Pracownicy

Piotr Sikorski


dr hab.

Piotr Sikorski

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Ochrony Środowiska

+48 509 837 438edukacja

2002 - Dr inż. (doktor nauk rolniczych ze specjalnością architektura krajobrazu). Dysertacja - Przekształcenia szaty roślinnej parków wiejskich na przykładzie Podkrainy Zachodniomazurskiej.

1998-2002 - studia doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

1997-2000 - studia licencjackie na Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej (Vistula) w Warszawie. Specjalność - Transport i spedycja

1998 - Mgr inż. (magister inżynier nauk ogrodniczych ze specjalnością architektura krajobrazu)

1994-1998 - studia magisterskie na Wydziale Ogrodnictwa, Kierunku Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawiedoświadczenie zawodowe

od 2002 nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW

Współudział w projekcie MNiSW N31000832/0556. Użytki śródpolne jako rezerwuar drapieżnych roztoczy (Phytoseiidae) dla plantacji wybranych upraw jagodowych. 2007-2010.

Współudział w projekcie MNiSW nr N527 0669 33. Ocena wskaźnika terenów biologicznie czynnych jako standardu kształtowania struktury przestrzennej terenów mieszkaniowych. 2008-2010

Kierownik grantu SGGW 504-10-04090012. Wpływ presji użytkowników parku na różnorodność szaty roślinnej zadrzewień parkowych. 2008-2009.

Kierownik grantu SGGW 504-10-04090011. Wpływ presji użytkowników parku na różnorodność szaty roślinnej trawników parkowych. 2008-2009.

Ewaluator Fundacji EkoFundusz. 2010.

Ekspert ds. oceny wniosków w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Ekspert przyrodniczy na potrzeby programu rolno-środowiskowego 2007-2013.

Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego od 2009 r.

Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 2004 r.dydaktyka

Szata roślinna – fitosocjologia, Turystyczne walory roślinności w krajobrazie, Grafika inżynierska, Diagnostyka i zagrożenia siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000, Metodyka badań środowiskowych siedlisk przyrodniczych.aktywność badawcza

Dynamika roślinności parków i jej pielęgnacja min. koncepcja parku ekologicznego w Ursusie (Warszawa), renaturyzacja łąk i runa w Parku im Romana Kozłowskiego i Parku Wilanów.

Zagospodarowanie rekreacyjne terenów naturalnych min. ośrodka wypoczynkowego w Kozienicach, hałdy pokopalniane w Trzyńcu, projekty szlaków turystycznych lądowych i potem wodnych min. w gminie Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida oraz rekreacyjne zaadaptowanie praskiego odcinka Wisły.

Kształtowanie roślinności, ocena zagrożeń i kompensacje wzdłuż obiektów lądowych i wodnych min. w dolinie Wisły, Odry, autostrada A2.

Opracowania dotyczące ochrony obszarów chronionych ustawą - o ochronie przyrody (Pakosław, Dolina Pilicy, Dolina Środkowej Wisły, Wigierski PN, Białowieski PN).

Publikacje

 1. SIKORSKI P. 2013. Wpływ naturyzacji parku miejskiego na różnorodność florystyczną runa i trawników parkowych. Wyd. Wieś Jutra. 1-108.

 2. MATUSZKIEWICZ W., SZWED W., SIKORSKI P., WIERZBA M. 2012. Zbiorowiska roślinne Polski ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 1-520.

 3. WYSOCKI C., SIKORSKI P., 2009: Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu środowiska. Wyd. SGGW. Warszawa. ss. 450 [książka otrzymała w 2009 r. nagrodę ATENA za najlepszy podręcznik akademicki, a 2010 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższ

 4. SIKORSKI P., FORNAL B., FORTUNA B., CZYŻKOWSKI B. 2006: AutoCAD w architekturze krajobrazu - wprowadzenie. Wyd. SGGW. ss. 150.

 5. WYSOCKI C., SIKORSKI P., 2000: Zarys fitosocjologii stosowanej. Wyd. SGGW. Warszawa. ss. 300

 6. SIKORSKI P., SZUMACHER I., SIKORSKA D., KOZAK M., WIERZBA M. 2012. Effects of visitor pressure on understory vegetation in Warsaw forested parks (Poland). Environmental Monitoring and Assessment 185: 1-14.

 7. BOROWSKI J., SIKORSKI P., WIERZBA M., WYSOCKI C., 2007: Metody inwentaryzacji roślinności w parkach zabytkowych o charakterze krajobrazowym na podstawach geobotanicznych. Sylwan 122: 30-39.

