Pracownicy

Henryk Raszkiewicz


dr

Henryk Raszkiewicz

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury

+48 696 729 256Wykształcenie: szkoła podstawowa w Łebie, liceum pedagogiczne w Lęborku, wydział psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat na wydziale psychologii uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Praca: szpitale psychiatryczne w Tworkach i Choroszczy, poradnie wychowawczo-zawodowe, szkoły specjalne i domy dziecka w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Słupsku, nauczyciel akademicki na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku i w Uniwersytecie w Białymstoku, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach i Słupsku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, konstruktor testów na egzaminy wstępne w szkole filmowej w Łodzi.

Zainteresowania: nurt semiotyczny w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem psychologii. Psychologia teoretyczna, psychoanaliza, metody jakościowe oraz zainteresowania ogólnohumanistyczne: nauki społeczne, historia, polityka, filozofia (fenomenologia, hermeneutyka, dialogika) i teologia. Hobby: muzyka, film, literatura, sport.

Badania - osiągnięcia - plany: W nastawieniu badawczym dominacja inspiracji semiotyczno-społeczno-historycznej.

Częściowo zrealizowane i kontynuowane opisywanie psychologicznych korelatów wytwarzania znaków: czynności, przeżyć i tożsamości człowieka w aspekcie znaku, symbolu i sensu w normie psychicznej i patologii.

Konstruowanie miar kompetencji i preferencji semiotycznych (motywacji poznawczej w kontekstach środowiskowych), rozwoju symbolizmu umysłowego, intencji komunikacyjnej i zachowań językowych.

Badania myślenia wyobrażeniowego i ekspresji symbolicznej.

Badania procesu socjalizacji w środowisku znaków.

Schemat komplementarnej diagnozy czynności intelektualnych.

Badania osobowości borderline i narcystycznej(konstruowanie skal i wywiadów). Badanie zaburzeń psychosomatycznych, lęku i upokorzeń. Badania związków bliskich. Badania osobowości antyspołecznej.

Praca nad umysłem i osobowością w autorytarnym i totalitarnym ustroju społecznym, heteronomią i autonomią.

Szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Publikacje

 1. A. Książki: 1. Reprezentacja konstrukcyjna umysłu (studium psychologiczne). Białystok 1991, Dział Wydawnictw Filii UW. 2. Studia nad preferencjami umysłowymi typu racjonalnego. Białystok 1994, Dział Wydawnictw Filii UW.

 2. 3. Umysł w środowisku. Przegląd problematyki w kontekstach teorii reprezentacji umysłowych. Białystok 1999, Trans Humana. 4. Semioza umysłowa. Studium psychologiczno-społeczno-semiotyczne. Warszawa 2006, Wydawnictwo SGGW.

 3. 5. Symboliczne wyrażenie i znakowa mediacja ustosunkowania do obiektu. Psychologia przeżycia i działania z perspektywy symbolu i znaku. Warszawa 2015, Wydawnictwo SGGW.

 4. B. Artykuły zamieszczone w czasopismach: 1.Interferencja językowa w kontekście rozwoju myślenia i mowy."Kwartalnik Pedagogiczny"1980,2,59-72. 2. Koncepcja osobowości w ujęciu strukturalno-genetycznym według Jeana Piageta."Zeszyty Naukowe Filii UW w Biały

 5. C. Artykuły zamieszczone w książkach:1. Preferencje znakowe dzieci ogólnie uzdolnionych. (w:) W. Panek (red.). Formy i metody pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym w domu i szkole (137-157). Białystok 1986, Dział Wydawnictw Filii UW.2. Preferencje semio

 6. 6. Kompetencje i preferencje umysłowe typu racjonalnego. (w:) W. Panek (red.).Psychologiczne uwarunkowania rozwoju uczniów zdolnych oraz wpływ na ich funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych i rodzinnych (21-95). Białystok 1992, Dział Wyd. Filii UW.7. Pewna

 7. D. Artykuły konferencyjne i uczestnictwo w konferencjach:

 8. 1. Komplementarna diagnoza czynności intelektualnych. XXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, 5-8 września 1984. 2. Preferencje znakowe dzieci ogólnie uzdolnionych. "Uczeń zdolny w domu i w szkole". Filia UW w Białymstoku, Białys

