Pracownicy

Leszek Mieszkalski


prof. dr hab.

Leszek Mieszkalski

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

+48 502 909 568Studia wyższe magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie ukończone w 1975 r.

Bezpośrednio po studiach podjęta praca w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bełżycach pod Lublinem, która trwała do 1976 r. (1 rok). We wrześniu 1976 roku nastąpiło przejście do pracy w Instytucie Maszyn i Urządzeń Rolniczych Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W marcu 1983 roku na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Badania pneumatycznych ładowaczy materiałów łodygowych". Rada Wydziału TR nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych.

W 1993 roku została opublikowana rozprawa habilitacyjna pt. ”Studia nad procesem obłuskiwania nasion bobiku”. W 1994 roku na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyło się kolokwium habilitacyjne. W wyniku pozytywnie zakończonego przewodu habilitacyjnego nadano stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej - techniki rolniczej.

W 1999 roku Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Od 2003 roku pracuję na stanowisku profesora zwyczajnego.Promotor zakończonych przewodów doktorskich1. Mariusz Tomasz Sarniak, ”Metoda szacowania skuteczności obłuskiwania nasion rzepaku”. 1997. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Politechniki Warszawskiej.

2. Roman Lewandowski, ”Modelowanie procesu obłuskiwania nasion roślin strączkowych”. 1998. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Politechniki Warszawskiej.

3. Olga Skwarska, ”Zagonowa uprawa ziemniaka - wyznaczenie niektórych parametrów sadzenia”. 1999. Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie.

4. Andrzej Anders, ”Wpływ parametrów roboczych obłuskiwacza tarczowego na efektywność obłuskiwania nasion rzepaku”. 2001. Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

5. Stefan Mańkowski, „Metoda rozdrabniania nasion łubinów i wydzielania cząstek okrywy nasiennej”. 2003. Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

6. Zbigniew Żuk, „Metoda obłuskiwania nasion gorczycy”. Termin obrony 10. 02. 2011. Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykaz książek dydaktycznych1. Mieszkalski L. 1978. Maszyny rolnicze w schematach. Wydanie I. 1980 Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo ART, Olsztyn.

2. Mieszkalski L. 1980. Maszyny rolnicze w schematach. Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo ART, Olsztyn.

3. Mieszkalski L. 1986. Maszyny rolnicze w schematach. Wydanie III poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo ART, Olsztyn.

4. Mieszkalski L. 1991. Maszyny rolnicze w schematach. Wydanie IV, Wydawnictwo ART, Olsztyn.

5. Mieszkalski L. 1994. Maszyny rolnicze w schematach. Wydawnictwo ART w Olsztynie. Wydanie V poprawione i uzupełnione.

6. Mieszkalski L. 1996. Maszyny rolnicze w schematach. Wydawnictwo ART w Olsztynie. Wydanie VI poprawione i uzupełnione.

7. Mieszkalski L. 1995. Narzędzia i maszyny do uprawy, doprawiania, nawożenia roli, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin. 6/95. Zeszyty Edukacyjne. Wydawnictwo ART w Olsztynie.

8. Mieszkalski L. 1995. Maszyny do zbioru materiałów łodygowych, zbóż i roślin okopowych. 7/95. Zeszyty Edukacyjne. Wydawnictwo ART w Olsztynie.

9. Mieszkalski L. 1995. Narzędzia i maszyny rolnicze do produkcji roślinnej. 11/95. Zeszyty Edukacyjne. Wydawnictwo ART w Olsztynie.

10. Mieszkalski L. 1995. Metodyka projektowania narzędzi i maszyn rolniczych w zarysie. 13/95. Zeszyty Edukacyjne. Wydawnictwo ART w Olsztynie.

11. Mieszkalski L. 1997. Narzędzia i maszyny rolnicze do produkcji roślinnej. Wydawnictwo ART w Olsztynie. Wydanie II poprawione i uzupełnione.

12. Mieszkalski L. 1997. Narzędzia i maszyny do uprawy, doprawiania, nawożenia roli, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin. Wydawnictwo ART w Olsztynie. Wydanie II poprawione i uzupełnione.

13. Mieszkalski L. 1997. Maszyny do zbioru materiałów łodygowych, zbóż i roślin okopowych. Wydawnictwo ART w Olsztynie. Wydanie II poprawione i uzupełnione.

14. Mieszkalski L. 1998. Metodyka projektowania narzędzi i maszyn rolniczych. Wydawnictwo ART w Olsztynie.

15. Mieszkalski L.1998. Elementy matematycznego opisu wybranych zespołów narzędzi i maszyn rolniczych. Wydawnictwo ART w Olsztynie.

16. Mieszkalski L., O. Skwarska. 2001. Narzędzia i maszyny rolnicze do produkcji roślinnej. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn. Udział 50%.

