Pracownicy

Jacek Sterna


dr hab.

Jacek Sterna

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

+48 22 59 361 25

Nauczyciel akademicki, dr hab. specjalista chirurgii weterynaryjnej, zajmujący się głównie chirurgią narządu ruchu w tym kręgosłupa w sensie praktyki lekarskiej jak i badawczo. Szczegóły : CV i Publikacje

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Jacek Cezary Sterna 1973 – 1977 nauka i matura w XLVII LO w Warszawie 1977-1982 Studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW 1982 lipiec 10 lipca 1982 Dyplom lekarza weterynarii tamże 1982 październik Podjęcie pracy jako asystent stażysta, a potem asystent, w Katedrze Chirurgii Zwierząt z Kliniką Wydziału Weterynaryjnego SGGW , udział w nowej edycji podręcznika “Chirurgia Weterynaryjna Kulczyckiego” 1984 Przeprowadzka do Kielc, podjęcie pracy w lecznicy dla zwierząt 01.09. 1984 do 30.09.1985 1985 październik Powrót do Warszawy i do poprzedniej pracy, gdzie pracuję nadal 1993 Obrona pracy doktorskiej „Przeszczepianie allogenicznego ścięgna konserwowanego u koni”, promotor prof. dr habil. Wojciech Empel i uzyskanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych 30 listopada 1993 1993 Udział w “ 2th International Congres of Orthopedics in Large Animals” in Vienna, 2 doniesienia 1993 Uzyskanie świadectwa użytkowego na przyrząd do szycia skóry 1994 Udział w Meeting of NATO Advanced Study Institute in Chania, Crete, 1 poster i rozpoczęcie działalności godpodarczej 18 kwietnia 1994 1996 Udział w 19th Meeting of the European Society of Veterinary Surgery, Berlin, 2 doniesienia, Udział w International Conference of Biomaterials, Kraków, 1 poster 2000 Udział w AO/ASIF Course in advanced techniques – small animal , Davos – jako student 2001 Uzyskanie patentu na przyrząd do przeszczepiania skóry 2001-2011 Prowadzenia przedmiotu “Ortopedia zwierząt” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, prowadzę także wykłady z zakresu chirurgii kręgosłupa na studiach specjalizacyjnych Od 2002 Członkostwo ESVOT 2004 Udział w 12th Congress ESVOT Monachium, 1 doniesienie, udział w 13th European Congress of the Veterinary Dentistry Krakow, 1 doniesienie 2008 Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie ogólnego dorobku i rozprawy habilitacyjnej:”Badania nad operacyjnym leczeniem wybranych chorób przebiegających z uciskiem na rdzeń kręgowy u psów” 11 czerwca 2008 2010 Członkowstwo w Zespole Egzaminacyjnym specjalizacji nr 12 Chirurgia Zwierząt - nadal 2012 Prowadzenie przedmiotu “Ortopedia zwierząt” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Ponad 30 oryginalnych publikacji w czasopismach recenzowanych, Żonaty, dwoje dzieci, hobby: szkutnictwo

Publikacje

 1. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych

 2. Jacek Sterna urodzony 24 września 1958 r

 3. Rozprawa doktorska: Przeszczepianie allogenicznego ścięgna konserwowanego u koni, 1993

 4. Oryginalne opublikowane prace twórcze

 5. Opublikowane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

 6. 1,,J. Sterna: Przyczynek do oceny wpływu usuwania chalonów naskórkowych na pokrywanie ubytków naskórkiem i przeżywalność autogennych przeszczepów skóry u bydła. Med. Wet. 1984,40 (2) 83-85.

 7. 2,,K. Ratajska-Michalczak, J. Sterna: Wyniki leczenia wypadnięcia jądra miażdżystego u psów z zastosowaniem fenestracji. Medycyna wet. 1993,49 (9) 387-389

 8. 3,,J. Sterna: Dwa przypadki nagwożdżenia. Życie wet. 1984, 2, 83-85

 9. Opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 10. 1,, Ratajska Michalczak K., Sterna J., Wiśniewski D.: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem dwupasmowego substytutu ze ścięgna mięśnia zginacza palców. Studia na materiale martwym. Medycyna wet. 51, 479-481. 1995

 11. 2,, Sterna J.: Przypadek wyleczenia otwartego złamania kości koronowej u konia przy uzyciu opatrunku odbarczającego. Magazyn wet. 4. (16) 121-124, 1995.

