Pracownicy

Magdalena Michel


dr inż.

Magdalena Michel

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej

+48 22 59 351 60

W roku 2003 ukończyła Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie. W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauk rolniczych. Jest adiunktem na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Prowadzi prace badawcze z tematyki uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Publikacje

 1. GRANOPS M., FIRLIT Z., MICHEL M. M., GRANOPS J. 2013: „Oczyszczanie ścieków (płynu zwrotnego) powstajšcych po szczelinowaniu hydraulicznym” Przem. Chem. 92, 5, 675-678.

 2. MICHEL M. M., RECZEK L., GRANOPS M., TOMALAK P., OKOŃSKI R., ŻYTELEWSKA E. 2013: „Badanie wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym” Przem. Chem. 92, 5, 679-681.

 3. MICHEL M. M., RECZEK L., GRANOPS M., BOROWICZ M. 2013: „Zastosowanie procesu utleniania manganianem(VII) potasu do wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym” Przem. Chem. 92, 5, 682-6

 4. MICHEL M. M, KIEDRYŃSKA L. 2012: Usuwanie manganu(II) na chalcedonicie modyfikowanym tlenkiem manganu(IV). Przem. Chem. 91/7: 1416–1419.

 5. MICHEL M. M. 2012: A study of application of chalcedonite as a manganese dioxide carrier. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 44 (1): 63–73.

 6. MICHEL M. M, KIEDRYŃSKA L. 2011: Modelling equilibrium data for manganese(II) sorption onto manganese dioxide modified chalcedonite using the non-linear regression method. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci.-SGGW, Land Reclam. 43 (2): 155–163.

 7. MICHEL M. M. 2011: „Charakterystyka chalcedonitu ze złoża Teofilów pod kštem możliwości wykorzystania w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków”. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 27, str. 49–67.

 8. KIEDRYŃSKA L. MICHEL M. M.: „Woda w kranach SGGW”. Centrum Wodne SGGW – laboratoria przyszłości Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Œrodowiska, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010, str. 80 – 84.

 9. MICHEL M.M. 2009: „Odmanganianie wody podziemnej na modyfikowanym chalcedonicie”. Gaz, Woda i Technika Sanitarna Nr 4’ 2009, str. 22-26.

 10. MICHEL M.M. 2008: „Usuwanie jonów manganu (II) z roztworów wodnych na chalcedonicie naturalnym i modyfikowanym”. VIII Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, materiały konferencyjne Tom I, str. 557-569, Poznań-Gniezno, Pols

 11. MICHEL M.M., KIEDRYŃSKA L., TYSZKO E. 2008: „Badania skuteczności odmanganiania wody podziemnej na modyfikowanym chalcedonicie i masie katalitycznej Purolite MZ-10”. Ochrona Œrodowiska Vol. 3, Nr 3, str. 15-20.

 12. MICHEL M.M. 2006: „Sorpcja oleju na złożach mineralnych”. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska SGGW, Zeszyt 1 (33), str. 95-102.

 13. SIWIEC T., MICHEL M.M., GRANOPS M. 2004: „Badanie efektywności uzdatniania wody na złożu chalcedonitowym oraz badanie wybranych parametrów chalcedonitu”. VI Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, materiały konferencyjne, T

 14. MICHEL M.M., ORZESZKO A. 2004: „Zastosowanie koagulacji objętościowej do podczyszczania ścieków z zakładów przemysłu tłuszczowego”. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska SGGW, Zeszyt 1 (28), str. 107-114.