Pracownicy

Stanisław Stańko


prof. dr hab.

Stanisław Stańko

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

+48 22 59 341 07Ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w 1973 r., stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1981 r., a dr hab. nauk ekonomicznych w 1992 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prognozowania i symulacji oraz prognozowania procesów ekonomicznych. W działalności naukowo-badawczej zajmuje się na procesami adaptacyjnymi w rolnictwie, prognozowaniem w rolnictwie i agrobiznesie, interwencjonizmem rynkowym, wzrostem gospodarczym, zastosowaniem metod ilościowych w ekonomice rolnictwa. Autor ponad 250 publikacji. Między innymi: Substytucja pracy żywej przez środki techniczne w gospodarstwach indywidualnych. RNR. Seria D. Monografie Tom.199. PWN 1984, Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie (współautorzy M. Rojewski, T. Rychlik). PWRiL, 1987). Wpływ warunków przyrodniczych i infrastruktury wsi na gospodarowanie w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW 1991, Prognozowanie w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW (1994 i 1999), Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowań. Praca zbiorowa, redaktor naukowy, Warszawa 2012.

Promotor 7 obronionych prac doktorskich, 205 magisterskich, 8 inżynierskich i 25 licencjackich.

Odbył staże zagraniczne w Szwajcarii (1m-c), Holandii (3m-ce), USA (Uniwersity of Minnesota 12 m-cy), b. ZSRR Akademia Rolnicza im. Timiriazewa (3 m-ce), Irlandii (UCC) Cork (3 m-ce), RFN Izba Rolnicza (5,5 m-ca).

W latach 1993-1996 był Prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, Kierownik Katedry Ekonomiki Rolnictwa (1997-2000) i Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW (2000-2003). Współpracował z ARR w latach 1996-2006 ((Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych, Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Programowania (1996-2003), Zastępca Prezesa ARR (2003-2006)). Współpracuje z IERiGŻ-PIB – wiceprzewodniczący Rady Rolniczych Analiz Ekonomicznych. Członek i sekretarz Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (2007-2010) i Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN (od 2011). Redaktor Naczelny Roczników Nauk Rolniczych, Seria Ekonomika rolnictwa od 2007 r.

Curriculum Vitae

http://stanislaw_stanko.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1.1 Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009. Zeszyty Naukowe

 2. SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 11 (XXVI), Warszawa 2011, s. 161-168.

 3. 1.2. Istota prognozowania na podstawie szeregów czasowych. Współautor M. Hamulczuk. W. Prognozowanie cen

 4. surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych. Red. M. Hamulczuk. IERiGŻ-PIB. Nr 10,

 5. Program wieloletni: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji

 6. i integracji europejskiej. Warszawa 2011, s. 11-33.

 7. 1.3. Prognozowanie cen surowców rolnych – uwarunkowania i metody. Współautor M. Hamulczuk. Komunikaty

 8. Raporty Ekspertyzy. IERiGŻ-PIB nr 547. Warszawa 2011.

 9. 1.4. Efektywność przedsiębiorstw handlu zbożem a ich lokalizacja względem rynków zaopatrzenia. Współautor

 10. Bezat A. W: Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 98, Zeszyt 4. PAN KER. Warszawa 2011, s.36-48.

 11. 1.5. Wahania cen na rynku wieprzowiny. Przemysł Spożywczy. Nr 3, 2011, s. 12-13.

 12. 1.134. Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy rolnictwa

 13. światowego. Zeszyt 2. Tom 12 (XXVII). Warszawa 2012, s. 77-85.

 14. 1.6. Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych. Praca zbiorowa. Hamulczuk M.,

 15. Gędek S., Klimkowski, C., Stańko S. IERiGŻ-PIB. Nr 52. Program wieloletni: Konkurencyjność polskiej

 16. gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji Europejskiej. Warszawa 2012. 199 s. 12,62 ark. wyd.

 17. 17. Zmiany i projekcje rozwoju na podstawowych rynkach rolnych w Polsce. Wydawnictwo SGGW.

 18. Warszawa 2013, s. 221.

 19. 1.8. Uwarunkowania zmian cen wieprzowiny i dochodów producentów trzody chlewnej w Polsce. Współautor

 20. M. Hamulczuk. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3 (336), 2013, s. 44-66.

 21. 2.1. Studium Wiedzy Ekonomicznej. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979.

 22. 2.2. Prognozowanie. w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 1994, s. 130.

 23. 2.3. Prognozowanie w rolnictwie. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 1999, s. 179.

 24. 2.4. Prognozowanie. Skrypt do zajęć MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie. Warszawa 2003 i 2005, s. 48.

 25. 2.5. Prognozowanie. Skrypt do zajęć MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie”. Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci.

 26. MBA. Warszawa 2006, s.99.

 27. 2.5a. Forecasting. The International MBA in Agribusiness Management. Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci.

 28. Warsaw 2006, p.103.

 29. 2.6. Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania. Red Naukowy. Wydawnictwo SGGW.

 30. Warszawa 2013. s. 295.