Pracownicy

Emilia Stola


dr

Emilia Stola

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

+48 22 59 356 02

Urodziła się w 1983r. w Warszawie. Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2009r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów i bankowości, uzyskała w 2012r także na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu bankowości oraz finansów przedsiębiorstw. Główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zarządzania finansowego bankiem komercyjnym oraz pomiaru efektywności instytucji finansowych z wykorzystaniem środowisk obliczeń naukowych, metod ilościowych oraz pakietów statystycznych i ekonometrycznych. Autorka ok. 40 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Odbyła liczne staże w bankach m.in. w BPH S.A., PKO Banku Polskim S.A.

Publikacje

 1. Wykaz publikacji naukowych E. Stola:

 2. 1. Stola E., 2011: Działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych w opinii zarządzających, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, t. 13, z. 2, s. 444-449.

 3. 2. Stola E., 2011: Efektywność techniczna, a efektywność finansowa banków komercyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010, nr 639 (37), s. 141-152.

 4. 3. Stefański A., Stola E., 2011: Wahania kursów walutowych, a bezpieczeństwo działalności banków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 33, s. 23-34.

 5. 4. Stola E., Zmarzłowski K., 2011: Wpływ źródeł finansowania na wyniki działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu, (red.) Wojciech Czakon, Marcin Komańd, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w K

 6. 4.5. Stola E., 2010: Efektywność techniczna banków komercyjnych, a skala ich działalności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, Nr 144, s. 480-489.

 7. 5.6. Stola E., 2010: Znaczenie sektora bankowego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, [w] Czwarte warsztaty młodych ekonomistów, Kielce 2010, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, s. 75-89.

 8. 6.7. Stola E., 2010: Efektywność banków komercyjnych, a ograniczenia działalności kredytowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 2010, Vol. 44, nr 2, s. 231-240.

 9. 7.8. Stefański A., Stola E., 2010: Wpływ zmienności kursów walutowych na ryzyko kredytowe banków, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, Nr 98, s. 318-329.

 10. 8.9. Stola E., 2010: Płeć a wybór strategii inwestowania oszczędności, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 140 „Bankowość a kryzys na rynkach finansowych” (red. nauk. Janc. A.), s. 349-356.

 11. 9.10. Stola E., 2010: Skala działalności kredytowej a efektywność techniczna banków komercyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010, nr 587 (26), s. 227-236.

 12. 10.11. Stola E., 2010: Rynek kredytów konsumenckich w okresie dekoniunktury na przykładzie Polski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010, T. 12, z. 4, s. 322-327.

 13. 11.12. Stola E., 2010: Efektywność finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw kredytem bankowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2010, nr 588 (51), s. 219-226.

 14. 12.13. Stola E., 2010: Znaczenie wzrostu gospodarczego w rozwoju sektora bankowego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, Nr 99, s. 359-368.

 15. 13.14. Stola E., 2009: Rozwój rynku kredytów konsumenckich a poziom budżetów gospodarstw domowych na przykładzie Polski, [w] Rynek finansowy w erze zawirowań (red. nauk. Karpuś P., Węcławski J.). Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, s. 4

 16. 14.15. Stola E., 2009: Rozwój sektora bankowego w Polsce a wzrost gospodarczy, [w] Koniunktura gospodarcza, a funkcjonowanie rynków, (red. nauk. Żelazny R.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 213-221.

 17. 15.16. Stola E., 2009: Płeć a skłonność do korzystania z kredytów bankowych / 2009 Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, s. 59-68.

 18. 16.17. Stola E., 2009: Znaczenie podaży pieniądza w działalności kredytowej banków komercyjnych, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, T. 96, z. 3, s. 42-48.

 19. 17.18. Stola E., 2009: Wzrost gospodarczy a efektywność działalności banków komercyjnych w polskim sektorze bankowym, [w] Infrastruktura finansowa jako czynnik rozwoju gospodarczego (red. nauk. Balcerzak A. P.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.

 20. 18.19. Stola E., 2009: Czynniki determinujące poziom rezerw bankowych na należności nieregularne w bankach komercyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 548 (38), s. 366-373.

 21. 19.20. Stola E., 2009: Kredytowanie rolnictwa a poziom ryzyka bankowego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 11, z. 2, s. 240-244.

 22. 20.21. Stola E., 2009: Zysk w kształtowaniu wartości banku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2009, nr 534 (17), s. 337-345.

 23. 21.22. Mądra M., Stola E., 2009: Czynniki kształtujące efektywność działalność mikro i małych przedsiębiorstw rolniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2009, nr 540 (34), s. 559-566.

 24. 22.23. Stola E., 2008: Rola kredytu bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w] Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej (red. nauk. Kubik K., Michalczuk G). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczośc

 25. 23.24. Stola E., 2008: Nowoczesne kierunki inwestycji oszczędności na przykładzie klientów segmentu private banking, [w] Finanse wobec sfery realnej gospodarki (red. nauk. Znaniecka K., Zieliński T.), T. 1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,

 26. 24.25. Mądra M., Stola E., 2008: Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 6

 27. 25.26. Stola E., 2008: Wzrost działalności kredytowej banków a poziom ryzyka kredytowego, [w] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych Kraków 2008, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro, Fundacj

 28. 26.27. Mądra M., Stola E., 2008: Poziom kredytów i opinie rolników dotyczące kredytowania, [w] Rynek finansowy: inspiracje z integracji europejskiej (red. nauk. Karpuś P., Węcławski J.). Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008,

 29. 27.28. Stola E., 2008: Wzrost akcji kredytowych a rozwój sektora bankowego w Polsce, [w] Współczesne finanse: stan i perspektywy rozwoju bankowości (red. nauk. Dziawgo L). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 533-542.

 30. 28.29. Chmielewska M., Stola E., 2008: Główne problemy i bariery przy wprowadzaniu nowego rachunku kosztów w opinii zarządzających spółdzielniami mleczarskimi, [w] Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, T. 1 (red. nauk. Wiśniowska-Kielian B.].

 31. 29.30. Stola E., 2008: Poziom zagranicznych inwestycji portfelowych na polskim rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński 2008, nr 10, s. 663-673.

 32. 30.31. Stola E., 2008: Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 128-134.

 33. 31.32. Stola E., Wasilewski M., 2008: Private banking w PKO BP S.A. w opiniach klientów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65, s. 19-29.

 34. 32.33. Stola E., 2008: Ekonomiczne, ekologiczne i etyczne uwarunkowania produkcji i przetwórstwa mleka, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2008, nr 1, s. 151-156.

 35. 33.34. Stola E., Wasilewski M., 2008: Rozwój usług finansowych w segmencie private banking na przykładzie PKO BP S.A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2008, nr 520 (14), s. 237-248.