Pracownicy

Monika Michalczuk


dr hab.

Monika Michalczuk

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 55Wykształcenie:

Doktor habilitowany nauk rolniczych, 2016

Doktor nauk rolniczych – Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, 2006

Mgr inż. - Wydziału Nauk o Zwierzętach, SGGW, 2001

Dydaktyka

• Chów i hodowla drobiu

• Chów gołębi i ptaków ozdobnych

• Metody badań na zwierzętach

• Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego

• Modyfikowanie wartoœci odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego

• Intensywne systemy produkcji zwierzęcej

• Nowoczesne trendy w produkcji zwierzęcej

• Drobiarstwo

• Chów i hodowla zwierzšt

• Œrodki do produkcji zwierzęcej

• Podstawy produkcji zwierzęcejPosiadane uprawnienia:

2001 - Równoległe Studium Pedagogiczne - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy

2006-2007- Studia podyplomowe – Wydział Nauk o Zwierzętach, Produkcja zwierzęca w Polsce po integracji z Uniš Europejskš,

2005-2007 - Praca w firmie Lohmann Animal Health Polska Sp. z o. o. w dziale dodatków paszowych,

2002-2004 - Udział w szkoleniu w ramach Projektu BliŸniaczego Phare Standardy dla gospodarstw rolnych realizowanego

2013 - Udział w warsztatach z zakresu przygotowania prac naukowych do druku w renomowanych czasopismach – certyfikat, PAN Komitet Nauk Zootechnicznych

2013 - Udział w szkoleniu „Przyszłoœć Rozwojowa Żywnoœci”

(Zaœwiadczenie NR 21/PRZ/2013/Z/4)Przynależnoœć do organizacji zawodowych:

World’s Poultry Science Association (WPSA)

Polskie Towarzystwo ZootechniczneObszar Naukowy

Problematyka badawcza dotyczy:

•wpływu genotypu i œœrodowiska na wyniki produkcyjne i jakoœć produktów mięsa brojlerów kurzych, indyczych, kaczych i gęsich,

•opracowania technologii produkcji nowo wytworzonych mieszańców kurzych i indyczych,

•wpływu żywienia i warunków utrzymania na jakoœć koœci kurczšt i indyków rzeŸnych,

•wykorzystanie różnych dodatków do paszy na wyniki produkcyjne i jakoœć produktów drobiarskich,

•wpływ warunków utrzymania na wyniki produkcyjne i jakoœć produktu.

Kierowanie tematami badawczymi:

Nr 5041007030012 - Wpływ formy witaminy D3 w mieszance paszowej na wyniki produkcyjne, wydajnoœć rzeŸnš oraz jakoœć mięsa i gęstoœć koœci udowej kurczšt brojlerów - grant wewnętrzny,

Nr 504-10-07030011 - Jakoœć mięsa oraz profil kwasów tłuszczowych u kurczšt szybko i wolno rosnšcych - grant wewnętrzny habilitacyjny,

Nr POIG.01.01.02-14-090/09-03 - Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartoœci odżywczej i prozdrowotnej. W ramach projektu „BIOŻYWNOŒĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – projekt realizowany w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka 2007-2013,

Nr NN311 082639 MNiSW w latach 2010-2012 (wykonawca).

Ekspertyzy, opinie:

Kierowanie tematami zleconymi dla firm zagranicznych i polskich - 4 projekty badawcze.Osišgnięcia w zakresie kształcenia kadry:

Promotor 30 prac inżynierskich i 11 prac magisterskich.

Recenzent 21 prac inżynierskich i magisterskich.

Publikacje

 1. Wykaz Publikacji

 2. Oryginalne prace twórcze z listy JCR:

 3. 1. Weber G.M., Michalczuk M., Huyghebaert G., Juin H., Kwakernaak C., Gracia M.J., 2012. Effects of a blend of essentials oil compounds and benzoil acid on performance of broiler chickens as revealed by a meta-analysis of 4 growth trials in various locat

 4. 2. Łukasiewicz M., Pietrzak D., Niemiec J., Mroczek J., Michalczuk M., 2012. Application of dried distillers grains with soluble (DDGS) as a replacer of soybean meal in broiler chickens feeding. Arch. Tierzucht, 55, 5, 496-505.

