Pracownicy

Jolanta Stawicka


dr inż.

Jolanta Stawicka

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Ochrony Środowiska

+48 22 59 320 67Prowadzone zajęcia: wykłady i ćwiczenia z ekologii i ochrony środowiska, fitosocjologii, bioindykacji dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo, Towaroznawstwo, Techniki Energii Odnawialnej, Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji, Ochrona Środowiska.

Udział w badaniach nad wpływem przemysłu petrochemicznego na rośliny uprawne na terenie ogrodów działkowych w Płocku.

Udział w badaniach nad wykorzystaniem roślin motylkowatych w monitoringu skażeń i na trawnikach miejskich.

Badania nad zróżnicowaniem składu gatunkowego trawników przyulicznych.

Łąki kwietna na terenach zieleni miejskiej.

Praca badawcza w ramach Koła Naukowego Architektów Krajobrazu: Koncepcja zagospodarowania ogrodów przydomowych z lat 20-tych XX wieku dla wybranych siedzib wsi Wola Grąbiecka na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Publikacje

 1. WYSOCKI C., STAWICKA J. 2000: Ocena zmian florystycznych runi trawników miejskich. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland) 3: 169-176

 2. STAWICKA J., WYSOCKI C. 2000: Street lawns turf floristic and phytosociological differention. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Horticulture (Landscape Architecture) 21: 43-50.

 3. WYSOCKI C., STAWICKA J., 2002: Występowanie Lolium perenne na obszarach zubanizowanych. Konferencja pt. Perspektywy Lolium perenne;. 26-28 czerwca Poznań.

 4. WYSOCKI C., STAWICKA J., 2003: Occurrence of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) in the sward of street lawns in cities. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Horticulture (Landscape Architecture). 24: 117-125.

 5. Stawicka J., 2003: Trawy i rośliny motylkowate na trawnikach przyulicznych w miastach (na przykładzie Warszawy i Płocka). Biuletyn IHAR, nr 225; 277-287

 6. STAWICKA J WYSOCKI C., 2003: Występowanie traw w runi wybranych trawników przyulicznych w Warszawie. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland). 6: 155-164

 7. WYSOCKI C., STAWICKA J. 2005. Trawy na terenach zurbanizowanych. Łąkarstwo w Polsce, 8: 227-236.

 8. STAWICKA J., WYSOCKI C., WIECZOREK J., 2006: The influence of soil salinity on floral variability of street lawns in Warsaw. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Horticulture and Landscape Architecture, No 27; 73-81

 9. STAWICKA J., 2007: Ochrona różnorodności biologicznej. [W:]Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju: materiały szkoleniowe dla pracowników administracji samorządowej ... / pod red. dr. hab. Piotra Hewelke, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 13-42

 10. STAWICKA J., STRUZIK J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., 2007: Ogród inspirowany naturą. Warszawa : Wydawnictwo Działkowiec, ss. 144

 11. STAWICKA J. 2009. Łąki kwietne - piękne "chwasty" W: Zielone debaty : podsumowanie. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, 2009: 33-34.

 12. STAWICKA J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., WIECZOREK J. 2010. Wybrane zagadnienia ekologiczne.. Wyd. SGGW, Warszawa, wyd. III, ss. 290

 13. KARAŚ. J., STAWICKA J., 2010. Assessment of the Feasibility of the Concept of Gardens inspired by Nature in the Buffer Zone of Kampinoski National Park from the Result of the questionnaire Research. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc.

 14. STAWICKA J. 2010. Kontrowersyjne piękno czyli chwasty w mieście. XI Ogólnopolska Konferencja Zielone miasto, harmonia przestrzeni. Warszawa, Warszawskie Centrum EXPO XXI 26-27.08.2010. 51-61

 15. STAWICKA J. 2010. Ogrodowe rabaty synantropijne. Wzornictwo ogrodowe (pod red. Jana Rylke) Warszawa: Wydawnictwo Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu, 97-106

 16. STAWICKA J. 2010, Wykorzystanie roślin synantropijnych na terenach miejskiej zieleni przyulicznej W: Drozdek M.E. (red.), Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2010: 349-362

 17. STAWICKA J., 2011. Ogród inspirowany naturą. W: Gawryszewska B.J., Rothimel B. (red.), Ogród za oknem w zgodzie z naturą. Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, 2011: 66-71

 18. Ang.

 19. STAWICKA J., WYSOCKI C. 2000: Street lawns turf floristic and phytosociological differention. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Horticulture (Landscape Architecture) 21: 43-50.

 20. WYSOCKI C., STAWICKA J., 2003: Occurrence of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) in the sward of street lawns in cities. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Horticulture (Landscape Architecture). 24: 117-125.

 21. STAWICKA J., 2003: Grasses and legumes on the street lawns in cities (for example, Warsaw and Plock). Biuletyn IHAR, nr 225; 277-287

 22. STAWICKA J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., WIECZOREK J., 2004: Chosen ecological issues. Editor SGGW, Warsaw, 290 pp.

 23. WYSOCKI C., STAWICKA J. 2005. Grasses in urban areas. Grassland Science in Poland, 8: 227-236.

 24. STAWICKA J., WYSOCKI C., WIECZOREK J., 2006: The influence of soil salinity on floral variability of street lawns in Warsaw. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Horticulture and Landscape Architecture, No 27; 73-81

 25. STAWICKA J., 2007: Protection of biodiversity. [W:]Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju: materiały szkoleniowe dla pracowników administracji samorządowej ... / pod red. dr. hab. Piotra Hewelke, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 13-42

 26. STAWICKA J., STRUZIK J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., 2007: Garden inspired by nature. Warszawa : Wydawnictwo Działkowiec, 144 pp.

 27. STAWICKA J. 2009. Meadow flowers beautiful weeds. In: Green debates: conclusion. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, 2009: 33-34.

 28. STAWICKA J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., WIECZOREK J. 2010. Selected ecological issues. Wyd. SGGW, Warszawa, 3-rd Edition, 290 pp

 29. KARAŚ. J., STAWICKA J., 2010. Assessment of the Feasibility of the Concept of Gardens inspired by Nature in the Buffer Zone of Kampinoski National Park from the Result of the questionnaire Research. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc.

 30. STAWICKA J. 2010. Controversial beauty or weeds in city. XI Ogólnopolska Konferencja „The green city - the harmony of space”. Warszawa, Warszawskie Centrum EXPO XXI 26-27.08.2010. 51-61

 31. STAWICKA J. 2010. Synanthropic Flowerbeds in Garden. „ Garden Design”(pod red. Jana Rylke) Warszawa: Wydawnictwo Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu, 97-106

 32. STAWICKA J. 2010, Application of synanthropic plants in urban areas of greenery alongside streets. In: Drozdek M.E. (ed.), Special task plants. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2010: 349-362

 33. STAWICKA J., 2011. Gardens inspired by nature. In: Gawryszewska B.J., Rothimel B. (eds), Garden behind the window in harmony with nature. Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, 2011: 66-71