 8. SIKORSKI P., SIKORSKA D., STUDZIŃSKA M. 2011. Long term changes in plant species composition in urban park on the example Łazienki Królewskie Park in Warsaw. Problemy Ekologii Krajobrazu 30: 177-182.

 9. ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P. 2011. Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich. Cz. I. Ochrona różnorodności biologicznej zadrzewień a ich pielęgnacja. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 562: 197-205.

 10. ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P. ­ Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich. Cz. II. Bezpieczeństwo a ekspozycja drzew w zadrzewieniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 562: 207-220.

 11. SIKORSKI P., WYSOCKI C., SIKORSKA D., WIERZBA M. 2010: Zieleń osiedlowa jako ostoja różnorodności biologicznej w mieście. Różne miary jej jakości w planowaniu przestrzennym. [w:] Szumański M., Szulczewska B. red. Metody architektury krajobrazu. Wydawnictw

 12. SIKORSKI P., BOROWSKI J., SIKORSKA D., WIERZBA M., KEHL J., 2010. Mało znane parki i zieleńce Warszawy jako rezerwuary dzikiej przyrody [w:] Obidziński (red.) Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy

 13. SIKORSKA D., SIKORSKI P., DOBRZAŃSKA J. 2010. Zanikanie siedlisk hydrogenicznych na terenach zurbanizowanych Warszawy. [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Wyd. UWr. 151-161.

 14. SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2010: Protection of valuable water dependent ecosystems in urban areas. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation 42 (2): 271–278.

 15. SIKORSKI P., WIERZBA M. 2009. Location of rare plant species and land use management from 1987 to 2004 in the Milanówek commune. [w:] Jan Holeksa, Beata Babczyńska-Sendek, Stanisław Wika. The role of geobotany in biodiversity conservation. University of S

 16. GARNIS J., KROPCZYŃSKA D., SIKORSKI P., DĄBROWSKI Z. T., SAGAN A., USIŃSKA A., WALEROWSKI P. 2009. Wpływ roślinności otaczającej pola na skład gatunkowy i liczebność roślinożernych (Tetranychidae) i drapieżnych (Phytoseiidae) roztoczy w różnych

 17. SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2009: Disturbance duration in urban hydrogenic ecosystems due to drainage: Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Horticulture, Land Reclamation 30: 207-216.

 18. SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2009. Effects of hydrogenic habitats restoration in Landscape-Protected Comples "Olszyna" in Warsaw. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN 6; 5-12.

 19. WIERZBA M., LASKOWSKI T., MARCINIUK P., SIKORSKI P. 2008: Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych cz. 2. Gatunki zagrożone w regionie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 177-182.

 20. WIERZBA M., LASKOWSKI T., MARCINIUK P., SIKORSKI P. 2008: Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych cz. 1. Gatunki zagrożone w regionie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 171-175.

 21. SIKORSKA D., SIKORSKI P., WIERZBA M. 2008: Ancient forest species in tree stands of different age as indicators of the continuity of forest habitat. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Horticulture, Land Reclamation 29: 155-162.

 22. SIKORSKI P., JACKOWIAK K., SZUMACHER I. 2008: Interdisciplinary environmental studies in urban park as a basis for their sustainable management. Miscellanea Geographica 13: 11-20.

 23. SIKORSKI P., WYSOCKI C., WIERZBA M. 2007: Resistance to trampling of selected grass species on extensively managed urban lawns. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Horticulture, Landscape Architecture 28: 81-87.

 24. SIKORSKI P., WIERZBA M., WYSOCKI C., PAWLICKI R. 2006: Długoterminowe zmiany roślinności w dolinie rzeki Blankowa – problemy w ocenie skuteczności jej ochrony. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu 16: 413-425.

 25. SIKORSKI P., WYSOCKI C. 2004: Roślinność zadrzewień parków wiejskich na obszarze Mazur, w: Krajobraz i Ogród Wiejski, pod redakcją Janecki J., Borkowski Z., Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin, 2004, 3: 39-46,

 26. SIKORSKI P., WYSOCKI C., PAWLICKI R. 2004: Vegetation change models in the riparian landscape of the Blankowa river valley (in north-east Poland), Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture)25: 183-195.

 27. SIKORSKI P., WYSOCKI C. 2003. Diversity of country park timber vegetation in agricultural landscape in west Masurian district. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 69-78.

 28. SIKORSKI P., WYSOCKI C. 2003. Country park timber vegetation in agricultural landscape on background forest areas in west Masurian district. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 79-89.

 29. SIKORSKI P., WYSOCKI C. 2003. Charakter zmian struktury i składu gatunkowego zadrzewień parków wiejskich na przykładzie Podkrainy Zachodniomazurskiej. Acta Scient. Polon. Formatio Circumensis 2(1): 71-86.