Pracownicy

Wojciech Sas


dr inż.

Wojciech Sas

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Laboratorium-Centrum Wodne

+48 22 59 354 00Wykształcenie

Doktor inżynier - SGGW w Warszawie, kształtowanie środowiska, 2001

Mgr inż. - SGGW w Warszawie, melioracje wodne, 1983.Posiadane uprawnienia:

- Geologiczne kategorii VI i VII.

- Hydrogeologiczne kat. V.

- Geologiczne (Wojewoda Warszawski) w zakresie wykonywania robót geologicznych kategorii XII.

- Biegły z Listy Wojewody Mazowieckiego w zakresie sporzšdzania ocen oddziaływania na œrodowisko

- Certyfikat indywidualny Polskiego Komitetu GeotechnikiDydaktyka

- Mechanika gruntów

- Budownictwo komunikacyjne

- Infrastruktura komunikacyjna

- Posadowienie budowli na gruntach antropogenicznych

- Wykorzystanie gruntów antropogenicznychObszar Naukowy

- Problematyka badań i obliczeń odkształcalnoœci gruntów słabonoœnych i antropogenicznych

-Modelowanie procesu odkształeń; gruntów organicznych i antropogenicznych

-Rozwój metodyki obliczeń odkształcalnoœci podłoża słabonoœnego budowli

-Wzmacnianie gruntów słabych

-Badania materiałów antropogenicznych dla potrzeb budownictwa drogowego

-Badania parametrów odkształceniowych i noœnoœci gruntów w warunkach cyklicznego i dynamicznego obcišżania

Curriculum Vitae

http://centrum_wodne.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/09/2013_04_02_Sas_CV_pl.pdf

Publikacje

 1. 1. SAS W., GŁUCHOWSKI A. Rutting prediction for stabilized soils based on the cyclic CBR test. Przewidywanie głębokośści kolein gruntów stabilizowanych na podstawie badań obciążeń cyklicznych w aparacie CBR. Road & Bridges. Drogi i Mosty. IBDIM. 2013 –

 2. 2. SAS W., SZYMAŃSKI A., GABRYŒ K., 2013. The behaviour of natural cohesive soils under dynamic excitations. Challenges and innovations in geotechnics: proceedings of the 18th International Geotechnical Conference on soil Mechanics and Geotechnical Engine

 3. 3. SAS W., GŁUCHOWSKI A. Application of cyclic CBR test to approximation of subgrade displacement in road pavement. ACTA SCIENTARUM POLONORUM. Seria Architectura (Budownictwo). 12 (1) 2013, str 51-61.

 4. 4. GABRYŒ K., SAS W., SZYMAŃSKI A. 2013. Kolumna rezonansowa jako urzšdzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska. Vol. 22 (1), Nr 59, 2013, str. 3-13.

 5. 5. SAS W., SZYMAŃSKI A., RADZIEMSKA M., SOBAŃSKA-LEONOWICZ K. 2013. Wykorzystanie żużli stalowniczych w konstrukcjach nawierzchni drogowych – wybrane właściwości chemiczne i geotechniczne. Ogólnopolska IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarow

 6. 6. SAS W., GABRYŒ K., SZYMAŃSKI A. 2013. LABORATORYJNE OZNACZENIE PRĘDKOŒCI FALI PODŁUŻNEJ I POPRZECZNEJ W GRUNCIE. Budownictwo i Inżynieria Œrodowiska. Politechnika Białostocka. 2013 Vol. 4 No. 2, str. 151-157.

 7. 7. MALINOWSKA E., SAS W., SZYMAŃSKI A. 2013. Analiza wpływu rodzaju obcišżenia na odkształcalność podłoża słabonośnego w badaniach laboratoryjnych. Budownictwo i Inżynieria Œrodowiska. Politechnika Białostocka. 2013 Vol. 4 No. 1, str. 47-52.

 8. 8. SAS W., GŁUCHOWSKI A., BĽKOWSKI J., SZYMAŃSKI A. Wyznaczenie stałej jednostajnego sprężystego ściskania Cu dla posadowienia obcišżanego cyklicznie za pomocš badań cCBR. I Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie geotechniczne - badania i dobór par

 9. 9. SAS W., MARGIELSKI J., GŁUCHOWSKI A. Estimation of mechanical properties of soil stabilized chemically by the lime addition. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation No 45 (1) 2013, str. 27-39.

