Pracownicy

Maciej Stawicki


dr

Maciej Stawicki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

+48 22 59 340 64

W 2003 r. uzyskał tytuł magistra geografii ekonomicznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także bez dyplomu studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Od 2003 roku pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, gdzie w 2011 r uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z geografii ekonomicznej oraz komputerowych systemów rezerwacyjnych, jest opiekunem Międzywydziałowego Koła Naukowego Turystyki. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na zagadnieniach rozwoju regionalnego i lokalnego, turystyki, ewaluacji funduszy europejskich i polityki regionalnej. Autor ponad dwudziestu publikacji z tego zakresu. Kierownik 3 projektów badawczych z zakresu kształtowania i ewaluacji polityki regionalnej, w tym oceny wykorzystania finansowych instrumentów polityki regionalnej i funduszy europejskich, zastępca koordynatora 1 projektu badawczego (polityka innowacyjna), uczestnik wielu badań ewaluacyjnych, projektów badawczych z zakresu rozwoju lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości, polityk wsparcia, rozwoju regionalnego i lokalnego.

Curriculum Vitae

http://maciej_stawicki.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1. Źródła utrzymania gospodarstw domowych w woj. podkarpackim (w świetle wyników NSPLiM 2002 r.), [w:] Adamowicz M. (red.) Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Wyd. SGGW, Warszawa 2004

 2. 2. Wykorzystanie internetu w rozwoju lokalnym przez wybrane gminy województwa mazowieckiego [w:] Adamowicz M. (red.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska 2006

 3. 3. Ziemia Kłodzka – Turystyczne Hrabstwo Sudetów – puste hasło czy rzeczywistość? [w:] Adamowicz M. (red.) Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, Wydaw. SGGW, Warszawa 2007

 4. 4. Koncentracja przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie mazowieckim – stan faktyczny i perspektywy rozwoju [w:] Adamowicz M (red.) Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na Mazowszu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

 5. 5. Potencjalne grono przedsiębiorczości w sektorze owoców miękkich (na przykładzie plantatorów truskawek w gminie Czerwińsk nad Wisłą) [w:] Adamowicz M. (red.) Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na Mazowszu, Wydawnictwo SGGW, War

 6. 6. Stan i perspektywy współpracy w sektorze upraw pod osłonami (na przykładzie producentów papryki z regionu radomskiego) [w:] Adamowicz M. (red.) Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na Mazowszu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

 7. 7. Działalność samorządów, instytucji nauki i innych podmiotów na rzecz agrobiznesu w województwie mazowieckim [w:] Adamowicz M. (red.) Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na Mazowszu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

 8. 8. Bariery podejmowania współpracy przez rolników na przykładzie producentów owoców i warzyw w województwie mazowieckim, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica 2008, nr 267 (53)

 9. 9. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych w podregionie ostrołęckim [w:] Powęska H. (red.) Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparci

 10. 10. Klastry i inicjatywy klastrowe – podstawowe definicje [w:] Stawicki M., Pander W. (red.) Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Wydawnictwo AT Group, Warszawa 2008

 11. 11. Wytyczne i kierunki wspierania klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce w nowej perspektywie finansowej [w:] Stawicki M., Pander W. (red.) Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Wydawnictwo AT Group, Warszawa 2008

 12. 12. Ewaluacja funduszy strukturalnych nowej perspektywy finansowej skierowanych na wspieranie struktur klastrowych, [w:] Stawicki M., Pander W. (red.) Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Wydawnictwo AT Group, Warszawa 2

 13. 13. Wykorzystanie funduszy europejskich przez gminy w latach 2004–2009 [w:] Stawicki M. (red.) Fundusze europejskie w gminach, Wyd. Maciej Stawicki, Warszawa 2009

 14. 14. Oddziaływanie funduszy UE na rozwój gmin [w:] Stawicki M. (red.) Fundusze europejskie w gminach, Wyd. Maciej Stawicki, Warszawa 2009

 15. 15. Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje. Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009

 16. 16. Durability of Polish-East Prussian border in landscape and regional disparities, [w:] Historical regions divided by the borders, Region and regionalism No 9 vol. 2, Łódź-Opole 2009

 17. 17. Przegląd działań i typów projektów z zakresu wspierania innowacyjności realizowanych w ramach funduszy UE, [w:] Stawicki M., Pander W. (red.) Metody ewaluacji i kierunki wspierania innowacyjności ze środków UE, Wyd. Maciej Stawicki, Warszawa 2010

 18. 18. Ewaluacja funduszy UE skierowanych na wspieranie innowacyjności – podsumowanie, wnioski i rekomendacje, [w:] Stawicki M., Pander W. (red.) Metody ewaluacji i kierunki wspierania innowacyjności ze środków UE, Wyd. Maciej Stawicki, Warszawa 2010

 19. 19. Rola funduszy UE w rozwoju infrastruktury ochrony środowiska w obszarach wiejskich Polski Wschodniej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI/2011, z. 3

 20. 20. The use of European funds by communities with varying level of development in Eastern Poland, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 14(4) 2011

 21. 21. Factors of success in raising European funds by selected communes in the eastern part of Poland, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 11 (2) 2012

 22. 22. Udział samorządów w wykorzystaniu funduszy UE dla rozwoju turystyki na Pomorzu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 700, seria "Ekonomiczne problemy usług" nr 85, Szczecin 2012

 23. 23. Koniunktura gospodarcza a rozwój gmin peryferyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV/2012, z. 4

 24. 24. redaktor wraz z dr Agnieszką Wojewódzką Wiewiórską Księgi Jubileuszowej wydanej z okazji 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych (2013)