Pracownicy

Zdzisław Skutnik


dr inż.

Zdzisław Skutnik

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Geoinżynierii

+48 22 59 352 14Wykształcenie

Doktor inżynier - SGGW w Warszawie, kształtowanie środowiska-geotechnika, 2002

Mgr inż.- SGGW w Warszawie, melioracje wodne, 1988

Dydaktyka

Mechanika gruntów

Mechanika gruntów i geotechnika

Budownictwo ziemne i tunelowe

Fundamentowanie

Techniki badań geotechnicznych in situ

Ćwiczenia terenowe z geotechniki

Posadowienie budowli na gruntach antropogenicznych

Elementy inżynierii krajobrazu

Obszar Naukowy

Badania geotechniczne terenowe i laboratoryjne

Mechanika gruntów nienasyconych - badania właściwości zagęszczanych nienasyconych gruntów spoistych

Monitoring geotechniczny podłoża i budowli

Modelowanie numeryczne zachowania się budowli hydrotechnicznych

Ocena stanu technicznego ziemnych budowli hydrotechnicznych i jakości robót ziemnych

Posiadane uprawnienia

Geologiczne kategorii VI

Publikacje

 1. SKUTNIK Z. 2013: Badanie parametrów wytrzymałościowych piasku średniego w aparacie trójosiowego ściskania z kontrolowanym ciśnieniem ssania, Budownictwo i Inżynieria Środowiska/Politechnika Białostocka, Vol. 4 No. 2, s. 159-165.

 2. SKUTNIK Z., KRÓL P. 2012: Opory tarcia gruntu na powierzchniach bocznych fundamentów głębokich w warunkach odprężonego podłoża. Acta Scientiarum Polonorum –Architectura 11(3), 37-45.

 3. LECHOWICZ Z, BAJDA M, RABARIJOELY S, SKUTNIK Z. 2012: Determination of mechanical parameters in organic soils for design of retaining walls, Infrastructure in the Baltic Sea Region : 12th Baltic Sea Geotechnical Conference : Rostock, Germany, 31 May - 2

 4. SKUTNIK Z. 2011: Assessment of permeability and pore water pressure ln Warsaw clays based on in situ measurements, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation nr 43 (2), s. 185-192.

 5. SKUTNIK Z., BAJDA M. & LECH M. 2011: Stiffness of the soil determined from in situ testing, Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering : Geotechnics of Hard Soils - Weak Rocks. Part 1 / ed. by Andreas Anagno

 6. BAJDA M, SKUTNIK Z. 2010: Determination of mechanical parameters of organic soil using CPT and SCPT. Proceedings of the XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : From research to design in European practice : Bratislava, Slovakia, 2nd

 7. BAJDA M., SKUTNIK Z. 2010: Ocena modułu ścinania gytii na podstawie geotechnicznych badań terenowych, Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, nr 4, s. 507-511.

 8. SKUTNIK Z., LENDO-SIWICKA M., GARBULEWSKI K. 2010: „Assessment of the cv coefficient for unsaturated Warsaw Clay”, Unsaturated soils : proceedings of the fifth international conference on unsaturated soils : Barcelona, Spain, 6-8 September 201

 9. SKUTNIK Z. 2010: Monitoring budowli hydrotechnicznych, "Centrum Wodne" SGGW - laboratoria przyszłości : Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska. - s. 103-108.

 10. SKUTNIK Z. 2010: Evaluation of clay behavior in dam core based on CPT. 2nd International Symposium on Cone Penetration Testing, Huntington Beach, CA, USA, May 2010.

 11. SKUTNIK Z., SZYMAŃSKI T. 2009: Modelowanie numeryczne zmian stanu nasycenia i ciśnienia wody w porach w rdzeniu zapory Czorsztyn za pomocą programu Plaxflow. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, R. 18, z. 4, s. 87-96.

 12. SKUTNIK Z., BAJDA M. 2008: Ocena jakości przesłony przeciwfiltracyjnej wykonanej w technologii DSM za pomocą sondowań geotechnicznych. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2008, R. 17, z. 4, s. 153-162.

 13. GARBULEWSKI K., LECH M., SKUTNIK Z., STOPIŃSKI W., PRZEWŁOKA A. 2007: Edometr elektro-oporowy w badaniach ściśliwości gruntów. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom III: Materiały, technologie i organizacja w b

 14. GARBULEWSKI K., SKUTNIK Z., LENDO-SIWICKA M. 2007: Unloading/ swelling behavior of unsaturated clay in Warsaw. Millpress Science Publishers, Rotterdam, The Netherlands. 14th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Madrid 2007, 2

 15. SKUTNIK Z. 2007: Badania kontrolne jakości rdzenia zapory nasypowej. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiska 2007, zeszyt 54, s. 189-201.

