Pracownicy

Anna Sieczko


dr inż.

Anna Sieczko

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

+48 22 59 341 55

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki konsumpcji- Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW. Główna linia badawcza obejmuje rynek produktów tradyycyjnych i regionalnych. W kręgu badawczym znajduje się także przedsiębiorczość w tym agroturystyka oraz doradztwo.

Curriculum Vitae

http://anna_sieczko.users.sggw.pl/

Publikacje

  1. 1. Rola kuchni regionalnych w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2010, nr 590 (52), s. 391-400

  2. 2. Działalność ośrodków doradztwa rolniczego regionu świętokrzyskiego w zakresie identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych i lokalnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010, T. 12, z. 5, s. 214-219

  3. 3. Wykorzystanie portalu Allegro w e-biznesie skierowanym do rolników. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, nr 9 (2), s. 211-222

  4. 4. Mazowieckie produkty lokalne jako potencjał budowy sieciowego produktu markowego turystyki wiejskiej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica . 2011, 288 (64) s. 185-192

  5. 5 .Promotion of regional and traditional products in Poland over the years 1998-2011 [w] Problems of tourism development on rural areas red. K.Krzyżanowska. Warsaw University of Life Science. Warsaw, 2011, s. 23-43

  6. 6. Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwach działających na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, t.13, z. 2, s. 428-433

  7. 7. Turystyka wiejska i agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 3, s. 353-357

  8. 8. Dystrybucja tradycyjnych i regionalnych produktów mlecznych poprzez portal Allegro. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Poznaniu, 2012, nr 237,

  9. 9. Wgląd poprzez sieć internet do rynku usług doradczych skierowanych do MSP [w:] Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów. Wyd SGGW, 2012 S. 117-125

  10. 10. Analiza działalności upowszechnieniowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 1, s. 169-174