 12. 3,, Kłos Z. Ratajska Michalczak K., Sterna J, Wisniewski D, Degórska B.: ZESPOL stabilizer in treatment of open fractures of the zeugopodial bones in dogs and goat. In NATO ASI series Monography R Kossowsky and N. Kossowsky (eds) Advances in Material S

 13. 4,, Bereznowski A., Janicki A.,M., Sterna J.: Osteosynteza złamań kości pęcinowej u koni z zastosowaniem śrub ciągnących. Medycyna wet. 52, 173-175, 1996.

 14. 5,, Sterna J.: Wstępne wyniki wypełniania ubytków trzonów kości długich u owiec wszczepami węglowymi. Inżynieria Biomateriałów 4, (1998) s.25-30.

 15. 6,,Sterna J. Proteza kończyny miednicznej u psa – opis przypadku. Inżynieria Biomateriałów 7/8, 1999 s.44-45.

 16. 7,, Jacek Sterna: Wczesne wyniki hemilaminectomii i obustronnej hemilaminectomii w leczeniu przemieszczenia jądra miażdżystego u psów chondrodystroficznych , Kwartalnik Ortopedyczny Suplement 2000,

 17. 8,, Jan Ryszard Dąbrowski, Jacek Sterna, Jarosław Sidun, Zbigniew Oksiuta: Osteointegracja porowatych implantów na bazie stopu Co-Cr-Mo , Acta of Bioingeneering and Biomechanics Vol.3 Suppl 1. 2001

 18. 9,, J. Dąbrowski, J. Sidun, Sz. Piszczatowski, J.Sterna: Porowate kompozyty ceramiczno –metaliczne – potencjalne biomateriały na implanty kostne . Kompozyty 2 (2002) 4,.167-170

 19. 10,, B. Turek, J. Sterna, B. Osińska: Zatoka skórzasta u psa. Życie wet. 2002, 77 (6) s. 304,

 20. 11,, B. Turek, J. Sterna, A. Bereznowski : Wyniki operacyjnego leczenia złamań kości u 36 koni w latach 1994-1995 , Życie weterynaryjne 2003, 78 (11) 636-640,

 21. 12,, J. Sidun, J. Sterna, J.R. Dąbrowski, Sz. Piszczatowski, M. Łączka: Właściwości i struktura regeneratu kostnego uzyskanego w obecności bioszkła, Acta of Bioengineering and Biomechanics 5, suppl 1 2003 s. 435-440,

 22. 13,, J. Sterna, M. Żak: Przyczynek do patologii wypadnięcia jądra miażdżystego u psów Medycyna wet. 2003,59 (3) s. 224-226.,

 23. 14,, Wojciechowski M., Sterna J., Lechowski R.: Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu chorób ortopedycznych u psów. Życie Wet. 2004, 79 (4), 216-220,

 24. 15,, Degórska B., Sterna J., Mastalerz T., Januchta M., Kowalczyk P.: Wyniki leczenia dysplazji stawów biodrowych u psów metodą potrójnej osteotomii kości miednicy. Medycyna wet. 2005, 61 (1) 70-74,

 25. 16,, Sterna J., Narojek T., Siedlicki M., Siewruk K.: Przypadek określenia lateralizacji przepukliny jądra miażdżystego na podstawie objawów klinicznych. Magazyn wet. 2005, 14, s. 43-46,

 26. 17,, Sterna J., Żak M., Degórska B.: Plastyka skóry podudzia u kota metodą Bunnella. Życie wet. 2006, 81 (2) 131-133,

 27. 18,, Jodkowska K., Sterna J.: Otwarte wieloodłamowe złamanie kości trzewioczaszki w wyniku pogryzienia – opis przypadku. Magazyn Wet. 2006. 15 (113) 28-30 ,

 28. 19,, Sterna J., Jodkowska K., Nowicki P., Żak M., Persona J.: Operacyjne leczenie uwięźnięcia żuchwy w przebiegu dysplazji stawów skroniowo-żuchwowych – opis przypadku Magazyn Wet. 2006,15 (110) , 58-61,

 29. 20,, Degórska B., Sterna J., Januchta M., Kowalczyk P., Wilkowska M.: Wszczepienie całkowitej protezy stawu biodrowego u psa –opis przypadku. Dyspalazja stawów biodrowych i łokciowych. Monografia. Lublin 12 listopada 2006 . s.123-126,

