Pracownicy

Joanna Bereżnicka


dr

Joanna Bereżnicka

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

+48 22 59 342 14

Dr inż nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki rolnictwa (2000 r.) na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Pracuję w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Finansów przedsiębiorstw i Rachunkowości jako adiunkt. Badania naukowe dotyczą głównie gospodarstw rodzinnych. Moje badania dotyczą zachowania rolników w zakresie akumulacji kapitału, inwestycji rzeczowych.

Curriculum Vitae

http://serwer.sggw.pl/Bereznicka Joanna/cvpl.pdf

Publikacje

 1. Wybrane publikacje:

 2. 1. Program rolnośrodowiskowy – doświadczenia polskie, Roczniki Naukowe SERiA, t.VI, Z.4, Warszawa 2004

 3. 2. Rolnik indywidualny a przedsiębiorca – analiza porównawcza Roczniki Nauk Rolniczych SERiA G, T. 92, Z. 7 , Warszawa 2004.

 4. 3. Punkty konsultacyjne źródłem informacji dla MSP [w:] materiały konferencyjne nt. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.

 5. 4. Płynność, czy rentowność – dylematy przedsiębiorcy” Zagadnienia Doradztwa Rolniczego współautor Justyna Franc-Dąbrowska, Poznań 2005 [50%, wspólna koncepcja i wykonanie całego artykułu].

 6. 5. Koszty stałe w przedsiębiorstwach rolniczych w latach 1999-2003 / współautor Justyna Franc-Dąbrowska/, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 2006. [50%, koncepcja J. Bereżnicka, obliczenia J. Franc-Dąbrowska, wspólna interpretacja wy

 7. 6. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym - nowe wyzwanie dla rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2006, T. 8, z. 4.

 8. 7. Przychody czy koszty źródłem poprawy efektów finansowych przedsiębiorstw rolniczych w latach 1999-2003 /współautor Justyna Franc-Dabrowska/ [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej: zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencj

 9. 8. Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo 2006, nr 87(540), Wrocław 2006.

 10. 9. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a program rolnośrodowiskowy w strefach priorytetowych województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska 2007, nr 434, z. 28.

 11. 10. Program rolnośrodowiskowy a bilansowanie środków pieniężnych w gospodarstwie, Fragmenta Agronomica 2007, R. 24, nr 3.

 12. 11. Kredyt i leasing - porównawcza analiza płatności. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008, nr 69.

 13. 12. Przepływy pieniężne według Krajowego Standardu Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - studium porównawcze / współautor Justyna Franc-Dąbrowska/. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 20

 14. 13. Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta - próba weryfikacji/ współautor Justyna Franc-Dąbrowska/ Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 2008, T. 95, z. 1. [50% wspólna koncepcja, obliczenia i interpretacja wyników].

 15. 14. Dźwignia czy maczuga finansowa w realizacji decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie rolniczym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009, nr 78

 16. 15. Przepływy pieniężne w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy europejskich Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji: praca zbiorowa / pod red. Marzeny Godlewskiej, Elżbiety Weiss. - Warszawa : Vizja Press & It, 2009.

 17. 16. Próg rentowności i próg wypłacalności jako narzędzia oceny sytuacji gospodarstwa rolniczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 587 (26), Szczecin 2010.

 18. 17. Kredyt kupiecki – koszty i korzyści w aspekcie wzrostu gospodarstwa, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa 2010.

 19. 18. Czynniki kształtujące koszty w aspekcie powiększania kapitału własnego w gospodarstwach rolniczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 182, Wrocław 2011.

 20. 19. Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwach rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 2011, T. 98, z. 4.

 21. 20. Dopłaty a możliwość osiągnięcia dochodu w gospodarstwach rolnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2011, nr 640 (38).

 22. 21. Finansowanie długiem działalności gospodarstwa rolnego a zmiana wartości kapitału własnego, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i zarządzania w Łodzi, t. 12, z. 6, Łódź 2011.

 23. 22. Zadłużenie gospodarstw rolniczych a generowanie nadwyżek finansowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011, nr 4.

 24. 23. Wycena bilansowa a obraz i ocena sytuacji przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 2011, T. 9.

 25. 24.Zadłużenie i płynność finansowa a koszt kapitału, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 91.

 26. 25. Struktura aktywów a poziom ich rentowności w gospodarstwach rodzinnych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, nr 97.

 27. 26. Zdolność kreowania kapitału a poziom inwestycji w gospodarstwach rodzinnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 1.

 28. 27. The age and educational background of a head of family farm and achieving economic profit, Economic Science for Rural Development, No. 30. Finance and Taxes, Jelgava 2013.

 29. 28. Role of debt and the ability to create equity in a family farm, Management and Production Engineering Review, Vol. 4, No 2, June 2013.

 30. 29. Możliwości wzrostu gospodarstw rodzinnych – ujęcie regionalne, RN SERiA, z. 2, Wieś Jutra, Warszawa 2013.

 31. 30. The role of successor in capital accumulation in the polish family farms. Journal of Social Sciences. Latgale National Economy Research, 2013, Nr. 1(5).

 32. 31. Wzrost i rozwój gospodarstw rodzinnych – studium teoretyczno-empiryczne, Rozprawy Naukowe i Monografie, Wyd. SGGW, Warszawa 2013.