Pracownicy

Mateusz Stelmaszczyk


dr inż.

Mateusz Stelmaszczyk

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Laboratorium-Centrum Wodne

+48 22 59 353 23Stopnie i tytuły naukowe:- 2011: stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

- 2001: tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Specjalizacja: Ochrona i Rekultywacja Ekosystemów Wodnych

Zainteresowania badawcze:- Hydrologia i Gospodarka wodna - ilościowe i jakościowe charakterystyki hydrologiczne determinujące występowanie wybranych bagiennych zespołów roślinnych

- Monitoring wód powierzchniowych – badania laboratoryjne i terenowe jakości fizykochemicznej wód mokradeł

- Określanie zawartości i dostępności dla roślin substancji pokarmowych w wierzchniej warstwie torfu

- Określanie koncentracji azotu oraz fosforu w próbkach roślinności bagiennej

- Zastosowania technik GIS w hydrologii

Pełnione funkcje: adiunkt, opiekun Pracowni Monitoringu Wód Powierzchniowych w Laboratorium Centrum Wodne

Prowadzone przedmioty:Semestr zimowy:

- Technologie informacyjne (1 rok, Budownictwo, inż, studia stacjonarne)

- Systemy Wspomagania decyzji (1 rok, Ochrona Środowiska, mgr, studia stacjonarne)

- Wprowadzenie do teorii systemów (1 rok, Ochrona Środowiska, mgr, studia zaoczne)

- Gospodarka wodna i ochrona wód (2 rok, Technologie Energii Odnawialnej, inż, studia stacjonarne)Semestr letni:

- Gospodarka wodna i ochrona wód (3 rok, Inżynieria Środowiska, inż, studia stacjonarne)

- Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi (2 rok, Inzynieria Środowiska, mgr, studia stacjonarne)

- Gospodarka wodna i ochrona wód (3 rok, Inżynieria Środowiska, inż, studia zaoczne)

- Zintegrowana gospodarka wodna (3 rok, Ochrona Środowiska, inż, studia stacjonarne)

- Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi (2 rok, Ochrona Środowiska, mgr, studia zaoczne)

Publikacje

 1. Okruszko T., Giełczewski M., Stelmaszczyk M., Piniewski M., Utratna M., 2012: The Narew River Basin Management Problems - Integrated Approach. In Tomasz Nałęcz (ed.), Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of The European Union, NATO Science for Pe

 2. Giełczewski, M., Stelmaszczyk, M., Piniewski, M., Okruszko, T., 2011: How can we involve stakeholders in the development of water scenarios? Narew River Basin case study. Journal of Water and Climate Change. 2 (2-3), s. 166 - 179.

 3. Stelmaszczyk M., Chormański J., Grygoruk M., Kardel I., Okruszko T., 2010: Groundwater chemical characteristic of wetland vegetation habitats based on the monitoring results from the "Red Bog Strict Protected Area" in the Biebrza Valley. w: International

 4. Stelmaszczyk M., Chormański J., Grygoruk M., Kardel I., Okruszko T., Bartoszuk H., 2009: Groundwater chemistry variation in wetland vegetation habitats of the "Red Bog Strict Protected Area". w: Wetlands - Their Functions And Protection. (ed. Łachacz A.).

 5. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Giełczewski M., Stelmaszczyk M., 2009: Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych. Nauka Przyroda Technologie. t. 3 z. 3, #103, s. 1 - 10.

 6. Frąk M., Kardel I., Stelmaszczyk M., 2008: Potamophytoplankton biodiversity of the Biebrza River against the background of selected water quality parameters - pilot study. w: The functioning and protection of water ecosystems. (ed. Goldyn R.), wyd. AMU Po

 7. Frąk M., Stelmaszczyk M., 2007: Organizmy fitoplanktonowe a jakość wód rzeki Narwi. w: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 519, s. 77 - 86.

 8. Frąk M., Stelmaszczyk M., 2007: Variation of phytoplankton community in the Biebrza River. w: Wetlands: Modelling, Monitoring and Management (ed. Okruszko T. i in.). Wyd. Taylor&Francis Group, London, s. 15 - 20.

 9. Stelmaszczyk M., El Kahloun M., Okruszko T., Meire P., Szewczyk M., 2005: Habitats, their anthropogenic changes and their influence on wetland ecosystems conditions. w: Anthropogenic influence on wetlands biodiversity and sustainable management of wetland

 10. Stelmaszczyk M., Okruszko T., 2005: Wetlands monitoring - which hydrological indicators can describe their ecological status? w: Integrated Land and Water Resources Management: Towards Sustainable Rural Development. ICID 21st European Regional Conference.

 11. Verhoeven R., Banasiak R., Okruszko T., Świątek D., Chormański J., Nowakowski P., Kardel I., Stelmaszczyk M., 2003: Hydraulic modelling of river flow - data collection and problem solving. In: Measurement techniques and data assessement in wetlands hydrol