Wybrane pełnione funkcje1. Członek w Sekcji Mechanizacji Komitetu Techniki Rolniczej PAN, 1996 – 1998.

2. Członek w Radzie Programowej czasopisma Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2001 – nadal.

3. Członek Kolegium Wydawniczego UWM (redaktor działu „Mechanika”), 2002 – 2008.

4. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego czasopisma Technical Sciences, 2002 – 2008.

5. Członek w Radzie Naukowej czasopisma serii Technica Agraria. Acta Scientiarum Polonorum. 2005 – nadal.

6. Członek Zespołu Akredytacyjnego kierunku kształcenia Techniki Rolniczej i Leśnej w Polsce, 2001 – 2003.

7. Członek w Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich, 1993 – 2008. Senacka Komisja ds. Kadr, 1993 – 1996.

8. Rzeczoznawca Stowarzyszeń NOT (SIMP, SITR),

9. Zastępca dyrektora Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych ds. dydaktycznych, 1996.

10. Kierownik Zakładu Inżynierii Rolniczej na Wydziale Nauk Technicznych, 2000 – 2002.

11. Kierownik Katedry Inżynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych na Wydziale Nauk Technicznych, 2005 – 2009.

12. Kierownik Katedry Inżynierii Rolniczej na Wydziale Nauk Technicznych, 2002 – 2005, 2009 – 2011.

13. Członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,1980.

14. Organizator Oddziału Terenowego w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej i przewodniczący, 1994 - 2002.

15. Organizator Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, członek i przewodniczący, czł.,1997 - 2001, przew., 2001- 2011.Wykaz współorganizowanych Konferencji i Seminariów Naukowych1. Współorganizator na Politechnice Gdańskiej Konferencji Mechanika 95, pt. „Nauka Praktyce”. Gdańsk 1995.

2. Współorganizator I Międzyuczelnianego Seminarium, pt. „Obłuskiwanie nasion”. Olsztyn, 30. 03. 1996.Przewodniczący Komitetów Organizacyjnych Konferencji i Seminariów Naukowych3. I Konferencja Naukowa, Pt. „Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych”. Olsztyn. 12-13 czerwiec 2003.

4. II Konferencja Naukowa, Pt. „Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych”. Na Jeziorem Dadaj. 18-20 maj 2005.

5. III Konferencja Naukowa, Pt. „Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych”. Kętrzyn. 22-25 maj 2007.

6. IV Konferencja Naukowa, Pt. „Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych”. Olsztyn. 27-29 maj 2009.

7. V Konferencja Naukowa, Pt. „Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych”. Olsztyn. 25-27 maj 2011. ( W trakcie organizacji)

8. Seminarium Tematyczne, pt. „Nowoczesne technologie wytwarzania produktów pochodzenia rolniczego”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Agroinżynieria Gospodarce”. 5-8.10.2010. Kajkowo - Ostróda.Osiągnięcia naukowe po uzyskaniu tytułu profesora nauk rolniczych1. Monografie i rozdziały w monografiach1. Mieszkalski L. 1999. Matematyczne modelowanie procesu obłuskiwania nasion. Rozprawy i monografie. Nr 15. Wydawnictwo ART. Olsztyn.

2. Mieszkalski L. 2007. Modelowanie matematyczne krzywych stosowanych do opisu kształtu nasion, owoców i warzyw. Rozdział w monografii pt. ”Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych. Wydawnictwo Naukowe FRNA. Polska Akademia Nauk. Komitet Agrofizyki.

3. Mieszkalski L. 2011. Bazosferyczne równania parametryczne do graficznej reprezentacji dyskretnych obiektów geometrycznych. Rozdział w monografii pt. „Właściwości geometryczne surowców i produktów spożywczych”. Wydawnictwo Naukowe FRNA. Polska Akademia Nauk. Komitet Agrofizyki.

4. Dobrzański B., Mieszkalski L., Sobczuk H., Anders A., Stępniewski A. 2012. Modelowanie geometryczne roślinnych obiektów sferycznych. KA PAN. Monografia Naukowa.Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin.2. Oryginalne opublikowane prace twórcze1. Mieszkalski L., T. Niemczyk. 1999. Numerical Program for Determining the Seed Drift Path in the Sowing Section of the Pneumatic and Cylindrical Sower. Technical Sciences, No 2, s. 39 – 50.

2. Mieszkalski L., M. Sarniak. 1999. Badania efektywności procesu obłuskiwania nasion rzepaku. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 176, s. 41 – 49. Mieszkalski L. 1999. Badania podstawowych właściwości fizycznych nasion łubinów. Problemy Inżynierii Rolniczej, No 1(23), s. 51 – 58.

4. Mieszkalski L., R. Lewandowski. 2000. Mathematical Model of Seed Motion in the Process of Husking in a Hulling machine Equipped with a Rotating Grinding Wheel Positioned Vertically. Technical Sciennces, No 3, s. 65 – 76.