 16. GARBULEWSKI K., LENDO M. SKUTNIK Z. 2006: Effect of unloading on the behaviour of Warsaw clays. Ljubljana, Proc. of the 13th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, s. 45 – 48.

 17. SKUTNIK Z. 2006: Badania zagęszczanych nienasyconych gruntów spoistych rdzenia zapory Czorsztyn, Wydawnictwo SGGW - Monografia „Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym” wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. W. Wolskiego, s.

 18. SKUTNIK Z. 2006: Weryfikacja parametrów geotechnicznych rdzenia zapory nasypowej jako element systemu oceny bezpieczeństwa budowli, Wydawnictwo SGGW - Monografia „Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym” wydana z okazji 50-lecia pra

 19. SKUTNIK Z., BOROWCZYK M., KRYSIAK S. 2006: Long term pore water pressure measurements for effective stress evaluation in Warsaw clays. Ljubljana, Proc. of the 13th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, s. 113-118.

 20. FALACIŃSKI P., GARBULEWSKI K., KLEDYŃSKI Z., SKUTNIK Z. ZIARKOWSKA K. 2005: Realizacja i badania kontrolne przesłony przeciwfiltracyjnej z zawiesiny twardniejącej z dodatkiem popiołów fluidalnych. Gospodarka Wodna, nr 4, s. 156-162.

 21. FALACIŃSKI P., GARBULEWSKI K., KLEDYŃSKI Z., SKUTNIK Z., ZIARKOWSKA K. 2005: Fluidised Fly-Ash Cement-Bentonite Cut-off Walls in Flood Protection. Gdańsk. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics Polish Academy of Sciences, Insitute of Hy

 22. GARBULEWSKI K., LECH M., SKUTNIK Z. 2005: Badania geotechniczne w ocenie wpływu budowli na stan środowiska wodno-gruntowego. Materiały LI Konferencji naukowej KILiWPAN i KN PZTB. Krynica 2005, t. I, s. 11-32

 23. LENDO M., SKUTNIK Z. 2005: Badania współczynnika konsolidacji Cv nienasyconych iłów plioceńskich. Przegląd Naukowy WIiKŚ, rocznik XIV, z. 2/32, s. 40-49

 24. SKUTNIK Z. 2005: Znaczenie weryfikacji parametrów geotechnicznych rdzenia w ocenia bezpieczeństwa zapory nasypowej. Acta Scientiarum Polonorum -Architectura, nr 4(1), s. 61-70.

 25. SKUTNIK Z. 2005: Przykłady zastosowania sondy BAT w technicznej kontroli zapór. Materiały XXI Konferencji Technicznej Kontroli Zapór. Zakopane-Polana Zgorzelisko, s. 287-296.

 26. SKUTNIK Z., GARBULEWSKI K. 2005: Suction – swelling relation for Warsaw Clays. Proceedings of 16th ICSMGE. Millpress Science Publishers Rotterdam, Osaka, vol. 2, s. 595-598.

 27. SKUTNIK Z., WOLSKI W. 2005: Ocena zachowania się podłoża i fundamentów hotelu Hyatt w Warszawie na podstawie długotrwałego monitoringu. XVII Konferencja Naukowa „Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych”. Kra

 28. FALACIŃSKI P., Garbulewski K., KLEDYŃSKI Z., SKUTNIK Z., ZIARKOWSKA A. 2004: Badania barier hydraulicznych z zawiesin cementowo-betonitowych z dodatkiem popiołów fluidalnych. Przegląd Naukowy WIiKŚ, Rocznik XIII, Zeszyt 2/29, 202-215.

 29. KODA E., SKUTNIK Z. 2004: Badania kontrolne bentonitowych przesłon przeciwfiltracyjnych w starych wysypiskach odpadów komunalnych. Inżynieria i Budownictwo, Nr 8, 440-444.

