Pracownicy

Piotr Stypiński


prof. dr hab.

Piotr Stypiński

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Agronomii

+48 22 59 327 07Prof. dr hab. PIOTR STYPIŃSKI

Ur. 13.10.1949 Warpensy

Stanowisko : profesor zwyczajny

Magisterium : 1972 r, promotor prof. dr hab. Mieczysław Nowak

Temat : „Monografia pastwisk dla koni w stadninie Widzów”Doktorat : 1983, promotor prof. dr hab. Roman Moraczewski

Temat : „Wpływ niektórych czynników na uruchomienie i wykorzystanie rezerw paszowych w wybranych gospodarstwach indywidualnych”Habilitacja : 1994

Temat „ Reakcja koniczyny białej ( Trifolium repens L. ) na wapnowanie w siewach czystych i w mieszankach z trawami w doœwiadczeniach pastwiskowych wazonowych

Tytuł profesora nauk rolniczych od 2004 roku ( 14.12.2004)Tematyka badawcza : produkcja pasz gospodarstwach indywidualnych, biologia i użytkowanie roœlin motylkowatych, zwłaszcza wykorzystanie koniczyny białej, organizacja i systemy wypasu, przyrodnicze funkcje użytków zielonych, bilans węgla i azotu na użytkach zielonych, użytki zielone na obszarach chronionych, szanse , zagrożenia

Promotor czterech zakończonych prac doktorskich, 72 prac magisterskich, ponad 50 prac inżynierskich i kilkunastu prac podyplomowych, autor ponad 150 prac, w tym 80 oryginalnych prac naukowych, recenzent 11 prac doktorskich i 6 prac habilitacyjnych, współautor 3 skryptów, dwóch podręczników ( jedno tłumaczenie z języka angielskiego), staże naukowe w USA, Holandii, Wielkiej Brytanii, udział w ponad 30 kongresach i międzynarodowych konferencjach łškarskich.

Curriculum Vitae

Prof. dr hab. Piotr Stypiński

Publikacje

 1. Wykaz publikacji za lata 2007-2013

 2. 1. Stypiński P. 2007 Legume breeding and cultivar testing in Poland –past, present and future Zbornik Radova (Periodical of scientific research on field and vegetable crops “ Institute of Field and Vegateble Crops. Novi Sad Serbia vol. 44 No II p.13-18

 3. 2. Stypiński P,. Sienkiewicz-Paderewska D. 2007 The protection and conservation of grassland in the Polish Landscape Parks Grassland Science in Europe vol.12 p……

 4. 3. Zimkova M., Kirilov A., Rotar., Stypinski P. 2007 Natural grassland – production and quality Grassland Science in Europe vol.12 p……

 5. 4. Grobelek J., Niżnikowski R., Stypiński P. 2008 The possibility of extensive sheep grazing on the fallow agricultural land Book of Abstract 22 General Meeting of EGF, p.181, Uppsala, Sweden

 6. 5. Stypiński P. 2008 Horse breeding and husbandry;chalanges for grassland in Poland land Book of Abstract 22 General Meeting of EGF, p.189, Uppsala, Sweden

 7. 6. Stypiński P., Hajduk S., Svobodova S, Hakl M., Rataj D 2009 . Development, current state and changes In grassland In the past year Grassland Science in Europe vol.14 p.1-10

 8. 7. Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P. 2008 Trwałe użytki zielone w Parkach Krajobrazowych cz. I Stan i zagrożenia Łškarstwo w Polsce Nr 12 str 165-176

 9. 8. Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P. 2008 Trwałe użytki zielone w Parkach Krajobrazowych cz. II Ochrona Łškarstwo w Polsce Nr 12 str 177-187

 10. 9. Stypiński P 2010 Znaczenie pastwisk w żywieniu i chowie koni. Hodowca i JeŸdziec nr 1(24) str.87-90

 11. 10. Stypiński P. 2010 Wypasione marzenie Hodowca i JeŸdziec Nr 2(25) str 78-81

 12. 11. Kulakovskaja T.,B., Adamovics A., Kirilov A., Stypinski P., Parente G. 2010 Tendecji i perspektivy razwitja lugopastpiszcznogo vozjaistva w Europie Nasze selskoe chozjaistvo No 6, 33-33 (Republika Białorusi )

 13. 12. Rutkowska B., Stypiński P. 2010 Użytki zielone w „ Produkcja roślinna cz. 3. Podręcznik pod red. A.Gawrońskiej , str, 75-118 Wydawnictwo REA Warszawa

 14. 13. Stypiński P., Sienkiewicz-Paderewska D. 2010 Realizacja i perspektywy programu rolno-środowiskowego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Łomży Nr 40 ( w druku )

 15. 14. Sienkiewicz-Paderewska D,.Borawska-Jarmułowicz B, Mastalerczuk G.,. Chodkiewicz A, Stypiński P. 2011Wpływ zaprzestania koszenia na roślinność łški położonej w środkowym basenie Biebrzy w Biebrzańskim Parku Narodowym Woda- Œrodowisko- Obszary wiejskie

 16. 15. Chodkiewicz A., Stypiński P. 2011 Preferencje pokarmowe koników polskich w Biebrzańskim Parku Narodowym Woda- Œrodowisko- Obszary wiejskie ( w druku )

