Pracownicy

Agnieszka Pawluk-Skrzypek


dr

Agnieszka Pawluk-Skrzypek

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury1992 - 1997 studia na kierunku pedagogika, UMCS w Lublinie

2008 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

2008 - 2010 - studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej dzieci z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, WSSE Warszawa

2009 – kurs dla trenerów programu psychoprofilaktyki dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”, CMPPP Warszawa

2009 – kurs „Terapia ręki” , aCentrum Warszawa

2010 - kurs I° na terapeutę metodą Integracji Sensorycznej

2011 – kurs II° na terapeutę metodą Integracji Sensorycznej – uzyskanie uprawnień diagnostycznych

2011 – warsztaty „Zabawy FundaMentalne”

2011 – warsztaty „Symultaniczno – sekwencyjna metoda czytania prof. J. Cieszyńskiej”

2012 – szkolenie e-learning „Tworzenie Planów Działań Wspierających”, Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

2013 – szkolenie e-learning „Wspieranie dzieci z trudnościami w uczeniu się”, Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACHDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1999 - 2004 asystent w Zakładzie Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie

2004 - 2008 asystent w Zakładzie Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie

2008 - 2011 adiunkt w tym samym Zakładzie

Od 2008 - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, wykładowca na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli języka angielskiego

2008 - 2010 prowadzenie warsztatów komunikacji interpersonalnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS – „Instruktor sportu – zawód z przyszłością”

2009 - 2011 adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, na kierunku: pedagogika

Od 2011 - współpraca z Centrum Terapii Dziecka dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej – diagnoza i terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia SI

Od 2011 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Edukacji i Kultury, Zakład Terapii Pedagogicznej, adiunkt

Od 2011 – członek Wydziałowej Komisji ds. KRK w KEIK

Od 2012 – kierownik specjalności „Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka”

2012 – udział w projekcie finansowanym z EFS „Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli” (ewaluacja autorskiego programu praktyk pedagogicznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, szkolenia z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

2012 - udział w projekcie finansowanym z EFS „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” (przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli nt. przyczyn, przejawów i sposobów pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie autorskich materiałów na w/w warsztaty)

2013 – wyjazd studyjny i wykłady na Akademii Ostrogskiej, Ukraina

2013 – członek Wydziałowej Komisji ds. okresowej oceny pracowników.

Publikacje

 1. 1. „PERACH – poszukiwanie praktycznych rozwiązań pomocy dzieciom”, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXI 2001, s. 229 – 232.

 2. 2. „Rodzicu! Nie zaniedbuj mnie emocjonalnie!”, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXIII 2003, s. 127 – 134.

 3. 3. „European education – general trends” (w:) Europen education through integration, pod red. R. Kuchy, Lublin 2004, s. 195 – 199.

 4. 4. „System pedagogiczny ks. Bronisława Markiewicza jako jedna z możliwości wychowywania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych”, Lubelski Rocznik Pedagogiczny t. XXV 2005, s. 193 – 207.

 5. 5. „Znaczenie programów kształtujących kompetencje społeczne u dzieci”, (w:) Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, t. 2, pod red. J. Kirenki i A. Witek, Lublin 2010, s. 209-222

 6. 6. „August Cieszkowski jako prekursor instytucjonalnej opieki nad dzieckiem na ziemiach polskich w XIX w.” (w:) Opieka i wychowanie dzieci. Historia i współczesność, pod red. M. Chepil, Drohobycz 2010, s.182-189, współautor Halina Raczek

 7. 7. „Świetlice socjoterapeutyczne jako przykład pozaszkolnej opieki nad dzieckiem w Polsce” (w:) Opieka i wychowanie dzieci. Historia i współczesność, pod red. M. Chepil, Drohobycz 2010, s. 371-378, współautor Halina Raczek

 8. 8. „Poglądy ks. Bronisława Markiewicza na cele i treści edukacji dzieci i młodzieży” (w:) Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku miedzy tradycją a innowacją, pod red. I. Szybiak, A. Fijałkowskiego i J. Kamińskiej, Warszawa 2010, s. 182 

 9. 9. „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole – przykłady rozwiązań europejskich” (w:) Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, pod red. S. Bębasa, Radom 2010, s. 393 – 400.

 10. 10. „Model wychowawcy według ks. Bronisława Markiewicza – między przeszłością a teraźniejszością” (w:) O kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, pod red. D. Zająca, Bydgoszcz 2010, s. 88 – 96, wsp

 11. 11. „Znaczenie samodoskonalenia zawodowego i osobistego w pracy nauczyciela- wychowawcy” (w:) O kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, pod red. D. Zająca, Bydgoszcz 2010, s. 217 – 226, współautor Anna

 12. 12. „Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej” (w:) Instytut Pedagogiki UMCS. Dawniej i dziś, pod red. J. Kirenki, M. Samujło i W. Bobrowicza, Lublin 2010, s. 75 – 91, współautor Halina Raczek i Monika Hajkowska

 13. 13. „Zjawisko „dzieci ulicy” – próba analizy” (w:) Oblicza patologii społecznych, pod red. S. Bębasa, Radom 2011, s. 117 – 132.

 14. 14. „Michalickie świetlice jako przykład działalności placówek wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych” (w:) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, t. I, pod red. S. Bębasa, Radom 20

 15. 15. „Kształtowanie się i realizacja koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Bonawentury Markiewicza” (w:) W kręgu oświaty, szkolnictwa i nauki. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Karolowi Poznańskiemu, pod red. A. Winiarza, L

 16. 16. „Child’s physical activity as the condition of being successful in learning”, (w:) Naukowe zapiski, seria: Psychologia i Pedagogika Akademii Ostrogskiej, Ostróg 2011, s. 333 – 341, współautor Anna Witek

 17. 17. „Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej”, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu; 2012; 18(4), współautorzy Anna Witek, Teresa Lewandowska-Kidoń

 18. 18. „Inclusive education as a chance for diminishing of social distance of learners with special educational needs” (w:) M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Social distance towards individuals with disability as a problem in special pedagogy, Lu

 19. 19. „Terapeutyczne wartości zajęć praktyczno – technicznych”, Wydawnictwo Nowa Era, Biuletyn Internetowy dla nauczycieli zajęć technicznych w szkołach podstawowych, nr 15, adres internetowy: www. nowaera.pl/images/stories/biuletyn/nr36/

 20. 20. “Elements of family life arrangements vs. school performance of students attending schools in rural settings” (w:) M. Hardy, J. Brissakova, A. Matel (red.) Rodinná politika na slovensku a v európskej únii, Bratislava 2013, s. 242-257, ISBN

 21. 21. „Problemy wychowawcze i zaburzenia u dzieci w wieku szkolnym – wprowadzenie do problemu”, współautor Anna Onufrejów, Warszawa 2012, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ss. 151, ISBN 978-83-7545-371-3 - poradnik metodyczny dla nauczycieli

 22. 22. „Problemy wychowania do sportu w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle "Wychowania Fizycznego" (1920-1939) (w:) I. Michalska, G. Michalski (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 2013, s. 53-66, IS

 23. 23. „Kompetencje społeczne cyfrowych tubylców” (w:) Z. B. Gaś (red.), Młodzież zagubiona – młodzież poszukująca, Lublin 2013, s. 55-70, ISBN 978-83-62074-86-0, współautor Anna Witek