Pracownicy

Daria Sikorska


dr inż.

Daria Sikorska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 353 96Wykształcenie

-2014 - tytuł doktora nauk rolniczych w dziedzinie inżynieria i kształtowanie środowiska przyrodniczego

-Studia doktoranckie 2008-2013, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

- magister, SGGW w Warszawie, 2008r., Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

-inżynier, SGGW w Warszawie, 2007r., Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Dydaktyka

- Case Study of Environment Protection

- GIS in landscape ecology

- River ecological surveys

- Ecological methods

- Ekosystemy dolin rzecznych

Obszar Naukowy

- Ekologia krajobrazu

- Funkcjonowanie ekosystemów wodnych w mieście

- Roślinność wodna i przywodna

- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza

- GIS w naukach przyrodniczych

Curriculum Vitae

http://wbis.sggw.pl/wp-content/uploads/CV_Sikorska.D.polski.pdf

Publikacje

 1. SIKORSKI, P., SZUMACHER I., SIKORSKA D., KOZAK M., WIERZBA M. 2012: Effects of visitor pressure on understory vegetation in Warsaw forested parks (Poland). Environmental monitoring and assessment: z. R. 185, z. 7, s. 5823-5836

 2. 2. SIKORSKI P., SIKORSKA D., STUDZIŃSKA M. 2011: Long term changes in plant species composition in urban parks on the example of Łazienki Królewskie Park in Warsaw. The Problems of Landscape Ecology, z. 30, s. 177-182

 3. 3. SIKORSKI P., SIKORSKA D., 2011., Effect of hydrogenic habitats restoration in strongly urbanized landscape. Bulletin of Szent Istvan University, special issue, s. 135-147

 4. 4. SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P., 2011: Management of wetlands in Urban environment, case study of Warsaw, Państwowa Irkucka Akademia Gospodarstwa Wiejskiego

 5. Φopмupoвaниe и paзитиe биocфepнoгo хoзяйcтвa, s. 48-55

 6. 5. SIKORSKA D., SIKORSKI P., CHWEDORUK J., 2011: egradation of oxbow lakes vegetation under urbanization pressure [w:] Glińska-Lewczuk K. [red.] Issues of Landscape Conservation and Water Management in Rural Areas, z. 7, 123-136

 7. 6. ZAGÓRSKA K., WIERZBA M., SIKORSKA D., SIKORSKI P., 2011: Wpływ lokalizacji ośrodków wypoczynkowych na różnorodność florystyczną obszarów przyrodniczo cennych w gminie Sarnaki [w:] Poskrobko T. [red.] Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obsza

 8. 7. SIKORSKI P., WYSOCKI C., SIKORSKA D., WIERZBA M. 2010: Zieleń osiedlowa jako ostoja różnorodności biologicznej w mieście. Różne miary jej jakości w planowaniu przestrzennym. [w:] Szumański M., Szulczewska B. [red]. Metody architektury krajobrazu. Wydaw

 9. 8. SIKORSKI P., BOROWSKI J., SIKORSKA D., WIERZBA M., KEHL J., 2010: Mało znane parki i zieleńce Warszawy jako rezerwuary dzikiej przyrody [w:] Obidziński A. [red.] Z

 10. Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 103-117

 11. 9. SIKORSKA D., SIKORSKI P. DOBRZAŃSKA J. 2010: Zanikanie siedlisk hydrogenicznych na terenach zurbanizowanych Warszawy [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Wyd.

 12. U. Wr., s. 151-161

 13. 10. SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2009: Duration of vegetation disturbance in urban hydrogenic ecosystems due to drainage. Annals of Warsaw University of Life Sciences

 14. - SGGW. Horticulture and Landscape Architecture, z. 30, 207-215

 15. 11. SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2009: Effects of hydrogenic habitats restoration in Landscape-Protected Complex "Olszyna" in Warsaw. Teka Komisji Ochrony i

 16. Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, z.6, s. 5-12

 17. 12. SZWED W., SIKORSKI P., RODZIEWICZ A., SIKORSKA D., WIERZBA M. 2009: “Ancient forest” plant species as ecological indicators of woodland condition in parks and

 18. their implications for park restoration. Rocznik Dendrologiczny, z. 57, s. 15-22

 19. 13. SIKORSKA D., SIKORSKI P., WIERZBA M. 2008: Ancient forest species in tree stands of

 20. different age as indicators of the continuity of forest habitat. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Horticulture and Landscape Architecture, z. 29, 155-163.

 21. 14. WYSOCKI C., BOROWSKI J., ROWIŃSKI P., SIKORSKI P., WIERZBA M., SIKORSKA D., SADOWSKI J., ZAGÓRSKA K. 2008: Inwentaryzacja zadrzewień z waloryzacją i gospodarką drzewostanem w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 "Dolina Środkowej Wisły" (PLB140004)

 22. 15. SIKORSKA D., SIKORSKI P. 2007: Przekształcenia roślinności parków na terenie Powązek i okolic. Zeszyty Wolskie, z. 9, s. 161-170.