 30. 21,, Sterna J., Lechowski R., Narojek T., Degórska B.: Przepuklina jądra miażdżystego typu I hansena pomiędzy 4 a 5 kręgiem lędźwiowym - opis przypadku. Medycyna Wet. 2006, 62 (11), 1281-1283,

 31. 22,, Sterna J., Ciupik L.F., Chłopek J., Dobkiewicz A., Kierzkowska A., Pieniążek J.: Ocena wielofunkcyjnego stabilizatora międzywyrostkowego typu „non-fusion”; badania na zwierzętach- kozy. Inżynieria Biomateriałów 2006, 58-60, 28-31,

 32. 23,, Zdeb K., Sterna J., Narojek T., Mastalerz T., Januchta M.: Postępowanie w śródstawowym brzeżnym zlamaniu kosci promieniowej u psa. Życie wet. 2007, 83 (2) 207-210 ,

 33. 24,, Degórska B., Sterna J., Żak M.: Chirurgiczne leczenie wybranych zaburzeń wzrostu kości przedramienia u młodych psów. Magazyn wet. 2007, 16 (122) 39-44,

 34. 25,, Sterna J., Lenkiewicz A., Mastalerz T.: Wyniki zastosowania hemilaminectomii w 20 przypadkach przepukliny jądra miażdżystego u psów. Weterynaria w praktyce 2004, 1, 28-31,

 35. Komunikaty naukowe (opublikowane w materiałach konferencyjnych za granicą w układzie prac naukowych)

 36. Opublikowane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

 37. Brak

 38. Komunikaty naukowe (opublikowane w materiałach konferencyjnych za granicą w układzie prac naukowych)

 39. - Opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 40. 1,, Sterna J.: Full thickness ring-shaped skin grafts in treating difficult healing wounds in horses. Orthopädie bei Huf-und Klauentieren: 20 Jahre Klinik für Orthopädie bei Huf und Klauentieren, Veterinärmedizinische Universität Wien; mit 81 Tabellen /2.

 41. 2,, Sterna J.: Konservierte allogene Sehnentranspaltate bei Pferden Orthopädie bei Huf-und Klauentieren: 20 Jahre Klinik für Orthopädie bei Huf und Klauentieren, Veterinärmedizinische Universität Wien; mit 81 Tabellen /2. Internationaler Kongreβ für

 42. 3,, Sterna J.: Instrument kit for full thickness ring-shaped skin grafts in horses. Congress of the European Society of Veterinary Surgery. Berlin 18-19 September 1996

 43. 4,, Kłos Z., Sterna J., Galanty M.: Versuche mit Anwendung von Carbonmaterialien in der Veterinarorthopadie. Congress of the European Society of Veterinary Surgery. Berlin 18-19 September 1996

 44. Komunikaty naukowe (opublikowane w materiałach konferencyjnych w kraju w układzie prac naukowych)

 45. - Opublikowane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

 46. Komunikaty naukowe (opublikowane w materiałach konferencyjnych w kraju w układzie prac naukowych)

 47. - Opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 48. 1,, Sterna J. Próby protezowania kończyn u zwierząt. Materiały z II Sympozjum Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna – IOP’99. S. 295-299 Białystok 24-26.06.1999

 49. Komunikaty naukowe (opublikowane w materiałach konferencyjnych za granicą - abstrakty)

 50. - Opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 51. 1,, Sterna J. Degorska B.: Decompression without fenestration in 40 cases of disk extrusion in chondrodystrophic dogs. Proceedings of 12th ESVOT Congress Munich, Germany 2004 , s.266,

 52. Komunikaty naukowe (opublikowane w materiałach konferencyjnych w kraju - abstrakty)

 53. - Opublikowane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

 54. 1,, J. Sterna : Przypadek wyleczenia trudnogojącej się rany u konia metodą pierścieniowych przeszczepów skóry pełnej grubości. Materiały IX Kongresu PTNW Olsztyn 17-19 września 1992 część II s. 466,

 55. 2,, K. Ratajska –Michalczak , J.Sterna: Chirurgiczna leczenie wybranych przypadków wypadnięcia jądra miażdżystego u psów. Materiały IX Kongresu PTNW Olsztyn 17-19 września 1992 część II s 408,