 10. 10. SAS W., GABRYŒ K., SZYMAŃSKI A. Laboratoryjne badania sztywności gruntu według Eurokodu 7. I Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie geotechniczne - badania i dobór parametrów. Warszawa 12-12.09.2013. ACTA SCIENTARUM POLONORUM. Seria Architectur

 11. 11. SAS W., GŁUCHOWSKI A. Przewidywanie rodzaju i wielkości odkształceń ośrodka gruntowego w wyniku obcišżeń cyklicznych za pomocš modelu "plastic displacement". I Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie geotechniczne - badania i dobór parametrów. W

 12. Wydawnictwo: ACTA SCIENTARUM POLONORUM. Seria Architectura (Budownictwo). 12 (3) 2013, str 135-147.

 13. 12. SAS W., GABRYŒ K., SZYMAŃSKI A. 2013. Determination of Poisson's Ratio by means of resonant column tests. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2013, Vol. 16, Issue 3. Civil Engineering. www.ejpau.media.pl

 14. 13. SAS W., GABRYΠK. 2012. Laboratory measurment of shear stiffnes in resonant column apparatus. ACTA SCIENTARUM POLONORUM. Seria Architectura (Budownictwo). 11 (4) 2012.

 15. 14. SAS W., GŁUCHOWSKI A., SZYMAŃSKI A. 2012. Determination of the Resilient modulus Mr for the lime stabilized clay obtained from repeated loading CBR tests. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation 2012, nr 44 (2), s. 143-15

 16. 15. SAS W., MACIOROWSKA E. 2012. Współczynnik filtracji destruktu betonowego jako gruntu antropogenicznego oznaczany laboratoryjnie metodą stałogradientowš. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska. Vol. 21(4), Nr 58, 2012, str. 284-295.

 17. 16. SAS W., GŁUCHOWSKI A. 2012: Matodyka wyznaczania modułów sprężystości (E i Mr) z cyklicznego badania CBR. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska. Vol. 21(3), Nr 57, 2012, str. 171-181.

 18. 17. SAS W., GABRYŒ K., SZYMAŃSKI A. 2012: Analiza sztywności gruntów spoistych przy wykorzystaniu kolumny rezonansowej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 33:2012, nr 4, s. 370-376.

 19. 18. SAS W., SZYMAŃSKI A., MALINOWSKA E., GABRYŒ K. 2012: Geotechniczne uwarunkowania zastosowania materiałów antropogenicznych w budownictwie. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 33: 2012, nr 4, s. 376-380.

 20. 19. SAS W., SZYMAŃSKI A., MALINOWSKA E., NIESIOŁOWSKA A, GABRYŒ. 2011: Analysis of Deformation Course in Problematic Soils Under Embankment. Geotechnics of Hard Soils - Weak rocks. Part 1 / ed. by Andreas Anagnostopouloa, Michael Pachakis, Christos Tsatsa

 21. 20. MALINOWSKA E., SZYMAŃSKI A., SAS W. 2011. Estimation of Flow Characteristics in Peat. Geoechnical Testing Journal, Vol. 34 No. 3, pp. 250-254.

 22. 21. SAS W., SZYMAŃSKI A., MALINOWSKA E., NIESIOŁOWSKA A. 2010. Phisical and Mechanical Properties of Problematic Soils in Poland. From Research to Design in European Practise: Bratislava, Slovakia, 2nd June - 4th June 2010 [Dokument elektroniczny]. Bratis

 23. 22. SAS W., SZYMAŃSKI A., MALINOWSKA E., NIESIOŁOWSKA A. 2010. Analysis of deformation course of soft soils in earth structures construction. Geotechnical challenges in megacities: proceedings of the International Geotechnical Conference: 7-10 June 2010,

 24. 23. SAS W., GABRYŒ., SZYMAŃSKI A. 2010: Wpływ tempa przykładania obcišzenia na parametry odkształceniowe gruntów organicznych. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska. Zeszyt 3 (49), Rocznik XIX, 2010, str. 3-11.