5. Mieszkalski L., A. Torebko. 2000. Elements of the Theory of Spherical Particle Motion on a Rotating Cone with Rectilinear Blades. Technical Sciennces, No 3, s. 77 – 92.

6. Mieszkalski L., M. Sarniak. 2000. Analysis of the Velocity of the Collision between Rape Seeds and Elements of a Hulling Machine. Annual Review of Agricultural Engineering. Vol. 2/1, s. 81 – 90.

7. Mieszkalski L., R. Lewandowski. 2000. Wpływ prędkości kątowej głowicy obłuskiwacza pionowego na wydajność i skuteczność obłuskiwania nasion strączkowych. Problemy Inżynierii Rolniczej, No 1(27), s 35 – 41.

8. Mieszkalski L., R. Lewandowski. 2000. Analiza energii rozwijanej w czasie zderzenia nasion roślin strączkowych z powierzchniami roboczymi obłuskiwacza. Problemy Inżynierii Rolniczej, No 4(30), s 37 – 44.

9. Czarnyszewicz Z., M. Flis, W. Sobotka, K. Jakubowski, L. Mieszkalski, A. Anders. 2000. Wartość pokarmowa różnie przyrządzonego ziarna pszenżyta w żywieniu tuczników. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., z. 6, s. 157 – 161.

10. Laskowski J., L. Mieszkalski. 2001. Method of Pea Seed Coat Removal. Technical Sciences, No 4, s. 23 - 29.

11. Laskowski J., L. Mieszkalski. 2001. Dependence Between the Efficiency of White Lupine Seed Coat Removal and the Parameters of Humidification and Drying. Technical Sciences, No 4, s. 31 - 38.

12. Laskowski J., L. Mieszkalski. 2001. Effect of Thermal Treatment of With Lupine and Pea Seeds on the Efficiency of Their Grinding . Technical Sciences, No 4, s. 39 - 46.

13. Mieszkalski L. 2001. Metoda tworzenia modelu bryły ziarna zbóż. Problemy Inżynierii Rolniczej, No 1(31), s. 29 – 36.

14. Mieszkalski L., A. Torebko. 2001. Trajektoria i czas lotu nasiona rzepaku wyrzucanego przez wirujący wewnętrzny stożek głowicy roboczej obłuskiwacza. Problemy Inżynierii Rolniczej, No 2(32), s. 21 – 28.

15. Laskowski J., L. Mieszkalski. 2001. Wpływ obróbki nawilżająco – termicznej nasion wybranych roślin strączkowych na efektywność usuwania okrywy nasiennej. Problemy Inżynierii Rolniczej, No 2(32), s. 45 – 52.

16. Mieszkalski L. 2001. Metoda wyznaczania płaszczyzny w otoczeniu punktu powłoki modelowej bryły ziarna zbóż. Problemy Inżynierii Rolniczej, No 3(33), s. 29 – 36.

17. Flis M., W. Sobotka, K. Jakubowski, L. Mieszkalski, Z. Czarnyszewicz, A. Anders. 2001. The nutritional value of differently prepared barley in growing-finishing pigs. Journal of Animal and Feed Sciences, No 10, s. 119 – 131.

18. Mieszkalski L. 2002. Theoretical analysis of selected working parameters of fragmentizers of from smooth rollers. Technical Sciences. No 5, s. 31 – 40.

19. Mieszkalski L. 2002. Analiza krzywych Béziera stosowanych do modelowania nieregularnych kształtów obiektów biologicznych. Acta Agrophysica. Nr 78, s. 159-170.

20. Mieszkalski L., A. Anders. 2002. Wpływ parametrów konstrukcyjnych i kinematycznych tarcz obłuskiwacza na skuteczność obłuskiwania nasion rzepaku. Problemy Inżynierii Rolniczej. No 1(35), s.27 – 34.

21. Mieszkalski L. 2002. Modelowanie brył o nieregularnych kształtach za pomocą krzywych Béziera. Problemy Inżynierii Rolniczej. No 2(36), s. 33 – 38.

22. Mieszkalski L. 2002. Metoda wyznaczania strefy rozdrabniania rozdrabniacza z rowkowanymi walcami. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. No 1, tom 11/20, s.10 – 12.

23. Mieszkalski L. 2002. Metoda modelowania nieregularnych kształtów za pomocą funkcji wielomianowych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. No 1, tom 11/20, s.13 – 16.

24. Mieszkalski L. 2002. Modelowanie siatki na powierzchni bryły. Problemy Inżynierii Rolniczej. No 4(38), s.33-38 .

25. Mieszkalski L., A. Torebko. 2002. Analiza warunków początku ruchu nasion rzepaku na wirującym stożku głowicy obłuskiwacza. Problemy Inżynierii Rolniczej. No 4(38), s.39-46.