 56. 3,, K. Ratajska –Michalczak , J.Sterna, A.M. Janicki: Dwa przypadki stawu rzekomego kości udowej u chartów leczone przy zastosowaniu stabilizatora zespol. Materiały konferencji naukowej STOSOWANIE OSTEOSYNTEZY ZESPOL W PRAKTYCE KLINICZNEJ U MAŁYCH Z

 57. 4,, Janicki A.,M.,. J.Sterna, K. Ratajska-Michalczak: Osteosynteza z użyciem stabilizatora zespol w leczeniu poprzecznego złamania kości biodrowej u psa. Materiały konferencji naukowej STOSOWANIE OSTEOSYNTEZY ZESPOL W PRAKTYCE KLINICZNEJ U MAŁYCH ZWIERZĄT

 58. 5,, A. Berezowski, Z. Kłos, J. Sterna: Próby wykorzystania metody zespol w leczeniu złamania kości długich u koni. Materiały konferencji naukowej STOSOWANIE OSTEOSYNTEZY ZESPOL W PRAKTYCE KLINICZNEJ U MAŁYCH ZWIERZĄT LUBLIN, LISTIOPAD1992

 59. 6,, A. Bereznowski, A.M. Janicki, J. Sterna: Osteosynteza z zastosowaniem śrub dociskowych w przypadku złamań kości pęcinowej u koni. Materiały konferencji naukowej STOSOWANIE OSTEOSYNTEZY ZESPOL W PRAKTYCE KLINICZNEJ U MAŁYCH ZWIERZĄT LUBLIN, LISTIOPAD19

 60. Komunikaty naukowe (opublikowane w materiałach konferencyjnych w kraju - abstrakty)

 61. - Opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 62. 1,, Kłos Z., Galanty M., Sterna J.: Zastosowanie biomateriałów węglowych w praktyce weterynaryjnej. 8 Konferencja Naukowa nt.: Biomateriały w medycynie i weterynarii- Zembrzyce 1997.

 63. 2,, J. Sterna : Przypadek wyleczenia metodami zachowawczymi konia z przerwaną odbytnicą. Materiały sympozjum : Praktyczne aspekty rozpoznawania i leczenia chorób koni. Wydział Weterynaryjny SGGW Warszawa 1997 s. 29,

 64. 3,, Sterna J., Kowalczyk P., Kupczyńska M.: Condylectomy as a correction of TMJ ankylosis in two cats. Proceedings of the 13th European Congress of the Veterinary Dentistry Krakow 2004. S.40-41,

 65. 4,, Narojek T., Bogusławska R., Lechowski R., Sterna J., Degórska B., Mastalerz T., Kowalczyk P.: Wykorzystanie róznych technik obrazowania do rozpoznania przepukliny jądra miażdżystego C6-7 typu I Hansena u rottweilera – opis przypadku . XII Kongre

 66. 5,, Ciupik L.F., Gunzburg R., Kierzkowska A., Sterna J.:Analiza biomechaniczna stabilizacji międzywyrostkowej typu non-fusion kręgosłupa lędźwiowego. Materiały XII Konferencji Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów MAŁOINWAZYJNE TECHN

 67. 6,, Sterna J., Chłopek J., Ciupik L.F., Dobkiewicz A., Kierzkowska A., Pieniążek J., Radek M., Szpalski M.: Ocena procedury i badania na zwierzętach - kozy efektów wszczepienia dynamicznego – napięciowego systemu stabilizującego Inter-S. Materiały

 68. 7,, J. Chłopek, B. Szaraniec, J. Sterna, B. Degórska, M. Januchta, T. Narojek, W. Bielecki, , L. Ciupik: Ocena wgajania bioaktywnych resorbowalnych wszczepów dokręgosłupowych na bazie kopolimeru polilaktyd-co-glikolid. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i T

 69. Publikacje przeglądowe i poglądowe w czasopismach krajowych oraz komentarze

 70. 1,, Sterna J.: Niektóre aspekty leczenia ran ścięgien u koni. Życie wet. 2004,79 (2) ,82-84

 71. 2,, Mastalerz T., Januchta M., Galanty M., Sterna J.: Cukrzyca a znieczulenie ogólne.Magazyn wet. 2004. 13 (93) s 22-26,

