Pracownicy

Ewa Agnieszka Florian


dr

Ewa Agnieszka Florian

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 347 91Wykształcenie:2006-2010 Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, studia doktoranckie; uzyskany tytuł: doktor socjologii (obrona publiczna w Collegium Civitas)2002-2006 Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki, uzyskany tytuł: magister filologii angielskiej2004-2005 Universidade do Porto, Portugalia, stypendium zagraniczne Socrates/Erasmus2001-2006 UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, uzyskany tytuł: magister socjologii

Doświadczenie zawodowe:2011-2013: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii: adiunkt

Udział w projektach badawczych:OBLICZA POLSKIEGO KONSERWATYZMU: Światopogląd konserwatywny w świadomości społeczeństwa polskiego i wybranych społeczeństw Europy ZachodniejDYSFUNKCJONALNE GRUPY INTERESÓW W ELEKTROENERGETYCE. STUDIUM PRZYPADKU: PRYWATYZACJA ZESPOŁU ELEKTROWNI PĄTNÓW - ADAMÓW; KONINWYBRANE ELEMENTY EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SLUŻB REMONTOWYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓWPOKOLENIE JP II: ŚWIADOMOŚĆ POLSKIEJ MŁODZIEŻY PO ŚMIERCI JANA PAWŁA IIMASOWE MANIFESTACJE ULICZNE JAKO ELEMENT MISJI SPOŁECZNEJ "SOLIDARNOŚCI"

Publikacje

  1. Sadurska-Duffy E. (2013), Przykład jakościowej analizy treści. Wizerunek Polaka-imigranta zarobkowego w prasie brytyjskiej w latach 2004-2006 [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych, Wydawnictwo Scholar, s. 161-194

  2. Sadurska-Duffy E. (2012), LOHAS: promocja wartości związanych ze zrównoważonym stylem życia w prasie kobiecej, Etyka mediów, tom 6, Wydawnictwo Biblos, s. 183-203

  3. Sadurska-Duffy E. (2012), Botanika jako źródło naukowej i osobistej refleksji, Przegląd Filozoficzny; Nowa Seria, Nr 4 (84), s. 259-271

  4. Sadurska E. (2010), Wartości życia zawodowego menedżerów firm wielkoprzemysłowych w: P. Ruszkowski (red.), Oblicza polskiego konserwatyzmu, Wartości elit branżowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 159-186

  5. Sadurska E. (2010),

  6. Ruszkowski P., Sadurska E. (2009), Wstęp. Scena, aktorzy, scenariusze, w: P. Ruszkowski, A. Wójtowicz (red.), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 9-26

  7. Sadurska E. (2009) Prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin: perspektywa administracji rządowej, w: P. Ruszkowski, A. Wójtowicz (red.), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 52-79

  8. Sadurska E. (2009), Procesy adaptacyjne polskich przedsiębiorstw do norm i wartości związanych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, UKSW nr 3, 2009, s. 85-102

  9. Sadurska E. (2009), Młodzież wobec wartości konserwatywnych, w: Pokolenie JPII Dylematy światopoglądowe młodzieży, red. P. Ruszkowski, Zysk i S-ka, Warszawa, s. 75-106

  10. Sadurska E. (2007), recenzja książki P. Sztompki, "Socjologia wizualna: Fotografia jako metoda badawcza", Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne nr 1, s.96-100