Pracownicy

Iwona Sitkiewicz


dr inż.

Iwona Sitkiewicz

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

+48 22 59 375 64

Iwona Sitkiewicz (dr inż.), absolwentka SGGW. Pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Żywnoœci i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywnoœci SGGW. Zainteresowania naukowo-badawcze skupiajš się wokół zagadnień inżynieryjnych technologii żywnoœci oraz właœciwoœci fizycznych żywnoœci w tym głównie właœciwoœci mechanicznych (reologicznych). Dorobek naukowy w zakresie inżynierii żywnoœci dotyczy wpływu obróbki wstępnej surowca, parametrów procesu technologicznego oraz warunków przechowywania na właœciwoœci mechaniczne suszy owocowych i warzywnych, zaœ w zakresie właœciwoœci fizycznych żywnoœci – właœciwoœci reologicznych żywnoœci o konsystencji płynnej.

Curriculum Vitae

http://iwona_sitkiewicz.users.sggw.pl/CV+IS_2013POL.pdf

Publikacje

 1. Wykaz publikacji

 2. Lewicki P.P., Galoch I. (1979) Aglomerowanie produktów spożywczych. Przemysł Spożywczy, 33 (2), 42-45.

 3. Lewicki P.P., Galoch I., Kowalczyk R., Lenart A., Młynarczyk G., Pałacha Z. (1980): Sposób kompleksowego przerobu serwatki podpuszczkowej. Przeglšd Mleczarski, 29 (4), 19-21

 4. Lewicki P.P., Galoch I., Œlesińska K. (1981): Badanie procesu aglomeracji sproszkowanej serwatki podpuszczkowej. Przemysł Spożywczy, 35 (3), 102-104

 5. Sitkiewicz I., Lewicki P.P. (1986): Wpływ parametrów aglomerowania odtłuszczonego mleka w proszku na właściwości fizyczne otrzymanych aglomeratów. Przeglšd Mleczarski, 35, 7, 11-13.

 6. Witrowa-Rajchert D., Lewicki P.P., Lenart A., Pałacha Z., Sitkiewicz I. (1996):Kinetyka suszenia konwekcyjnego warzyw wstępnie odwadnianych osmotycznie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 430, 205-210.

 7. Sitkiewicz I., Lenart A., Lewicki P.P. (1997): Rheological properties of osmo-dehydrated plant tissue.In: Engineering and Food at ICEF 7.(ed. R. Jowitt). Sheffield Academic Press, Sheffield. Part 2, G41-G44

 8. Jakubczyk E., Sitkiewicz I., Lewicki P.P. (1997): Mechanical properties of dried apples. Proceedings of the International Conference of PhD Students. University of Miscolc Press, Miscolc, 25-31

 9. Lewicki P.P., Sitkiewicz I. (1998): Wpływ obróbki wstępnej przed suszeniem konwekcyjnym na właściwości reologiczne suszonej cebuli. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 454, 447-454.

 10. Sitkiewicz I., Jakubczyk E. (1998): Mechanical Properties of dried apples after rehydration. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 48 (7), 77-82.

 11. Lewicki P.P., Sitkiewicz I. (1999): Effect of drying mode and storage on rheological properties of dried onion. . Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 49 (8), 159-168.

 12. Lewicki P.P., Sitkiewicz I. (1999): Effect of pre-treatment and storage on rheological properties of dried onion. International Journal of Food Properties,2 (1),23-37.

 13. Sitkiewicz I., Kozłowski M. (2001): Effect of pressure and osmotic solution on efficiency of osmotic dehydration of apples, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 51 (4), 45-47.

 14. Sitkiewicz I. (2001): Wpływ obróbki enzymatycznej na efektywność osmotycznego odwadniania oraz właściwości mechaniczne truskawek odwodnionych osmotycznie. Materiały XXXII Sesji Naukowej KTChiŻ PAN „Technologia Żywności a oczekiwania konsumentów”, red. T.

 15. Sitkiewicz I., Lenart A. (2002): Influence of water activity on mechanical properties of osmotically pretreated dried fruits. Acta Agrophysica, 77, 137-146.

 16. Sitkiewicz I., Lenart A. (2002): Wpływ aktywności wody na właściwości fizyczne suszonych owoców wstępnie odwadnianych osmotycznie. Inżynieria Rolnicza, 5 (38), 319-325.

 17. Sitkiewicz I., Piotrowski D. (2002): Jakość a efektywność inwestycji w przemyśle mleczarskim. Przemysł Spożywczy, t.56, (6), 36-37.

 18. Pałacha Z., Sitkiewicz I. (2003): Ocena jakości żelu agarowego na podstawie analizy tekstury. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 13/23, 2, 27-29.

 19. Pałacha Z., Sitkiewicz I. (2004): Wpływ metody otrzymywania i czasu przechowywania na gęstość i porowatość nadzienia cukierniczego piankowego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 14/24, 1,

 20. 29-31.