26. Mieszkalski L. 2002. Zastosowanie siatki powierzchni kulistej do modelowania brył aproksymujących surowce roślinne. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. No 2, tom 12/21, s.11-14.

27. Mieszkalski L. A. Torebko. 2002. Analiza parametrów ruchu nasion rzepaku w przestrzeni roboczej obłuskiwacza tarczowego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. No 2, tom 12/21, s.23-28.

28. Mieszkalski L. 2003. Modelowanie krzywych i siatek powierzchni brył geometrycznych imitujących surowce roślinne. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr 2. str.37 -39.

29. Mieszkalski L., R.K. Mieszkalski. 2003.Position to strength investigations of soldered connections of elements fixed on elastic plates. Mechanical Engineering Of The Baltic Region. Collection Of Reserch Papers Of Baltic Association Of Mechanical Engineering Experts. Kaliningrad State Technical University. No 3: pp. 91-94.

30. Mieszkalski L. 2003. Concept of a stand for testing the striking energy of rapeseeds. Technical Sciences. No 6: 5 – 12.

31. Mieszkalski L. 2003. Method for generating three-dimensional solid models of seeds applied in the food industry. Technical Sciences. No 6: 49 – 55.

32. Mieszkalski L., Mieszkalska A. 2004. Wspomagana komputerowo metoda modelowania siatek wielokątnych brył owoców. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 1. str.38 -41.

33. Mieszkalski L. 2004. Stan i kierunki badań nad obłuskiwaniem nasion w Polsce. Technical Sciences. Suplement, No 1: 31 – 47.

34. Mieszkalska A., L. Mieszkalski . 2004. Metoda numerycznego obliczania powierzchni pomieszczeń użytkowych w zakładach gastronomicznych . Technical Sciences. Suplement, No 1: 49 – 57.

35. Mieszkalski L., H. K. Sołoducha. 2004. Model matematyczny kształtu nasion fasoli . Technical Sciences. Suplement, No 1: 59 – 66.

36. Mieszkalski L., Żuk Z. 2007. Wpływ parametrów roboczych obłuskiwacza z tarczami korundowymi na skuteczność obłuskiwania nasion gorczycy. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 1. str.36 -38.

37. Mieszkalski L., Sołoducha H. K. 2008. Metody modelowania zbioru brył nasion. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 1. str.39 -44.

38. Mieszkalski L., Anders A., Sołoducha H. K. 2008. Modelowanie brył owoców na przykładzie owoców mandarynki. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 2. str.22 -25.

39. Mieszkalski L., Żuk Z. 2009. Analiza mikrostruktury nasion gorczycy w kontekście ich obłuskiwania. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 2. str.16 -19.

40. Mieszkalski L., Żuk Z. 2010. Analiza mikrostruktury przekrojów nasion gorczycy białej w aspekcie usuwania okrywy nasiennej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr 2. str.52 -55.

41. Mieszkalski L. 2011. Agriculture and food machinery, application of physics for improving. Encyclopedia of Agrophysics. Jan Gliński, Józef Horabik, Jerzy Lipiec (eds.). Springer.(hasło 6000-9000 słów).

42. Mieszkalski L. 2011. Metoda matematycznego modelowania kształtu ziarna pszenicy za pomocą parametrycznej krzywej przestrzennej i czterowęzłowej siatki. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego.

43. Mieszkalski L. 2011. Komputerowe wspomaganie matematycznego modelowania kształtu cebuli za pomocą krzywej przestrzennej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego.

44. Mieszkalski L. 2012. Metoda matematycznego modelowania kształtu części morfologicznych główki czosnku (Pallium sativum L.) za pomocą krzywych przestrzennych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr. 1. str.60 – 65.

45. Mieszkalski L. 2012. A mathematical model for the garlic (Allium sativum) bulb solid shape represented by paramatric surface. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Agriculture, No 59:71 - 76.

46. Mieszkalski L. 2012. A mathematical model for the garlic (Allium sativum) bulb solid shape Expressem with space curve. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Agriculture, No 59:77 - 82.

47. Żuk Z., L. Mieszkalski, P. Szczyglak. 2012. Obłuskiwacz do nasion gorczycy. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr. 2. str. 54 – 57.

48. Mieszkalski L. 2013. Matematyczne modelowania kształtu korzenia pietruszki. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr. 1. str.45 – 52.

49. Mieszkalski L. 2013. Computer-aiding of mathematical modeling of the carrot (Daucus carota L.) root shape. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Agriculture, No 61:17 - 23.

50. Mieszkalski L. 2013. Metoda matematycznego modelowania płatami Béziera kształtu ziarna pszenżyta. Inżynieria Rolnicza. Z. 2(143), T.1 Rok XVII. str.225 – 232.Ogólny dorobek naukowy wynosi 305 pozycji.