 17. 16. Chodkiewicz A., Stypiński P. 2011 Diet preferences of Koniks horses In disadvantages areas ; a case study from the Biebrza National Parks Grassland Science in Europe vol. 16 ( w druku )

 18. 17. Stypiński P, Chodkiewicz A. 2011 Jakość paszy ze zbiorowisk roślinnych wypasanych przez Koniki Polskie w Biebrzańskim Parku narodowym. Zeszyty naukowe Wyższej szkoły Administracji w Łomży ( w druku )

 19. 18. Stypiński P. 2011 Grassland management systems in Poland Monografia SGGW ( w druku )

 20. 19. Chodkiewicz A., Stypiński P. 2012 Grazing Selectivity of Konics on the Biebrza Narional Park Ecosystems and their function. Proceeding of the International Conference 16-18 October 2012, Banska Bystrica p.88-93

 21. 20. Stypiński P., Chodkiewicz A. 2012 Advantages and disadvantages of grazing in the Environmentally Sensitive Area (WSAs) Proceeding of the International Conference 16-18 October 2012, Banska Bystrica p.111-115

 22. Wykaz publikacji po uzyskaniu tytułu profesora 2004-2013 (28 + 9)

 23. a. Recenzowane prace naukowe

 24. 1. Czarnocka A., Radecki A., Stypiński P. 2004 The ecological knowledge of farmers located In National and Landscape Parks In Poland Grassland Science In Europe Vol. 9 p.547 – 549

 25. 2. Stypiński P 2004 Europejska Federacja Łškarska – 40 lat działalności, Łškarstwo w Polsce Nr 7 str.193 -206

 26. 3. Stypiński P., Mastalerczuk G., Pietkiewicz S 2005 Rola użytków zielonych w ograniczaniu skutków efektu cieplarnianego. Inżynieria Ekologiczna Nr 12 PPIE str 77-78

 27. 4. Mastalerczuk G., Stypiński P. 2005 Wpływ intensywności użytkowania i uwilgotnienia gleby na zawartość , pobieranie i rozmieszczenie potasu w roślinności łškowej Nawozy i Nawożenie Nr 3/24 str 384 – 394

 28. 5. Stypiński P., Mastalerczuk G 2005 Carbon and nitrogen balance on the grassland due to management intensity Agronomijas Vestis No 6 p.290 - 294

 29. 6. Mastalerczuk G Stypiński P., 2005 Changes In botanical composition of grassland due to the use intensity Agronomijas Vestis No 6 p. 286 - 289

 30. 7. . Stypiński P., Mastalerczuk G 2005 Effect of the use intensity on grass root formation and sward productivity Grassland Science In Europe vol. 10 p.441- 444.

 31. 8. Stypiński P., Mastalerczuk G., Pietkiewicz S 2005 Absorpcja i retencja dwutlenku węgla na użytkach zielonych w zależności od uwilgotnienia i użytkowania Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z 507.s. 459 -465

 32. 9. Stypiński P., Mastalerczuk G 2006 Carbon sequestration by Polish grassland biomass . Grassland Science in Europe Vol.11 p.760 -762

 33. 10. . Stypiński P., Mastalerczuk G., Sienkiewicz-Paderewska D 2006 Grassland production, biodiversity and sustainability“Grassland – part of mountain agriculture and landscape GMARI Banska Bystrica, Slowacja 27 -28 September 2006, 186 – 191

 34. 11. Stypiński P. 2007 Legume breeding and cultivar testing in Poland –past, present and future Zbornik Radova (Periodical of scientific research on field and vegetable crops “ Instut of Field and Vegatevle Crops. Novi Sad Serbia vol. 44 No II p.13-18

 35. 12. Stypiński P,. Sienkiewicz-Paderewska D. 2007 The protection and conservation of grassland in the Polish Landscape Parks Grassland Science in Europe vol.12 p……

 36. 13. Zimkova M., Kirilov A., Rotar., Stypinski P. 2007 Natural grassland – production and quality Grassland Science in Europe vol.12 p……

 37. 14. Stypiński P., Hajduk S., Svobodova S, Hakl M., Rataj D 2009 . Development, current state and changes In grassland In the past year Grassland Science in Europe vol.14 p.1-10

 38. 15. Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P. 2009 Trwałe użytki zielone w Parkach Krajobrazowych cz. I Stan i zagrożenia Łškarstwo w Polsce Nr 12 str 165-176

 39. 16. Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P. 2009 Trwałe użytki zielone w Parkach Krajobrazowych cz. II Ochrona Łškarstwo w Polsce Nr 12 str 177-187

 40. 17. Kulakovskaja T.,B., Adamovics A., Kirilov A., Stypinski P., Parente G. 2010 Tendecji i perspektivy razwitja lugopastpiszcznogo vozjaistva w Europie Nasze selskoe chozjaistvo No 6, 33-33 (Republika Białorusi)

 41. 18. Stypiński P. 2010 The role of agi-environmental program In grassland conservation and environmental protection. Grassland Science in Europe vol. 15 ., 124-126

 42. 19. Chodkiewicz A., Stypiński P. 2010 The grazing selectivity of Konik horses on grassland located in Biebrza National Park .Grassland Science in Europe vol.15 1024-1026

 43. 20. Rutkowska B., Stypiński P. 2010 Użytki zielone w „ Produkcja roślinna cz. 3. Podręcznik pod red. A.Gawrońskiej , str, 75-118 Wydawnictwo REA Warszawa