 21. Kaczmarski Ł., Sitkiewicz I. (2005) - Badania modelowych cieczy spożywczych za pomocš reometru rurowego. Inżynieria Rolnicza, 9, (69), 157-165.

 22. Bednarczyk J., Sitkiewicz I.(2005): Systemy zagospodarowywania odpadów opakowaniowych w Europie. Przemysł Spożywczy, 59, (8), 94-98.

 23. Bednarczyk J., Sitkiewicz I.(2005): Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. Przemysł Spożywczy, 59, (11), 12-15.

 24. Sitkiewicz I., Pałacha Z. (2006): Effect of aeration mode and storage on selected physical properties of agar based confectionery filling with chocolate coating. Acta Agrophysica, 7 (1), 219-231.

 25. Sitkiewicz I., Denoch S. (2006): Właściwości reologiczne oraz retrogradacja kleików wybranych skrobi modyfikowanych kukurydzy woskowej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 1(4) Suplement, 143-151.

 26. Olborska K., Sitkiewicz I. (2006): Bezpieczne opakowanie. Przemysł Spożywczy, 60, (8), 103.

 27. Sitkiewicz i., Pałacha Z. (2007): Właściwości cieplne i reologiczne żółtka jaja kurzego z dodatkiem soli kuchennej, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 17, 1, 28-31.

 28. Pałacha Z., Sitkiewicz I. (2008): Temperatura przemiany szklistej - parametr stabilności żywności, Przemysł Spożywczy, 62, 9, 32-37.

 29. Sitkiewicz I., Kalinowska R., Kamiński B.(2008): Właściwości reologiczne klarownych soków aroniowego i jabłkowego, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 18/31, 2, 17-21.

 30. Janowicz M., Sitkiewicz I. (2008): Zmiany struktury wewnętrznej jabłek w czasie suszenia konwekcyjnego, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 18, 2, 36-41.

 31. Piecyk M., Konarzewska M., Sitkiewicz I. (2009): Wpływ modyfikacji hydrotermicznej typu annealing na wybrane właściwości skrobi grochu (Pisum Sativum), Żywność Nauka Technologia Jakość, 5, 66, 58-71.

 32. Sitkiewicz I., Pałacha Z. (2010): Właściwości reologiczne wsadów owocowych do jogurtu. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 20, 2, 37-41.

 33. Sitkiewicz I., Wojdyła M. (2011): Wpływ sacharydów na właściwości reologiczne kleiku sieciowanej stabilizowanej skrobi kukurydzianej woskowej z dodatkiem gumy guar. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2011, z. 558, s. 253-262.

 34. Piotrowski D., Janowicz M., Sitkiewicz I., Ciurzyńska A., Lenart A. (2011): Wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na proces suszenia oraz na skurcz truskawek. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2011, z. 558, s. 197-206.

 35. Sitkiewicz I, Piotrowski D., Ciurzyńska A., Janowicz M., Lenart A., (2011): Wybrane właściwości mechaniczne suszonych próżniowo truskawek Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 563, 145-145

 36. Ciurzyńska A., Piotrowski D., Janowicz M., Sitkiewicz I., Lenart A., (2011): Wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na właściwości sorpcyjne suszonych truskawek. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 563, 31-37

 37. Janowicz M., Sitkiewicz I., Piotrowski D., Lenart A., Hankus M. (2011): Kinetyka suszenia, właściwości morfologiczne i mechaniczne suszonych próżniowo truskawek. Inżynieria Rolnicza 2011, R. 15, nr 5, s. 99-106.

 38. Janowicz M., Piotrowski D., Ciurzyńska A., Sitkiewicz I., Pomarańska-Łazuka W., Lenart A. (2011): Właściwości geometryczne suszonych próżniowo mrożonych truskawek odmiany Bounty i Pandora. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2011, z. 563, s. 83-90

 39. Ciurzyńska A., Piotrowski D., Janowicz M., Sitkiewicz I., Lenart A. (2011): Wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na właściwości rehydracyjne suszonych truskawek. Acta Agrophysica, 17 (2), 289-301.

 40. Ciurzyńska A., Piotrowski D., Janowicz M., Sitkiewicz I., Lenart A. (2012): Wpływ parametrów suszenia próżniowego truskawek na właściwości sorpcyjne suszu. Acta Agrophysica, 19(3),477-486.

 41. Sitkiewicz I., Piotrowski D., Janowicz M., Szlendak Ł. (2013): Analiza wpływu metody suszenie na właściwości fizyczne i mechaniczne truskawek. Acta Agrophysica, 2013, Vol. 20 (2), s. 427-437.

 42. Cybulska J., Zdunek A., Sitkiewicz I., Galus S., Janiszewska E., Łaba S., Nowacka M. (2013): Możliwości zagospodarowania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2013, T. 57, nr 9, s. 27-29.