 72. 3,, Degórska B., Sterna J.: Odjęcie pionowej części przewodu słuchowego u psów i kotów. Zycie wet. 2005, 80 (3) 174-176

 73. 4,, Degórska B., Sterna J.: Proste techniki plastyki skóry. Życie wet. 2005, 80 (5), 295-298

 74. 5,, Degórska B., Sterna J.: Spal żółte kalendarze czyli: kiedy zająć się dysplazja stawów biodrowych. Weterynaria w praktyce 2006, 4, 12-16

 75. 6,, Mastalerz T., Turek B., Sterna J., Januchta M., Siewruk K., Jodkowska K,: Cz I. Zmiany w homeostazie ustroju pod wpływem urazu i ich znaczenie w anestezjologii Magazyn Weterynaryjny 2006, 15 (112) s. 10-12

 76. 7,, Mastalerz T., Turek B., Sterna J., Januchta M., Siewruk K., Jodkowska K,: Cz I. Zmiany w homeostazie ustroju pod wpływem urazu i ich znaczenie w anestezjologii Magazyn Weterynaryjny 2006, 15 (112) s. 10-12

 77. 8,, Jacek Sterna : Sympozjum – leczenie złamań kości , spojrzenie polskiego lekarza weterynarii , Weterynaria po dyplomie Vol2. Nr 5 wrzesień 2001

 78. 9,, Degórska B., Sterna J. Protezowanie stawu biodrowego u psów Życie wet. 2007, 82 (2) 110-113

 79. 10,, Sterna J.: Instrumentarium do operacji kręgosłupa u psów Życie wet. 2006, 81 (10) 662-666

 80. 11,, Wojciechowski M., Sterna J., Lechowski R.: Zespół chwiejności u psów Życie wet. 2006, 80 (1) 15

 81. Podręczniki i skrypty

 82. 1. E. Szeligowski, M. Żakiewicz, Z. Kłos, A.M. Janicki, J. Sterna: Chirurgia weterynaryjna Kulczyckiego. Wydanie II poprawione i uzupełnione PWRiL Warszawa 1989

 83. Patenty

 84. 1. 1993: Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego pt.: Przyrząd do szycia skóry u bydła nr: 94067, ( udział w przygotowaniu pracy –100%).

 85. 2. 2001:Uzyskanie patentu PL 181794 B1 na narzędzie do przeszczepiania skóry, ( udział w przygotowaniu pracy –100%).

 86. Rozprawa Habilitacyjna

 87. Badania nad operacyjnym leczeniem wybranych chorób przebiegających z uciskiem na rdzen kręgowy. Warszawa 2007

 88. Kolokwium w dniu 11.06.2008

 89. w składzie pracy:

 90. 1. Sterna J., Jodkowska K., Lechowski R., Mastalerz T., Degórska B., Kowalczyk P.: Odbarczenie od strony dobrzusznej szyi w operacyjnym leczeniu wypadnięcia jądra miażdżystego u psów. Medycyna Wet. 2004, 60 (2) 165-167,

 91. 2. Sterna J., Wołoszczuk A.: Adaptacja frezarki akumulatorowej Dremel do chirurgii kręgosłupa u małych zwierząt. Życie wet. 2006, 81 (9) 609-610,

 92. 3. Sterna J., Lechowski R., Narojek T., Jodkowska K., Degorska B.: Rozciągnięcie z plombą z cementu kostnego w leczeniu zespołu chwiejności – opis przypadku Medycyna wet. 2005, 61 (9) 1018-1021,

 93. 4. Sterna J., Lechowski R., Degórska B., Siedlicki M., Siewruk K., Januchta M. 2007: Przypadek pseudotorbieli pajęczynówkowej u szczenięcia – rozpoznanie i leczenie operacyjne, Magazyn wet. 16, (121) 42-44,

 94. 5. Sterna J., B. Degórska, P. Jurka, M. Kupczyńska Das Cauda-Equina-Syndrom als Ursache von Erektion und Ejakulation bei einem Hund. Tierarzliche Praxis 2007, 35(K) , 367-369

 95. 6. Sterna J. Distraction with bone cement plug as a treatment of caudal cervical spondylomyelopathy – report of three cases , Polish Journal of veterinary Sciences 2007, 10 (3), 179-182 .