 5. 3. Damaziak K., Pietrzak D., Michalczuk M., Mroczek J., Niemiec J., 2013. Effect of genotype and sex on selected quality attributes of turkey meat. Arch. Geflügelk. 77, 3, 206-214.

 6. 4. Jóźwik A., Poławska E., Strzałkowska N., Niemczuk K., Łysek-Gładysińska M., Kamińska A., Michalczuk M., 2013. Effect of linseed, rapeseed, and vitamin E long term supplementation on the activity of the lysosomal enzymes in ostrich liver. Bull. Vet. Ins

 7. 5. Łukasiewicz M., Michalczuk M., Niemiec J., Pietrzak D., Mroczek J., 2013. Wpływ wybranych dodatków paszowych stosowanych w profilaktyce kokcydiozy na profil histologiczny oraz właściwości fizykochemiczne mięśni piersiowych kurcząt szybko i wolno rosnąc

 8. 6. Łukasiewicz M., Pietrzak D., Michalczuk M., Mroczek J., Niemiec J., Chmiel M., 2014. Effect of selected feed additives used in coccidiosis prophylaxis on growth performance and carcass and meat quality of fast-growing Hubbard Flex chickens. Europ. Pou

 9. 7. Damaziak K., Michalczuk M., Szara T., Marzec A., Niemiec J., Turek B., 2014. Effect of genotype on selected quality attributes of turkey bone. Europ. Poult. Sci., 78, 17.

 10. 8. Łukasiewicz M., Michalczuk M., Pietrzak D., Niemiec J., 2014. Effect of adiCox®AP, and monensin on production parameters and quality of meat of slow-growing Hubbard JA 957 broiler chickens. S. Afr. J. Anim. Sci. 44, 2, 131-139.

 11. 9. Damaziak K., Michalczuk M., Adamek D., Czapliński M., Niemiec J., Goryl A., Pietrzak D., 2014. Influence of housing system on the growth and histological structure of duck muscles. S. Afr. J. Anim. Sci. 44, 2, 97-109.

 12. 10. Damaziak K., Michalczuk M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Niemiec J., Gozdowski D., 2015. Variation in growth performance and carcass yield of pure and reciprocal crossbred turkeys. Ann. Anim. Sci. 15, 1, 51-66.

 13. 11. Damaziak K., Pietrzak D., Michalczuk M., Adamczak L., Chmiel M., Florkowski T., Gozdowski D., 2015. Early and 24 h post-mortem changes in breast muscle quality traits of two turkeys genotypes and their reciprocal crosses, raised under semi-confined co

 14. 12. Marcinkowska-Lesiak M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Stelmasiak A., Damaziak K., Michalczuk M., Poławska E., Wyrwisz J., Wierzbicka A., 2016. Effect of packaging method and cold-storage time on chicken meat quality. CyTA – Journal of Food, 14: 41-46,

 15. 13. Michalczuk M., Damaziak K., Goryl A., 2016. Sigmoid models for the growth curves in medium-growing meat type chickens, raised under semi-intensive condition. Annals of Animal Science, No 1, 65-77 ISSN 1642-3402.

 16. 14. Damaziak K., Pietrzak D., Michalczuk M., Adamczak L., Chmiel M., Florkowski T., Gozdowski D. 2016. Early and 24 h post-mortem changes in breast muscle quality traits of two turkeys genotypes and their reciprocal crosses, raised under semi-confined con

 17. 15. Zdanowska-Sąsiadek Ż., Michalczuk M., Poławska E., Damaziak K., Niemiec J., Radzik-Rant A., 2016. Dietary vitamin E supplementation on cholesterol, vitamin E content and fatty acids profile in chicken muscle. Canadian Journal of Animal Science, 96: 11

 18. 16. Michalczuk M., Jóźwik A., Damaziak K., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Marzec A., Gozdowski D., Strzałkowska N., 2016. Age-related changes in the oxidative processes of three chicken genotype breast muscle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 40,

 19. 17. Zdanowska-Sąsiadek Ż., Michalczuk M., Damaziak K., Niemiec J., Poławska E., Gozdowski D., Różańska E. 2016. Effect of vitamin E supplementation on growth performance and chicken meat quality. Archiv Geflügelkunde, 80, 1-14; ISSN 1612-9199.