 25. 24. SAS W., SOBAŃSKA K. 2010: Recykling jako sposób zagospodarowania odpadów powstajšcych przy remontach dróg. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska. Zeszyt 1 (47), Rocznik XIX, 2010, str. 53-64.

 26. 25. SZYMAŃSKI A., SAS W., NIESIOŁOWSKA A., MALINOWSKA E. 2009: Deformation behaviour of organic subsoil on the basis of field and laboratory tests. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2009, vol. 12 nr 1

 27. 26. SZYMANSKI A., SAS W., NIESIOLOWSKA A., 2009: Field and laboratory experience with the soft subsoil deformation. Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering. The Academia and Practise of Geotechnical En

 28. 27. SAS. W., MALINOWSKA E., SZYMAŃSKI A., 2008: Reliability estimation of flow characteristics obtained in laboratory tests. The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG): 1-6 Oct

 29. 28. SAS W., SZYMAŃSKI A., NIESIOŁOWSKA A., MALINOWSKA E., 2008: The factors which determine the soft subsoil deformations. Development of Urban Areas and Geotechnical Engineering: Proceedings of the International Geotechnical Conference: Saint Petersburg,

 30. 29. MALINOWSKA E., SAS. W., SZYMAŃSKI. A., 2008: The uncertainty of the water flow velocity data obtained in the laboratory test. Annals of Warsaw University of Life Sciences, SGGW. Land Reclamation 2008, nr 40, s. 77-86.

 31. 30. SAS W., SZYMAŃSKI A., MALINOWSKA E., NIESIOŁOWSKA A., 2007: Charakterystyki odkształceń podłoża słabonośnego uzyskane w badaniach terenowych. Inżynieria i Budownictwo, Nr 7-8/2007, s. 416-419.

 32. 31. MALINOWSKA E., SAS W., SZYMAŃSKI A. 2007: Nonlinear water flow characteristics describing soil consolidation Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Vol 10, issue 4, art – 41.

 33. 32. KRÓL P., SAS W., 2007: Wpływ niedogęszczenia z powodu nadmiernej wilgotności dobrze uziarnionych gruntów gruboziarnistych na ich właściwości mechaniczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Œrodowi

 34. 33. SZYMANSKI A., SAS W., DROŻDŻ A., MALINOWSKA E. 2006: Field and laboratory experience with the soft subsoil improvement. First Euro Mediterranean Symposium on Advances in Geomaterials and Structures, Hammamet, 3-5 maj 2006 p.209-214.

 35. 34. SAS W., MALINOWSKA E. 2006: Surcharging as a metod of road embankment construction on organic soils. The 10th IAEG Congress, Nottingham, United Kingdom 2006. Geological Society Public House.

 36. 35. SAS W. 2006: Wybrane charakterystyki geotechniczne gruntów organicznych. W: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych (T.Brandyk, L.Szajdak, J.Szatyłowicz, red.) Wydawnictwo SGGW, Warszawa str. 167-174.

 37. 36. SZYMAŃSKI A., SAS W., DROŻDZ A., MALINOWSKA E., 2006: The factors determining consolidation performance in prediction of soft subsoil improvement. XIII Danube-European Conference on Geotechnical Engineering “Active Geotechnical design in Infrastructur

 38. 37. SZYMAŃSKI A., SAS W., DROŻDŻ A., MALINOWSKA E. 2006. Soft subsoil improvement and factors which determine the consolidation. Annals of Warsaw Agricultural University, Land Reclamation No 37, 2006, s.

 39. 38. SAS W., SZYMAŃSKI A., DROŻDŻ A., 2006: Modelowanie wtórnych odkształceń gruntów organicznych. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Białystok-Augustów 2006. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej 2006. Budownictwo – Zeszyt 2

 40. 39. SZYMAŃSKI A., SAS W., 2006: Charakterystyki odkształcenia w modelowaniu konsolidacji gruntów organicznych. Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lšdowym. Monografia wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Wolskiego. SGGW. Kate

 41. 40. SZYMANSKI A., DROŻDŻ A, SAS W.: Non-linear consolidation characteristics of soft soils. Proc. of the 11th International Conference of IACMAG, Torino 2005, vol. 2, pp. 229-236.