 96. 7. Sterna J., Burzykowski The Assesment of the usefulness of the fenestration method in cases of disc extrusion in the cervical and thoraco-lumbar spine in chondrodystrophic dogs, Polish Journal of veterinary Sciences 2008, 11 (1), 55-62

 97. 8. Sterna J., Burzykowski T: The assessment of the usefulness of hemilaminectomy without fenestration in the treatment of thoracolumbar disc disease in chondrodystrophic dogs, Polish Journal of veterinary Sciences 2007, 10 (3), 165-172. (

 98. 9. Sterna J.: The assessment of ventral cervical decompression in the treatment of prolapse of the nucleus pulposus in dogs. Polish Journal of veterinary Sciences 2007,10 (2) 89-95.

 99. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych

 100. Jacek Sterna urodzony 24 września 1958 r

 101. Publikacje po habilitacji

 102. 1. Atamaniuk W, Sterna J.: Kompletne badanie stawów u szczeniąt: sedacja, palpacja i badanie RTG. W : Międzynarodowa Konferencja: Interpretacja wybranych badań dodatkowych w pediatrii psów, 3-5 Października Centralny ośrodek przygotowań Olimpijaskich w Sp

 103. 2. Agnieszka Kierzkowska, Jacek Sterna, Lechosław F. Ciupik, Wojciech Bielecki:Oddziaływanie środowiska kostno-mięśniowego z układem podporowo-cięgnowym w alloplastyce segmentu kręgosłupa/kręgomostu zwierzęcego. Inżynieria Biomateriałów 77-80 Vol XI s.113

 104. 3. Ceregrzyn M, Kurosad A, Lechowski R, Sterna J, Żmudzka M, Czyżewski M, Deja A, Jagodziński R, Mossakowska-Karaś L, Mruwczyński M: Psy rasowe. Praca zbiorowa pod red: Ceregrzyn M, MI Polska, Warszawa 2008

 105. 4. Zdeb K., Bissenik I., Siedlicki M., Sterna J.: Dyspalzaja stawów biodrowych – i co z tego. Weterynaria w Praktyce 2009, 6 (4) 12-16

 106. 5. Sterna J.: Wybrane operacje w leczeniu chorób kręgosłupa u psów Życie wet. 2009, 84 (6), 479-487

 107. 6. Degórska B, Sterna J, Sapierzyński R, Siedlicki M, Begon D: Cervical pain and paresis of the left thoracic limb in a chondrodystrophic dog. Vet Comp Traumatol 2009; 22: 336

 108. 7. Kierzkowska A, Ciupik L.F, Sterna J: Zastosowanie poliestrowych cięgien w stabilizacji kręgosłupowej. J Orthop Trauma Surg Rel Res 2009; 4. 154-160

 109. 8. Ciupik L.F, Kierzkowska A, Sterna J: Ocena przydatności materiałów polimerowych na implanty kręgosłupowe na podstawie badań post mortem na kozach. Inżynieria Biomateriałów 2010; 93,10-13

 110. 9. Degórska B, Sterna J, Wilkowska M, Chmielewska M: Protezowanie stawu biodrowego młodego psa - Opis przypadku. Weterynaria w praktyce 2010; 7, 15-21

 111. 10. Szaluś-Jordanow O., Czopowicz M., Kosiec-Tworus A., Zdeb K., Sterna J., Frymus T. Insulinoma: an important aspect in the differential diagnosis of seizures in dogs. Medycyna Wet. 2011, 67(7), 483-488

 112. 11. Trębacz P, Sterna J, Trębacz E , Bonecka J. Jednoczesne wystąpienie ostrych objawów przepukliny jądra miażdżystego w dwóch sąsiadujących ze sobą przestrzeniach międzykręgowych u psów. Medycyna Wet. 2011,67 (9) 634-638

 113. 12. Bonecka, J., Degórska B., Sterna J. Zespół końskiego ogona – zwyrodnieniowe zwężenie lędźwiowo-krzyżowe . Weterynaria w Praktyce 2012, 9 (1-2), s. 16-20

 114. 13. Trębacz P, Bonecka J, Sterna J Spinal epidural empyema in an immature cat: a case report. Med. Weter.2013, 69 (1) s.56-58

 115. 14. Sterna J , Galanty M. O operacyjnym leczeniu najczęstszych chorób kregosłupa u psów. Weterynaria w praktyce 2013, 10 (5) s. 18-28