 30. KODA E., SKUTNIK Z., DI MICHELE C. 2004: Durability of vertical bentonite barrier for old sanitary landfill containment. EU GeoEnvNet Seminar on Geoenvironmental Engineering – Transfer of Knowledge and EU's Directives to Newly Associated States. War

 31. SKUTNIK Z. 2004: Nowe metody badań i obliczeń numerycznych zagęszczonych nienasyconych gruntów spoistych rdzenia zapory nasypowej. XV Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, Wydawnictw

 32. SKUTNIK Z., WOLSKI W. 2004: Badania geotechniczne dla potrzeb projektowania i wykonywania głębokich posadowień na przykładzie hotelu Hyatt w Warszawie. II Problemowa Konferencja Geotechniki "Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym", Białystok-Białowieża,

 33. GARBULEWSKI K., SKUTNIK Z. 2003: Badanie gruntów nienasyconych w konsolidometrze UPC. Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3-4, s. 126-128.

 34. GARBULEWSKI K., SKUTNIK Z., LECH M. 2003: Badanie przepuszczalności hydraulicznej gruntów metodą rozpraszania ciśnienia wody w porach. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Zeszyt 2 (27).

 35. KODA E., SKUTNIK Z. 2003: Quality control tests of vertical bentonite barriers for old sanitary landfill containment. Czech Geotechnical Society. Proceedings of XIII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Vol. I, s. 409-414.

 36. WOLSKI W., FÜRSTENBERG A., SORBJAN P., SKUTNIK Z. 2003: Wpływ warunków geotechnicznych na rozwiązania fundamentów hotelu Hyatt w Warszawie. Materiały budowlane, Nr 3/367, s. 11-14.

 37. SKUTNIK Z. 2002: Code-Bright application for numerical calculation of Czorsztyn Dam. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Land Reclamation, z. 34, s. 113-120.

 38. SKUTNIK Z., FŰRSTENBERG A., WOLSKI W. 2001: Posadowienie budynku hotelu Hyatt w Warszawie – Badania geotechniczne i ich wpływ na zastosowane rozwiązania. XIII Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydro

 39. SORBJAN P., SKUTNIK Z., WOLSKI W. 2001: Posadowienie budynku Hyatt w Warszawie – Monitoring. XIII Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, Kraków-Korbielów, s. 117-126

 40. SKUTNIK Z. 2000: Evaluation of geotechnical parameters and stress states of the clay core during construction.Annals of Warsaw Agricultural University, Land Reclamation, No 29, 63-70.

 41. SKUTNIK Z., GARBULEWSKI K. 2000: Badania terenowe i laboratoryjne przewodności hydraulicznej iłów plioceńskich. Szczecin-Międzyzdroje. XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Szczecin, s 263-278.

 42. BARAŃSKI T., KRÓL P., SKUTNIK Z., WOLSKI W. 1997: Determination of during construction characteristics of embankment dam clay cores. XIX ICOLD, Florence.

 43. JAKUBOWSKI M., KRÓL P., SKUTNIK Z., WOLSKI. 1997: Ocena stateczności i szczelności utworów zboczowych w miejscu lokalizacji projektowanego zbiornika Krempna. III Konferencja „Współczesne problemy inżynierii wodnej”. Wisła.

 44. SKUTNIK Z., BARAŃSKI T. 1997: In situ verification of design parameters for Czorsztyn Dam. II Workshop Parcompwaste Copernicus Projekt: CP 94 OOO9. Warsaw.

 45. WOLSKI W., SKUTNIK Z., BARAŃSKI T., KRÓL P. 1997: Parametry geotechniczne rdzenia zapory Czorsztyn - weryfikacja podczas budowy. Gospodarka wodna, 12/1997, s. 114-117.

 46. BARAŃSKI T., KRÓL P., SKUTNIK Z. WOLSKI W. 1995: Kompleksowe badania jakości rdzenia zapór Czorsztyn i Klimkówka, Sympozjum "Zagadnienia konstrukcyjno - budowlane zapór Czorsztyn i Klimkówka, Czorsztyn – Klimkówka, SKHKILiW PAN, s. 138-155.

 47. BARAŃSKI T., SKUTNIK Z., SORBJAN P., WOLSKI W. 1994: Behaviour of the core of Czorsztyn Dam during construction XIII ICSMFE New Delhi, India, s. 207-213.

 48. GARBULEWSKI K., SKUTNIK Z. 1991: Badania kontrolne gruntów, Seminarium dla inżynierów związanych z budowami zapór Czorsztyn i Klimkówka, Warszawa.

 49. SKUTNIK Z. 1991: Deformation modeling of compacted clay behaviour in embankment dam, Vth Young Geotechnical Conference, Grenoble, France.