Pracownicy

Ewa Skrzetuska


dr hab.

Ewa Skrzetuska

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury

+48 22 59 347 20Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, kierownik Katedry Edukacji i Kultury, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie.

Zainteresowania: edukacja wczesnoszkolna, trudności w uczniu się, pedagogika specjalna, tyflopedagogika.Przebieg kariery zawodowej i naukowej:

Studia w latach 1969 – 1974 (ukończone z wyróżnieniem) w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Logopedia. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zofii Sękowskiej dotyczyła dojrzałości szkolnej dzieci głuchych.

W 1973 r. zostałam zatrudniona jako asystent stażysta, a następnie jako asystent i starszy asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Pracę doktorską pt. „Poziom rozwoju społecznego uczniów o różnym stopniu utraty wzroku kształcących się w klasach II szkół specjalnych” obroniłam w 1983 roku, promotorem jej była prof. dr hab. Zofia Sękowska, recenzentami prof. dr hab. Jan Pańczyk i prof. dr hab. Anna Wyszyńska.

W latach 1983- 1998 byłam zatrudniona na stanowisku adiunkta w zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej, a w latach 1998 do 2007 r. jako adiunkt w Zakładzie Socjopedagogiki Specjalnej. W tym czasie pracowałam także w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (oddział w Radomiu) i w Poradni Wychowawczo–Zawodowej w Lublinie. Prowadziłam szereg zajęć dydaktycznych na kursach dla nauczycieli w Lublinie, Radomiu, Rzeszowie i Zamościu. Od 1999 organizowałam i prowadziłam kilka edycji Podyplomowych Studiów z zakresu „Kształcenia w integracji uczniów niepełnosprawnych” i „Edukacja integracyjna uczniów niepełnosprawnych w szkolnictwie i placówkach artystycznych” (finansowanych przez dwa lata z grantów edukacyjnych MEN).

W roku 2007 uzyskałam tytuł doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1 – 3”. Recenzentami dysertacji byli: Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (APS), prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski (SWPS), prof. dr hab. Czesław Kosakowski (UWM) i dr hab. prof. UW Grażyna Dryżałowska.

W 2007 r. objęłam kierownictwo Zakładu Dydaktyki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (do 2013) - od 2009 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Współpracowałam z kilkoma uczelniami krajowymi: w latach 1992-1993 jako adiunkt na KUL, a także z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie oraz Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach. W latach 2005-2007 byłam zatrudniona jako adiunkt, a od 2007 do 2015 jako profesor Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

W okresie pracy w UMCS byłam członkiem Komisji Dydaktycznej Senatu UMCS, Rady MISH w UMCS, Koordynatorem ECTS i Procesu Bolońskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii, członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz członkiem komisji egzaminacyjnych w egzaminach dla doktorantów.

Od 2013 roku jestem profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i kierownikiem Zakładu Pedagogiki Ogólnej, a w 2017 r. objęłam kierownictwo Katedry Edukacji i Kultury SGGW.

Jestem promotorem trzech rozpraw doktorskich i kilkuset prac magisterskich i licencjackich. Recenzowałam 8 prac doktorskich i kilka innych książkowych publikacji naukowych.

Uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, których efektem były mi.in. dziesiątki publikacji naukowych.Staże zagraniczne i granty:

1991- Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych - Aalten, Holandia,

1994 - University of Amsterdam, Wydział Pedagogiki, stypendium z europejskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji TEMPUS,

1995 - University of Teesside w Middlesbrough, Wielka Brytania,

1997 do 1999 - Grant SOCO (Institut für die Wissenschaften vom Menschen Vienna, Austria).Udział w pracach stowarzyszeń i zespołów naukowych:

Polskie Towarzystwo Logopedyczne,

Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej,

Polskie Towarzystwo Dysleksji,

Towarzystwo Wychowania Przedszkolnego OMEP,

Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Pedagogika) kadencja 2011-2016,

Zespoły: Dydaktyki, Edukacji Elementarnej i Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.Jestem rzeczoznawcą MEN ds. pomocy dydaktycznych (tyflopedagogika) i recenzowania podręczników edukacji wczesnoszkolnej.Działalność związkowa:

Jestem członkiem NSZZ „Solidarność” od listopada 1980 roku. Od 1995 roku, przez kolejne kadencje byłam członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS, w latach 2006 – 2010 członkiem Prezydium KZ. Przez 3 kadencje przewodniczyłam Kołu NSZZ „S” Instytutu Pedagogiki. W latach 2002 – 2010 byłam delegatem na Walne Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki. Kilkakrotnie byłam delegatem na Walne Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego i WZD Regionalnej Sekcji Nauki.Odznaczenia i wyróżnienia za działalność zawodową i społeczną:

Kilkakrotnie - nagrody dziekana i rektora.

Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie), Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Publikacje

 1. Artykuły 2017:

 2. Ewa Skrzetuska: Klasa integracyjna jako środowisko społeczne, w: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno – wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, konteksty indywidualne i środowiskowe, red. K. Parys, M. Pasteczka, J. Sikorski, t.4.2,

 3. Ewa Skrzetuska: Włączenie dziecka niepełnosprawnego do grupy szkolnej, w: Edukacja sześciolatka, red. A. Weiner, A. Koper, WSEI, Lublin 2017 (s. 115 - 128).

 4. Ewa Skrzetuska, Marzenna Nowicka, Training of Early Childhood Education Teachers in Poland, Changes in Training and Employers’ Expectations, w: International trends in preparation of early childhood teachers in a changing world, red. J. Bałachowicz,

 5. Redakcja monografii:

 6. M. Nowicka, E. Skrzetuska, (red.) Problemy kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w uczelniach wyższych, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2016 ISBN 978 – 83- 8019-586-8 (296 str.)

 7. E. Skrzetuska, M. Jurewicz (red.): Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej, Wyd. SGGW Warszawa 2016 (270 str.)

 8. Artykuły:

 9. - Ewa Skrzetuska: Kierunki przemian we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej, w: E. Skrzetuska, M. Jurewicz (red.): Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej, Wyd. SGGW Warszawa 2016, s. 27 – 41

 10. - Ewa Skrzetuska: Stan kształcenia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej w ośrodkach akademickich w Polsce, w: Problemy kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w uczelniach wyższych, red. M. Nowicka E,. Skrzetuska wyd. Adam Marszałek Toruń 2016

 11. - Ewa Skrzetuska: Jacy uczniowie jaki program, w : Edukacja perspektywie oczekiwań współczesności, red. A. Karpińska K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2016, s. 211 – 225.

 12. - Ewa Skrzetuska: Problemy dziecka i jego rodziny przygotowujących się do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej, w: Dziecko w kulturze europejskiej, red. K. Bogacka, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 279 – 291.

 13. - Ewa Skrzetuska: Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez zastosowanie pracy w małych grupach w edukacji wczesnoszkolnej, W: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży red. J. Uszyńska Jarmoc, K. Nachniewicz, Wyd. Akad. „Żak”

 14. - Ewa Skrzetuska: Model działań wychowawczych w zakresie relacji rówieśniczych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej W: Pedagogika wczesnoszkolna, uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej, red

 15. - Ewa Skrzetuska: Therapeutic education of children with learning dificulties in early - school education, W: Special educational needs in the perspective of speech therapy, red. L. Neubauerova, K.B. Kochan, E.M. Skorek, Univesity of Zielona Góra 2

 16. - Ewa Skrzetuska, Wychowanie terapeutyczne dzieci z trudnościami w uczeniu się, [w] Dziedziny kształcenia w klasach I – II, M. Magda - Adamowicz, L. Kataryńczuk- Mania, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2013, s. 224 – 251

 17. - Ewa Skrzetuska, Rozwój koncepcji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, W: Edukacja jutra, (red.) K Denka, A Kamińskiej, P. Oleśniewicza, OW Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 225 – 238

 18. - Ewa Skrzetuska, Wspomaganie tworzenia poznawczej struktury kompensacyjnej u małego dziecka niewidomego, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej Nr 11/2013, Wyd. UG, s. 34 – 45

 19. Wybrane wcześniejsze publikacje:

 20. - E. Skrzetuska: (red.) Problemy edukacji wczesnoszkolnej - Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela. Wyd. UMCS, Lublin 2011, (227 str); ISBN 978-83-227-3298-4

 21. - E. Skrzetuska: (red.) Problemy edukacji wczesnoszkolnej – Indywidualizacja – socjalizacja – integracja, Wyd. UMCS, Lublin 2011: (240 str) ISBN 978-83-7784-032-0

 22. - Ewa Skrzetuska: Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1 – 3, Wydawnictwo UMCS Lublin 2005, (204 strony) ISBN 83- 227- 2446-2.

 23. - Ewa Skrzetuska: Poziom życia osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002 (122 strony) ISBN 83-227- 1987- 6, współautor: D. Osik-Chudowolska i A. Wojnarska

 24. - Ewa Skrzetuska: An Investigation of the Provision of Care and Training Facilities for Disabled People in Poland: Changing Structures and Changing Philosophies. SOCO Project Paper No.65 Vienna 1999, ss.42 , współautor: E. Elsey, D. Osik, A. Wojnarska

 25. - Ewa Skrzetuska: Zachowanie się uczniów klas II o różnym stopniu utraty wzroku, ISBN 83-227-0815-7, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, ss.150.

 26. - Ewa Skrzetuska: Nauczanie niedowidzących w klasach 4-8, ISBN 83-02-04240-4, WSiP, Warszawa 1991, ss. 208, współautor: A. Pielecki