Pracownicy

Agnieszka Sobolewska


dr

Agnieszka Sobolewska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

+48 22 59 341 08Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2002 r.Magister inżynier kierunek inżynieria środowiska - Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1997 r.

Główna linia badawcza: ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

Problemy szczegółowe: ochrona zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gleb i powietrza atmosferycznego, instrumenty prawne i ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska oraz efekty (ekonomiczne i środowiskowe) wynikające z ich zastosowania, zarządzanie środowiskowe, ekologia wyrobów, ekologistyka.2000-2001 Główny wykonawca projektu badawczego finansowanego przez KBN nr 5 P06J 024 18 pt.: Ekonomiczne efekty wprowadzenia wybranych instrumentów polityki ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego”.

Curriculum Vitae

http://agnieszka_sobolewska.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2004]: Cost effectiveness of some environmental projects in agriculture in Poland and the EU countries. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities.

 2. www.ejpau.media.pl/series/volume7/issue1/economics/art-02.html

 3. 2. Sobolewska A. [2004]: Ekonomiczne efekty wprowadzenia wybranych instrumentów polityki ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Z.2/2004.

 4. 3. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A., Manteuffel Szoege W. [2004]: Ochrona krajobrazu wiejskiego w wycenie społecznej. [W:] Problemy Rolnictwa Światowego. Tom XII. Wyd. SGGW. Warszawa.

 5. 4. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2004]: Efektywność kosztowa redukcji emisji azotu w wybranych projektach rolniczych w Polsce i w UE. [W:] Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. Warszawa

 6. 5. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2004]: Ekonomiczne aspekty wykonalności modernizacji oczyszczalni ścieków miejskich. [W:] Sympozjum ogólnokrajowe. Hydroprezentacje. Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FŚNT w Katowicach Katowice.

 7. 6. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A., Manteuffel Szoege W. [2004]: Skłonność do zapłaty za ograniczenie przydrożnych zanieczyszczeń krajobrazu. [W:] Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.

 8. 7. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A., Manteuffel Szoege W. [2005]: Valuing protection of the rural landscape in the public opinion. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities.

 9. www.ejpau.media.pl/series/volume8/issue2/economics

 10. 8. Sobolewska A.[2005]: Zmiany w polskim programie rolnośrodowiskowym i ich wpływ na dochody małych gospodarstw rolnych. Problemy rolnictwa światowego. T. XIII.

 11. 9. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A.[2005]: Ekonomiczna efektywność modernizacji miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej a warianty polityki cen wody i odbioru ścieków na przykładzie dużego miasta. [W:] Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w waru

 12. 10. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A.[2005]: Warunki dofinansowania modernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Vol. 30. Białowieża

 13. 11. Sobolewska A. [2006]: Wpływ polskiego programu rolnośrodowiskowego na straty azotu z polowej produkcji rolnej. Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII. nr 540.

 14. 12. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2006]: Municipal water demand Elasticities in Poland and some other countries. [W:] Economic Globalization and Environmental Policy. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej Warszawa. Online

 15. 13. Sobolewska A., Kossowska M. [2006]: Ekonomiczna efektywność ośrodka jeździeckiego na terenach wiejskich. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Tom XV. Wyd. SGGW. Warszawa.

 16. 14. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2006]: Comparative costs of agricultural nitrogen emissions reduction in selected projects in the EU coutries. [W:] Selskoe hoziajstvo problemy i perspektivy. Tom 4. Ministerstvo Selskogo Hoziajstva i Prodovolstvij

 17. 15. Sobolewska A. [2007]: Efekty produkcyjne i ekonomiczne przystąpienia do programu rolnośrodowiskowego w małych gospodarstwach rolnych. [W:] Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w B

 18. 16. Sobolewska A. [2008]: Akceptacja społeczna „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich. Wieś i Rolnictwo. Nr 1.

 19. 17. Sobolewska A. [2008]: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. T. 4 (19).

 20. 18. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2008]: Elementy analizy ekonomicznej w studium wykonalności oczyszczalni ścieków komunalnych. Wyd. SGGW. Warszawa.

 21. 19. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2009]: Elastyczność popytu na wodę wodociągową w Polsce i niektórych krajach świata. Gospodarka Wodna. R 69. Nr 8.

 22. 20. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2009]: Analiza cyklu życia opakowań w handlu jabłkami w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa. T. 96. z. 4.

 23. 21. Manteuffel Szoege H., Sobolewska A. [2009]: Life cycle analysis with regard to environmental impact of apple wholesale packaging. Problems of word agriculture : polish agriculture and food economy within the EU framework. Vol. 6 (XXI). Warsaw Universi