Pracownicy

Piotr Sulewski


dr hab.

Piotr Sulewski

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

+48 22 59 342 17Mgr inż. rolnictwa (specjalność agronomia i agrobiznes (2003)

Dr Nauk Ekonomicznych.

Praca doktorska: Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach towarowych (2007.

Badania: ekonomika gospodarstw, zarządzanie ryzykiem w rolnictwie.

Curriculum Vitae

http://piotr.sulewski.users.sggw.pl/CV_PL.pdf

Publikacje

 1. 1.Sulewski P, 2007. Cele rolników z rodzinnych gospodarstw towarowych. Roczniki Naukowe SERiA. Tom 9; Zeszyt 1, str 481-487

 2. 2.Majewski E.Sulewski P. 2007. : Strategies of Polish farmers; An Attempt Of Classification. Proceedings Peer Reviewed Papers, IFMA 16 Congress

 3. 3.Sulewski P. 2007: Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach towarowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 4. 4.Kloczko-Gajewsk a A., Sulewski P. 2008: Methods of risk protection used by Polish farmers..[w] Income Stabilization in A Changing Agricultural Word: Policy and tools, Warsaw.

 5. 5.Majewski E., Sulewski P., Wąs A. 2008: Strategie zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym w gospodarstwach rolniczych w Polsce [w] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa. Urząd Komitetu Integracji Europe

 6. 6.Sulewski P. 2008: Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G –ekonomika rolnictwa, tom 94, zeszyt 2, str: 130-135

 7. 7.Sroka W., Sulewski P., Kocieleska U: 2008: Ocena przydatności wybranych metod do prognozowania plonów roślin,RNR, tom 95, zeszyt 2, str:68-82

 8. 8. Sulewski P: 2008: Bariery i możliwości rozwoju gospodarstw w opiniach ich właścicieli, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Rok 2008, Nr 67, str 67-78

 9. 9.Sulewski P. ,Wąs A.: Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013; studium przypadku, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G;ekonomika rolnictwa, Tom 95, Zeszyt 1, str: 76-84

 10. 10. Sulewski P. 2008: Główne kierunki zmian w funkcjonowaniu rodzinnych gospodarstw towarowych w latach 1995-2005. Roczniki Naukowe SERiA, Rok 2008, tomX, Zeszyt 3, str 511-516

 11. 11.Majewski E. , Sulewski P, Guba W, Wąs A, Ziętara W. 2009: Wspólna Polityka Rolna UE i próby modelowego ujęcia jej zmian na sytuację w rolnictwie [w] Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w perspektywie 20

 12. 12.Majewski E., Sulewski P., Wąs A., Cygański Ł., Karolewska-Szparaga M., Prochorowicz J., Świtłyk M. 2009: Ocena ryzyka inwestycyjnego i efektywności gospodarowania [w] Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych

 13. 13.Majewski E., Sulewski P., Wąs A., Guba W., Ziętara W., 2009: Wyniki ekonomiczne wybranych gospodarstw uzyskane w rozwiązaniach liniowego modelu optymalizacyjnego[w] Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w

 14. 14.Majewski E., Sulewski P., Wąs A., Cygański Ł: 2008.: Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa [w] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów roln

 15. 15.Sulewski P. 2009: Źródła dochodów gospodarstw niskotowarowych o zróżnicowanej strukturze produkcji. Roczniki SERiA, Rok 2009, Tom XI, Zeszyt 1, 409-414

 16. 16.Sulewski P. Wąs A. 2009: Zmiany wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013. Roczniki Nauk Rolniczych, Rok 2009, tom 96 – zeszyt 1.

 17. 17.Sulewski P. 2009: Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń – postawy i opinie. Roczniki Nauk Rolniczych, Rok 2009, tom 96, zeszyt 3.

 18. 18.Sulewski P. , Kłoczko- Gajewska 2009: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania. Roczniki Nauk Rolniczych, Rok 2009, nr 96, zeszyt 1.

 19. 19.Majewski E., Wąs A., Sulewski P. 2009: Ryzyko dochodowe w kontekście zmian WPR – analiza scenariuszy [w] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. IERiGŻ, Warszawa.

 20. 20.Sulewski P. 2010.: Sposoby dywersyfikacji dochodu w niskotowarowych gospodarstwach rolnych Roczniki Naukowe SERiA: 2010, tom XII,

 21. 21.Sulewski P., Kłoczko-Gajewska A. 2010: Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej i szans rozwojowych gospodarstw niskotowarowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (322)/2010.

 22. 22.Sulewski P. Wąs A. Gębska M. 2010: Food Chain Management European Experiences and Local Solutions, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja.

 23. 23.Sulewski P. 2011: Gospodarstwa niskotowarowe a parytet dochodowy i efektywność funkcjonowania. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2011/2.

 24. 24.Sulewski P.: Ubezpieczenia produkcji rolnej – analiza z zastosowaniem modelu opartego na średniej i wariancji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2011/3.

 25. 25.Majewski E., Sulewski P., Raggi M., Viaggi D. 2011: Difererences in possibile reactions of EU farmers from selected European regions to CAP change. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 10 (1).

 26. 26.Roberts D., Majewski E. Sulewski P. 2011: Measuring the local linka ges of farm Households (spatial cracking approach) in North East Scotland (UK) and Podlaskie (Poland). Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 10 (4).

 27. 27.Sulewski P.2011: Stopień awersji do ryzyka a wyniki gospodarstwa rolnego. Roczniki Nauk Rolniczych, tom 98, zeszyt 2.

 28. 28.Sulewski P. Wąs A. 2011: Specialization of production structure in relation to production type and economic size of farms. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists,Vol. XIII no. 6.

 29. 29.Sulewski P. 2011: Wpływ planowanych zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich na atrakcyjność systemu ubezpieczeń produkcji rolnej. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia. nr 41/2011.

 30. 30.Majeweski E. Sulewski P. 2011: Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia nr 39/2011.

 31. 31.Roberts D, Majewski E., Sulewski P.: Measuring the local economic integration of farm households: Findings from two case study areas. European Association of Agricultural Economists122nd Seminar, February 17-18, 2011, Ancona, Italy.

 32. 32.Sulewski P. 2012: Idea wzajemności ubezpieczeniowej i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia. Nr 43/2012

 33. 33.Sulewski P. Dróżdż A. 2012: Ubezpieczenia produkcji rolniczej w opiniach i ocenie rolników. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 3.

 34. 34.Roberts D. Majewski E. Sulewski P.: Farm household interactions with local economies: A comparison of two EU case study areas. Land Use Policy 2013.