Pracownicy

Kateryna Novikova


dr

Kateryna Novikova

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 348 30KATERYNA NOVIKOVA, dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Absolwentka Central European University w Budapeszcie(CEU). Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii w specjalności socjologia społeczeństw współczesnych obroniła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Na studiach doktoranckich otrzymała 4-letnie stypendium Rządu RP w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (obecnie Centrum Europy Wschodniej UMCS). Do zainteresowań badawczych należą wybrane współczesne teorie socjologiczne, socjologia złożoności oraz społeczny wymiar postępu technologicznego i socjologia cyfrowa(w tym w szczególności przyszłość pracy i zatrudnienia oraz samozatrudnienia), praktyki nieformalne oraz sieciowy kapitał społeczny w wymiarze ekonomicznym i politycznym, a także aktualne dyskursy innowacyjności, imitacji i kreatywności. Interesuje się również historią Związku Radzieckiego (operacja polska 1937, cywilizacja sowiecka) oraz historią mody i kina wschodnioeuropejskiego. Jest poliglotką i ekspertką m.in. w belgijskim FNRS, Komisji Europejskiej (EACEA) i OBWE.

Publikacje

 1. Novikova K., Orzyłowska A. Jednostka ludzka w obliczu zagrożeń współczesności: bezpieczeństwo indywidualne w Polsce. Implikacje metodologiczne. Journal of Modern Science. Tom 1/40/2019. S. 285-303.

 2. Novikova K. Jednostka w społeczeństwie: procesy samoidentyfikacji w świetle współczesnych koncepcji tożsamości. Journal of Modern Science. Tom 1/36/2018. S. 41-65.

 3. Novikova K., Kovalskyi H. Freelancer na rynku pracy oraz w dyskursie społecznym: doświadczenie ukraińskie. W: "Społeczeństwa na rozdrożach - Polska i Ukraina wobec wyzwań XXI wieku", red. Katarzyna Piątek i Patrycja Bałdys. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nauk

 4. Novikova K. Imitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowych. Józefów: Wydawnictwo WSGE, 2017.

 5. Novikova K., Wiśniewska M. Twórczość a innowacja w świetle wybranych koncepcji w naukach społecznych i humanistycznych. Journal of Modern Science. Tom 3/34/2017. S. 59-78

 6. Novikova K. "Mohair Berets": Media Representations of Elderly Right-Wing Women and Aestheticization of Age in Poland. In: Michaela Koettig, Renate Bitzan, Andrea Peto (ed.) Gender and Far-Right Politics in Europe, Palgrave Macmillan Series Gender and Poli

 7. Novikova K. Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym. Journal of Modern Science, 4/31/2016, s. 157-176.

 8. Novikova K. Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej. Journal of Modern Science, 2/29/2016, s.71-92.

 9. Novikova K., Such-Pyrgiel M. (red.) Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku: wymiary, problemy, idee. Józefów: WSGE 2016.

 10. Novikova K., Ferszt-Piłat K., Wrzosek T. Wiedza kulturowa w mediach edukacyjnych - analiza porównawcza Polski, Niemiec i Białorusi jako przykładów społeczeństw o zróżnicowanych doświadczeniach z wielokulturowością - zarys projektu badawczego. Journal of M

 11. Novikova K. Ageizm, uczenie się przez całe życie a samorealizacja: krytyczny zarys problematyki. Journal of Modern Science. Tom 3/26/2015, S. 61-72.

 12. Novikova K. Dyskurs europejskości w prasie ukraińskiej. Media i społeczeństwo. Nr 5/2015, S. 95-102.

 13. Novikova K. Informal Networking as Effective Resource and Sociocultural Traditions of Homo Sovieticus. Zeszyty Naukowe UPH. Seria: Administracja i Zarządzanie; nr. 104/2015. S.187-194.

 14. Novikova K. Urok niebezpieczeństwa: sieci społeczne a "niebezpieczne mody" wśród młodzieży i dzieci. Journal of Modern Science 2/25/2015. S. 53-64.

 15. Novikova K. Naśladownictwo vs wyjątkowość: wybrane cechy cywilizacji radzieckiej w dziele Siergieja Kara-Murzy. Forum Socjologiczne. 2014, nr. 5. S. 107-122.

 16. Novikova K. Networks and Social Movement Mobilization. Theoretical Framework for the Internet-based Protest and Activism Research W: Transformacje. Transformations. An Interdisciplinary Journal;. 3-4 (78-79) 2013. S.109-126.

 17. Novikova K. Izomorfizm: imitacja jako źródło zmiany instytucjonalnej. W: W. Brzęk, S. Ćmiel, K. Novikova, red. Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecny. Józefów 2013. S.105-115.

 18. Novikova K., Brzęk W., Ćmiel S. (eds.) Dilemmas of Contemporary Public Administration. Józefów: WSGE 2013.

 19. Novikova K. Zjawisko podróbek a konsumpcyjny wymiar wykluczenia społecznego. Journal of Modern Science. 3/18/2013, s. 239-258.

 20. Novikova K. Twórczość a odtwórczość: piractwo internetowe w edukacji. W: Bezpieczna szkoła: uwarunkowania, perspektywy. Józefów: WSGE 2013.

 21. Novikova K. Społeczne teorie tożsamości: przegląd wybranych koncepcji. Journal of Modern Science; 2/17/2013, s. 377-395.

 22. Novikova K. Kultura uczestnictwa, sieć a zaufanie: wolontariusze Euro 2012. W: M. Sitek, W. Bednarek, red. Krajobraz po mistrzostwach Europy. Józefów WSGE 2012., s. 169-180.

 23. Novikova K. "Zaraźliwość społeczna"? Zdrowy styl życia w perspektywie jednostki, grupy i sieci społecznej. W: Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji. UWiMSC, Warszawa 2012, ss. 313-325.

 24. Novikova K. Spojrzenie kibica a perspektywy społeczno-kulturowe turystyki posttransformacyjnej: EURO 2012 w Ukrainie. W: Ireneusz Michałkow, Jurij Kariagin, red. Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012. Warszawa-Kijów 2011, ss. 71-78.

 25. Novikova K. Where does the Social Network Capital End and Informal Corrupting Connections Begin? Post-Soviet Practices in the Internet Era. In: Burdziej S., Szalacha J., eds. Conflict of Interests in Central and Eastern Europe”. Seria: Zakulisowe st

 26. Novikova K. Wymiar sytuacyjny współpracy polsko-ukraińskiej: sieci nieformalne, różnice (nie)kulturowe a zróżnicowane korzyści. W: Sławomir Partycki, red. Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej;. Lublin: W

 27. Novikova K. Social or Personal: Networking as a Chance for Better Understanding and Prejudice-Less Society. In: Jozef Kovalcik, Martin Muranski, Alena Rochovska, eds. Europe in motion. Society, Labour Market and Sustainability in the Age of Migration;. Fr