Pracownicy

Dorota Sienkiewicz-Paderewska


dr inż.

Dorota Sienkiewicz-Paderewska

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Agronomii

+48 22 59 327 10Główne kierunki badań:

Zagadnienia stanu i przemian fitocenoz ekosystemów trawiastych w kontekście ich zagrożeń i ochrony (bioróżnorodność, synantropizacja, wartość użytkowa). Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych. Metody terenowych badań szaty roślinnej oraz metody opracowania i prezentacji uzyskanych danych.Najważniejsze badania naukowe:

* od 2002 r. - Polska: dolina Narwi, dolina Bugu, dolina Biebrzy (m.in. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, Biebrzański Park Narodowy) – terenowe badania ekologiczne, fitosocjologiczne i łąkarskie

* 2002 r. - Ukraina, Karpacki Rezerwat Biosfery, terenowe badania fitosocjologiczneUczestnictwo w projektach naukowych:

Projekt badawczy KBN 2009 - 2012 r. - wykonawca w projekcie nr 501-01-01-25-0027 nt.: Wartość przyrodnicza i paszowa zbiorowisk roślinnych wypasanych przez koniki polskie na terenie Biebrzańskiego Parku NarodowegoCzłonkostwo w towarzystwach naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego

Publikacje

 1. Sienkiewicz D., Chachulski Ł. 2004. Wpływ nawożenia azotowego na cechy morfologiczne oraz biomasę dwu odmian koniczyny białej w warunkach konkurencji z życicą trwałą. Ann. UMCS, Sect. E, 59, 4, 1697-1704.

 2. Chachulski Ł., Sienkiewicz D., 2004. Zbiorowiska roślinne subalpejskich pastwisk połonin Gór Pokucko -Marmaroskich. Łąkarstwo w Polsce, 7, 67-86.

 3. Sienkiewicz-Paderewska D. 2006.Threats of grasslands located in the Polish landscape parks. Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej Grassland – part of mountain agriculture and landscape, Banska Bystrica (Slovakia), 27-28 Septem

 4. Stypiński P., Mastalerczuk G., Sienkiewicz-Paderewska D. 2006. Grassland production, biodiversity and sustainbility. Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej Grassland – part of mountain agriculture and landscape, Banska Bystrica

 5. Sienkiewicz-Paderewska D. 2006.Zagrożenia ekosystemów trawiastych na obszarach prawnie chronionych. W: Myka-Raduj A., Szymański J. (red.) Programy rolno-środowiskowe – założenia, realizacja, perspektywy. s. 53-67

 6. Sienkiewicz-Paderewska D. 2007.Nowe stanowisko brzozy niskiej Betula humilis Shrank na Nizinie Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 63 (1), 106-109.

 7. Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P. 2007. The protection and conservation of grasslands in the Polish Landscape Parks. Grassland Science in Europe, 12, 520-523

 8. Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P. 2009. Trwałe użytki zielone w polskich parkach krajobrazowych. Cz I. Stan i zagrożenia. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland), 12, 165-176

 9. Sienkiewicz-Paderewska D., Stypiński P. 2009. Trwałe użytki zielone w polskich parkach krajobrazowych. Cz. II. Ochrona. Łąkarstwo w Polsce, 12, 177-187

 10. Paderewski J., Sienkiewicz-Paderewska D. 2010. Multidimensional scaling for describing the risks for grasslands ecosystems located in the Polish Landscape Parks. Grassland Science in Europe, 15, 723-725.

 11. Paderewski J., Sienkiewicz-Paderewska D. 2010. Multidimensional scaling for describing the risks for grasslands ecosystems located in the Polish Landscape Parks. Grassland Science in Europe, 15, 723-725.

 12. Sienkiewicz-Paderewska D. 2010. Zbiorowiska roślinne z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 występujące na trwałych użytkach zielonych w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu". Łąkarstwo w Polsce, 13, 137-155

 13. Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J. 2011. Zastosowanie metody GGE biplot do oceny stanu i identyfikacji zagrożeń zespołu Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 opisanego na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. W

 14. Sienkiewicz-Paderewska D., Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Chodkiewicz A., Stypiński P. 2012. Wpływ zaprzestania koszenia na roślinność łąki trzęślicowej (Molinietum caerulae). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 167–179

 15. Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J. 2012. Habitat preferences of plant associations from Molinio-Arrhenatheretea class described in the ‘The Bug Ravine Landscape Park’ by GGE biplot analysis. Grassland Science in Europe, 15, 723-725.