 9. 14. Research into mental images by means of the Test of Constructive Imagination (TCI). XIIIth Biennial Meetings of ISSBD. Amsterdam, June 28-July 2, 1993. 15. Struktury semiotyczne dzieci upośledzonych umysłowo. Konferencja w ramach programu Tempus Adept

 10. 20. The relation of imaginative thinking and emotional characteristics to Witkin's style in humanists, scientists and formalists. The paper accepted on 25th Annual Symposium of the Jean Piaget Society: Society for the Study of Knowledge

 11. and Development. Berkeley, 1-3 June 1995. 21. The Growing Mind". Geneva, 14-18 September 1996. Uczestnictwo bez wygłoszonego referatu. 22. Complementary semiosis. IInd conference for socio-cultural research Piaget Vygotsky.

 12. Geneva, 14-18 September 1996. 23. Environmental context of linguistic and communication awarness. The Quality of

 13. Teacher Education. The Reflective Practitioner. Kazimierz Dolny, 10-13 April 1996. 24. Educational crisis as a consequence of scarcity of rational competences and preferences. VIIIth European Conference on Developmental Psychology. Rennes, 5-9 September 1

 14. Stress, Coping and Social Hardening. Uniwersytet w Białymstoku. Białowieża, 11-13 maj 1998. 28. Badanie czynników ryzyka objawów psychosomatycznych u nauczycieli, w grupach uczniowskich i biznesmenów. III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Poznań, 14-16

 15. 30. Intellectual structures and expression structures in human emotionality cognition. 7th International Congress of the IASS-AIS, Sign Processes in Complex Systems. Dresden 1999.

 16. 31. Expression structures construction. The 4th International Congress of the Latin-American Federation for Semiotic Studies. Fin de Siglo, Fin de Milenio. La Coruna 1999. 32. O poznaniu i kształtowaniu uczuciowości w psychologii i poza nią. IX seminarium

 17. naukowym Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. Warszawa, 17 marzec 2000. [Indeks Tytułów oraz Indeks Nazwisk Prelegentów, Studia Semiotyczne 2004, t. XXV]. 34. Humanistyczna wartość umysłu logicznego. J. M. Bocheński. I Międzynarodowa Konferencja Szkoln

 18. 37. Znak zdegenerowany w patologii emocjonalnej. Odczyt semiotyczny wygłoszony na posiedzeniu naukowym Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. Warszawa, 23 luty 2001. [Indeks Tytułów oraz Indeks Nazwisk Prelegentów, Studia Semiotyczne 2004, t. XXV]. 38. The

 19. Rozwojowej w Augustowie Człowiek w świecie - świat w człowieku: perspektywa psychologii rozwoju. Seminarium "Wokół problematyki dorastania". Kraków, marzec 2004. 45. Symbiotyczna tendencja osobowości i jej podłoże środowiskowe u schizofreników i pacjentów

 20. 49. Right to knowledge and freedom of knowledge. "Jürgen Habermas" (z udziałem filozofa). Uniwersytet Łódzki, Katedra Etyki, Łódź, 18-19 kwietnia 2005. 50. Edukacja patriotyzmu obywatelskiego i wolności demokratycznej. Między bezradnością i nadzieją. III

 21. osobowości psychopatycznej i antyspołecznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kontrowersje Dyskursywne. Pomiędzy Wiedzą Specjalistyczną A Praktyką Społeczną". Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin, 18-19 listopada 2010. 63. Wychowanie dla pokoju : mię

 22. 67. Rozpad i utrzymanie więzi społecznej a osobowość symbiotyczna. Międzynarodowa konferencja naukowa "Oblicza więzi społecznej. Ujęcie interdyscyplinarne". Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 24 maja 2013. 68. O szacunku dla dziecka na wsz

 23. 69. Od dialektyki do świadomej i dobrowolnej niewiedzy. Ogólnopolska konferencja naukowa "Społeczeństwo niewiedzy". Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii Społecznej KUL, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL, Sekc

 24. listopada 2013 r. 70. Intelektualiści poza powołaniem i apostazją. Referat plenarny na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Intelektualista między powołaniem a apostazją". Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii Społecznej KUL, Katedra

 25. ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Dziecko w kulturze europejskiej". Wydział Nauk społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa, 11-12 czerwca 2015. 72. Wiedza obiektywna a problemy wartościowania w teoriach i praktyka

 26. Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa 9 grudnia 2016.