 42. 41. MALINOWSKA E., SZYMAŃSKI A., SAS W. 2005: „Wyznaczanie charakterystyk przepływu wody w gruntach organicznych metodą flow-pump”. Przeglšd Naukowy WIiKŒ. Zeszyt 1 (31) 2005, str. 114-121.

 43. 42. SZYMANSKI, A., LECHOWICZ, Z., DROZDZ, A., SAS, W. 2005: ‘Geotechnical characteristics determining consolidation in organic soils’, Proceedings of 16thInternational Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japan, vol. 2 1b: Lab

 44. 43. SAS W., MALINOWSKA E., SZYMAŃSKI A. 2005: Ograniczenie wtórnych odkształceń gruntów organicznych metodą przecišżenia podłoża. Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 3/2005, 141-144.

 45. 44. SZYMAŃSKI A., SAS W., DROŻDŻ A., MALINOWSKA E. „Field and laboratory experience with the construction of embankments on organic soils”. Proceedings of International Conference on Problematic Soils. 25-27 Cypr-Famagusta, May 2005; vol. 2, str. 747-75

 46. 45. SZYMAŃSKI A., SAS W., DROŻDŻ A., MALINOWSKA E. 2004: „Secondary compression in organic soils” Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Land Reclamation, 2004 r. s. 221-228 NO 35a.

 47. 46. SZYMAŃSKI A., SAS W. 2003: Charakterystyki odkształcenia w opisie konsolidacji gruntów organicznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3, str. 156-159.

 48. 47. SZYMAŃSKI A., SAS W. 2002: Analysis of consolidation performance in organic soils. Ann. of Warsaw Agricult. Univ.-Land Recl. 34, 115-122.

 49. 48. SZYMAŃSKI A., SAS W. 2001: Deformation characteristics of organic soils. Ann. of Warsaw Agricult. Univ. – Land Recl. 32, str. 117-126.

 50. 49. SAS W. 2001: Rozprawa doktorska: Modelowanie odkształceń gruntów organicznych z uwzględnieniem zmian właściwości ośrodka. SGGW. 2001.

 51. 50. SZYMAŃSKI A., SAS W., 2000: Parametry geotechniczne w opisie konsolidacji gruntów organicznych. Jubileuszowa Sesja Naukowa „Geotechnika w Budownictwie i Inżynierii Œrodowiska”. Gdańsk. Politechnika Gdańska, str. 229-235.

 52. 51. SZYMAŃSKI A., SAS W., 2000: Modelowanie procesu odkształcenia gruntów organicznych. XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Szczecin, str. 331-346.

 53. 52. SZYMAŃSKI A., SAS W., 1999: Ocena stanu podłoża organicznego zapory czołowej zbiornika Mielimška. Część I – Analiza przebiegu odkształcenia. VIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Zakopane Kościelisko, str. 347-357.

 54. 53. SZYMAŃSKI A., SAS W., 1998: The factors determining the deformations of organic subsoil under embankment. 1998. A.A.Balkema – Geotechnical Hazards, str. 287-294.

 55. 54. SZYMAŃSKI A., SAS W., 1998: Geotechnical properties of overconsolidated soils. 1998. Problematics Soils - A.A.Balkema, str. 119-122.

 56. 55. SZYMAŃSKI A., SAS W., 1997: Analiza odkształceń podłoża organicznego budowli ziemnych. ROCZNIKI AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU – CCLXX, STR. 115-127.

 57. 56. K.GARBULEWSKI, SAS. W. 1993: Zastosowanie metody sektorowej do oceny stateczności skarp nasypów wzmocnionych geowłókninš. X Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Warszawa. 1993.

 58. 57. W.WOLSKI, P.KROL, SAS. W. 1991 : Les problemes d’ utilisation des graviers argileux humides, de bonne granulometrie, pour les recharges des barrages en terre. Commission Internationale Des Grands Barrages, Dix-septieme Congres des Grangs Barrages. Vie

 59. 58. SAS. W. 1990: Characteristics of clayey gravels as a material for embankment dams. Fourth European Conference of Young Geotechnical Engineers. Delft. Holandia 1990. NSSMFE. Holandia.