419-426.

 44. 3.39. Gawrońska-Kulesza A., Brogowski Z., Kwapisz J., Lenart S., Suwara I. 1999. Biomasa oraz jej skład chemiczny i równowaga jonowa w wybranych fazach wzrostu buraka cukrowego. cz. I. Biomasa i skład chemiczny. Roczniki Nauk Rolniczych, s. A, t. 114, z.

 45. 3.40. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., Kaczmarska M. 2000. Wpływ przedplonu i nawożenia azotem na produktywność i wydajność energetyczną pszenicy ozimej. Pam. Puławski, z. 120, t. II: 415-421.

 46. 3.41. Gawrońska-Kulesza A., Suwara I. 2001. Energetic estimation of winter wheat nitrogen fertilizing after different types of forecrops. Scientia Agriculture Bochemica 32: 1-11.

 47. 3.42. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., Korc M. 2005. Wpływ systemów nawożenia na kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby lekkiej. Fragmenta Agronomica (XXII) 1(85): 290-297.

 48. 3.43. Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Suwara I. 2005. Wpływ zmianowania i nawożenia na zachwaszczenie łanu i gleby. Fragmenta Agronomica (XXII) 2(86): 53-62.

 49. 3.44. Suwara I., Lenart S., Gawrońska-Kulesza A. 2007. Wzrost i plonowanie pszenicy ozimej po 50 latach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Acta Agrophysica, 10 (3): 695-704.

 50. 3.45. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. „Wpływ roślin uprawianych w wąskie i szerokie rzędy na strukturę gleby”. Fragmenta Agronomica 28(2), ss. 98-105, 2011.

 51. 3.46. Suwara I., Szulc W. „The effect of long-term fertilization on the soil structure.” Nawozy i nawożenie (Fertilizers and Fertilization) 42, ss. 20-28, 2011.

 52. 4. Podręczniki, skrypty:

 53. 4.1. Podstawy produkcji roślinnej. 1997. Podręcznik dla techników rolniczych. współautor rozdziału: Hodowla roślin i nasiennictwo – 36 stron, Wyd. Hortpress.

 54. 4.2. Suwara I. 1998. Podstawy Produkcji Roślinnej Podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej. WSiP, 255 stron.

 55. 4.3. Podstawy rolnictwa; Podręcznik do nauki zawodów technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu. 2008. Autor rozdziałów: 7. Uprawa wybranych roślin (str. 119-157) i 8. Użytki zielone (str. 161-173) (38+12=>50 stron). Wyd. Rea.

 56. 5. Pozostałe publikacje (popularno-naukowe):

 57. 5.1. Modelska I. (Suwara) 1986. Racjonalne stosowanie gnojowicy. Spółdzielnia Produkcyjna.

 58. 5.2. Modelska I. (Suwara) 1986. Zmianowanie jako czynnik ochrony przed chorobami i szkodnikami. Plon.

 59. 5.3. Suwara I. 1990. Terminowość siewu a plon. Plon.