 20. 18. Damaziak K., Stelmasiak A., Michalczuk M., Wyrwisz J., Moczkowska M., Marcinkowska-Lesiak M.M., Niemiec J., Wierzbicka A., 2016. Analysis of storage possibility of raw and smoked breast meat of oat-fattened White Kołuda® geese based on their qual

 21. 19. Marzec A., Michalczuk M., Damaziak K., Mieszkowska A., Lenart A., Niemiec J., 2016. Correlations between vitelline membrane strength and selected physical parameters of the poultry eggs. Annals of Animal Science, 16: 879-907; DOI: 10.1515/aoas-2016-00

 22. 20. Michalczuk M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Damaziak K., Niemiec J., 2017. Influence of indoor and outdoor system on meat quality of slow-growing chickens. CyTA – Journal of Food, 1: 15-20; ISSN 1947-6337.

 23. 21. Damaziak K., Michalczuk M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Jóźwik A., Gozdowski D., Siennicka A., Niemiec J., 2016. Effects of genotype on hematological and serum biochemical responses of turkeys hens to stress. Archives Animal Breeding, 60: 9-17.

 24. 22. Damaziak K., Pietrzak D., Michalczuk M., Adamczak L., Chmiel M., Florkowski T., Gozdowski D., Niemiec J. 2017. Early and 24 h post-mortem thigh (Ilio tibialis) muscle metabolism and meat quality in two genetic types of turkeys and their reciprocal cro

 25. 23. Michalczuk M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Damaziak K., Niemiec J. 2017. Influence of indoor and outdoor systems on meat quality of slow-growing chickens. CYTA-Journal of Food Vol. 15, No. 1, 15-20, ISSN 1947-6337 (print), 1947-6345 (online), DOI 10.1080

 26. 24. Damaziak K., Michalczuk M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Jóźwik A., Gozdowski D., Siennicka A., Niemiec J. 2017. Effects of genotype on hematological and serum biochemical responses of turkey hens to stress. Archives Animal Breeding Vol. 60, No. 1, 9-17, IS

 27. 25. Damaziak K., Marzec A., Kieliszek M., Bucław M., Michalczuk M., Niemiec J. 2018. Comparative analysis of structure and strength of vitelline membrane and physical parameters of yolk of ostrich, emu, and greater rhea eggs. Poultry Science Vol. 97, 103

 28. 26. Damaziak K., Pietrzak D., Michalczuk M., Adamczak L., Chmiel M., Florowski T., Gozdowski D., Niemiec J. 2018. Early and 24 h post-mortem thigh (ilio tibialis) muscle metabolism and meat quality in two genetic types of turkeys and their reciprocal cros

 29. 27. Michalczuk M., Marzec A., Damaziak K., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Bogdańska K., Slósarz J., Niemiec J.,De Smet S., 2018. Application of the support sensory system and principal component analysis to compare meat of chickens of two genotypes. CyTA–Jo

 30. 28. Kupryś-Caruk M., Michalczuk M., Chabłowska B., Stefańska I., Kotyrba D., Parzeniecka-Jaworska M. 2018. Efficacy and safety assessment of microbiological feed additivefor chickens broilers in tolerance studies. Bull. Vet. Inst. Pulawy. DOI:10.2478/jvet

 31. Podręczniki:

 32. 1. Michalczuk M., 2008. Ekologiczna produkcja drobiarska w: Chów drobiu pod red. E. Świerczewskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 195-215

 33. 2. Michalczuk M., 2015. Wybrane zagrożenia we współczesnym chowie kurcząt brojlerów, w ramach „Prezentacji wyników badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce”, Radom, 25-29

 34. 3. Michalczuk M., Siennicka A., 2015. Wartość odżywcza mięsa drobiowego, w: Drób na talerzu pod red. K. Ziejewskiej. Iława, 12-15

 35. 4. Michalczuk M., 2016. Ekologiczny chów drobiu w: Ziemia, która żywi: kurs rolnictwa ekologicznego, rozdz. 4: Chów zwierząt. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Grzybów, 192-198, ISBN 978-83-924320-6-7