Pracownicy

Anna Sekrecka-Belniak


dr

Anna Sekrecka-Belniak

Wydział Technologii Drewna

Katedra Fizyki

+48 22 59 386 18

Jestem absolwentką studiów doktoranckich Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie gdzie uzyskałam stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność-biochemia. Pracę doktorską pod tytułem:"Udział ATP i kanałów jonowych w procesie mineralizacji zachodzącym w płytkach wzrostowych kości długich" wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Pikuły w Zakładzie Biochemii. Przedmiotem badań w mojej pracy doktorskiej był proces mineralizacji pierwotnej, którego wstępne etapy zachodzą w pęcherzykach macierzy pozakomórkowej. Celem badań była charakterystyka biochemiczna i funkcjonalna pęcherzyków macierzy pozakomórkowej oraz próba zbadania mechanizmu syntezy ATP zachodzącej we wnętrzu pęcherzyków macierzy i identyfikacja aktywności kanałowych białek obecnych w błonie pęcherzyków macierzy pozakomórkowej. Podczas realizacji badań wykorzystywałam m.in. metody biochemiczne (rozdział białek na żelach poliakryloamidowych, Western blotting, detekcja immunochemiczna), metody spektrofotometryczne, technikę mikroskopii elektronowej oraz technikę czarnych błon lipidowych. Posiadam również doświadczenie pracy z hodowlami komórkowymi. Obecnie interesuje się badaniem aktywności mitochondrialnych kanałów jonowych w warunkach niedotlenienia.

Curriculum Vitae

https://docs.google.com/file/d/0B6CUh_FSsH-tc1BSQm9IVTF2aEk/edit?usp=sharing

Publikacje

  1. Prace doświadczalne:

  2. 1.Sekrecka A., Balcerzak M., Thouverey C., Buchet R., Pikula S. (2007) Annexin in mineralization process. Postępy Biochemii, 53:154-158

  3. 2.Balcerzak M., Malinowska A., Thouverey C., Sekrecka A., Dadlez M., Buchet R., Pikula S. (2008) Proteome analysis of matrix vesicles isolated from femurs of chicken embryo. Proteomics,8:192-205

  4. 3.Sekrecka-Belniak A., Balcerzak M., Buchet R., Pikula S. (2010) Active creatine kinase is present in matrix vesicles isolated from femurs of chicken embryo: Implications for bone mineralization. BBRC, 91:1432-1436

  5. 4.Bandorowicz-Pikula J., Buchet R., Canada F.J., Clémancey M., Groves P., Jiménez-Barbero J., Lancelin J.M., Marcillat O., Pikula S., Sekrecka-Belniak A., Strzelecka-Kiliszek A. (2010) Characterization of caged compounds binding to proteins by NMR spectro

  6. 5.Groves P., Strzelecka-Kiliszek A., Sekrecka-Belniak A., Canales A., Jiménez-Barbero J., Bandorowicz-Pikula J., Pikula S, Canada FJ. (2013) Exploring NMR methods as a tool to select suitable fluorescent nucleotide analogues. Org Biomol Chem, 11(32):5332-